Dejavnosti Drugačna politika Statut Stranke OPS - Osveščeni Politiki Slovenije

Statut Stranke OPS - Osveščeni Politiki Slovenije

Osnutek statuta Stranke OPSS T A T U T
Stranka OPS – Osveščeni Politiki Slovenije

SPLOŠNE DOLOČBE

1.    člen

Politična stranka z imenom »Osveščeni Politiki Slovenije«, skrajšanim imenom »Stranka OPS« in kratico »OPS«, v nadaljnjem besedilu Stranka, je organizacija v katero se prostovoljno združujejo dobro misleče državljanke in državljani Slovenije, ki jim ni vseeno kaj se dogaja bodisi z njimi samimi ali z njihovim življenjskim in delovnim okoljem oz. z njihovo domovino Slovenijo. Dolgoročno postavljeni moto Stranke se glasi: »Očistimo in Prenovimo Slovenijo«, ki hkrati z njenim imenom pojasnjuje tudi njeno kratico »OPS«.

2. člen

Stranka je združenje državljank in državljanov, ki uresničujejo politične cilje, prejete v programu Stranke, z demokratičnim oblikovanjem njihove politične volje in s predlaganjem kandidatk in kandidatov na volitvah v državni zbor, za predsednico oz. predsednika republike in v organe lokalne skupnosti. V stranki imajo vse članice in člani, v nadaljevanju člani, enake pravice ne glede na spol, raso, veroizpoved ali politično prepričanje.

3. člen

Stranka deluje na območju Republike Slovenije, v primeru določene dejavnosti mednarodnega pomena pa tudi izven nje.

4.    člen

Stranka je pravna oseba in ima vsa pooblastila v pravnem prometu. Sedež stranke je v_______________________ (kraj, ulica in hišna številka kot naslov poslovnih prostorov Stranke, ki bo določeno še pred ustanovnim zborom – op. avt.)

5.    člen

Pečat stranke je elipsaste oblike v velikostjo 5,5 x 2,5 cm, kjer je v sredini pečata stiliziran značilen logotip stranke v obliki človeka,, nad njim je izpis »Osveščeni Politiki Slovenije«, pod njim pa izpis rekla » Očistimo in Prenovimo Slovenijo«.

6.    člen

Stranka se programsko povezuje z Gibanjem OPS in drugimi političnimi strankami in sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v tujini.7.    člen

Delovanje Stranke je javno. Stranka obvešča o svojem delu njene člane in širšo javnost preko sredstev  javnega obveščanja in svojega glasila.

Stranka obvešča svoje člane:
•    s posredovanjem pisnih sporočil, obvestil in informacij;
•    z obvestili in informacijami v glasilu z imenom »OPS«;
•    z informacijami in zapiski o sejah svojih organov Stranke vsem zainteresiranim;
•    z obveščanjem preko elektronskih medijev in svojih spletnih strani.

Stranka obvešča javnost:

•    na svojih spletnih straneh;

•    z vabljenjem predstavnikov javnih medijev in drugih zainteresiranih na seje organov Stranke;
•    preko svojega glasila in drugih sredstev javnega obveščanja;
•    s publicistično dejavnostjo.

Za posredovanje ustnih informacij o delu Stranke so zadolženi predsednik, podpredsednik in glavni tajnik Stranke, pisne informacije o delu Stranke pa potrdi izvršni odbor. Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik Stranke, ki je tudi njen zastopnik.

DEJAVNOSTI STRANKE

8.    člen
Dejavnost stranke načelno opredeljujejo že njen namen, ki je opredeljen v 1. členu, njeno im »Osveščeni Politiki Slovenije« in njen dolgoročno postavljeni moto »Očistimo in Prenovimo Slovenijo«, kar pojasnjuje tudi njeno kratico »OPS«. Poglavitna dejavnost Stranke poteka zlasti na področjih: Čistejše okolje, osveščeno gospodarjenje, zdrava prehrana,alternativno zdravljenje, duhovnost in okultnost, ki bodo za življenje ljudi vedno bolj pomembna. Podrobnejša vsebina dejavnosti Stranke in njeni politični cilji na teh in drugih področjih so opredeljeni v temeljnih programskih izhodiščih in podrobnejšem  strateškem in operativnem programu dejavnosti stranke na posameznih področjih, ki jih sprejme svet. Za ustrezno tolmačenje, podrobnejše opredelitve in uresničevanje programa dejavnosti je zadolžen izvršni odbor, ki ga sestavljajo vodje področji, ki so program dejavnosti izdelali.

9.    člen
Oblike in metode dela, ki jih stranka uporablja pri izvajanju dejavnosti so:
•    spodbujanje svojih članov in širše javnosti v obliki sporočil, pobud in predlogov za ustrezno ravnanje oz. obnašanje, ki neposredno vpliva na kakovost življenja ljudi glede čistejšega okolja, osveščenega načina gospodarjenja, zdravega načina prehranjevanja, preventivne skrbi za zdravje ter notranje obogatenega in izpolnjenega duhovnega življenja;

•    predlogi stranke pristojnim državnim organom glede ustreznih ukrepov in načina reševanja določenih problemov na vseh področjih njenega delovanja;
•    priprava, organizacija in vodenje ustreznih posvetovanj in podobnih oblik delovanja ter nastopanja v javnosti v okviru sprejetega programa dejavnosti Stranke;
•    Izdajanje glasila »OPS«, publikacij, letakov, plakatov in podobnih sredstev s tematiko iz področji dejavnosti Stranke in v skladu z veljavnimi predpis;
•    Stiki s podobnimi strankami in sorodnimi organizacijami v Sloveniji in tujini ter izmenjava in informacij in izkušenj.

 

ČLANSTVO STRANKE

10.    člen
Član stranke je lahko vsak polnoleten državljan Republike Slovenije, ki podpira v 1. členu naveden namen, v 8. členu navedeno dejavnost in v 9. členu naveden oblike in metode dela Stranke.
V članstvo stranke pristopi zainteresirana oseba na podlagi svoje pisne pristopne izjave, ki vsebuje: Ime in priimek, spol (M, Ž), datum rojstva, kraj rojstva, država rojstva, naslov stalnega bivališča, občina, država, dosežena izobrazba, poklic, naziv službe (podjetja ali šole) delovno mesto, telefon službe, telefon doma ali prenosni, naslov e-pošte, izjava: » S svojim podpisom sprejemam statut in program dejavnosti Stranke ter s tem pristopam v njeno članstvo«, kraj in datum pristopa in podpis. Članstvo v stranki je prostovoljno, Nove člane sprejema izvršni odbor.
Stranka ima tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član Stranke, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo stranke. Častni člani Stranke lahko postane tudi tuj državljan. Naziv častnega člana podeli svet na predlog izvršnega odbora.

 

11.    člen
Pravice članov Stranke so:
•    da volijo in so voljeni v organe Stranke;
•    da sodelujejo in soodločajo v organih stranke;
•    da sooblikujejo ali  vodijo oblikovanje programa dejavnosti Stranke  in so z njim seznanjeni;
•    da vodijo uresničevanje programa v prakso kot ministri ali drugi vodilni in vodstveni kadri;
•    da sodelujejo kot kandidati Stranke na volitvah;
•    da sodelujejo pri finančnem poslovanju in imajo vpogled v finančno in materialno poslovanje stranke.12.    člen
Dolžnosti članov Stranke so:
•    da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov Stranke;
•    da dejavno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k oblikovanju in uresničevanju ciljev in programskih nalog Stranke;
•    da kot izvoljeni kandidati Stranke delujejo v skladu z njenim programom;
•    da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi svet Stranke;
•    da dajejo Stranki informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog;
•    da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane Stranke, da vzdržujejo in varujejo ter dvigujejo ugled Stranke.

 

13.    člen
Članstvo v Stranki preneha: s prostovoljnim izstopom, s črtanjem s članstva, z izključitvijo, s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz Stranke, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Izvršni odbor iz članstva črta člana, če at kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. O izključitvi člana iz Stranke odloča častno razsodišče s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

 

ORGANI STRANKE

14.    člen
Organi stranke so: svet, izvršilni odbor, nadzorni odbor, častno razsodišče. Zasedanja sveta in seje izvršilnega odbora praviloma potekajo v torek. Svet je najvišji organ Stranke, ki ga sestavljajo vsi člani. Izvršni odbor je izvršilni organ Stranke in je za svoje delo odgovoren svetu.

 

15.    člen
Zasedanje sveta je lahko redno in izredno. Redno zasedanje sveta sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Izredno zasedanje sveta se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo izvršilnega odbora, ali na zahtevo ene tretjine članov Stranke. Izvršilni odbor je dolžan sklicati izredno zasedanje sveta v roku trideset dni po prejemu zahteve za njen sklic. Če izvršni odbor izrednega zasedanja sveta Stranke ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredno zasedanje sveta sklepa samo o zadevi, za katero je bil sklican svet.

16.    člen
O sklicu sveta in predloženim dnevnim redom morajo biti člani Stranke seznanjeni najmanj štirinajst dni pred njegovim sklicem. Zasedanje sveta je sklepčno, če je navzočih več kot polovica vseh članov Stranke. Če zasedanje sveta ni sklepčno ob napovedani uri, se zasedanje preloži za trideset minut. Po preteku tega časa je zasedanje sveta  sklepčno, če je prisotnih najmanj trideset članov stranke.
Glasovanje na zasedanju sveta je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

17.    člen
Naloge sveta so:
•    sklepa o dnevnem redu;
•    sprejema in spreminja statut ter druge akte Stranke;
•    sprejema program dejavnosti stranke;
•    sprejema finančni načrt in zaključni račun;
•    voli in razrešuje predsednika, glavnega tajnika in člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča;
•    odloča o višini članarine;
•    odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča;
•    odloča o sodelovanju z drugimi strankami in sorodnimi organizacijami;
•    dokončno odloča o izključitvi člana Stranke;
•    odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani v skladu z namenom in cilji Stranke;
•    odloča o nakupu in prodaji nepremičnin in premičnega premoženja Stranke;
•    sklepa o prenehanju delovanja stranke;
Predlogi za razpravo na svetu morajo biti posredovani v pisni obliki, poslani pa morajo biti izvršilnemu odboru najmanj osem dni pred njenim sklicem. O delu sveta se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in sva overovatelja zapisnika.

18.    člen
Izvršni odbor opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo Stranke med dvema zasedanjema sveta po programu dejavnosti in sklepih, ki jih je sprejel svet. Izvršni odbor šteje 13 članov. Sestavljajo ga: predsednik, podpredsednik, glavni tajnik, blagajnik ter 9 članov izvršnega odbora. Na prvi seji po volitvah se konstituira tako, da iz vrst članov izvršnega odbora izvoli še podpredsednika in blagajnika. Izvršni obor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Seje izvršnega odbora vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa to delo opravlja podpredsednik, v odsotnosti obeh pa glavni tajnik Stranke.

19.    člen
Naloge izvršnega odbora so:
•    sklicuje zasedanje sveta;
•    pripravi progam dejavnosti Stranke po področjih;
•    skrbi za izvrševanje sklepov in programa dejavnosti Stranke;
•    pripravi predlog statuta, sprememb statuta in drugih aktov Stranke;
•    pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa;
•    skrbi za finančno in materialno poslovanje Stranke;
•    upravlja s premoženjem Stranke;
•    ustanavlja in ukinja sekcije za kreiranje in izvajanje programa dejavnosti Stranke;
•    sprejema  mnenja in obvešča javnost o nameravani in izvršeni dejavnosti stranke;
•    izreka prenehanje članstva članu stranke, ki ne plačuje članarine ali ne sodeluje pri dejavnostih stranke;
•    uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov Stranke in naloge, ki mu jih še dodatno naloži svet.

20.    člen
Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali glavni tajnik Stranke. Sklic seje lahko zahtevajo tudi drugi člani izvršnega odbora. Izvršni odbor je sklepčen, če je navzoča več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
O seji izvršnega odbora se vodi zapisnik, za kar je odgovoren glavni tajnik, podpišejo ga predsedujoči in dva prisotna člana izvršnega odbora kot overovatelja. Izvršni odbor lahko veljavo sklepa tudi preko ustreznih elektronskih medijev. Sklep je sprejet kadar ga potrdi več kot polovica članov izvršnega odbora.

21. člen
Za posamezna področja dejavnosti Stranke izvršni odbor oblikuje in določi stalne in občasne programske sekcije ter določi njihovega predsednika in člane. Predsedniki stalnih sekcij so načeloma tudi člani izvršnega odbora Stranke. Člani programske sekcije so člani Stranke in tudi ustrezni zunanji sodelavci. Za svoje delo je programska sekcija odgovorna izvršnemu odboru. Izvršni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje ustrezno komisijo in določi njene naloge, predsednika in člane. Člani komisije so lahko samo člani Stranke. Komisije so za svoje delo odgovorne izvršnemu odboru.

22.    člen
Predsednik zastopa in predstavlja Stranko pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v domovini in tujini. Predsednik stranke je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora. Izvoli ga svet za dobo štirih let. V njegovi odsotnosti ga zamenjuje predsednik. Predsednik je odgovoren za delovanje  Stranke v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren svetu in izvršnemu odboru.

23.    člen
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo dela med organi Stranke skrbi glavni tajnik, ki ga izvoli svet za dobo štirih let. Glavni tajnik je za svoje delo odgovoren predsedniku, izvršnemu odboru in svetu.

VOLITVE ORGANOV STRANKE

24.    člen
Mandatna doba za vse člane izvršnega odbora je štiri leta. Za predsednika in podpredsednika se štiriletni mandat lahko ponovi le dvakrat. Ob izteku mandatne dobe se lahko zamenja največ tretjina članov izvršnega odbora.

25.    člen
Izvršni odbor mesec dni pred iztekom mandatov imenuje tričlansko kandidacijsko komisijo , ki na podlagi predlogov članov Stranke pripravi seznam kandidatov za predsednika in glavnega tajnika ter druge člane izvršnega odbora. Člani izvršnega odbora ne morejo biti člani kandidacijske komisije. Kandidacijska komisija pred zasedanjem sveta pravočasno obvesti vse člane stranke o predlaganih kandidatih za izvršni odbor.

26.    člen
Kandidacijska komisija ob sodelovanju izvršnega odbora pripravi tudi predloge za člane nadzornega odbora in častnega razsodišča. Člani stranke imajo pavico med zasedanjem sveta predlagati za katerokoli funkcijo drugega ali dodatnega kandidata. Tak predlog morajo podpreti vsaj trije člani izvršnega odbora stranke.

NADZORNI ODBOR

27.    člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov. Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov Stranke ter opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem Stranke. Nadzorni odbor o svojem delu enkrat letno poroča svetu. Konstituira se, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika. Mandat članov nadzornega odbora traja tri leta.

28.    člen
Nadzorni odbor sprejema sklepe, če so navzoči vsi trije člani. Sklepi so sprejeti, če zanje glasujeta vsaj dva člana. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren svetu Stranke.

ČASTNO RAZSODIŠČE

29.    člen
Častno razsodišče sestavljajo trije člani in enako število namestnikov. Predsednika častnega razsodišča izvolijo člani izmed sebe. Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga sprejem izvršni odbor. Mandat članov častnega razsodišča traja štiri leta.

30.    člen
Častno razsodišče sprejema veljavne sklepe, če so navzoči vsi trije člani ali njihovi namestniki, in če so soglasni. Častno razsodišče je odgovorno svetu. Njegove naloge so: ugotavljanje odgovornosti; izrekanje predlogov disciplinskih ukrepov v primeru kršitve statuta Stranke.

31.    člen
Za disciplinski prekršek članov Stranke se šteje hudo nespoštovanje in sklepov organov ter vsako ravnanje, ki je hudo prizadelo interese in ugled Stranke. O prekrških članov Stranke odloča na prvi stopnji častno razsodišče. Častno razsodišče lahko proti posameznim članom Stranke predlaga ukrepe: opomin. javni opomin, izključitev. Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe Zakona o kazenskem postopku RS. O pritožbah zoper ukrepe častnega razsodišča odloča svet kot drugostopenjski organ na prvem naslednjem zasedanju.

32.    člen
Častno razsodišče lahko proti posameznim članom Stranke predlaga svetu naslednje ukrepe: opomin, javni opomin, izključitev. Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe Zakona o kazenskem postopku. O pritožbah proti ukrepom častnega razsodišča odloča svet kot drugostopenjski organ na prvem naslednjem zasedanju.

KANDIDACIJSKI POSTOPKI

33.    člen
Najkasneje tri mesece pred volitvami v državni zbor, za predsednico ali za predsednika Republike ali v organe lokalnih skupnosti, izvršni odbor pripravi:
•    javni razpis za izbiro kandidatk in kandidatov Stranke, v nadaljevanju kandidatov, na volitvah, in določi pogoje za prijavo ter rok za zbiranje prijav in izbiro kandidatov;
•    oblikuje in določi število najmanj sedem članskih volilnih komisij Stranke ter njenega predsednika;
•    oblikuje in določi merila za izbor kandidatov Stranke na volitvah;
•    oblikuje in določi program, postopke ter sredstva za vodenje volilne kampanje;
•    javni razpis za izbiro kandidatov Stranke za mesta v državnih organih oz. organih lokalnih skupnosti glede na volilni izid in določi rok za zbiranje prijav in njihovo izbiro;
•    glede na volilni izid oblikuje in določi merila za izbor kandidatov Stranke za mesta v državnih organih oz. organih lokalnih skupnosti.
Pri oblikovanju in določitvi volilnih komisij in oblikovanju meril za izbor kandidatov Stranke na volitvah mora izvršni odbor upoštevati enake možnosti obeh spolov.

34.    člen
Na javni razpis za kandidate Stranke na volitvah se lahko prijavijo vse polnoletne državljanke  in državljani RS, ki ustrezajo pogojem razpisa in v razpisnem roku predložijo svojo pisno prijavo. V kolikor prijavljeni niso člani Stranke, morajo hkrati s prijavo predložiti tudi podpisano pristopno izjav, s katero sprejmejo statut in program dejavnosti Stranke OPS.
Člani Stranke imajo pravico in dolžnost, a posameznega kandidata, ki po njihovem mnenju ustreza pogojem in sprejetim merilom za izbor, spodbujajo mak se prijavi na objavljeni razpis kandidatov Stranke na volitvah oz. za mesto v državnih organih oz. organih lokalnih skupnostih glede na volilni izid.

35.    člen
Volilna komisija v določenem roku, ki ga določi izvršni odbor na podlagi zbranih prijav na javni razpis in sprejetih meril za  izbor kandidatov Stranke na volitvah pripravi dokončni seznam kandidatov Stranke na volitvah po volilnih enotah oziroma okrajih.
Glede na volilni izid volilna komisija v določenem roku na podlagi zbranih prijav na javni razpis in sprejetih meril za izbor kandidatov Stranke za mesta v državnih organih oz. organih lokalnih skupnosti pripravi njihov dokončni seznam. Svoje sklepe volilna komisija sprejema z večino glasov prisotnih članov. Za vsak sklep morajo glasovati najmanj štirje člani od vseh članov volilne komisije.
Na sprejet dokončni seznam kandidatov lahko vsak, ki podvomi v delo volilne komisije glede pravilne uporabe meril za izbor, vloži pisno pritožbo z ustrezno utemeljitvijo v roku treh dni po njegovi objavi. Izvršni odbor dokončno razsodi o umestnosti take pritožbe in potem po potrebi tudi spremeni dokončni seznam kandidatov Stranke.

36.    člen
Volilno kampanjo organizirajo in vodijo člani volilne komisije za posamezno območje na podlagi sprejetega programa, postopkov in v okviru določenih finančnih sredstev. V tem smislu in okviru lahko volilni enoti oz. območju, kjer kandidirajo, volilno kampanjo organizirajo tudi sami kandidati Stranke.
Pri organizacije volilne kampanje morajo člani volilne komisije in kandidati upoštevati veljavne zakonske predpise in odloke lokalnih skupnosti, za kar prevzamejo tudi vso kazensko odgovornost.

37.    člen
Posamezni kandidati Stranke na volitvah lahko mimo programa volilne kampanje Stranke tudi sami organizirajo predvolilne shode v volilni enoti oz. območju kjer kandidirajo, za kar sami prevzamejo vso moralno in kazensko odgovornost.
FINANČNO POSLOVANJE

38.    člen
Finančni viri Stranke so: zbrana sredstva od članarine; prispevki fizičnih in pravnih oseb; prihodki od premoženja stranke; darila in volila; sredstva iz proračuna; prihodki od kulturne oz. založniške dejavnosti Stranke.
Če stranka ustvari presežek prihodkov nad odhodki, to razliko porabi za financiranje dejavnosti Gibanja OPS ali za podobne dejavnosti in v dobrodelne namene. Vsaka delitev premoženja med njene člane je nična.

39.    člen
Stranka razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dejavnosti in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme svet. Na svetu se za vsako leta obravnava in sprejme zaključni račun.
Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik, podpredsednik in glavni tajnik.Stranke. Finančno stanje mora potekati v skladu z veljavnimi predpisi v RS.

40.    člen
Blagajnik vodi finančno in materialno  poslovanje v skladu s pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju, ki ga pripravi izvršni odbor. V tem pravilniku je določen tudi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančnem in materialnem poslovanju Stranke, ki mora biti usklajeno z računovodskimi standardi za politične stranke oz. podobne organizacije. Če se svet Stranke tako  odloči, lahko izbere izmed treh predlogov najboljšega eksternega ponudnika za vodenje materialno finančnega poslovanja Stranke.
Stranka ima odprt svoj transakcijski račun pri Banki, ki je ob otvoritvi ponudila najboljše pogoje poslovanja vključno z ceno.

41.    člen
Delo blagajnika oz. materialno finančno poslovanje  je javno. Vsak član ima kadarkoli pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje Stranke.

SPONZORJI STRANKE

42.    člen
Stranka ima lahko tudi sponzorje, ki so fizične in pravne osebe. Sponzorji Stranki materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na seji sveta Stranke, nimajo pa pravice odločanja o zadevah, ki so na njenem dnevnem redu.

PRENEHANJE DELOVANJA STRANKE

43.    člen
Stranka preneha delovati: ko se število članov skrči pod trideset; če svet odloči, da ni več razlogov za obstoj Stranke; če Stranka po odločitvi sveta združi s programsko sorodno ali organizacijo; po samem zakonu.


44.    člen
V primeru prenehanja delovanja Stranke preide njeno premoženje: v okvir Gibanja OPS oz. njegovega naslednika ali pa dejavnosti sorodne organizacije v primeru, če se število članov Stranke skrči pod trideset, ali če svet odloči, da ni več razlogov za obstoj Stranke; v okvir programsko sorodne organizacije, s katero se Stranka združi v primeru, če je ta organizacija ustanovljena na podlagi Zakona o političnih strankah. Vse odločitve glede prenehanja delovanja in ureditve premoženjsko – pravnih razmerij Stranke sprejme zadnje zasedanje njenega sveta.

KONČNA DOLOČBA

45.    člen

Ta statut je sprejel svet Stranke dne, ___________________ in stopi v veljavo takoj.

Glavni tajnik Stranke:                                                         Predsednik Stranke:

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 86 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?