Čas je za KORENITE spremembe in DRUGAČNO politiko!

Osnutek predloga

OPolitikiSLO.jpg - 8.64 Kb

Pobuda za ustanovitev nove politične skupine,
Osveščeni Politiki Slovenije – OPS

s TEMELJNO USTANOVNO LISTINO


Osveščeni Politiki Slovenije bomo pobudniki in vzgled pri uvajanju in izvajanju DRUGAČNE politike v slovenskem političnem prostoru za izpolnjevanje upravičenih visokih pričakovanj slovenskega naroda.

Temeljni razlogi za nujno takojšnjo uvedbo drugačne politike:

 

Drage Slovenke, cenjeni Slovenci, spoštovane sodržavljanke, spoštovani sodržavljani Republike Slovenije!

V novo politično skupino Osveščenih Politikov Slovenije – OPS naj se združijo  vse posameznice in posamezniki ter skupine, ki vam ni vseeno, kaj se dogaja v slovenski družbi in državi, da s strokovnim, zavzetim, etičnim in moralnim delom oblikujemo politično skupino, ki bo s svojim zgledom kazala, kako naj deluje notranja demokracija v vsaki politični stranki, izdelali bomo strategije in operativne načrte za celovit in vsestranski pozitiven preporod slovenskega naroda in države Slovenije, kar bomo skupaj v tesnem sodelovanju s slovenskim ljudstvom uresničili v obdobju naslednjih 12 let.

Zavedajoč se, da stanje v Sloveniji postaja nevzdržno, je skrajni čas za premišljeno, modro, dovolj hitro in učinkovito delovanje. To je naša pravica in predvsem dolžnost.  

Slovenci smo zašli v položaj, ko je naša narodnostna prvobitnost zares ogrožena. Njen grobar je ta čas vsakršna nečimrnost, čakanje na odrešitelje in držanje križem rok. Resnična nevarnost so zato vsi tisti, ki so zadovoljni in ki vseh nakopičenih problemov ne vidijo, oziroma raje živijo v iluzijah, da bo že kako, saj je vedno nekako bilo.

Po dvajsetih letih življenja v samostojni Sloveniji vsak razmišljujoč in do negativnih pojavov občutljiv človek vidi in razume, da je nekaj hudo narobe. Po letu 1990 smo vstopili v tranzicijo, v kateri naj bi transformirali prejšnji nedemokratični režim v demokracijo.

Hoteli smo in morali bi ustvariti pluralno demokracijo, ki bi temeljila na vladavini prava in spoštovanju človekovih pravic ter raznolikosti. Pri tem procesu bi morali upoštevati tako načela subsidiarnosti osrednje oblasti, svobode izbire, enakosti možnosti kot tudi ekonomskega pluralizma in transparentnosti postopka odločanja.

Tako so delitev oblasti, svoboda medijev, varstvo skupne in zasebne lastnine ter razvoj civilne družbe le nekatera izmed sredstev, ki bi jih morali uporabiti pri doseganju ciljev kot so decentralizacija, demilitarizacija, demonopolizacija in debirokratizacija. V procesu tranzicije bi se morali zavedati, da se dediščine nekdanjih komunističnih totalitarnih sistemov ni lahko rešiti.

Na institucionalnem nivoju ta dediščina zajema (čezmerno) centralizacijo civilnih institucij, birokratizacijo, monopolizacijo in prekomerno regulacijo; na nivoju družbe pa sega od kolektivizma in konformizma do slepe pokorščine in drugih totalitarnih miselnih vzorcev. Na takšnih temeljih ni bilo mogoče vzpostaviti civilizirane, liberalne in pravne države.

Zato je bilo nujno stare strukture in miselne vzorce sistematično odpraviti in preseči.
Ker tega nismo naredili, smo zdaj priča situaciji, ko lahko po 20 letih obstoja slovenske države ugotovimo, da proces demokratizacije ni uspel, in priča smo, kako je oligokracija prevladala nad demokracijo, korupcija nad vladavino prava in organiziran, celo državni kriminal nad človekovimi pravicami.

Prišlo je do »žametne restavracije« totalitarnega režima s podtalnim strmoglavljenjem porajajoče se demokracije iz devetdesetih let s strani starih oblastniških struktur in z njimi povezanimi dolga leta nastajajočimi lobiji, klani, klikami in škodljivimi združbami.

To stanje bomo presegli z dosledno ukinitvijo monopolov in dosledno razgradnjo mrež in povezav, ki so se zajedlle v slovensko narodovo telo in ga izčrpavajo, ter ukinitvijo privilegijev določene družbene plasti na vseh področjih in ustvarili bomo  razmere, ko bomo končno začeli uresničevati sanje večine tukaj živečih prebivalcev  iz leta 1990 in že prej, ko smo hrepeneli po samostojni, neodvisni in uspešni državi zadovoljnih in ustvarjalnih Slovenk in Slovencev, državljank in državljanov.

Končno bomo ustvarili razmere, v katerih bo vladala vse bolj neposredna demokracija, kjer bo delovala pravična pravna država, voditelji pa bodo izbrani resnično v skladu z voljo večine aktivnih državljank in državljanov, ki se bodo vse bolj zavedali, ker bodo k temu aktivno spodbujani, da demokracija ne more delovati brez organizirane in delujoče od politike neodvisne civilne družbe oz. razmišljujočega in aktivnega posameznika, ki v teh skupinah svobodno in aktivno sodeluje in se odloča o svojih korakih in svoji usodi in tega ne želi prepustiti nikomur drugemu.

itoveliko.jpg - 89.86 Kb

PROGRAMSKE USMERITVE,  ki jih bo  nova politična skupina Osveščeni Prebivalci Slovenije – OPS s sodelovanjem še drugih podobno usmerjenih političnih skupin v morebitni Koaliciji KARANTANIJA uresničila po zmagi na volitvah:

1. Izvedba novega izbora kadrov na vsa vodilna in vodstvena delovna mesta v javni upravi, ko bodo izvedene nove pozitivne kadrovske selekcije v skladu z najnovejšimi dognanji kadrovskega managementa na racionalizirane kadrovske formacije v javni upravi. Vsi vodstveni in vodilni kadri se bodo morali ponovno kvalificirati na vodilna in vodstvena delovna mesta poslej zgolj na podlagi etičnih, moralnih in zahtevnih strokovnih meril. 

Vsi kadri, ki so imeli vodilne in vodstvene položaje v javni upravi in gospodarstvu tudi pred letom 1990 in so bili člani SDV (Službe državne varnosti), KOS (Kontra obveščevalne službe JNA) in ZKS (Zveze komunistov Slovenije) v novih kvalifikacijah ne bodo mogli sodelovati, saj bodo lahko poslej opravljali samo operativna dela in naloge in bo hkrati vsem omenjenim kategorijam za 20 let onemogočen dostop do javnih funkcij, s katerih se odloča o usodi naroda.

S tem povsem upravičenim in nujno potrebnim korakom skupine Osveščenih Politikov Slovenije oz. sprejetjem Zakona OPS po ljudski volji bodo samodejno razpadli dolga leta nastajajoči klani, lobiji, klike in škodljive združbe, saj bodo izgubili moč odločanja preko svojih nameščencev v javni upravi, v vseh treh vejah oblasti in v gospodarskih družbah v večinski državni lasti. 

2. Z novo kadrovsko zasedbo, ko bodo po strokovnih in etičnih merilih začeli v ospredje prihajati ljudje, ki bodo znali delati izključno strokovno, etično in moralno v skupno dobro, bo vzpostavljeno tudi delovanje pravične pravne države in drugih nadzorstvenih institucij, ki bodo vzpostavile enakost pred zakonom. To pa je podlaga, da bodo razrešene vse še vedno boleče krivice iz preteklih let posameznikom in skupinam ljudi še iz časov komunistično socialističnega enoumja in iz časov za večino slovenskih državljanov škodljive tranzicije, ki še vedno traja.

Gre za najmanj tri osrednje pod preprogo pometene nacionalne probleme, ko pri razčiščevanju le-teh ni nikoli do sedaj odigrala osrednje vloge pravična pravna država, saj je vse bolj očitno, da je morala obremenjene ljudi ščititi, politika pa je namesto, da bi razčiščevanje teh velikih travm naroda prepustila pravni stroki, te zlorabljala za medsebojna dnevna obračunavanja za namen namerne delitve naroda. In te so:

a) POVOJNI IZVENSODNI UMORI;

b) ILEGALNA NEZAKONITA TRGOVINA Z OROŽJEM;

c) DIVJE PRI(H)VATIZACIJE IN TAJKUNIZACIJE. 

Ker brez razčiščene preteklosti ni srečne prihodnosti, bodo za to pristojni organi dolžni narediti vse, kar je potrebno, da se omenjene travme strokovno in etično razčistijo, krivce pripeljejo na zatožno klop, pokradeno vrnejo prvotnim lastnikom in popravijo krivice oškodovancem do najvišje možne mere, kolikor bo to sploh še mogoče glede na pretečen čas. Umorjenim in odvrženim v razna brezna in zazidanim v rudniške jaške pa smo dolžni končno vrniti njihovo dobro ime in dostojen grob. Samo barbarske države ne pokopljejo dostojno svojih mrtvih. 

Revidirali, poenostavili, osmislili ali ukinili bomo vse škodljive in nesmiselne zakone, ki so uzakonili neupravičene privilegije zgolj določeni družbeni skupini, zaradi revolucionarnih ali drugih vprašljivih političnih zaslug, kot tudi druge zakone, ki so bili sprejeti v škodo večine ter taki, ki so uvedli preveč regulacije in nerazumne kazenske sankcije. Strokovno bomo pretehtali in v konsenzu z ljudstvom bomo dopolnili tudi  člene naše Ustave s ciljem izboljšav in boljšega delovanja sistemov ter večjega varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Osveščeni Politiki Slovenije  bomo uvedli preventivno delovanje in pohvale ter nagrajevanje za pozitivna ravnanja državljank in državljanov, ki jih bomo tudi javno postavljali za zgled ostalim, da bomo s pozitivnimi spodbujali dobra ravnanja.

3. Vsi javni uslužbenci bodo s strani nove zmagovite vodilne ljudske vlade, v kateri bomo sodelovali ali pa jo sooblikovali s še drugimi podobno mislečimi v koaliciji ali pa sami, če bo takšna ljudska volja, javno opozorjeni, da je njihova dolžnost prijaviti vsako, tudi najmanjšo obliko korupcije, nepotizma in klientelizma za to pristojnim organom. Vsakomur, ki bo podal prijavo, bomo jamčili popolno zaščito; če bo s tem preprečil oškodovanje proračuna, pa bo od preprečene ocenjene škode prejel 1/5 nagrade.

V namen preprečevanja oškodovanja državnega in občinskih proračunov še naprej bomo naredili revizije vseh pogodb pravnih subjektov na državni in lokalnih ravneh ter pregledali in ocenili bomo vse dodatke (anekse) k tem pogodbam.

4. Z uresničitivijo zgornjih programskih usmeritev in že ob uresničevanju bomo ustvarili potrebne pogoje za kadrovsko prenovo naše družbe na vseh področjih in prihranke, to pa bo podlaga za vlaganje v gospodarski razcvet našega zdaj tudi namerno uničevanega gospodarstva.

Osveščeni Politiki Slovenije bomo poskrbeli za spodbujanje in razvijanje vseh gospodarskih in drugih potencialov na naših tleh, kjer bomo razvijali osveščeno gospodarjenje, ki bo temeljilo na drobnem in srednje velikem gospodarstvu s tehnološko visoko kakovostnimi in zahtevnimi izdelki z visoko dodano vrednostjo.

Ustvarili bomo razmere in pogoje za vračanje slovenske gospodarske inteligence in dobrih gospodarjev, ki so se morali uveljaviti zunaj naših meja, nazaj v matično domovino, da bodo pomagali in vlagali  v nove vrhunske tehnologije in razvoj slovenskega osveščenega gospodarstva.

Po temeljiti racionalizaciji javne uprave, povrnitvi pokradenega družbenega premoženja  in zagonu vseh gospodarskih potencialov, ko bomo ustvarili vabljive pogoje za vlaganja zaradi nizkih davčnih stopenj za podjetja in samostojne podjetnike, bomo poskrbeli tudi za znižanje davkov za prebivalce na najnižjo možno stopnjo, osnovne človekove dobrine kot je stanovanje, osnovna infrastruktura in živila ter potrebščine ne bodo več obdavčene. Prav tako pa bomo uvedli brezplačne vrtce in zares brezplačno osnovno in srednje šolanje otrok vključno z učbeniki in notesniki.  

Spodbujali bomo ekološko kmetovanje (pridelovanje neoporečne zdrave hrane - stremeli k popolni samooskrbi in samozadostnosti) in eko turizem s polnim izkoristkom naših naravnih danosti in odlične geostrateške lege naše države, a v popolni simbiozi z naravo in nikakor ne v njeno škodo. Zavedamo se namreč, da je naše čisto naravno okolje naše največje bogastvo, ki zagotavlja nam in našim zanamcem sploh temelj za obstoj in kakovosten ter uspešen razvoj. 

5. S prenovo šolskega sistema in vseh drugih institucij izobraževanja in obveščanja v pristojnosti države bodo po prenovi in s poudarjanjem pozitivnih zgledov pomagali mladim in strejšim do njihove boljše osveščenosti in kakovostne prenove, kar bo posledično pomenilo v našem ljudstvu in državi vse več  osveščenih, vsestransko aktivnih, zdravih  in uspešnih državljanov, to pa bo najboljše jamstvo za vsestranski moralni in etični oz. duhovni preporod celotne družbe. K temu bo prispevala tudi zelo močna usmerjenost Osveščenih Politikov Slovenije k spodbujanju cenjenih Slovenk in Slovencev in državljanov predvsem z lastnim zgledom voditeljev k preventivni skrbi za vzdrževanje in izboljševanje svojega fizičnega in duhovnega zdravja. 

6. Posredno demokracijo je že pred davnimi leti povozil čas, saj so v takšnem sistemu možne velike zlorabe in anomalije, še posebej v državah, ki ne razumejo, da se demokracija začne in konča v političnih strankah. Če te ni, pač ni demokracije tudi drugje v državi. Zato se je treba vprašati, kako močno, če sploh, je zastopana demokracija v političnih strankah na Slovenskem, kar se v največji možni meri kaže kot velika pomanjkljivost, ko pride do kadrovanja že znotraj katerekoli stranke in na druga odgovorna mesta v državi.

Dejstvo je, da v nobeni izmed političnih strank na Slovenskem ni pretežno zastopana pozitivna kadrovska selekcija, ki bi zagotavljala, da v ospredje na katerokoli mesto pridejo najboljši kadri. Osveščeni Politiki Slovenije bomo zgled notranje demokratičnosti v vseh pogledih in močno usmerjeni z vsemi silami k spodbujanju neposredne demokracije, ki bo sčasoma nadomestila odločanje preko predstavnikov v parlamentu. A v prehodnem obdobju bomo v izbor ponudili najboljše, ki bodo jamstvo za strokovno in vsestransko učinkovito  delo.

Politične skupine bodo potem, ko zaživi neposredna demokracija z neposrednim odločanjem, prevzele vlogo predlagateljev različnih predlogov in zakonskih rešitev za napredovanje in izboljševanje razmer v naši skupnosti, med katerimi se bomo ljudje odločali na referendumih, ki bodo takrat že potekali s pomočjo računalniške tehnologije, kot že danes poteka na primer bančno poslovanje in ni kakšnih posebnih težav. To bo pomenilo hitro in poceni tehnologijo odločanja.

7. In nenazadnje po vsem, kar se je zgodilo v Sloveniji do sedaj in je ime Slovenija hudo omadeževano, bomo pretehtali možnosti o zamenjavi tudi imena naše države, najmanj pa njenih simbolov. Osveščeni Prebivalci Slovenije bomo pobudniki korenitih sprememb na način, da se o tem opravi javna razprava s poprej pripravljenimi predlogi, ki jih bodo podali različni ljudje in strokovnjaki s tega področja.

Naredili bomo potrebno analizo ali se Slovenke in Slovenci identificiramo z imenom države in našimi simboli. Morebitne spremembe bodo izpeljane  v soglasju z ljudstvom, ko bomo o različnih predlogih odločili neposredno. Potem ne bo več mogoče, da bi nas zamenjevali z drugimi narodi zaradi podobnosti imen ali simbolov.

Ob soočenju večine Slovenk in Slovencev s kruto resnico, ki je danes še vedno izkrivljena, iz naše pol pretekle zgodovine, bomo za opomin, da se ne bi nikoli več ponovilo, s slovenskih trgov in ulic v muzeje umaknili vse v kipe upodobljene komunistične zločince in boljševistične revolucionarje. Enako se bo zgodilo tudi s spomeniki iz druge svetovne vojne, ki opevajo in povzdigujejo socialistično revolucijo in revolucionarje. Ulice, trge in ceste, ki so poimenovane po osebah, ki so s svojim samodrštvom teptali človekove pravice, bomo preimenovali in jih poimenovali po Slovenkah in Slovencih ter drugih plemenitih osebnostih iz Evrope in sveta, ki so resnično delali dobra in plemenita dela za slovenski narod. Skrajni čas je, da komunistično revolucijo končamo tudi na simbolni ravni.

Ob razvoju dogodkov, ki se nakazujejo danes, bomo morda prisiljeni uvesti lastno zlato in srebrno valuto, saj ocenjujemo, da bomo v prihodnje zelo težko uresničevali svoje ideje in razvijali svoje sposobnosti in potenciale v okviru EU in NATO, kamor smo vstopili po sprejetju nekaterih povsem nesprejemljivih pogojev za naš celovit in kakovosten razvoj. Žal smo na mnogih področjih diskriminirani in vse bolj izgubljamo lastno prvobitnost, suverenost in samostojnost.

Po drugi strani pa je tudi res, da so zgodovinska dejstva zelo drugačna, kot jih predstavljajo uradni t.i. strokovnjaki za zgodovino našega, sicer staroselskega evropskega naroda. Tako ni resnica, da smo si svojo državo izborili leta 1991, ker je resnica, da smo si jo priborili nazaj, ker smo jo kot Karantanci nekoč izgubili. Tako je ideja, da ponovno ustanovimo državo KARANTANIJO z vsemi potrebnimi elementi državnosti, ki so bili zastopani takrat, ko je še živela. Še posebej s poudarkom na neposredni ljudovladi, ki bo vsakokrat resnično odraz ljudske volje. 

Seveda je to zgolj ideja, ki jo bo možno razvijati in morda udejaniti šele v povsem drugačnih razmerah. Uresničitev pa bi pomenila tudi ponovno pridobivanje državljanstev nove države, ki bi jih kazalo zaostriti v pogoju poznavanja naše resnične zgodovine, jezika in kulture. Toda pred tem je naša in tudi vaša odgovornost, če to že čutite, da odpravimo vzroke, ki povzročajo vse več negativnih posledic, tukaj in zdaj, kajti vse probleme bo moč ustrezno razrešiti in ideje uresničiti v življenje šele, ko bodo onemogočeni in odpravljeni osrednji vzroki, ki so probleme povzročili in jih še povzročajo, novim idejam pa ne nudijo podlage za uveljavitev v praksi.

VABIMO VSE, KI DOBRO V SRCU MISLITE, DA SE PRIDRUŽITE NOVI POLITIČNI SKUPINI POSAMEZNIC IN POSAMEZNIKOV Z IMENOM OSVEŠČENI POLITIKI SLOVENIJE V TEM PREDUSTANOVITVENM ČASU KOT SOUSTVARJALCI NAJBOLJŠIH PROGRAMSKIH USMERITEV. S KONSTRUKTIVNO KRITIKO in NADGRADNJO TUKAJ PREDSTAVLJENIH, POTEM PA KOT NOSILCI USTANAVLJANJA NOVE POLITIČNE SKUPINE – OSVEŠČENI POLITIKI SLOVENIJE in  postavljanja odborov v volilnih okrajih po Sloveniji, ter oblikovanju skupin za izdelavo programov po posameznih področjih po načelih organizacijske stroke, ko je treba izdelati strokovne in povsem korektne ocene trenutnega stanja na nekem področju, prednosti in slabosti, predstavitev dobrih praks iz sveta ter izdelavi strategij in operativnih načrtov za izvedbo v praksi.

Iz tega dela, ki ga ni malo, se boste izluščili tudi najbolj strokovni, najsposobnejši in najbolj srčni kadri – ljudje, ki boste skupaj z drugimi pripravljene in predstavljene načrte po pridobljenem zaupanju ljudi na volitvah potem izvajali tudi v praksi s pozicij, s katerih je možno pozitivno in z veliko odgovornosti delati za skupno dobro.

Vljudno vabljeni k obveščanju še drugih in spodbujanju k sodelovanju.

VSAK SAM JE MOČAN, SKUPAJ SMO NEPREMAGLJIVI!
21290354816peace.jpg - 11.09 Kb


Osveščeni Politiki Slovenije,

Očistimo in Prenovimo Slovenijo!

 

Komentarjev 

 
#9 Tadeja 11:34 26-08-2011
Srđan, kako visoko inteligenten komentar...
Citat
 
 
#8 srđan 11:15 23-08-2011
vi ste bedaki
Citat
 
 
#7 andrej 01:37 08-08-2011
komaj čakam, da vam oddam svoj glas. tako se dela in konec je pravlic o pomankanju drugačnih politikov. bravo!
Citat
 
 
#6 Ria 10:17 07-08-2011
Super, me veseli, da nekdo zares vztraja in se trudi za vse, ne samo zase. Zelo pomembno bi bilo, da bi se organiziralo spletno glasovanje oz. spletna podpora, ker očitno je online veliko takih, ki se strinjajo s temi idejami in jih podpirajo, kam it in nekaj nardit, podpisat je pa drugo. Smo pač v dobi računalnikov ... Vso srečo za naprej!
Citat
 
 
#5 Karantanc 16:21 04-08-2011
Je problem že v tem, da če bi delali tile, ki vladajo že desetletja, oceno situacije, bi ugotovili, da so za na smetišče zgodovine. In ker te ocene ne bodo delali oni, ker bi to ugotovili, jo bo pač opravil tisti, ki bo prišel v to poziciji po volji ljudi. Jaz bom volil OPS, ker mi to zapisano zgoraj daje precej dobro garancijo, da bo to kar je rečeno tudi narejeno. Pa tudi vse do zdaj kar so rekli so naredili. Spremljam.
Citat
 
 
#4 Alojz 14:59 04-08-2011
Ja tako bi morala delovati ustvarjlana in strokova politika, ker bi tako že v štartu odpadli razni politikanti, ki znajo samo gvoriti, vprašanje pa če kaj delati. Strokovno postaviti stvari, jih predstaviti ljudem, jih povprapšati za mnenje, ideje, predloge, dodatke in šele potem dati v sprejemanje.

Zdaj pa kaj je od tega v strankah. Neki malce bolj pismeni napišejo nekaj obljub za limance, potem pa z veliko propagando dobijo glasove, privlečejo v upravo svojo žlahto in nič od tega ni. Ali pa skoraj nič.

Noben se ne ukvarja z analizo stanja, kaj je bilo narejenega dobro in kaj je balast in neumnšne in bi pripravili program za odpravo problemov. Tega ni. Zakaj že ne?

Slovenija potrebuje dobrega gospodarja, ki ve kako se tem stvarem streže, ko pride v razsulo in verjamem, da se bo v OPS nabrfalo toliko pametnih ljudi, ki poznajo zadeve in znajom delati, da se uredi vse kot je treba.

Pristopam!!!
Citat
 
 
#3 Frenk 10:42 04-08-2011
Spoštovani!

Me veseli, da ste prešli od predstavljanja nepravilnosti in krivcev za stanje v Slovemiji k pobudam in predlogom KAJ NAREDITI. To je prava pot, da se bodo ljudje vključevali s svojim znanjem, sposobnostmi srčnostjo, kot pravite. V iskanje alternativ bodo ljudi prisilile tudi in predvesm razmere, ki žal ne bodo boljše, dokler nam bodo vladali ljudje, ki niso v življenju še ničesar pametnega naredili, ampak že celo življenje politizirajo. Pomislite maloe in poglejte kompetence kadrov, ki vodijo največje podjetje v državi, kar slovenska vlada je.

Podpiram tak pristop in se bom vključil, zanima me področje osveščenega gospodarjenja. Lepo pozdravljeni in vsem ostalim dajem apel in spodbudo, da se združimo pri tem delu. Več ljudi več ve.
Citat
 
 
#2 Maj Novak 22:45 03-08-2011
KOnčno nekaj kar vsak lahko razume pa tudi, če je totalno funkcionalno nepismen. Vse se da razumeti zato, ker je napisano brez nakladanja.

Kaj torej čakamo, zavihajmo rokave in na delo. Ima kdo kakšen boljši predlog? Kdaj bo uradni ustanovni zbor? Verjamem, da bom kot član Gibanja OPS o tem obveščen.

Vesel sem, da gremo v akcijo, ker je pač to treba narediti, ker je politikantstvo dejstvo, mi pa bomo politiki vrnili ugled,saj bo postala končno strokovna in odgovorna ter koristna za skupnost. Drugačna in to diametralno nsprotna obstoječi. Pridružite se tudi vi, ker bo tukaj zahtevano od vas samo to, da, če boste po poštenih kvalifikacijah, gleede na vaše znanje, sposobnosti, etiko in moralo, prišli v ospredje se boste morali potem odločati po svojem strokovnem in etičnem prepričanju. To pa je meni všeč. Gremo skupaj v nove boljše čase.
Citat
 
 
#1 Trilar Majda 00:55 03-08-2011
Vse čestitke, jaz sem zraven. Bravo OPS!!! Le kdo bo zdaj še govoril, da alternative ni. Sem pa prepričana, da bo vse več ljudi pristopilo, da naredimo kar je potrebno in kar je naša pravica in dolžnost. Zanima me področje sodstva in tukaj bom dala svoj prispevek.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 145 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?