Dejavnosti Drugačna politika Merila za izbor kandidatk in kandidatov OPS

Merila za izbor kandidatk in kandidatov OPS

(Osnutek!!!)

MERILA
Za izbor kandidatk in kanditatov NOVE politične skupine Osveščenih Politikov Slovenije na volitvah

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Podlaga za uporabo teh meril je dosledno izpolnjen ustrezen obrazec s spodaj navedenimi podatki, ki ga kandidatka ali kandidat, v nadaljevanju kandidat, izpolni ob prijavi na razpis. Na obrazcu mora biti pred njegovim podpisom navedena izjava: »Resničnost vseh navedenih podatkov jamčim s svojim podpisom in s tem prevzemam vso moralno in materialno odgovornost, v primeru neresničnih podatkov pa soglašam tudi s svojim odpoklicem.«

Merila v razdelkih II. do V. se uporabijo samodejno v okviru ustrezne računalniške obdelave obrazcev, ki jih izpolnijo in predložijo kandidati. V tej obdelavi je treba pripraviti za vsakega člana komisije tudi seznam vseh prijavljenih kandidatov (razvrščenih po abecednem vrstnem redu priimka), iz katerega so razvidne dosežene točke pri vsakem merilu (na primer, II.A – 10, II.B – 10 itd.) in skupni seštevek točk po vseh merilih (skupaj II. – V. – 71).

Komisiji morajo biti na voljo tudi kopije izvirnih podatkov. Za oceno kandidatovega volilnega programa člani volilne komisije uporabijo merila v razdelku IV. že pred začetkom javnega volilnega zborovanja (konvencije). Volilna komisija hkrati pripravi tudi ustrezna tematska (in dovolj aktualna) vprašanja, ki jih morajo kandidati obvezno uporabiti kot vsebinsko podlago v svojem uvodnem javnem nastopu.

Na dan poteka javne konvencije mora volilna komisija najmanj eno uro pred njenim začetkom na vidnem mestu izobesiti seznam vseh prijavljenih kandidatov (z navedbo doseženih točk po merili II. do V.) in razpoložljiva tematska vprašanja za javni nastop kandidatov.

Merila v razdelkih VII. do VIII. člani volilne komisije povsem samostojno uporabijo že med potekom konvencije, tako da so končni rezultati ocene kandidatov znani najkasneje pol ure po njenem uradnem zaključku.

Prizadeti kandidati lahko vložijo pritožbo glede števila doseženih točk v okviru meril v razdelkih II. do V. najkasneje v roku treh dni po tej razglasitvi na Izvršni odbor stranke. Ocene z uporabo meril v razdelkih VI. do VIII. pa se štejejo kot dokončne in nanje ni mogoče ugovarjati…

Ocenjevanje kandidatov na konvenciji. V navedenih splošnih določbah je zajeto bistvo omenjenih kandidacijskih postopkov, k čemur skoraj ni kaj dodati. Morda naj poudarimo samo to, da bodo v razpisu navedeni osebni in drugi podatki samo informativni, ki bodo služili komisiji pri ocenjevanju sposobnosti kandidatov.

Kasneje bo namreč moral kandidat izpolniti in predložiti še kakšen obrazec, ki bo sestavljen na podlagi meril v naslednjih štirih razdelkih, da bo na ta način zagotovljena računalniška obdelava oz. uporaba teh meril. Omenjena izjava glede resničnosti podatkov pa je potrebna zato, da bo z njo prijavljen kandidat prevzel tudi potrebno odgovornost za nastale stroške v primeru, ko bi ob morebitni zlorabi takega zaupanja morali namesto njega izbrati nadomestnega kandidata.

V tej zvezi naj spomnimo na opredelitev glede politike plačevanja članarine, po kateri bodo morali tisti, ki se bodo včlanili v Stranko OPS hkrati s prijavo na javni razpis za njene kandidate na volitvah »…članarino plačati vnaprej v enkratnem znesku, kar se kasneje ustrezno poračuna«.

Ta poračun je, seveda, mišljen glede različne višine članarine, vendar bo v primeru navedbe neresničnih podatkov mogoče vplačan znesek uporabiti tudi za povračilo stroškov, ki bodo nastali zaradi pridobitve nadomestnega kandidata.

Na tem mestu kaže opozoriti še na določbo, da bo morala komisija pripraviti tudi »…ustrezna tematska (in dovolj aktualna) vprašanja«, ki jih bodo kandidati uporabili v svojem javnem nastopu pred komisijo.

Gre namreč zato, da prijavljeni kandidati na taki konvenciji ne bodo mogli govoriti na podlagi vnaprej pripravljenega besedila, temveč si bodo morali morebitni osnutek svojega (kratkega in jedrnatega) govora pripraviti šele na podlagi teh vprašanj.

Ta njihov nastop bo navsezadnje tudi odločilen pri ocenjevanju njihove kandidature (predvidoma bo namreč predstavljal najmanj 60% vseh zbranih točk)…


II. STROKOVNA IZOBRAZBA

A. Dosežena raven izobrazbe                                               Točke
1. Srednješolska izobrazba                                                    1
2. Višješolska izobrazba (diploma prve stopnje)                    5        
3. Visokošolska izobrazba (diploma druge stopnje)               8
4. Akademska raven izobrazbe (magisterij ali doktorat)        10

Navodilo: Upošteva se samo eno (najbolj ugodno) od navedenih meril.


B. Smer strokovne izobrazbe                                               Točke
1. Druge smeri od navedenih                                                 1
2. Tehnična fakulteta (elektro, strojna, gradbena ipd.)          2
3. Filozofska fakulteta                                                            5
4. Družboslovna fakulteta (sociologija, novinarstvo,…)          7
5. Pravna fakulteta                                                                 9
6. Ekonomska fakulteta                                                         10

Navodilo: Upošteva se samo eno (najbolj ugodno) od navedenih meril.

Upoštevanje ustrezne izobrazbe. Iz zgornjih meril je že mogoče razbrati, da pri ocenjevanju strokovne izobrazbe ne bo pomembna samo diploma, temveč tudi vrsta dosežene izobrazbe. Gre namreč zato, da bi v parlament prihajale zlasti take poslanke in poslanci, ki se bodo lahko soočili in spopadli s ključnimi problemi.

Slednji pa zagotovo tičijo na področju gospodarstva, saj bodo zaradi nakopičenih problemov iz bližnje in daljne preteklosti bržkone v ospredju še veliko let. S tem pa drugih strokovnih področij, seveda, ne želimo zapostavljati, temveč jim dati samo težo, ki jo imajo v tem trenutku glede na poglavitne probleme.

Trdno pa smo prepričani, da bi tudi dejansko veljalo iz poslanskih vrst odstraniti vse, ki so se izobraževali v popolnoma drugih smereh, ki so potrebne za opravljanje poslanskega dela. Če so nekateri poslanci zares tako sposobni, kot se hočejo pokazati in zato posegajo še na druga (njim popolnoma nepoznana) strokovna področja, potem imajo bržkone nešteto možnosti za uveljavitev kar v svojem poklicu.

To še posebej velja za zdravnike, ki bi svoje »družbenopolitične« ambicije in sposobnosti lahko uresničevali kar v svojem cehovskem okviru. Imajo namreč nešteto svojih zelo specifičnih problemov, ki jih bodo morali nenazadnje razrešiti kar sami in zaman čakajo, da bo to storil nekdo drug namesto njih.

Kakorkoli že, iz meril v zadnjih treh razdelkih pa vendarle zelo jasno izhaja dejstvo, da pri ocenjevanju kandidatov strokovna izobrazba bržkone ne bo odločilnega pomena. Razen, seveda, v primerih, ko posamezni člani komisije, ki bodo uporabljali ta merila, ne bodo morda drugačnega mnenja. Škarje bodo namreč skupaj s platnom povsem v njihovih rokah…

III. DELOVNE IZKUŠNJE

A. Trajanje delovnih izkušenj                                               Točke
1. Do 3 leta                                                                             1
2. Do 5 let                                                                               3        
3. Do 10 let                                                                             5
4. Do 15 let                                                                             7
5. Do 20 let                                                                             9
6. Nad 20 let                                                                          10

Navodilo: Upošteva se samo delovne izkušnje v okviru redne zaposlitve.


B. Mesto zadnje zaposlitve                                                  Točke
1. V državnem zboru ali državnem svetu
(na voljeni funkciji)                                                                  1
2.  v republiškem upravnem organu                                        1 
3. v občinskem organu oblasti (na voljeni funkciji)                  2
4. v občinskem upravnem organu                                           2
5. v javnem zavodu                                                                 4
6. v okviru šolstva ali zdravstva                                              5
7. v okviru negospodarstva                                                     7
8. v okviru gospodarstva                                                         8
9. v okviru samostojne dejavnosti                                         10

Navodilo: Pri navedenih merilih se upošteva zadnja zaposlitev, ki je trajala najmanj dve leti.


C. Delovne naloge v okviru zadnje zaposlitve                                                                      

                                                                                   Točke                                       
1. »menedžerske« naloge                                             1
2. Vodilne delovne naloge                                             5
3. Vodstvene delovne naloge                                        7
4. Druge naloge od navedenih                                      8
5. Strokovne delovne naloge                                         9
6. Samostojna intelektualna dejavnost                        10


Navodilo: Pri navedenih merilih se upošteva zadnja zaposlitev, ki je trajala najmanj eno leto.

Ustrezne delovne izkušnje. Pri ocenjevanju kandidatov bodo, seveda, pomembne tudi njihove delovne izkušnje in kje so jih vse pridobili. Kot je mogoče videti iz navedenih meril, bodo glede njihovega trajanja najbolje ocenjeni tisti kandidati, ki bodo že prešli obdobje, v katerem si vsak poskuša zagotoviti ustrezne življenjske (eksistenčne) razmere in ustvariti družino.

Tako se bodo veliko lažje posvetili zahtevnemu in napornemu poslanskemu delu v parlamentu, kar jim bo njihov ustvarjeni položaj samo še utrdilo. Razen tega bo pomembna tudi njihova zadnja zaposlitev, kjer bodo odločilnega pomena zlasti njihove izkušnje v okviru neposrednega strokovnega dela.

Kot je videti iz navedenih meril, morebitne izkušnje bodisi v parlamentu, v državni upravi ali pri vodenju gospodarskih družb ali podjetij ne bodo imele nobene teže, kar je glede na sedanje razmere oz. nameravano njihovo preseganje, zagotovo tudi edino prav…


III. ČLANSTVO V STRANKAH

Kratica in ime politične stranke                                                       Točke
1. ZLSD Združena lista socialdemokratov                                          1
2. LDS Liberalna demokracija Slovenije                                             1
3. SLS Slovenska ljudska stranka                                                      2
4. SDS Socialdemokrati Slovenije                                                       2
5. SKD Slovenski krščanski demokrati                                                2
6. … Druge politične stranke                                                              2
7.    V nobeni politični stranki                                                             8
8. OPS Osveščeni Politiki Slovenije                                                    9

9. OPS Osveščeni Politiki Slovenije (le za ustanovne člane)             10

Navodilo: Upošteva se samo eno od navedenih meril, vendar se merili pod 8. ali 9. Uporabita samo v primeru, da je bilo pred tem zadoščeno merilu pod 7.

Pomembna tudi strankarska opredelitev. K navedenim merilom in navodilu za njihovo uporabo je gotovo treba dodati, da pri izbiri kandidatov Stranke OPS naj ne bi nikogar od kandidatov že vnaprej (apriori) odklanjali zaradi njihove dosedanje politične opredelitve.

Seveda, ostaja odprto vprašanje, kako bodo takega kandidata potem ocenjevali posamezni člani komisije pri merilih v zadnjih treh razdelkih. Tak podatek bodo namreč člani komisije imeli pred seboj in bo vsaj pri nekaterih lahko vplival tudi na oceno nastopa posameznega kandidata, kjer gre v vsakem primeru zgolj za subjektivno oceno.

Vendar tega ne kaže tudi narobe razumeti, temveč zgolj kot eno od možnih razmišljanj ob teh merilih. Hočemo pa poudariti, da v takem primeru članstvo v Stranki OPS ne bo imelo nobene teže, pa čeprav bi bil prijavljeni kandidat tudi med njenimi ustanovitelji. Slednje bo pomembno šele pri njegovih naslednjih kandidaturah, saj naj bi ustanovni člani Stranke OPS vedno imeli tudi določeno prednost pred drugimi kandidati. Pionirsko delo je vendarle treba tudi ustrezno nagraditi…


V. POSEBNI PODATKI

Poglavitne osebne karakteristike                                                     Točke
1. Rojstvo v eni od bivših jugoslovanskih republik                              1
2. Rojstvo v tuji državi                                                                        5
3. Rojstvo na ozemlju nekdanje SR Slovenije                                    10
4. Aktivno znanje enega od svetovnih
(nejugoslovanskih) jezikov                                                                 5
5. Aktivno znanje dveh svetovnih jezikov                                           7
6. Aktivno znanje dveh ali več svetovnih jezikov                                9
7. kandidat                                                                                         7
8. kandidatka                                                                                    10

Navodilo: Upošteva se samo eno od meril 1. do 3. in eno od 4. do 6. ter ustrezno od naslednjih dveh…

Ustrezno upoštevanje svetovljanstva. K navedenim merilom je bržkone treba pripomniti, da naj bi z njimi naredili potrebno razliko med prijavljenimi kandidati glede državljanstva, saj veljavna zakonodaja morebitnega dvojnega državljanstva zaenkrat še ne prepoveduje.

Poleg tega je treba ustrezno upoštevati tudi morebitno »svetovljanstvo« kandidata, čeprav znanja tujih jezikov ne bi posebej preverjali. Zaradi pridobitve nekaj točk pa se verjetno nihče od prijavljenih kandidatov ne bo neupravičeno kitil z znanjem tujih jezikov, ker bo bistveno več točk lahko pridobil z javnim nastopom.

Z zadnjim merilom pa naj bi v slovenski parlament privabili tudi več predstavnic nežnejšega spola, saj so zlasti v njegovem sedanjem sklicu vse preveč zapostavljene…


VI. OCENA PROGRAMA

Ocena predloženega programa                                                           Točke
1. dolgovezna in slabo razumljiva stališča                                             1
2. dolgovezna, toda razumljiva in argumentirana stališča                     3
3. dolga, razumljiva, toda slabo argumentirana stališča                        3
4. dolga, razumljiva in dobro argumentirana stališča                             5                                                                              
5. dolga, razumljiva in zelo dobro argumentirana stališča                      7
6. kratka, toda slabo razumljiva in neargumentirana stališča                 1
7. kratka, razumljiva, toda slabo argumentirana stališča                        5                                                                      
8. kratka, jedrnata in argumentirana stališča                                         8
9. kratka, jedrnata in dobro argumentirana stališča                              10        

Navodilo: Uporabi se samo eno od navedeni meril. Upošteva se seštevek točk vseh članov komisije, vendar se pri tem ne upoštevata (odštejeta) najnižja in najvišja ocena…

Ocenjevanje besedila prijave na razpis. S pomočjo navedenih meril bodo člani komisije ocenili vsebino prijave (sestavo besedila) posameznega kandidata, kar bodo morali storiti že pred začetkom konvencije (denimo, dan ali dva prej). To jim bo med drugim tudi v veliko pomoč pri ocenjevanju njihovega javnega nastopa, saj bodo to  oceno lahko primerjali s kandidatovim javnim nastopom.

Upoštevale se bodo ocene vseh članov komisije, pri čemer se bosta obe skrajni (ekstremni) oceni odšteli. Na ta način bodo člani komisije prišli do ustrezne skupne povprečne ocene, ki bo zagotovo lahko bistveno omilila nekatere pomanjkljivosti subjektivnega ocenjevanja…


VII. IZRAŽANJE STALIŠČ

Ocena izražanja stališč v uvodnem nastopu                                     Točke

             
1. branje v celoti vnaprej pripravljenega besedila                                 1
2. branje pripravljenega besedila z nekaj pripovednimi vložki               3
3. suhoparno in neprepričljivo pripovedovanje                                      4
4. dolgovezno in neprepričljivo pripovedovanje                                     5

5. dolgovezno, toda dovolj prepričljivo pripovedovanje                          6
6. kratko, toda manj prepričljivo pripovedovanje                                    7
7. kratko, toda manj prepričljivo nizanje in opisovanje dejstev              8

8. kratko in prepričljivo nizanje in opisovanje dejstev                             9
9. kratka in zelo prepričljivo nizanje in opisovanje dejstev                    10        

Navodilo: Uporabi se eno od navedenih meril pri uvodnem nastopu kandidata in dodatno še eno od navedenih meril pri njegovih morebitnih repliciranjih. Upošteva se seštevek točk vseh članov komisije, vendar se pri tem ne upoštevata (odštejeta) najnižja in najvišja ocena.

Ocena izražanja stališč. Najprej kaže opozoriti, da je poglavitni namen navedenih meril doseči ustrezno razlikovanje med kandidati, ki bodo bodisi samo brali vnaprej pripravljeno besedilo, ali pa bodo morebitni osnutek svojega govora le občasno uporabili, medtem ko bodo poslušalcem lahko ves čas gledali v oči.

Navedena merila torej kaže razumeti zlasti v tem smislu, ker ja navsezadnje zelo težko na kratko pojasniti bistveno razliko med »branjem«, »pripovedovanjem« ali »nizanjem in opisovanjem dejstev«, kar naj bi bilo odločilnega pomena v tem delu ocenjevanja kandidatov.

Na podlagi teh meril bo  volilna komisija ocenila uvodni nastop prijavljenih kandidatov, ki naj bi  trajal nekako od najmanj pet do največ deset minut, seveda, glede na razpoložljiv čas in  število kandidatov. Čeprav se bo morda zdel komu ta čas preveč strogo odmerjen, je vendarle mogoče v tem času povedati marsikaj.

Vendar je treba razpoložljiv čas uporabiti zelo smotrno, zaradi česar je pač treba izpustiti vse nepomembne besede (denimo, bom rekel, ipd) in se omejiti samo na bistvo. Navsezadnje bodo imele v uvodnem nastopu kandidata največjo težo samo premišljeno izbrane in izgovorjene besede.

Če se bodo izbrani (in nato, seveda, še izvoljeni) kandidati tako obnašali tudi v parlamentu, bodo njihova zasedanja lahko bistveno krajša, kupi papirjev na njihovih delovnih mizah pa bodo verjetno tudi veliko nižji.

Morda kaže opozoriti še na možnost, da bodo kandidati lahko povečali svojo oceno tudi z ustrezno pripombo (repliko) na izvajanje drugega kandidata (vendar se bo upoštevala samo ena, na primer, najbolj ugodna), ki pa bodo, seveda, časovno omejene (denimo, največ eno minuto). S tem se bo zanimivost in privlačnost teh konvencij lahko bistveno povečala…


VIII. JAVNO NASTOPANJE

Ocena javnega nastopa kandidata                                                             Točke

                    
1. trema pred javnim nastopom je zelo očitna                                               1
2. nesproščen nastop s pretežnim pogledom vstran ali v besedilo                3
3. sproščen nastop, toda s pogostim pogledom vstran ali v besedilo            5     

4. sproščen, toda manj prepričljiv in všečen nastop                                       7

5. zelo sproščen in prepričljiv nastop, ki ga potrdi tudi aplavz                      10

Navodilo: Uporabi se eno od navedenih meril pri uvodnem nastopu kandidata in dodatno še eno od navedenih meril pri njegovih morebitnih repliciranjih. Možno je uporabiti tudi vmesno oceno. Upošteva se seštevek točk vseh članov komisije, vendar se pri tem ne upoštevata (odštejeta) najnižja in najvišja ocena.

IX. KONČNE DOLOČBE

Ta merila za izbor kandidatov Stranke na volitvah stopijo v veljavo takoj. Za smiselno tolmačenje zgornjih opredelitev in razsojanje v morebitnih pritožbah na delo komisije je pristojen Izvršni odbor, za dosledno uporabo navedenih meril pa so odgovorne pristojne volilne komisije.

             Glavni tajnik stranke:                                       Predsednik stranke:

Merila prirejena razmeram. K zadnjim merilom kaže pripomniti, da bodo z njihovo pomočjo člani komisije poskušali oceniti tudi vtis, ki ga bo kandidat naredil s svojim javnim nastopom. Pri tem na bi jim bila merila le v pomoč, saj bodo svojo oceno oblikovali nekje med 1 in 10. Kandidati bodo tudi tu imeli možnost »popravnega izpita«, saj se bo ocenjeval tudi vtis njihovega nastopa ob morebitnih pripombah na nastope drugih kandidatov.

Na kocu velja dodati, da je naveden osnutek meril za izbor kandidatov Stranke OPS na volitvah, seveda, prirejen sedanjim razmeram. Zato je treba računati z dejstvom,  da bodo taka ali zelo podobna merila veljala samo ob prvih naslednjih volitvah  za organe lokalnih skupnosti in državni zbor. Kasneje bo merila pač treba prilagoditi nastalim razmeram, ki bodo po nekaterih predvidevanjih in mnogih pričakovanjih gotovo že bistveno drugačne od dosedanjih.

Mag. Janez Šček

Dodatek OPS: Vsekakor pa je treba razumeti, da v kakršenkoli niti širši izbor ne bodo prišli sedanji oblastniki, ki jih bo od vzvodov odločanja odstranil Zakon OPS za predvidoma od 15 do 20 let, ker so po juniju 1988 še vedno ostali zvesti pripadniki UDBE, KOS-a in Zveze komunistov Slovenije in so mnogi na mnogih odločilnih položajih še danes.

Tako si mi zamišljamo ustvariti povsem notranje demokratično politično skupino, ki bo že v osnovi delovala strokovno, etično in moralno. Vse bo podrejenu temu, da bi v ospredje prišli najboljši kadri, ki jih ta družba premore v Sloveniji in v tujini. V skladu z navedenimi usmeritvami, preglednostjo in transparentnostjo bomo izvajali izbor kadrov tudi za vse odgovorne položaje v javni upravi in gospodarstvu v državni lasti. To bo namreč zagotovilo za dvig profesionalnosti na vseh ravneh, posledično pa bo to pomenilo racionalizacije, neprimerno višjo kakovost in učinkovitost, tudi in predvsem odlične rezultate in vsekakor delo za skupno dobro.

Hvala, ker boste podali pripombe in se vključili v dodelavo teh in še drugih pomembnih elementov delovanja nove politične skupine Osveščenih Politikov Slovenije, ki bomo vzgled drugačne politike. Politike za vodenje Republike Slovenije v skladu z ljudsko voljo. Oblastnikov Slovenija ne potrebuje, saj jih imamo menda že vsi čez glavo.

Očistimo in Prenovimo Slovenijo! 

 

Komentarjev 

 
#29 Anri 10:26 21-02-2011
Resnično in izčrpno povedan izbor! Morebiti so nekateri resnično jezno odreagirali ker se ne vidjo v teh merilih! Ne vem zakaj? Jaz osebno se tudi ne vidim v teh merilih ampak se borim pač po svojih lastnih močeh! Enostavno osveščanje prebivalcev pač ni dovolj. Sem sam skušal. Kritik je ogromno rešitev zelo malo. Dejstava stojijo na svojem mestu. Vladavina sedanje elite je nesprejemljiva za 95% slovencev. Od teh jih ima neko razvojno taktiko samo 3% vsi ostali se pa samo upirajo in ne vedo ne zakaj ne kako.
Na fb v skupini slovenci za slovenijo sem poskušal osveščati ljudi, v skupini ukrepajmo pa sem samo želel konkretne predloge rešitev prav tako tudi na strani 24 ur v forumu sem izival slovence za konkretne preloge in šele takrat se zavemo da ljudje imajo dovol te politike nimajo pa razvojne strategije kako jo spremeniti. V nas so zakoreninili miselnost da je politika nekaj pokvarjenega in vsak četudi misli dobro če se začne ukvarjati z politiko postane pokvarjen. Tako daleč je prišla slovenska miselnost o ljudeh ki jih volijo in jim dovolijo da upravljajo z njihovim življenjem.
Sam sem podal kar nekaj konkretnih rešitev ki pa so tako ali drugače naletele na gluha ušesa. Vse jih je strah in ne najdejop več poti. Vsi bi radi dosegli cilj ne vedo da do cilja se pa pride po poti te poti pa ne vidi nihče samo cilj jim je bistven. Zame pa je pot važnejša od cilja samega. Kajti kaj bomo potem ko cilj dosežemo? Sam si jih osebno postavljam zmerom izredno visoko skoraj nedosegljivo zato sem skozi na poti. Bistvo je da se ne smemo nikoli ustaviti in uživati na lovorikah, zmerom obstaja nekaj kaj je bolje kaj se da popraviti kaj se da drugače narediti.
Upam da se ne boste sedaj ko ste podali opcijo ustavili.
Moti pa me da nikjer ne najdem ne članov ne ustanoviteljev. Kajti sam zelo rad delam z ljudmi z imenom in preimkom. Tako tudi sam nastopam od vseh forumov do sveh spletnih straneh. Ne vem zakaj bi svoja prepričanja moral skrivati za kakim nickom.

l.p.
Anri Tomič
Citat
 
 
#28 Tomislav Slatinšek 09:38 04-01-2011
Spoštovani OPS-ovci!
Z moje strani ne bi dodajal nobenega komentarja, ker je članek "Meila za izbor kaandidatk in kandidatov " zelo v redu.
Še več takih dejanj
Citat
 
 
#27 Andreja 21:58 15-12-2010
Am bam pet podgan: Take komentarje pišejo titoisti, taisti. Najbrž ste se premalo poglobili, da bi razumeli.

Gre za osnutek, za "ogrodje". Verjamem pa, da marsikomu niso všeč, ker se sam ne vidi v teh merilih.

Predlagam pa Vam, da v prihodnje pokažete malce več od napisanega, namreč kritika brez argumentov in drugačnih rešitev z Vaše strani ni dobra kritika. Od take kot je Vaša, nima nihče nič - niti Vi niti mi.
Mimogrede, ravno titoisti uporabljajo takšna imena ("nicke").
Srečno!
Citat
 
 
#26 Am bam Pet podgan 18:00 14-12-2010
Merila postavljena po zakonitostih, ki jih v celoti vsebuje klientelizem, nepotizem in korupcija.
Zagotovo je zmaga na volitvah v vaših rokah.
Res ni kaj dodati k tem pritlehnim merilom.
Zagotovo je merilo del titoistov.
Citat
 
 
#25 PETER NOVAK 21:05 07-12-2010
Pravila kadrovanja morajo biti jasna in javna. Tako je potem nemogoče, da bi se dogajalo to kar se dogaja v vseh strankah na slovenskem, da se kadruje v strankarskih kuhinjah po partijsko.

V OPS bo vladal izbor kadrov, ki bo zagotavljal, da bodo kamorkoli v ospreje prihajali najboljši kadri. Le tako, bodo lahko kandidirali vsi, ki so do danes odrijeni, ker se ne znajo prerivati. Želijo pa si zmagati, ker znajo, ker zmorejo, imajo načrt-program za opdpravo problemov in imajo v prvi vrsti srčno kulturo.

V razvitem svetu je kadrovski managemnt izredno pomemben za kadovanje na vse nivoje družbe. So testiranja, imajo strokovnjake, ki znajo brati auro človeka, so razne preiskušnje, skaratka veliko je metod, da se izloči ljudi, ki ne sodijo v ospredje. Upam, da se razumemo in to želimo doseči v OPS. Ni VIP, ni primarna priapadnost niti stranki, niti šefu, pomembno je samo kdo si, in kaj znaš, šele potem pa stranka in seveda izpeljava njenega programa.

Lp

Peter
Citat
 
 
#24 karel 10:55 02-12-2010
Še dolga je pot do kandidiranja gospod Janez. Na tej poti je mnogo ovir. Če so postavljena jasna pravila za izbiro kandidata ni problem izbrati. Tudi tisti, ki delajo izven parlamenta niso nič manj pomembni pri funkcioniranju države.potrebno jke spremeniti miselnost za kar se tudi vi zavzemate.
Citat
 
 
#23 Janez 08:49 02-12-2010
Malo smo zašli iz teme.

Moje mnenje je, da kdor je pravi ali ni pravi za kandidata, se lahko izkaže na srečanjih OPS in glede na doprinos k uspehu OPS.

Razgledanost, inteligenca, visoka morala karakterja, sposobnost informiranja se mi zdijo pomembnejše lastnosti od formalne izobrazbe.

Lahko se določi kandidate tudi z glasovanjem članov OPS, ali kako drugače. Sigurno je pozitivno, da se naredi boljši vtis z visoko izobrazbo in z drugimi visokimi funkcijami, vendar bistvo se skriva v karakterju, želji in sposobnosti.
Citat
 
 
#22 PETER NOVAK 18:40 01-12-2010
Se vam ne zdi, da ste malce zalužili od teme. Tukaj se pogovaramo o tem kako vzpostaviti način kadrovanja, ko bo nova politična skupina stopila na javno sceno, da ne bomo ponavljali partijskih vzrocev, ko je pri kadrovanju pomembno vse razen strokovnosti in srčne kulture.

Oblikovali bomo tako trdno notranjo demokracijo, da bo vzgled vsem ostalim strankam na slovenskem, ki se bodo morale zaradi tega tudi same demokratizirati v tem smislu. Če tega ne bodo storile, se jih bodo ljudje izogibali in ne bo volilvcev.

Do te mere je naša naloga osvestiti državljane indražvljanke in pridobiti njihovo zaupanje, ko bodo na vsakem koraku videli, da kar mislimo govorimo, in kar govorimo tudi naredimo.

Če se poenotimo, da je treba izvesti korak, ki so ga naredile domala vse post komunistične dražve okoli nas, Romunija pred nekaj meseci, potem bo treba zavihati rokave in malce boljdelati na tem, da bodo ljudje razumeli, da je to korak, enako pomemben kot je bila osamosvojitev ali ap še bolj, saj kot narod nismo bili nikoli bolj ogroženi kot smo zdaj.

Če pogledate ankete OPS, ki niso tako zelo številno veliko, a vzorec pove kaj ljudje hočejo. Razčiščenje kdo je kaj bil v preteklsoti v udbi, kako je ta pošast funkcionirala in da je treba sprejeti ustrezno zakonodajo, da se te stvari uredijo, da se odvzamejo neupravičeni privilegiji. Torej kaj čakamo?

Poglejte ankete:

http://www.gibanje-ops.com/component/poll/17-ali-ste-za-to-da-se-razisti-delovanje-in-vloga-udbe-in-njenih-sodelavcev-in-partnerjev-

http://www.gibanje-ops.com/component/poll/18-ali-ste-za-sprejem-ustrezne-zakonodaje-ki-bo-od-vzvodov-odloanja-umaknila-vse-kadre-bive-udbe-in-partije-in-jim-odvzela-vse-neupravieno-pridobljenje-privilegije-
Citat
 
 
#21 Janez 16:46 01-12-2010
karel:

V Sloveniji še ni prišlo do štrajka, ker še ni bil pravilno organiziran - ter ker še ni bilo nobene prave ljudske ideje.

Ker so nam vcepili tisto idejo, da ko pomislimo na Ladislava Troho, se malo nasmejemo, saj gre za "pojočega majorja". Zadeve se ne vzame resno.

Ta stvar je bila sicer zrežirana, ampak to povprečnemu človeku ni jasno. Kot američanu ni jasno, da z napadanjem tujih držav niso zato nič varnejši.

Mi se moramo z našo idejo dotakniti pravih ljudi, tistih ljudi, ki so pošteni, Slovenci po srcu, in imajo vpliv in govor. Da povejo naprej,..

Potem pa bomo lahko delali štrajke, kakor koli bomo hoteli.

Vendar najprej se moramo odločiti, kaj je naša ideja. Moja ideja je liberalizem. Znižanje davkov za 80% (na dolgi rok), zmanjšanje regulacij in birokratizma, odpustil bi ogromno ljudi v državni upravi, uvedel določene standarde. Prosta trgovina, itd itd.

Poleg tega pa seveda novi zakoni glede drog, saj je trenutna situacija taka, da ima alkohol monopolno vlogo na področju drog, na žalost pa je alkohol od vseh ilegalnih in legalnih rekreacijskih drog najbolj nevarna droga.

Potem bi vzel vse pravice raznim Mestnim redarjem in podobnim subjektom, ki zdaj nastopajo kot inkasantje. Tudi nove zakone glede varnostnikov, ki so poškodovali in ubili že nekaj Slovencev.
***

Torej, moramo imeti politično idejo, ter jo razširiti na prave ljudi (na katere moramo ciljati, in to ne bo tako težko - ker Slovenska kultura še vedno obstaja). Ti jo bodo razširili naprej, in narod se bo začel pogovarjati o bolj pametnih stvareh..
Citat
 
 
#20 karel 16:23 01-12-2010
V naštetih državah pa so le toliko svobodni v miselnosti, da štrajkajo gospod Janez, v sloveniji pa je še to omejeno, saj so na čelu sindikati UDBOVCI ali pripadniki sedanji polirtični eliti.

Demokracija ni delovala v stari grčiji pod Aristotelom, ki naj bi bil oče nje. Saj so tedaj smatrali za demokracijo ko so le lahko volili moški. Vrhunev demokracije naj bi bile volitve, to pa kot veste je maškarada, ki jo vsaka štiri leta priredijo politiki. Temelj volitev pa so manipulacije in laži.

Če ste morda pozorno prebrali moja dva zadnja komentarja v tem nizu sem zapisal ravno to kot vi trdite v svojem zadnjem odstavku. Slovenija rabi kontrolirano pomoč pd zunaj. Torej ta pomoč mora biti kontrolirana s strani nove politične in gospodarske elite ki jo bomo upam vsaj uspelo v kratkem vzpostaviti.
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 95 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?