OBLIKOVANA JE PRVA SODNA PRAKSA V EU, NA PORTUGALSKEM, V ZVEZI S COVID ZLO?INOM ZOPER ?LOVEŠTVO.

S klikom na naslovnico sodbe pridete do sodbe pritožbenega (višjega) sodiš?a v Lizboni na 34-ih straneh sicer v portugalš?ini, a je možno tekst kopirati in ga solidno prevajati preko google prevajalnika.

Sicer pa je najbolj bistveno tole, kar je zapisalo v sodbi eno od sodiš? Evropske unije, kar nam pove, da ne gre za sodiš?e kakšne od eksoti?nih držav, ampak sodiš?e ene od ?lanic EU:

"Dejansko je v tem pogledu edini element, ki se kaže v dokazanih dejstvih, izvedba RT-PCR testov, od katerih je v enem primeru pri enem od tožnikov zaznal pozitiven rezultat.

Glede na trenutne znanstvene dokaze ta test kaže, da ne moremo brez razumnega dvoma ugotoviti, ali taka pozitivnost dejansko ustreza okužbi osebe z virusom SARS-CoV-2.

Za tak dvom je izkazanih ve? razlogov, med katerimi izpostavljamo dva (temu je dodano tudi vprašanje zlatega standarda, njegove specifi?nosti ne bomo niti obravnavali):

Ta zanesljivost je odvisna od števila ciklov, ki sestavljajo preizkus;

Ta zanesljivost je odvisna od koli?ine prisotne virusne obremenitve.

Dejansko so testi RT-PCR (verižna reakcija s polimerazo), molekularno biološki testi, ki odkrivajo RNA virusa, ki se pogosto uporabljajo na Portugalskem za testiranje in delanje seznama števila okuženih (po odvzemu nazofarinksa), in se izvajajo z okrepljevanjem vzorcev skozi ponavljajo?e se cikle.

Število ciklov takega okrepljevanja povzro?i ve?jo ali manjšo zanesljivost takih testov.

In težava je v tem, da se ta zanesljivost kaže v smislu znanstvenih dokazov (in na tem podro?ju se bo sodnik moral zanašati na znanje strokovnjakov) ve? kot diskutabilna.

To je med drugim rezultat najnovejše in obsežne študije Korelacija med 3.790 pozitivnimi vzorci qPCR in pozitivnimi celi?nimi kulturami, vklju?no 1941 SARS-CoV-2 izolati, Rita Jaafar, Sarah Aherfi, Nathalie Wurtz, Clio Grimaldier, Van Thuan Hoang, Philippe Colson, Didier Raoult, Bernard La Scola, Klini?ne nalezljive bolezni,

ciaa1491, https: //doi.org/10.1093/cid/ciaa1491,em https://academic.oup.com/cid/advance-
article / doi / 10.1093 / cid / ciaa1491 / 5912603, ki ga je konec septembra letos objavil Oxford Academic, ki ga vodi skupina, ki združuje nekaj najve?jih evropskih strokovnjakov po vsem svetu.

Ta študija zaklju?uje v prostem prevodu:

»Pri pragu cikla (ct) 25 ostane približno 70% vzorcev pozitivnih v celi?ni kulturi (tj. bili so okuženi): v ct ??30, 20% vzorcev ostane pozitivnih; v ct 35 je 3% vzorcev ostalo pozitivnih; in v ct nad 35 noben vzorec v kulturi ni ostal pozitiven (kužen) (glej diagram).

To pomeni, da ?e ima oseba pozitiven test PCR na pragu ciklov do 35 ali ve? (kar izvajajo v ve?ini laboratorijev v ZDA in v Evropi), je verjetnost okužbe manj kot 3%. Verjetnost, da bo oseba prejela lažno pozitiven rezultat, je 97% ali ve?. "

Iz teh študij izhaja preprosto - možna zanesljivost sistema. Izvedeni testi PCR so seveda odvisni od praga oja?evalnih ciklov, ki jo podpirajo tako, da do meje 25 ciklov bo zanesljivost sistema testa približno 70%; ?e se izvede 30 ciklov, se stopnja zanesljivosti zmanjša do 20%; ?e se doseže 35 ciklov, bo stopnja zanesljivosti 3%.


Zdaj v tem primeru ni znano, koliko je oja?anje, s katerim se na Portugalskem, vklju?no z Azori, izvajajo testi PCR, in Madeira, saj nismo mogli najti priporo?il oz. meja v zvezi s tem."

VSE OMEJITVE IN CORONA UKREPI ZOPER LJUDI TEMELJIJO NA PODLAGI 97% NEZANESLJIVIH PCR TESTOV. OBLIKOVANA JE TAKO PRVA SODNA PRAKSA V EU IN SICER NA PORTUGALSKEM, V ZVEZI S COVID ZLO?INOM ZOPER ?LOVEŠTVO.

VSA ?AST PORTUGALSKIM SODNIKOM, KI SO V SODBI JASNO IN GLASNO ZAPISALI tudi:

1. Da za odreditev karantene ni nobene pravne podlage, ker Ustava in zakoni natan?no dolo?ajo, kako in zakaj se komu sme odvzeti prostost. (?e nekoga država zapre v hišni pripor, je to odvzem svobode, kar je najhujši poseg v ?lovekovo integriteto, hujše od tega je samo usmrtitev - dodatek OPS). Tudi, ?e je kdo osumljen, da bi širil nalezljivo bolezen, se mu sme vzeti prostost, a mora za kaj takega biti najprej nalezljiva bolezen nedvoumno dokazana. V primeru covid pa ni, ker vsa diagnostika temelji na podlagi 97% nezanesljivih testov.

2. Da mora vsakemu, ki je okužen in je ta okužba dokazana, to sporo?iti osebno v razgovoru samo zdravnik in nih?e drug.

Seznanitev o tem, da ste pozitivni preko telefona ali pošte, ?e vam to ne pove zdravnik v OSEBNEM razgovoru, je NEZAKONITO, je povedalo Višje sodiš?e v Lizboni.

Tudi pri nas je Zakon o pacientovih pravicah popolnoma jasen:

Zakon o pacientovih pravica 20. ?len
(obveš?enost pacienta in pojasnilna dolžnost)

(1) Pacient ima pravico, da je zaradi uresni?evanja pravice do samostojnega odlo?anja o zdravljenju in pravice do sodelovanja v procesu zdravljenja obveš?en o:
-        svojem zdravstvenem stanju in verjetnem razvoju ter posledicah bolezni ali poškodbe,
-        cilju, vrsti, na?inu izvedbe, verjetnosti uspeha ter pri?akovanih koristih in izidu predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja,
-        možnih tveganjih, stranskih u?inkih, negativnih posledicah in drugih neprijetnostih predlaganega medicinskega posega oziroma predlaganega zdravljenja, vklju?no s posledicami njegove opustitve,
-        morebitnih drugih možnostih zdravljenja,
-        postopkih in na?inih zdravljenja, ki v Republiki Sloveniji niso dosegljivi ali niso pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja.

(2) Pojasnila iz prejšnjega odstavka mora zdravnik, odgovoren za zdravljenje, pojasniti pacientu v neposrednem stiku, obzirno, na pacientu razumljiv na?in oziroma skladno z individualnimi sposobnostmi sprejemanja informacij, v celoti in pravo?asno.

Za operativni ali drug medicinski poseg, povezan z ve?jim tveganjem ali ve?jo obremenitvijo, pacientu da razumljiva ustna in pisna pojasnila zdravnik, ki bo opravil medicinski poseg; ?e to ni možno, pa drug zdravnik, ki je usposobljen za tak medicinski poseg.

(3) Pacient ima pravico do sprotnega in podrobnega obveš?anja o poteku zdravljenja ter po koncu medicinskega posega oziroma zdravljenja pravico do obveš?enosti o rezultatu zdravljenja oziroma morebitnih zapletih.

(4) Pacient, ki ni sposoben odlo?anja o sebi, uresni?uje pravice po tem ?lenu v skladu z zmožnostmi, ki jih dopuš?a njegova sposobnost razumevanja.

Torej vsem, ki jim je bila odrejena karantena BREZ POJASNILNE DOLŽNOSTI ZDRAVNIKA OZ. NE DA BI BILI INFORMIRANI S STRANI EDINEGA USPOSOBLJENEGA IN KOMPETENTNEGA ?LOVEKA, TO JE ZDRAVNIK, JE BIL POSTOPEK DOLO?ANJA KARANTENE NEZAKONIT. KAR POMENI, DA STE BILI OŠKODOVANI.

Še toliko bolj pa zato, ker je PCR test 97% nezanesljiv in zdaj to ni ugotovil nek teoretik zarote, ampak je to ugotovilo že VIŠJE PRITOŽBENO SODIŠ?E V EVROPSKI DRŽAVI, KI SE JI RE?E PORTUGALSKA. To pa vse postavi na glavo, ker, ?e so testi fake, je fake tudi virus. 3% zanesljivost testiranja pomeni, da nas imajo vsi, ki se to gredo, za ?isto navadne norce in izvajajo ZLO?IN NAD ?LOVEŠTVOM. ZATO BI MORALI VSI TAKOJ NA ULICE IN TRGE. AMPAK, ker se pustite Slovenci ustrahovati s strani NACIFAŠISTI?NIH UDBOVCEV, ste še vedno doma in ?akate naslednjih ukrepov. Ki bodo že kmalu, so priob?ili v?eraj, NIH?E NE BO MOGEL V NOBENO TRGOVINO, ?E NE BO ŽANDARJU NA VRATIH POKAZAL  MANJ KOT TRI DNI STAR NEGATIVEN REZULTAT PCR FAKE TESTIRANJA.

To je priprava na NEOBVEZNO ?IPIRANJE (cepljenje), ki v resnici ne bo obvezno, a nikamor ne boste mogli, ?e ne boste pristali na elektronski povodec.

Podpiši Zakon o prepovedi COVID UKREPOV!

Da bo vsem jasno kot je jasen 3. ?len USTAVE RS, ki bo veljala, dokler ne bomo sprejeli nove. V 3. ?lenu piše "V SLOVENIJI IMA OBLAST LJUDSTVO, IZVRŠUJE JO NEPOSREDNO IN PREKO IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV - POSLANCEV". Na prvem mestu je torej neposredno izvrševanje oblasti, kar po?nemo to?no s tem sprejemanjem - podpisovanjem oz. verifikacijo Zakona o prepovedi covid ukrepov.

Platformo on-linepeticija smo si sposodili samo kot orodje, ki nam služi za zbiranje podpisov. In postavili smo tudi kvorum, ker ljudstvo ima oblast, kdaj bo zakon za?el veljati. Ko ga bo podpisalo preko 1/5 volilnih upravi?encev. Zdaj razumete, zakaj to ni samo podpisovanje peticije, ki nima izvršilne mo?i, ampak je vaš podpis pod zakon izraz vaše svobodne volje za ta zakon in verifikacija, s katero ho?ete, da zakon za?ne veljati. Druga?e tega zakona sploh ni mogo?e sprejeti, ker so procedure po Zakonu in ljudski iniciativi take, da bi bil že v startu v parlamentu zavrnjen. Saj vam je menda jasno, da NARODNI IZDAJALCI zakona zoper svoja zlo?inska dejanja in sebe ne bi niti obravnavali, kaj šele podprli.

Podpiši Zakon o prepovedi COVID UKREPOV!

NATISNITE SI OBRAZEC ZA FIZI?NO ZBIRANJE PODPISOV

IN LISTI?E, KI SI JIH NATISNETE IN RAZREŽETE, DA JIH DELITE NAOKOLI

SKUPAJ ZMAGAMO! KDOR NI Z NAMI, SVOBODNIMI LJUDMI, JE ZA NAMI!

Ekipa OPS

p.s.

Se zdaj že zavedate, kaj vse vam mediji prikrivajo? Najhuje je, da vam take informacije javnega zna?aja prikriva RTV SLO, ki ji Zakon o RTV SLO narekuje tole:

5. ?len

Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej:

-        spoštovati na?elo resni?nosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;

-        spoštovati ?lovekovo osebnost in dostojanstvo;

-        spoštovati na?elo politi?ne uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;

-        spoštovati na?ela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vklju?no s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;

-        zagotavljati nepristransko in celovito obveš?enost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;

-        spoštovati na?elo politi?ne neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;

-        uveljavljati profesionalno etiko poro?evalcev, dosledno razlo?evanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;

-        varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, ter spoštovati ob?e ?loveške vrednote.

PRIPRAVLJAMO KAZENSKO OVADBO, DA NE BO POTEM, KO BO ZAKON O PREPOVEDI COVID UKREPOV SPREJET, IZGOVOROV, DA KDO KAJ NI VEDEL. OBSOJENI BODO TAKO TOŽILCI, KER NISO UKREPALI, KOT UREDNIKI TER NOVINARJI.


 

Komentarjev 

 
#30 quesque 12:33 09-11-2022
However, part of the purpose of PCT is also normalization, which will be difficult with severely suppressed estrogen levels buy cialis on line Biological and Clinical Significance of MAD2L1 and BUB1, Genes Frequently Appearing in Expression Signatures for Breast Cancer Prognosis
Citat
 
 
#29 makulatura-sp.ru 12:01 25-10-2022
makulatura-sp.ru: https://makulatura-sp.ru/
Citat
 
 
#28 most bet india 15:08 12-10-2022
People have been thinking about gambling all by way of the ages, and particularly sports activities betting.


Review my blog post - most bet india: http://www.cosmopolitanmagazine.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=suissesport.com%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dn-hance.info%252F__media__%252Fjs%252Fnetsoltrademark.php%253Fd%253Dedgarukaq93603.blogrenanda.com%25252F17767087%25252Ffascination-about-mostbet-online
Citat
 
 
#27 mostbet Casino 15:07 12-10-2022
Also, mostbet Casino: http://check-a-check.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=atacarnet.expert%2F__media__%2Fjs%2Fnetsoltrademark.php%3Fd%3Dcclccn.com%252F__media__%252Fjs%252Fnetsoltrademark.php%253Fd%253Derickjcuk71471.thechapblog.com
cares about your comfort and presents several helpful options.
Citat
 
 
#26 Wbzwadulk 19:48 06-10-2022
how does furosemide work in the body furosemide water pills what is furosemide used for in humans
Citat
 
 
#25 Anwntounc 18:05 06-10-2022
will flagyl treat mrsa effets secondaire du flagyl medicine flagyl used
Citat
 
 
#24 Nbqaswive 21:20 04-10-2022
benefits of trazodone drug interactions with trazodone trazodone weight loss
Citat
 
 
#23 Jniswive 21:02 02-10-2022
bactrim ds deaths bactrim agranulocytosis bactrim contraindicatio ns
Citat
 
 
#22 Wbzwadulk 01:58 02-10-2022
furosemide 12.5mg tab purchase furosemide iv lasix administration
Citat
 
 
#21 Acrntounc 00:37 02-10-2022
canadian pharmacies certified by cipa Ponstel viagra pharmacy 100mg
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
OsveĹľi

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? Še vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO ŠTEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 298 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašisti?na tiranija se že izvaja,revš?ina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVEŠTVU!

Pri?e smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?loveštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?loveštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LAŽ V ZGODOVINI ?LOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašisti?na normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije že za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janeži? Ambroži??

Zastrašujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo fašisti?nh državnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠ?ITNE" maske?

Naša nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?loveštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osveš?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠ?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zlo?in nad ?loveštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?loveštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodiš?a sprožile Osvoboditev, O?iš?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuš?anje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveš?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množi?no krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATI?NO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANŠA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodiš?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloševi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOŠEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom tožilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?