(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

https://www.youtube.com/watch?v=nw_IYWIutgE

?e se zgodi, da video izgine, imate tukaj alternativno monost ogledaSpotovani vsi, ki ljubite RESNICO!


Tako bomo pristopili do vseh strank, da jim dostavimo dokaze o tem, da gre pri KORONA PREVARI za PLAN-DEMIJO, ki ima primarni cilj vse cepiti - ?IPIRATI in nas spraviti pod popolno kontrolo.

Vabimo vse, ki karkoli veste, ki imate kakrnekoli e nove dokaze, da nam jih poljete: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ali Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , lahko pa tudi pokli?ete na 031 274 419, da se dogovorimo, kaj lahko skupaj naredimo.

Zdaj je ?as, ko ni ve? ?asa ?akati! Ugrabljeni mediji e propagirajo, da je cepivo e izdelano in je v zadnji fazi testiranja. Na voljo bo e jeseni ali pa v prvi polovici drugega leta. Prav v?eraj, 21.7.2020 v TV Odmevih: https://4d.rtvslo.si/arhiv/odmevi/174707629 si lahko pogledate, kakno propagando je zganjal dr. Borut trukelj, ki je o?itno v navezi s satanisti in psihopati, ki izvajajo ta podli na?rt.

Ljudje, DELITE TA VIDEO, delite vse objave, ki razkrivajo prevaro, in ne dovolite, da drugi razmiljajo namesto vas. Ne padajte na lanivo propagando ugrabljenih medijev, ki gonijo vsak dan eno in isto. Ne dopustijo niti trohice dvoma v to, kar ponavljajo kot pokvarjena plo?a. To pa je zganjanje totalnega brutalnega enoumja, kar je zlo?in nad ?lovekim umom, e posebej je nezasliano, da to po?ne ugrabljena RTV SLO, ki jo pla?ujemo direktno iz svojih epov prisilni pla?niki tega udbo-klerovskega trobila.

Ekipa OPS

p.s.

Tukaj je del na?rta Rockefellerjeve fundacije, ki je to, kar se danes dogaja, na?rtovala e davno pred tem:

"Scenarij ZAKLJU?NI KORAK

Vzpostavljanje strojega vladnega nadzora in bolj avtoritarnega vodstva z omejitvami pravi?nih pristopov in nara?ajo?im odporom dravljanov. Leta 2020 je kon?no udarila pandemija, katero je svet pri?akoval dolga leta. Za razliko od leta 2009 (H1N1) je bil ta novi sev gripe, ki izvira od divjih gosi, izjemno virulenten in smrtonosen. Celo najbolj pripravljene drave na pandemijo se niso mogle ubraniti, ko je virus udaril po vsem svetu, okuil skoraj 20 odstotkov svetovnega prebivalstva in ubil 8 milijonov v samo sedmih mesecih, ve?ina pa je bila zdravih mladih odraslih.

Pandemija je imela tudi smrtonosen u?inek na gospodarstvo: mednarodni pretok ljudi in blaga se je ustavil, iz?rpavanje panog, kot je turizem. Pretrgane so bile svetovne dobavne verige. Tudi lokalno so prodajne trgovine in poslovne stavbe ve? mesecev ostale prazne, brez zaposlenih in kupcev. Pandemija je uni?ila planet - ?eprav so nesorazmerne tevilke umrlih v Afriki, Jugovzhodni Aziji in Srednji Ameriki, kjer se je virus raziril kot divji poar v pomanjkanju uradnih navodil o postopkih. Toda tudi v razvitih dravah so bila navodila izziv.

Za?etna politika ZDA o "mo?nem odvra?anju" dravljanov od letenja se je izkazala za smrtonosno, pri ?emer je pospeila irjenje virusa ne samo znotraj ZDA, temve? tudi prek meja. Vendar pa je nekaj dravam uspelo bolje - zlasti Kitajski. Hitra uvedba in uveljavitev obvezne karantene kitajske vlade za vse dravljane, pa tudi takojnje in skoraj hermeti?no zaprtje vseh meja je reilo milijone ivljenj, ustavilo irjenje virusa veliko prej kot v drugih dravah in omogo?ilo hitreje okrevanje po pandemiji. Kitajska vlada ni bila edina, ki je sprejela skrajne ukrepe za za?ito svojih dravljanov pred tveganjem in izpostavljenostjo. Med pandemijo sonacionalni voditelji po vsem svetu razirili svoja pooblastila in postavili nedvoumne predpise in omejitve, od obveznega noenja mask za obraz do preverjanja telesne temperature na vstopih v skupne prostore, kot so eleznike postaje in supermarketi.

Tudi po tem, ko je pandemija zbledela, se je ta bolj avtoritarni nadzor nad dravljani in njihovimi dejavnostmi celo okrepil. Da bi se za?itili pred irjenjem vedno bolj globalnih teav- od pandemije in nadnacionalnega terorizma do okoljskih kriz in nara?ajo?e rev?ine - so se voditelji po vsem svetu e mo?neje oprli na mo? oblasti. Prvi?, pojem bolj nadzorovanega sveta je dobil iroko sprejemljivost in odobritev. Dravljani so se prostovoljno odrekli delu svoje suverenosti - in svoje zasebnosti - v zameno za ve?jo varnost in stabilnost.

Dravljani so bili bolj strpni in celo eljni usmerjanja in nadzora od vrha navzdol, nacionalni voditelji pa so imeli ve? monosti, da bi vzdrevali red na na?in, ki se jim je zdel primeren. V razvitih dravah je bil ta okrepljen nadzor v tevilnih oblikah: na primer biometri?ne identifikacijske tevilke za vse dravljane in stroja ureditev klju?nih panog, katerih stabilnost se je tela kot klju?na za nacionalne interese. V mnogih razvitih dravah je upotevanje niza novih uredb in sporazumov po?asi a vztrajno obnavljalo red in, kar je pomembno, tudi gospodarsko rast. Vendar so bile po vsem svetu zgodbe razli?ne - in mnogo bolj spremenljive.

Oblika oblasti je v razli?nih dravah imela razli?ne oblike, pri ?emer so ve?inoma odvisne od zmogljivosti, mo?i in namenov njihovih voditeljev. V dravah z mo?nimi in premiljenimi voditelji se je pove?al sploni gospodarski status dravljanov in kakovost ivljenja. V Indiji se je na primer kakovost zraka drasti?no izboljala po letu 2016, ko je vlada prepovedala vozila z visoko emisijo. V Gani je uvedba ambicioznih vladnih programov za izboljanje osnovne infrastrukture in zagotavljanje razpololjivosti ?iste vode za vse njene prebivalce povzro?ila mo?an upad bolezni, ki se prenaajo z vodo. Toda bolj avtoritarno vodstvo je delovalo slabe - in v nekaterih primerih tragi?no - v dravah, ki jih vodijo neodgovorne elite, ki so svojo pove?ano mo? izkoristile za lastne interese in na ra?un svojih dravljanov.

Prilo je tudi do drugih pomanjkljivosti, saj je porast burnega nacionalizma ustvaril nove nevarnosti: gledalci na svetovnem prvenstvu 2018, npr. so nosili neprebojne jopi?e, na katerih so bile njihove nacionalne oznake. Mo?ni tehnoloki predpisi so ovirali inovacije,ohranjali visoke stroke in omejili njihovo sprejetje. V svetu v razvoju se je dostop do "odobrenih" tehnologij pove?al, vendar je bil e naprej omejen: najve? tehnolokih inovacij je bilo v veliki meri v razvitem svetu, zaradi ?esar so tevilne drave v razvoju prejemale zastarele tehnologije, za katere so drugi menili, da so "najbolje" zanje. Nekatere vlade so menile, da je to pokroviteljsko, in so zavrnile distribucijo ra?unalnikov in drugih tehnologij, za katere so menile, da so kot iz "druge roke" (rabljene). Medtem so se drave v razvoju z ve? sredstvi in ??boljimi zmogljivostmi za?ele notranje razvijati tako, da bi te vrzeli zapolnile same. V razvitem svetu je prisotnost tevilnih pravil od zgoraj navzdol mo?no zavirala podjetniko dejavnost. Vlade so pogosto govorile znanstvenikom in inovatorjem, katere raziskovalne smeri naj izvajajo in sojih vodile ve?inoma do projektov, ki bi prinaali denar (npr. trno usmerjen razvoj izdelkov) ali k zanesljivim projektom (npr. temeljne raziskave), pri ?emer so ostala bolj tvegana ali inovativna raziskovalna podro?ja v veliki meri neizkori?ena. Premone drave in monopolisti?na podjetja z velikimi prora?uni za raziskave in razvoj so e vedno znatno napredovala, toda IP za njihov preboj je ostal zaklenjen za strogo nacionalno ali korporacijsko za?ito. Rusija in Indija sta uvedli stroge doma?e standarde za nadzor in certificiranje s ifriranjem povezanih izdelkov in njihovih dobaviteljev - kategorija, ki v stvarnosti pomeni vse IT inovacije.

Povra?ilni ukrep ZDA in EU so bili nacionalni standardi, ki so prepre?evali razvoj in irjenje tehnologije po vsem svetu. e posebej v dravah v razvoju je delovanje v nacionalnem lastnem interesu pogosto pomenilo iskanje prakti?nih zaveznitev, ki ustrezajo tistim interesom - ne glede na to, ali gre za dostop do potrebnih virov ali za povezovanje, da bi dosegli gospodarsko rast. V Juni Ameriki in Afriki so regionalne in subregionalne zveze postale bolj strukturirane. Kenija je podvojila trgovino z juno in vzhodno Afriko, saj so na celini rasla nova partnerstva. Kitajske nalobe v Afriko so se razirile, saj se je ponudba novih delovnih mest in infrastrukture v zameno za dostop do klju?nih rudnin ali izvoza hrane izkazala sprejemljiva za tevilne vlade.

?ezmejne vezi so se irile v obliki uradne varnostne pomo?i. Medtem ko je bila napotitev tujih varnostnih skupin v nekaterih najbolj nerazvitih dravah dobrodola, so reitve, primerne za vse, prinesle le malo pozitivnih rezultatov. Do 2025, se zdi, da bo za ljudi tako velik nadzor vse bolj utrujajo? in bodo ?edalje bolj prepu?ali voditeljem in vladi, da se odlo?ajo zanje. Kjer koli so nacionalni interesi bili v nasprotju z interesi posameznikov je prilo do konflikta. Ob?asni pritiski so postali vse bolj organizirani in usklajeni, saj so mladi, ki so bili nezadovoljni, in ljudje, ki so videli, da njihov status in prilonosti izginjajo - ve?inoma v dravah v razvoju, vzpodbudili dravljanske nemire.

Leta 2026 so protestniki v Nigeriji zruili vlado, naveli?ani ustaljenega kronizma in korupcije. Tudi tisti, ki jim je bila ve? ve?ja stabilnost in predvidljivost tega sveta, so postajali neprijetno omejeni s tolikimi strogimi pravili in strogostjo nacionalnih meja. Ob?utek je ostal, da bi slej ko prej nekaj neizogibno zmotilo red, za katerega se svetovne vlade tako mo?no prizadevajo, da bi ga vzpostavile."

E EN ZANIMIV VIDEO O MO?NI NEZANESLJIVOSTI KORONA TESTOV LAHKO POGLEDATE SPODAJ S KLIKOM NA SLIKO.

TOLE V TEJ POVEZAVI PA ZELO MO?NO UNI?UJE VA IMUNSKI SISTEM, ampak ni? ne pomaga gledati v nebo in se jeziti. Nekdo dovoli tujim letalom, da letajo nad naimi glavami, naselji, polji in nas zastrupljajo. Tudi s strupi, tekimi kovinami ali "virusi", da bi nas spravili v stanje bolezni. Veste, kje je vzrok oz. kdo dovoli, da nas zapraujejo? Povejte spodaj v komentarju.

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 151 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?