Ko razumete hierarhi?no svetovno ureditev, se vam ne zdi ve?, da smo tisti, ki govorimo o svetovni KORONA prevari, nekakšni razširjevalci teorije zarot, ampak se da razumeti, da gre za zaroto zoper ?loveštvo.

Zelo dobro prisluhnite videu, da bi razumeli, za kaj gre. Kako delujejo masoni, ki na?rtujejo stvari za kopi?enje dobi?kov. Zelo dobro se da zadeve prenesti tudi na dogajanje v naši državi. Kdo v resnici vlada. Pokorijo VLADE ali s KREDITI ali z ME?EM.

https://www.youtube.com/watch?v=MkxvvNAVwsw

Ko gledate to hierarhi?no piramido, ki predstavlja slovensko družbeno ureditev, se morate vprašati, v katerem delu se nahajate vi. In kaj delate ta hip, da bi bilo druga?e. Da bi piramido obrnili na glavo in bi ne bili ve? ovce, ampak odgovorni aktivni državljani, ki bi vladali sami sebi, oziroma bi sami odlo?ali o vseh pomembnih vprašanjih za našo skupnost. Naslednji video vam bo morda pomagal do tega, da se transformirate iz ovce v aktivnega, odgovornega državljana. Da ne boste ve? ?akali križem rok v coni lažnega udobja. Ker pozitivna sprememba, po kateri vsi hrepenimo v Sloveniji in v Svetu, je možna samo, ?e vsak posameznik naredi spremembo pri sebi, ki jo želi videti v Sloveniji in v Svetu.

https://www.youtube.com/watch?v=5JDRvO0d3Zw

V videu vas na koncu nagovorijo, da se vklju?ite v svetovno organizacijo Zeitgeist, kar ni ni? narobe. A mi vas vabimo, da se vklju?ite v delo doma, ker zadeva pozitivne spremembe lahko poteka samo po naslednjem vrstnem redu.

1. OPS - O?istimo in Prenovimo Se, torej Sebe!

2. OPS - O?istimo in Prenovimo Slovenijo!

3. OPS - O?istimo in Prenovimo Svet!

Zato vas želimo navdušiti za delovanje od sebe navzven na lokalni in državni ravni ZA tako Slovenijo, ki taka bo kot je v VIZIJI opisana, ko bo ve?ina razumela, da delujemo SKUPAJ za tako državo. A seveda je pogoj, da vsak dan, vsak posameznik ravna v skladu z 10-imi OPS-vimi zapovedmi.

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI OOPS

(Osvoboditev O?iš?enje in Preporod Slovenije)Na podlagi 3. ?lena Ustave RS, Osveš?eni Prebivalci Slovenije izjavljamo in prisegamo pred slovenskim narodom, da bomo v skladu z VIZIJO - SLOVENIJA 2030, uresni?ili pri?ujo?i program, ki ZAGOTAVLJA, ob pogoju sodelovanja ve?ine dobromisle?ih, strokovnih in sr?nih ?lanov naše družbe, da se bo Slovenija izvila iz primeža organizirane kriminalne združbe, ki nam je ugrabila vse institucije države ter gospodarske družbe v ve?inski državni lasti. Slovenski narod bo tako kon?no postal svoboden, Slovenija pa zares demokrati?na, v vseh pogledih mo?na, suverena in neodvisna, uspešna evropska država zadovoljnih in uspešnih Slovenk in Slovencev ter Sloveniji lojalnih državljank in državljanov.

2. SPREJEM NOVE DRUŽBENE POGODBE - USTAVE RS, s katero bomo vzpostavili nov družbeni red - NEPOSREDNO – DIREKTNO demokracijo s tremi osrednjimi stebri: INICIATIVA, REFERENDUM in ODPOKLIC, da bo o vseh pomembnih vprašanjih in o kadrih za vodenje države neposredno odlo?alo ljudstvo. Tako bo vzpostavljena resni?na VLADAVINA LJUDSTVA oz. LJUDOVLADA.

2. UREDITEV KADROVSKIH PROBLEMOV z novim poštenim kadrovanjem iz celotnega slovenskega kadrovskega bazena bodo vsi vodilni in vodstveni kadri, ki so se na položaje prerinili s pomo?jo negativne kadrovske selekcije, na podlagi ideološke ali strankarske pripadnosti oziroma s pomo?jo zvez in poznanstev, izgubili položaje, s katerih se odlo?a o usodi slovenskega naroda. Namesto njih bodo vodilne in vodstvene položaje zasedli najboljši strokovnjaki razli?nih strok, izbrani po na?elih pozitivne kadrovske selekcije, izkazane resni?ne strokovnosti, minulih delovnih izkušenj ter dobre morale in etike. Kot tudi na podlagi programov, ki jih bodo predstavlli kadrovskim strokovnim komisijam in ljudstvu v ?asu postopkov kandidiranja.

3. VZPOSTAVITEV PRAVI?NE PRAVNE DRŽAVE, ki bo izvedla vse potrebne revizije z osrednjim ciljem vrnitve ve?jega dela narodu pokradenega premoženja. Zaseženo bo nagrabljeno premoženje vsem, ki ne bodo dokazali legalnega in zakonitega izvora. Kdor je kradel narodu, bo postavljen pred obli?je pravi?ne pravne države in bo moral po pravnomo?ni sodbi opraviti pokoro. Odgovornost pred vzpostavljeno PRAVI?NO PRAVNO DRŽAVO bodo morali prevzeti tudi vsi javni in državni funkcionarji ter uslužbenci, ki so opuš?ali dolžna ravnanja, ker niso po ?rki zakona prijavljali ali preganjali storilcev, ko je šlo za storjena kazniva dejanja zoper narod in se bodo znašli pod obtožbo narodovega izdajstva. Kazniva dejanja, storjena zoper slovenski narod,  nimajo zastaralnih rokov. Do najvišje možne mere bodo popravljene krivice vsem, ki so jih doživeli od leta 1990 do konca vladavine organizirane kriminalne nomenklature.

4. RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA se bo zgodil zaradi zagona vseh intelektualnih in delovnih potencialov Slovenije, zaradi povrnjenega ve?jega dela pokradenega premoženja, z racionalizacijo državne in javne uprave ter zaradi delovanja vseh državnih in javnih funkcionarjev ter uslužbencev v korist naše skupnosti. Vse pla?e javnih in državnih funkcionarjev ter zaposlenih bodo vezane v variabilnem delu na uspešnost slovenskega gospodarstva. Ustvarili bomo nova visoko kakovostna delovna mesta, ker bomo vrhunske slovenske izdelke, pridelke in storitve izvažali po celotnem 7 in ve? milijardnem trgu. Tako si bo lahko vsak v Sloveniji našel sebi primerno, dobro pla?ano delo. Znižani bodo davki in prispevki ter zvišani osebni prejemki vsem zaposlenim in upokojencem ter tistim, ki niso po svoji krivdi brez dela. Minimalna pla?a in minimalna pokojnina ne bo smela biti pod 1.500 današnjih evrov prera?unano v novo slovensko trdno valuto KARANT ali SLOVEN.

5. DUHOVNI IN ETI?NI PREPOROD SLOVENSKEGA NARODA, zaradi strokovnih, eti?nih ljudi z razvito sr?no kulturo na vseh položajih v javni in državni upravi, klenih politikov, ki bodo sr?no in strokovno delovali za SKUPNO DOBRO našega naroda in bodo vsi pozitiven zgled, zaradi korenite prenove našega vzgojno izobraževalnega sistema, zaradi neodvisnih medijev, ki bodo osveš?ali in kazali pozitivne zglede ter odlo?no opozarjali na anomalije v naši družbi, bo slovenski narod postopoma doživel pozitiven duhovni, moralni ter eti?ni preporod. Zaradi ?esar bomo Slovenci kon?no zaživeli brez strahu, v sožitju, ljubezni v medsebojnem spoštovanju in na vseh ravneh z odli?nim medsebojnim sodelovanjem z uspehi v duhovni in gmotni blaginji.

Osveš?eni Prebivalci Slovenije, na vseslovenskem zboru v Ljubljani, Trg republike,

25. junija 2020


To je na?rt skupnih korakov do zmage. Da bi jih prej in bolj odlo?no naredili, je potrebno, da vsak ?lan naše družbe, naše širše družine Slovenije po svojih mo?eh, sposobnostih in znanju sodeluje. Zato vas vabimo, da naredite korak, ki so ga naredili že mnogi drugi. Izpolnite PRISTOPNO IZJAVO in jo pošljite na naš elektronski naslov. Potem pa zavihajte rokave in najprej delite in spodbujajte še druge, da naredijo enake. Ko bo kriti?na masa mo?no zrasla, za za?etek pa potrebujemo samo 100 aktivno delujo?ih na družbenih omrežjih in na terenu, bodo množi?no za?eli pristopati tudi vsi ostali - množice.

Tako bomo stopili Slovenci na pot, ki vodi vse nas v svetlo prihodnost. Zgodil se bo svetovni fenomen, za nami bodo naredili enako ali podobno tudi drugi narodi in svet se bo za?el spreminjati v pozitivno smer s svetlobno hitrostjo. Ni? ve? ne bo vojn, odpravili bomo lakoto, za?el se bo policentri?ni enakomeren osveš?en razvoj celotnega sveta. Postopoma bomo odpravili vse, kar škodi ?loveku in našemu naravnemu okolju, najbolj pomembno pa je, da bomo sproti urejali naše med?loveške, danes podrte odnose, ki so povzro?ili vse to, kar nam vsem škodi. Vse ostale krize so posledica duhovne in moralne krize ljudi in celotnega ?loveštva.

NE ODLAŠAJTE NITI TRENUTKA VE?, PRISTOPITE IN ZA?NITE preobrazbo Sebe, Slovenije in Sveta takoj:

PRISTOPNA IZJAVA

Da se boste še bolje seznanili, kako delujemo in kaj želimo narediti, pa se nam pridružite na ZBOROVANJU V PETEK OB 18-ih v Piranu.

Ekipa OPS