Predlog NOVEGA Zakona o Radioteleviziji Slovenija

PODPIŠI PODPORO ZAKONU, DA SE OSVOBODIMO PRISILNEGA PLA?EVANJA RTV "PRISPEVKA" IN DA RTV Slovenija preide pod okrlije in nadzor vseh, ki jo vsa leta vdržujemo.
POPIŠI TUKAJ V TEJ POVEZAVI"

V skladu s 3., 39., 44., 67. in 74. ?lenom Ustave Republike Slovenije, v skladu z Zakonom o medijih (ZMed) in v skladu s Strategijo Republike Slovenije na podro?ju medijev za obdobje 2017 – 2025, je Združenje v Gibanju OPS (Osveš?eni Prebivalci Slovenije pripravilo in prdlaga državljankam in državljanov sprejem NOVEGA Zakona o RTV Slovenija, ki v prvi vrsti daje klju?no vlogo pri upravljanju, odlo?anju o viziji, strategiji za uresni?itev vizije ter na?rtih in politikah in vsebinah RTV Slovenija, tistim, ki jo pla?ujejo. Ta novi zakon pa (kar je bistvenega pomena) na stežaj odpira medijski prostor za alternative, druga?e misle?e, za nove ideje in predloge ter kritike. Osvoboja strahu pred izgubo službe kreativne urednike in novinarje ter ustvarja pluralnost ter medijsko svobodo v medijskem prostoru v Republiki Sloveniji. Ustanovitelji – deležniki RTV Slovenija bodo od sprejema tega zakona naprej z vsakim mese?nim pla?ilom RTV deleža pove?evali svoj skupni delež v javnem zavodu, skupni vpla?ani deleži od 25.12.1991 do sprejema tega zakona pa bodo procentualno šteli vsako leto pri delitvi presežkov 1/3, ki jih bo RTV Slovenija ustvarila. Prav tako bodo do dela delitve presežkov 1/3 upravi?eni vsi zaposleni v RTV Slovenija. 1/3 od vseh ustvarjenih presežkov se bo vsako leto namenilo za na?rtovane investicije, izobraževanje zaposlenih in za rezerve.

S tem bo zagotovljena povsem druga?na miselnost zaposlenih v RTV Slovenija, saj bo tudi njihov osebni dohodek odvisen od uspešnosti poslovanja RTV Slovenija vsak mesec in na koncu vsakega zaklju?enega poslovnega leta. Zato bodo vsi z vodstvom na ?elu želeli racionalizirati svoje delo in delo celotne RTV Slovenija, pove?ati produktivnost, zvišati kakovost in obseg programov, produkcije, kredibilnost ter verodostojnost, s ciljem pridobitve zaupanja uporabnikov in novih deležnikov RTV Slovenija ter posledi?no dohodka tudi iz naslova oglaševanja ter prodaje lastnih oddaj, foto, video vsebin ter filmov na trgu Slovenije, Evrope in Sveta.

Slogan stare RTV SLOVENIJA je: „DAJTE NAM DENAR, DA BOMO NAREDILI (povpre?en ali celo slab) PROGRAM, slogan nove RTV SLOVENIJA PA BO: „DELAMO ODLI?EN PROGRAM, DA BI ZASLUŽILI DENAR“.  V popolnosti pa se iz RTV s tem zakonom umika vpliv politike, klanov, lobijev, klik in škodljivih združb, saj bodo o viziji, strategiji ter konkretnih na?rtih ter nadzoru odlo?ali deležniki RTV Slovenija in zaposleni. 

S sprejemom tega zakona se bo socialisti?ni neprestrukturirani mastodont RTV Slovenija z 2.200 redno zaposlenimi in preko tiso? pogodbenimi sodelavci preobrazil v modern, racionalen in u?inkovit javni zavod posebnega kulturnega pomena z znanimi deležniki, ki bo zaradi svoje visoke kakovostne produkcije na podro?ju interneta, foto, video in filmske dejavnosti ustvarjal visoko dodano vrednost, ki bo omogo?ala konstanten napredek in razvoj ter zaodovoljstvo vseh deležnikov in zaposlenih ter vseh uporabnikov raznolikih storitev in pestre ponudbe RTV Slovenija.

S tem zakonom se odpravlja krivica, da smo imeli pla?niki RTV prispevka vsa ta leta po Zakonu o RTV Slovenija pravico samo pla?evati, pravica o odlo?anju o vsem v RTV Slovenija pa je bila dodeljena razno raznim ljudem, izbranih  predvsem po merilih ideološke ali strankarske pripadnosti ter vez in poznanstev.
Pomembno, za nekatere zagotovo najbolj pa je, da bo takoj, ko bo RTV Slovenija zaradi svojega povsem druga?nega odli?nega delovanja  zmožna vzdrževati sama sebe in ustvarjati presežke, ustvarjena možnost, da postane sodelovanje vsakogar povsem na prostovoljni podlagi in bo s tem odpadla vsakršna prisila financiranja. Zdaj pa se vsi potrudimo, da bo ?im prej tako, saj je temeljni pogoj za to, da ta zakon ?im prej sprejmemo. Ko bomo predstavili še že izdelan projekt za hiter in kakovosten razvoj novodobne  RTV Slovenija, kar bo omogo?il ta zakon, boste zagotovo vsi navdušeni in vsak dan bolj prepri?ani, da je to prava pot do popolne osvoboditve, o?iš?enja in preporoda slovenskega nacionalnega zavoda posebnega družbenega in kulturnega pomena, kar  RTV Slovenija bo zares postala.

 

Podporo zakonu lahko izrazite s svojim podpisom TUKAJ!

OSNUTEK!


ZAKON
O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA   (ZRTVSLO)

I. STATUS RTV SLOVENIJA


1. ?len


Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV Slovenija) je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo na podro?ju radijske,  televizijske, internetne, foto, video in filmske dejavnosti, dolo?eno s tem zakonom, z namenom zagotavljanja demokrati?nih, socialnih in kulturnih potreb državljank in državljanov (v nadaljnjem besedilu: državljanov) Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: Slovencev po svetu), pripadnic in pripadnikov (v nadaljnjem besedilu: pripadnikov) slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji, Madžarski in Hrvaški, italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in Statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja podro?je medijev.


2. ?len


(1) Ustanovitelji javnega zavoda RTV Slovenija so deležniki Radiotelevizija Slovenija. Dolžnost ustanoviteljev je zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniško neodvisnost RTV Slovenija ter zagotoviti primerno financiranje za izvajanje javne službe.

(2) Ime javnega zavoda je Radiotelevizija Slovenija, skrajšano ime pa RTV Slovenija.

(3) Sedež RTV Slovenija je v Ljubljani.II. DELEŽNIKI RTV Slovenija

3.?len


(1) Deležniki RTV Slovenija so vsi zavezanci za pla?ilo RTV prispevka (v nadaljnjem besedilu deleža);

(2) Pri odlo?anju ima vsak deležnik en glas, ne glede na velikost svojega deleža v RTV Slovenija;

(3) Vsaka polnoletna oseba lahko postane deležnik RTV Slovenija tako, da za?ne pla?evati deleže (prispevek) RTV Slovenija;

(4) Deležnik lahko postane vsak, ki poda koristen predlog, patent, inovacijo, projekt ali karkoli kar bi koristilo boljšemu delu, programu ali storitvam RTV Slovenija. Njegov, prispevek se ovrednoti  v denarju kar predstavlja njegovo višino deleža v RTV Slovenija;

(5) Deležnik RTV Slovenija je vsak v višini že vpla?anega obveznega deleža, ki se izra?una tako, da se upošteva vse že pla?ane prispevke od 23.12.1991 do uveljavitve   tega zakona, ki se spremenijo v obvezni delež RTV Slovenija;

(6) Deležnik RTV Slovenija si z vsakim novim pla?ilom obveznega mese?nega deleža procentualno pove?a svoj skupni delež  v RTV Slovenija;

(7) Poleg obveznega mese?nega deleža lahko vsak deležnik vpla?a kadarkoli tudi prostovoljne deleže v poljubni višini in si tako pove?a svoj skupni delež v RTV Slovenija;

(8 Deleži so dedni in so prenosljivi;

(9) Vsak deležnik RTV Slovenija je upravi?en do delitve od ustvarjenih 1/3 presežkov RTV Slovenija, procentualno glede na njegov delež;

(10) Deležniki RTV Slovenija so tudi vsi zaposleni, ki so upravi?eni do delitve 1/3 od doseženega ustvarjenega presežka;

(11) 1/3 ustvarjenega presežka se vsako leto nameni za klju?ne investicije, izobraževanje zaposlenih in strateške rezerve.III. ZAPOSLENI v RTV Slovenija


4. ?len


(1) So: pomožno osebje, administratorji, poslovni sekretarji, tehniki, novinarji, uredniki, direktorji in generalni direktor (izrazi so v moški obliki, a se razume, da so enakopravno obravnavane tudi ženske);

(2) Celotno kadrovanje se izvaja preko javnih razpisov na podlagi vnaprej znanih kriterijev in meril stroke, morale in etike, in imajo vedno (ko gre za isto število doseženih to?k) prednost deležniki RTV Slovenija;

(3) Za vsako od naštetih kategorij se dolo?i osnovno pla?o za najnižjo kategorijo, ki je 10% višja kot je dolo?ena minimalna pla?a v Republiki Sloveniji, potem pa se za vse višje kategorije zaposlenih zvišuje osnovna pla?a do razmerja 1:3, ki se jo dolo?i za generalnega direktorja.

(4) Variabilni del pla?e se dolo?i glede na mese?no poslovno uspešnost RTV SLO in sicer 30% od ustvarjenega presežka procentualno se pove?ajo pla?e vseh glede na kategorijo, v kateri kdo dela. Od skupnega ostalega presežka se 10% nameni za posebne denarne in druge motivacijske nagrade za najbolj marljive in uspešne zaposlene, do katerih niso upravi?eni direktorji in vodje, ki take nagrade delijo sodelavcem, ki jih vodijo;

(5) Vsak zaposleni v RTV Slovenija je zavezan in mu je treba omogo?iti permanentno izobraževanje, ki mu ga 50% financira RTV SLO, ter karierno napredovanje.IV. DEJAVNOST RTV SLOVENIJA


5. ?len


Javna služba na podro?ju radijske, televizijske, internetne, foto, video in filmske dejavnosti

(1) Javna služba po tem zakonu obsega ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje:
-        treh nacionalnih televizijskih programov;
-        štirih nacionalnih radijskih programov;
-        radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov v Kopru in Mariboru;
-        po en radijski in televizijski program za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost (v nadaljnjem besedilu: narodnostni program) ter radijske in televizijske oddaje za romsko etni?no skupnost (v nadaljnjem besedilu: oddaje za Rome);
-        radijskih in televizijskih programov za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah ter za slovenske izseljenke in izseljence (v nadaljnjem besedilu: izseljence) in zdomce;
-        radijskih in televizijskih programov za tujo javnost;
-        teleteksta, internetnega in mobilnega portala.

(2) Javna služba po tem zakonu poleg programov iz prejšnjega odstavka obsega tudi poseben nacionalni televizijski in radijski program, namenjen neposrednim prenosom sej Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles ter predvajanju posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogo?, in celovitemu informiranju javnosti tudi o vsem drugem parlamentarnem dogajanju, vklju?no s sejami Državnega sveta Republike Slovenije, mednarodnimi aktivnostmi parlamenta, posveti v organizaciji Državnega zbora Republike Slovenije oziroma njegovih delovnih telesih ali Državnega sveta Republike Slovenije in drugimi aktivnostmi, povezanimi z uresni?evanjem ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta.

(3) Tretji nacionalni televizijski in ?etrti radijski program zagotavlja kontinuirane predstavitve in delo izven parlamentarnih politi?nih skupin ter registriranih skupin civilne družbe in organizira vsaj tedenska soo?enja s predstavniki parlamentarnih strank in nosilci oblasti, javnih funkcij in pooblastil razli?nih organov ter vodstev in nadzornikov gospodarskih družb v državni lasti.


6. ?len


(1) V programih iz prvega odstavka prejšnjega ?lena RTV Slovenija:

-        zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obveš?a o politi?nem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti ?lanicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogo?ajo objektivno javno obveš?enost državljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji;
-        zagotavlja kakovostne izobraževalne oddaje, v okviru katerih posreduje celoten spekter aktualnih vsebin od verskih in socialnih do naravoslovnih in tehnološko-informacijskih vsebin;
-        zagotavlja produkcijo igranega programa;
-       ustvarja foto in video vsebine za potrebe gospodarskih družb za marketing, dokumentarne in igrane filme;
-        zagotavlja oddaje, ki odražajo življenje in probleme razli?nih struktur prebivalstva, pri ?emer izhaja iz na?ela enakopravnega obveš?anja o dogajanjih v vseh delih Slovenije in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument preteklega ?asa in ?asa, v katerem živimo;
-        zagotavlja visoko kakovostno lastno produkcijo, namenjeno otrokom, mladostnikom in starostnikom;
-        zagotavlja kakovostne razvedrilne vsebine za vse starostne skupine;
-        zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, politi?nih, zgodovinskih, športnih, socialnih in ekonomskih dogodkih;
izvaja programske vsebine, s katerimi prebivalce Slovenije osveš?a o pomembnosti varovanja našega naravnega okolja, pridelavi in uživanju zdrave hrane, ?iste pitne vode, duhovne rasti, dviganje ravni zavedanja in vzdrževanja dobrih med?loveških odnosih;
izvaja vsebine, s katerimi spodbuja vse starostne skupine v RS k aktivnemu državljanstvu in domoljubju;
izvaja programske vsebine, s katerimi osveš?a prebivalce RS v smislu poznavanja svojih pravic in dolžnosti izhajajo?ih iz Ustave RS ter mednarodnih konvencij, pogodb in paktov o ?lovekovih pravicah in svoboš?inah;
-        zagotavlja uresni?evanje ustavnih pravic madžarske in italijanske narodne skupnosti na podro?ju radijskega in televizijskega javnega obveš?anja in spodbuja povezovanje narodnih skupnosti z mati?nim narodom in vklju?evanje kulturnih ter drugih dosežkov italijanskega oziroma madžarskega naroda v narodnostne programe;
-        skladno z meddržavnimi pogodbami in v sodelovanju z javnimi radiotelevizijami sosednjih in drugih držav podpira nastanek in razvoj ?ezmejnih radijskih in televizijskih projektov;
-        izvaja programske vsebine, namenjene slepim in slabovidnim ter gluhim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah;
-        posebno pozornost posve?a invalidom in z njimi povezanim vsebinam;
-        predstavlja in promovira slovensko kulturo, spodbuja kulturno ustvarjalnost ter svobodo umetniškega ustvarjanja in zagotavlja ustvarjanje, poustvarjanje ter posredovanje umetniških del;
-        predstavlja in promovira znanost;
-        posebno pozornost posve?a problematiki in zahtevam otrok ter družin, in skupin ljudi s posebnimi potrebami, ki so zaradi posebnih okoliš?in bolj ob?utljive za dogajanje v družbi;
-        posebno pozornost posve?a položaju in delovanju registriranih organizacij civilne družbe, izven parlamentarnim politi?nim skupinam in  verskim skupnostim;
-        posebno pozornost posve?a razvijanju splošne, jezikovne in politi?ne kulture;
-        širi razumevanje vseh klju?nih vprašanj delovanja demokrati?ne družbe;
-        širi poznavanje in razumevanje resni?ne pretekle, polpretekle in novejše slovenske zgodovine, kulture in identitete, tudi z vidika evropske zgodovine in mednarodnih povezav;
-        spodbuja šport;
-        informira o vprašanjih zdravja, varstva okolja in varstva potrošnikov;
-        informira o pomembnejših vprašanjih varnosti ljudi, varstva pred naravnimi in drugimi nesre?ami ter obrambe države, vklju?no z vprašanji delovanja institucij mednarodne skupnosti, v katere je v?lanjena Republika Slovenija, ter posreduje nujna obvestila v zvezi z ogroženostjo ljudi, premoženja, kulturne dediš?ine in okolja, upošteva interese posameznih skupin gledalk in gledalcev (v nadaljnjem besedilu: gledalci) ter poslušalk in poslušalcev (v nadaljnjem besedilu: poslušalci) v Republiki Sloveniji in v okviru možnosti omogo?a njihov dostop v programe;
-        spodbuja kulturo javnega dialoga ter omogo?a širok prostor za javne razprave o problemih v družbi;
-        obveš?a slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah, Slovence po svetu in tujo javnost o dogajanjih in dosežkih na kulturnem in drugih podro?jih v Republiki Sloveniji ter skrbi za uveljavljanje slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini;
-        podpira razširjanje programskih vsebin, namenjenih gluhim ter slepim, v njim prilagojenih tehnikah;
-        podpira širjenje poznavanja drugih kultur, ki so zastopane v Sloveniji, in njihovih predstavnikov;
-        zagotavlja produkcijo in predvajanje slovenskih avdiovizualnih del in avdiovizualnih del neodvisnih producentov;
-        zagotavlja prometne informacije.

(2) V strukturi programov iz prvega odstavka prejšnjega ?lena mora RTV Slovenija zagotoviti ve?inski delež kulturnih, umetniških, informativnih, dokumentarnih in izobraževalnih vsebin.


7. ?len


Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu še posebej:
-        spoštovati na?elo resni?nosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;
-        spoštovati ?lovekovo osebnost in dostojanstvo;
-        spoštovati na?elo politi?ne uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;
-        spoštovati na?ela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vklju?no s prepovedjo spodbujanja kulturne, politi?ne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;
-        zagotavljati nepristransko in celovito obveš?enost, tako da imajo državljani možnost svobodnega oblikovanja mnenj;
-        spoštovati na?elo politi?ne neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;
-        uveljavljati profesionalno etiko poro?evalcev, dosledno razlo?evanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;
-        varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, ter spoštovati ob?e ?loveške vrednote.

8. ?len

(1) RTV Slovenija zagotavlja arhiviranje programske produkcije, ki jo ustvarja v okviru javne službe;

(2) RTV Slovenija je dolžna trajno ohranjati svoje arhivsko gradivo tako, da avdiovizualne zapise na filmskih in drugih nosilcih, ki bi zaradi procesov staranja lahko razpadli, oziroma druga?e bistveno poslabšali kvaliteto zapisa, ustrezno zaš?iti oziroma prenese na tehnološko trajnejše nosilce besede, zvoka in slike oziroma besede in zvoka;

(3) Posnetki iz arhivov so za nekomercialne namene ob pla?ilu sorazmernih stroškov njihovega razmnoževanja oziroma posredovanja dostopni javnosti;

(4) Posnetki iz arhivov so za komercialne namene ob pla?ilu sorazmernih stroškov njihovega razmnoževanja oziroma posredovanja dostopni javnosti skladno z zakonom, ki ureja avtorske pravice, ter ob pla?ilu sorazmernih stroškov razmnoževanja in posredovanja ter tarife, ki jo dolo?i Nadzorni svet RTV Slovenija.


9. ?len


RTV Slovenija mora pri na?inu razširjanja oziroma predvajanja in arhiviranja programov, ki jih ustvarja v okviru javne službe (v nadaljnjem besedilu: programov RTV Slovenija), skladno s svojimi tehnološkimi razvojnimi zmožnostmi uvajati nove tehnologije kot so internet, digitalna radiodifuzija, satelit, tako, da omogo?i dostop do programskih vsebin ?im širšemu krogu državljanov doma in v tujini, slovenskim narodnim manjšinam v sosednjih državah ter Slovencem po svetu.


10. ?len


(1) Nacionalni program mora preko zemeljskega omrežja pokrivati ozemlje, kjer živi najmanj 90 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, oziroma 90 odstotkov ozemlja, kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti, kadar gre za narodnostni program;

(2) V okviru pokritosti iz prejšnjega odstavka morajo nacionalni radijski programi pokrivati vse avtoceste in ostale pomembnejše prometnice na dovolj visoki tehnološki ravni za kakovosten mobilni sprejem signala;

(3) Programi za obveš?anje tuje javnosti morajo pokrivati ve?je kraje v Republiki Sloveniji, turisti?na središ?a in prometna vozliš?a.

 

11. ?len


(1) RTV Slovenija vsako leto v skladu s programsko produkcijskim na?rtom iz 19. ?lena tega zakona objavi razpis za odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, ki jih na svojih programih predvaja v skladu z zakonom, ki ureja podro?je medijev;

(2) Postopek, pogoje in merila javnega razpisa iz prejšnjega odstavka sprejme Programski svet RTV Slovenija v skladu z dolo?bami predpisov, ki urejajo podro?je uresni?evanja javnega interesa za kulturo, in z zakonom, ki ureja podro?je medijev;

(3) Narodnostni program ali del narodnostnega programa se lahko odda v ustvarjanje drugi RTV organizaciji oziroma producentu samo s soglasjem programskega odbora za narodnostni program.


13. ?len


(1) V programih RTV Slovenija ni dovoljena politi?na propaganda;

(2) Ne glede na dolo?bo prejšnjega odstavka je politi?na propaganda dovoljena v ?asu volilne kampanje v skladu z dolo?bami zakona, ki ureja volilno kampanjo in je za vse kandidatke in kandidate ter politi?ne skupine enakopravna;

(3) Politi?na propaganda po tem zakonu so politi?no propagandna sporo?ila (spoti) in druge oblike politi?ne propagande, katerih namen je vplivati na opredelitev volivcev pri glasovanju na volitvah.
(4) RTV Slovenija sme objavljati politi?no propagandnih sporo?il samo z navedbo naro?nika. Za vsebino takega sporo?ila je odgovoren naro?nik.


14. ?len


(1) V programih RTV Slovenija ni dovoljena verska propaganda;

(2) Verska propaganda po tem zakonu so pla?ani oglasi verskih skupnosti in oddaje, kjer se propagira samo eno ali samo nekatere verske skupnosti.


15. ?len


(1) RTV Slovenija mora v ?asu volilne kampanje dati brezpla?no na razpolago del programskega ?asa za predstavitev kandidatk in kandidatov (v nadaljnjem besedilu: kandidatov), politi?nih strank in njihovih programov. RTV Slovenija je pri dolo?itvi tega ?asa in oblikovanju vsebine teh oddaj dolžna upoštevati na?ela iz ?etrtega ?lena tega zakona;

(2) ?as, namenjen predstavitvi kandidatov in politi?nih strank, ki so zastopane v državnem zboru oziroma Evropskem parlamentu, je za vse enak, prav tako so enaki pogoji za njihovo predstavitev v okviru predvolilnih oddaj;

(3) Politi?ne stranke in neodvisni kandidati, ki niso zastopani v Državnem zboru oziroma v Evropskem parlamentu, morajo imeti skupaj na razpolago enako dolžino skupnega ?asa, ki ga RTV Slovenija dolo?i za vse politi?ne stranke in kandidate, ki sodelujejo na volitvah;

(4) Kandidatkam oziroma kandidatom za predsednico oziroma predsednika republike (v nadaljnjem besedilu: predsednik republike) mora RTV Slovenija zagotoviti enak ?as in pogoje za predstavitev;

(5) RTV Slovenija mora najpozneje 15 dni po razpisu referendumov ali volitev za predsednika republike oziroma volitev v državni zbor, Evropski parlament ali lokalnih volitev objaviti na?in, oblike, obseg in pogoje za predstavitev kandidatov, politi?nih strank in njihovih programov iz prvega odstavka tega ?lena v svojih programih, dnevnem tisku ali na drug na?in, dostopen javnosti.


16. ?len


(1) RTV Slovenija izvaja kot javno službo tudi naslednje dejavnosti;

-        oddajanje lastnih televizijskih, radijskih in multimedijskih programov preko oddajnikov in zvez ter drugih infrastrukturnih objektov oziroma naprav (v nadaljnjem besedilu: televizijske in radijske infrastrukture);
-        oddajanje radijskih oziroma televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, študentskega ali nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa po zakonu, ki ureja podro?je medijev (v nadaljnjem besedilu: programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo), z njihovimi napravami na oddajnih to?kah RTV Slovenija;
-        zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija in drugih programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo, zlasti na obmo?jih v zamejstvu, kjer živi slovenska narodna skupnost, skladno z meddržavnimi pogodbami;
-        vzdrževanje in skrb za razvoj televizijske in radijske infrastrukture ter za njeno tehnološko usklajenost s predpisi Evropske unije;
-        digitalno oddajanje programov;

(2) RTV Slovenija ima za izvajanje javne službe po tem zakonu pri podelitvi prostih frekvenc ali dostopu do drugih tehnološko omejenih virov, ki jih za izvajanje javne službe nujno potrebuje, prednost in jih pridobiva brez javnega razpisa z odlo?bo Agencije za pošto in elektronske komunikacije. Agencija izda odlo?bo ob smiselni uporabi dolo?b Zakona o elektronskih komunikacijah, po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo. Mnenje mora vsebovati opredelitev razlogov, zaradi katerih je prednostna podelitev za izvajanje javne službe nujno potrebna.


Na?elo finan?ne preglednosti pri opravljanju javne službe


17. ?len


(1) RTV Slovenija lahko skladno z zakonom opravlja poleg javne službe  tudi tržne dejavnosti, vendar mora biti poslovanje na podro?ju tržnih dejavnosti organizirano lo?eno od javne službe;

(2) Pla?ila deležev za RTV Slovenija s strani deležnikov, sredstva iz državnega prora?una ter druga javna sredstva in prihodki iz naslova opravljanja javne službe se lahko porabijo za opravljanje javne službe, investicije in delitev presežkov ustvarjenih iz tržne dejavnosti med deležnike RTV Slovenija ter zaposlene po sistemu, ki ga dolo?a ta zakon;

(3) Prihodki iz naslova tržnih dejavnosti se lahko porabijo za sofinanciranje javne službe ali za ohranjanje in širitev tržnih dejavnosti, vendar le na podro?jih, ki jih dolo?a ta zakon;

(4) Prihodki in odhodki iz naslova opravljanja javne službe ter prihodki in odhodki iz naslova tržnih dejavnosti se vodijo na dveh lo?enih ra?unih.Tržne dejavnosti


18. ?len


(1) Tržne dejavnosti RTV Slovenija so:

-        trženje oglaševalskega ?asa in trženje programov;
-      trženje izdelanih dokumentarnih, zabavnih in drugih oddaj, foto, video in filmske produkcije, programske storitve vklju?no z interaktivnimi programskimi storitvami;
-        tehni?ne in telekomunikacijske storitve, ki niso sestavni del javne službe;
-        dajanje oddajne infrastrukture in drugih nepremi?nin v najem;
-        založniška in koncertna dejavnost;
-        komercialna uporaba arhivskega gradiva.V. VODENJE IN UPRAVLJANJE TER NADZOR


Svet RTV Slovenija


19. ?len


(1) Svet RTV Slovenija:

-        na predlog generalne direktorice oziroma generalnega direktorja (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor) sprejema programske standarde in programske zasnove v skladu s tem zakonom in z zakonom, ki ureja podro?je medijev, ter mednarodnimi akti;
-        na predlog generalnega direktorja sprejema programsko produkcijski na?rt, ki je usklajen s finan?nimi možnostmi RTV Slovenija;
-        na predlog generalnega direktorja sprejema programske sheme;
-        redno obravnava uresni?evanje sprejete programske zasnove in produkcijskega na?rta ter daje generalnemu direktorju navodila v zvezi z odpravljanjem pomanjkljivosti na teh podro?jih;
-        obravnava uresni?evanje sprejete programske zasnove;
-        obravnava pripombe in predloge gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija ter se do njih opredeli. Pri dolo?anju programske politike in pri utemeljenih primerih da navodila generalnemu direktorju glede sprememb, ki morajo biti uvedene v programih;
-        na predlog generalnega direktorja daje soglasje k Statutu javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: statut);
-        na predlog generalnega direktorja daje mnenje o predlogu finan?nega na?rta;
-        imenuje in razrešuje generalnega direktorja RTV Slovenija ter daje predhodno soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorice oziroma direktorja radia (v nadaljnjem besedilu: direktor radia) in direktorice oziroma direktorja televizije (v nadaljnjem besedilu: direktor televizije);
-        odlo?a o drugih zadevah programske narave, kadar je tako dolo?eno s statutom;
-        sprejema svoj poslovnik ter organizira svoje delo in imenuje svoje odbore v skladu s tem poslovnikom;
-        odlo?a o drugih zadevah, kadar tako dolo?a zakon ali statut;

(2) Kadar Svet RTV Slovenija ne sprejme odlo?itve v zvezi s soglasjem k statutu iz sedme alineje prejšnjega odstavka v roku 30 dni po prejetem predlogu statuta, Nadzorni svet RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: Nadzorni svet) lahko odlo?i brez soglasja Sveta RTV Slovenija;

(3) Kadar Svet RTV Slovenija svojega mnenja o predlogu finan?nega na?rta iz osme alineje prvega odstavka tega ?lena ne posreduje Nadzornemu svetu v 30 dneh po prejetem predlogu finan?nega na?rta, Nadzorni svet lahko odlo?i brez mnenja Sveta RTV Slovenija;

(4) Kadar Svet RTV Slovenija ne sprejme odlo?itve v zvezi s soglasjem o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja radia oziroma direktorja televizije iz devete alineje prvega odstavka tega ?lena v roku 15 dni po prejetem predlogu, lahko generalni direktor dokon?no odlo?i brez soglasja Sveta RTV Slovenija;

(5) Svet RTV Slovenija odlo?a o svojem poslovniku z dvotretjinsko ve?ino glasov vseh svojih ?lanic oziroma ?lanov (v nadaljnjem besedilu: ?lanov), o zadevah iz prve, druge, sedme in devete alineje prvega odstavka tega ?lena pa z ve?ino glasov vseh svojih ?lanov. O preostalih zadevah iz svoje pristojnosti odlo?a z ve?ino glasov prisotnih ?lanov.


20. ?len


(1) V Svet RTV Slovenija so lahko izvoljene oziroma imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma dosežki na gospodarskem, sociološkem, kulturnem, izobraževalnem ali kateremkoli drugem podro?ju družbenega življenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini. Za povabilo k sodelovanju v Svet RTV Slovenija, vodstvo RTV SLO razpiše interni javni razpis za vse deležnike RTV Slovenija po pokrajinah, ki ga objavijo na RTV SLO, in mora vsebovati strokovna in eti?na merila ter pogoje, da bodo v Svet RTV Slovenija zastopani iz vsake pokrajine po trije predstavniki deležnikov. Vodstvo RTV SLO organizira predstavitev kandidatk in kandidatov ter volitve po pokrajinah;

(2) ?lani Sveta RTV Slovenija morajo svoje delo opravljati neodvisno ter nepristransko in so dolžni uresni?evati samo interese deležnikov RTV Slovenija in interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri opravljanju svoje funkcije so dolžni upoštevati Ustavo Republike Slovenije in dolo?ila tega zakona ter skrbeti za uresni?evanje na?el, dolo?enih v 4. ?lenu tega zakona, ter statuta v delu, ki se nanaša na programe in njihovo ustvarjanje;

(3) V Svet RTV Slovenija ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile:

-        ?lani organov politi?nih strank;
-        poslanke oziroma poslanci (v nadaljnjem besedilu: poslanci) Evropskega parlamenta ali uslužbenke oziroma uslužbenci (v nadaljnjem besedilu: uslužbenci) in funkcionarke oziroma funkcionarji (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji) v organih Evropske unije;
-        predsednik republike, predsednica oziroma predsednik vlade, poslanci, ?lani državnega sveta, županje oziroma župani, ustavne sodnice oziroma ustavni sodniki, ministrice oziroma ministri, državne sekretarke oziroma državni sekretarji in drugi funkcionarji v državnih organih;
-        generalni direktorji, generalne sekretarke oziroma generalni sekretarji, predstojnice oziroma predstojniki organov v sestavi in vladnih služb, direktorji direktoratov in organov v sestavi, na?elnice oziroma na?elniki upravnih enot ter direktorji oziroma tajnice ali tajniki ob?inske uprave.
-      vodje ali direktorji sindikatov in stanovskih organizacij ter gospodarskih družb v ve?inski državni lasti;

(4) V Svet RTV Slovenija prav tako ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so:

-        ?lani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma so zaposlene pri konkuren?nih medijih, in osebe, ki imajo v teh medijih lastniške deleže; prav tako pa tudi ne osebe, zaposlene na RTV Slovenija, razen treh predstavnikov zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih ti izvolijo izmed sebe;
-        ?lani Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agenciji za pošto in elektronske komunikacije ter ?lani oziroma zaposleni v drugih telesih, ki v upravnem postopku odlo?ajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in osebe, ki sodelujejo v postopkih sprejemanja teh odlo?itev;
-        ?lani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
-        ožji družinski ?lani vodilnih delavk in delavcev (v nadaljnjem besedilu: delavcev) RTV Slovenija, kot so generalni direktor RTV Slovenija, direktor radia in direktor televizije ter tisti zaposleni v RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut;

(5) Ožji družinski ?lani iz ?etrte alineje prejšnjega odstavka so zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in starši oziroma posvojitelji ter druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu;

(6) Svet RTV Slovenija sestavljajo po trije predstavniki deležnikov RTV Slovenija iz vsake slovenske pokrajine: Gorenjska, Štajerska, Prekmurje, Koroška, Dolenjska, Notranjska in Primorska, skupaj 21 ?lanov.
-        enega ?lana imenuje madžarska narodna skupnost;
-        enega ?lana imenuje italijanska narodna skupnost;
-        tri ?lane izvolijo izmed sebe zaposleni v RTV Slovenija na neposrednih volitvah tako, da so zastopane informativna dejavnost, kulturno umetniška dejavnost in gospodarstvo in znanost;21. ?len


(1) ?lani Sveta RTV Slovenija so imenovani oziroma izvoljeni z dnem podpisa sklepa o imenovanju ali odlo?be o izvolitvi;

(2) Mandat ?lanov Sveta RTV Slovenija je pet let od dneva, ko je svet konstituiran v skladu s tem zakonom;

(3) Mandat vsakega ?lana Sveta RTV Slovenija se lahko ponovi najve? enkrat;

(4) ?lanu Sveta RTV Slovenija, ki ne izpolnjuje ve? pogojev za imenovanje oziroma izvolitev, dolo?enih v tem zakonu, preneha mandat;

(5) ?lan Sveta RTV Slovenija, ki mu je prenehal mandat po prejšnjem odstavku oziroma je odstopil sam, se nadomesti po postopku, ki je predviden za imenovanje oziroma izvolitev ?lanov Sveta RTV Slovenija;

(6) Vsakega ?lana RTV Slovenija se lahko kadarkoli odpokli?e, ?e tako odlo?i ve? kot polovica deležnikov v pokrajini na referendumu;

(7) Svet RTV Slovenija je konstituiran, ko generalni direktor na podlagi pisnih obvestil ugotovi, da sta v skladu s tem zakonom imenovani oziroma izvoljeni vsaj dve tretjini od skupnega števila vseh ?lanov sveta.


22. ?len


(1) Delo Sveta RTV Slovenija vodi predsednik (izraz velja za oba spola, v nadaljnjem besedilu: predsednik) ali njegov namestnik (izraz velja za oba spola, v nadaljnjem besedilu namestnik) v skladu s poslovnikom Sveta RTV Slovenija;

(2) Predsednika in namestnika izvoli Svet RTV Slovenija izmed svojih ?lanov z ve?ino glasov vseh svojih ?lanov;

(3) ?e ne pride do izvolitve predsednika ali namestnika po postopku iz prejšnjega odstavka, se imenuje za vršilca (izraz velja za oba spola, v nadaljnjem besedilu: vršilec) dolžnosti predsednika ali namestnika za dobo šestih mesecev tisti ?lan, ki je dobil najve? glasov. V primeru, ?e dva ali ve? ?lanov sveta tudi po ponovnem glasovanju dobita oziroma dobijo enako število glasov, odlo?i o imenovanju vršilca dolžnosti žreb;

(4) Glasovanje Sveta RTV Slovenija je v vseh zadevah javno;


23. ?len

(1) ?lani Sveta in Nadzornega sveta ne smejo poslovno sodelovati z javnim zavodom RTV Slovenija;

(2) V ?asu trajanja mandata ?lanov Sveta RTV Slovenija in Nadzornega sveta sme RTV Slovenija zaposlovati oziroma sklepati pogodbe o sodelovanju z njihovimi ožjimi družinskimi ?lani, vendar morata biti s takšno pogodbo ali zaposlitvijo ter z razlogi za takšno odlo?itev predhodno seznanjena Svet RTV Slovenija in Nadzorni svet;

(3) Ožji družinski ?lani iz prejšnjega odstavka so zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in starši oziroma posvojitelji ter druge osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu;

(4) Nih?e ne more biti hkrati ?lan Programskega sveta in Nadzornega sveta;Generalni direktor RTV Slovenija


24. ?len


(1) Generalnega direktorja RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor) imenuje Svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa. Mandat generalnega direktorja je pet let;

(2) Direktorja radia in direktorja televizije imenuje generalni direktor na osnovi javnega razpisa po pridobitvi predhodnega soglasja Sveta RTV Slovenija. Direktor radia oziroma direktor televizije organizira in vodi delo radia oziroma televizije ter vodi strokovno programsko delo radia oziroma televizije, razen strokovno programskega vodenja v delu, ki se nanaša na narodnostna programa, za katera sta zadolžena pomo?nika generalnega direktorja, ki ju imenuje generalni direktor v soglasju z ustreznim Programskim odborom. Mandat direktorja radia in direktorja televizije je pet let;

(3) Odgovorne urednike programov imenuje in razrešuje generalni direktor na predlog direktorja radia oziroma televizije, ki za ta mesta izvedeta javne razpise. Mandat odgovornih urednikov je 5 let. Druge podro?ne urednike imenuje in razrešuje odgovorni urednik programa;

(4) V primeru, da direktor radia ali direktor televizije predlaga v imenovanje generalnemu direktorju za odgovornega urednika kandidata, ki ni dobil pozitivnega mnenja ve?ine programskih delavcev v uredništvu, ima ve?ina programskih delavcev v uredništvu pravico predlagati v imenovanje generalnemu direktorju kandidata, ki je dobil njihovo pozitivno mnenje, o ?emer obvestijo Programski svet. V tem primeru generalni direktor izbere kandidata po pridobitvi soglasja Programskega sveta, ki mora najkasneje v roku 15 dni po prejetem obvestilu razpravljati in odlo?iti, ali da soglasje enemu, obema ali nobenemu od predlaganih kandidatov;

(5) Generalni direktor imenuje in razrešuje tudi druge vodstvene delavce, ki jih dolo?a statut.25. ?len


Generalni direktor:
-        vodi strokovno programsko delo javnega zavoda RTV Slovenija;
-        organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda RTV Slovenija;
-        predstavlja in zastopa javni zavod RTV Slovenija;
-        je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda RTV Slovenija;
-        usklajuje delo direktorjev radia in televizije ter drugih vodilnih delavcev skladno s statutom in odlo?a v morebitnih sporih med njimi;
-        opravlja druge naloge, ki jih dolo?a zakon ali statut;
-        vodi socialni dialog s predstavniki reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu ter sklepa posebno kolektivno pogodbo javnega zavoda RTV Slovenija in je eden od podpisnikov Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje na strani delodajalcev;
-        v primeru, da se ugotovi materialna in kazenska odgovornost zaradi nepravilnosti, jam?i popla?ilo škode z vsem svojim premoženjem in premoženjem svojih družinskih ?lanov.


26. ?len


(1) Svet RTV Slovenija imenuje Programska odbora za italijanski in madžarski narodnostni program, ki štejeta po tri ?lane, razen tistih ?lanov, ki jih samoupravni narodni skupnosti imenujeta sami oziroma jih izvolijo izmed sebe zaposleni v uredništvih narodnostnih programov;

(2) V Programski odbor iz prejšnjega odstavka imenuje italijanska oziroma madžarska samoupravna narodna skupnost v Sloveniji dve tretjini ?lanov za mandatno dobo štirih let;

(3) V Programski odbor iz prvega odstavka tega ?lena enega ?lana izvolijo izmed sebe zaposleni v uredništvih radijskega in televizijskega programa za italijansko oziroma madžarsko narodno skupnost;

(4) Programski odbor za narodnostni program daje soglasje k imenovanju odgovornega urednika narodnostnega programa in k obsegu ter programski zasnovi, programskim standardom in programski shemi tega programa, ki morajo biti usklajeni z materialnimi zmožnostmi javnega zavoda RTV Slovenija ter s predpisi, ki urejajo njegovo delo;

(5) Programski odbor za narodnostni program:

-        obravnava uresni?evanje programske zasnove ter programsko produkcijski na?rt in letno poro?ilo javnega zavoda RTV Slovenija v delu, ki se nanaša na narodnostni program;
-        obravnava pripombe in predloge gledalcev oziroma poslušalcev narodnostnega programa ter se do njih opredeli;
-        daje pobude Svetu RTV Slovenija za obravnavanje vprašanj s podro?ja narodnostnih programov;
-        opravlja druge naloge s podro?ja narodnostnih programov, kadar tako dolo?a statut;

(6) Kdor je ?lan programskega odbora za narodnostni program, ne more biti ?lan Nadzornega sveta.


27. ?len


(1) Svet RTV Slovenija imenuje Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide, ki šteje devet ?lanov;

(2) V Programski odbor iz prejšnjega odstavka predlagajo ?lane reprezentativna združenja invalidov, pri ?emer lahko predlagajo le osebe, ki jim je bila invalidnost ugotovljena s pravnomo?no odlo?bo pristojnega organa. Svet RTV Slovenija lahko v Programski odbor imenuje po dva ali ve? kandidatov istega reprezentativnega združenja invalidov samo v primeru, da je kandidate predlagalo manjše število teh združenj od skupnega števila ?lanov, ki se volijo.

(3) Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide:

-        obravnava predlog in uresni?evanje programske zasnove v delu, ki se nanaša na vsebine za invalide;
-     obravnava pripombe in predloge gledalcev oziroma poslušalcev v zvezi s programskimi vsebinami, namenjenimi invalidom;
-       obravnava uresni?evanje razširjanja programskih vsebin, namenjenih gluhim in slepim v njim prilagojenih tehnikah;
-       opravlja druge naloge s podro?ja problematike programskih vsebin za invalide, kadar tako dolo?a statut;
(4) Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide lahko daje pobude in predloge organom javnega zavoda, ki so jih dolžni obravnavati ter se do njih opredeliti.


28. ?len


(1) V javnem zavodu RTV Slovenija deluje Svet delavcev javnega zavoda RTV Slovenija, za katerega se uporabljajo dolo?ila zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, razen kadar so s tem zakonom ali statutom posamezna vprašanja urejena druga?e;

(2) Predstavnik Sveta delavcev javnega zavoda RTV Slovenija je stalno vabljen na seje Sveta RTV Slovenija in Nadzornega sveta, prejema vsa gradiva za seje teh teles ter ima na sejah pravico do predstavitve mnenja Sveta delavcev o obravnavanih gradivih.


Nadzorni svet RTV Slovenija


29. ?len


(1) RTV Slovenija ima Nadzorni svet, ki šteje 10 ?lanov. Deležniki iz vsake pokrajine preko javnega internega razpisa in z volitvami izvolijo po enega ?lana, zaposleni RV Slovenija pa v zavodu RTV Slovenija na neposrednih volitvah izmed sebe izvolijo dva ?lana. Vlada Republike Slovenije delegira v Nadzorni svet enega svojega ?lana;

(2) Za ?lana Nadzornega sveta ne morejo biti imenovane oziroma izvoljene osebe, ki so navedene v tretjem odstavku 17. ?lena tega zakona, razen dveh ?lanov, ki jih zaposleni v javnem zavodu RTV Slovenija izmed sebe izvolijo neposredno, vendar za ?lana Nadzornega sveta ne more biti neposredno izvoljena oseba, ki opravlja vodstvena dela in naloge v javnem zavodu RTV Slovenija;

(3) ?lani Nadzornega sveta morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo, in vsaj pet let delovnih izkušenj;

(4) ?lani Nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika Nadzornega sveta;

(5) Mandat ?lanov Nadzornega sveta je štiri leta;

(6) Za konstituiranje Nadzornega sveta se smiselno uporabijo dolo?be tega zakona o konstituiranju Programskega sveta;

(7) Za nadomestitev ?lana Nadzornega sveta, ki mu je zaradi neizpolnjevanja pogojev za imenovanje oziroma izvolitev pred?asno prenehal mandat ali ?e je odstopil sam, se smiselno uporabljajo dolo?be tega zakona o nadomestitvi ?lanov Programskega sveta.


30. ?len


(1) Nadzorni svet:

-        sprejme statut na osnovi predhodnega soglasja Sveta RTV Slovenija;
-        sprejema finan?ni na?rt in letno poro?ilo javnega zavoda ter odlo?a o uporabi presežka prihodkov nad odhodki v soglasju s Svetom RTV Slovenija;
-        dolo?a ceno storitev, ki niso del javne službe v soglasju s Svetom RTV Slovenija;
-        dolo?i na?in prijavljanja in za?asnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov;
-        podrobneje dolo?i na?in pla?evanja prispevkov za sprejemnike ter kriterije za odpis, delni odpis, odlog in obro?no pla?ilo skladno s tem zakonom;
-        odlo?a o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev;
-        nadzira poslovanje RTV Slovenija;
-        nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja ter pregleduje periodi?ne obra?une;
-        ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo javnega zavoda, vklju?no z dokumentacijo, ki se nanaša na obratovanje oddajnikov in zvez;
-        sprejema svoj poslovnik ter organizira svoje delo in imenuje svoje odbore v skladu s tem poslovnikom;
-        odlo?a o drugih vprašanjih, dolo?enih z zakonom ali statutom;

(2) Kadar Nadzorni svet obravnava vprašanja s podro?ja telekomunikacijskih storitev, zlasti ko odlo?a o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev, mora na svoje seje vabiti tudi predstavnice in predstavnike (v nadaljnjem besedilu: predstavniki) Agencije za pošto in elektronske komunikacije v skladu s statutom;

(3) Nadzorni svet pisno obveš?a Svet RTV Slovenija in Programska odbora RTV programov za italijansko oziroma madžarsko narodno skupnost.  ?e ugotovi nepravilnosti, naloži generalnemu direktorju, da jih odpravi. Nadzorni svet ima pravico in dolžnost, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti predlaga pristojnim organom ukrepe iz njihove pristojnosti;

(4) Nadzorni svet odlo?a z ve?ino glasov vseh svojih ?lanov, o statutu ter o svojem poslovniku pa z dvotretjinsko ve?ino glasov vseh svojih ?lanov.


Javnost poslovanja in statut


31. ?len


(1) Poslovanje RTV Slovenija je javno. Letno poro?ilo se objavi na na?in, dolo?en s statutom. Letno poro?ilo mora vsebovati tudi raz?lembo stroškov produkcije programov po posameznih programskih sklopih oziroma vsebinah. Letno poro?ilo se objavi na spletnih straneh javnega zavoda RTV Slovenija. Javno se objavijo tudi sklepi in stališ?a Nadzornega sveta ter stališ?a Programskega odbora za narodnostni program, ki se nanašajo na problematiko narodnostnega programa;

(2) Seje Sveta RTV Slovenija in Nadzornega sveta so javne;

(3) ?lani Sveta RTV Slovenija in Nadzornega sveta so upravi?eni do sejnine in povrnitve materialnih stroškov skladno s statutom.


32. ?len


(1) S statutom se dolo?ijo zlasti:

-        organizacija javnega zavoda in njegova ?lenitev na organizacijske enote;
-        organi javnega zavoda in njihove pristojnosti skladno z zakonom;
-        pogoji za imenovanje in razrešitev generalnega direktorja;
-        pogoji za imenovanje in razrešitev direktorjev radia in televizije;
-        pogoji za imenovanje in razrešitev odgovornih urednikov in drugih urednikov ter njihovo delovno podro?je;
-        pogoji za imenovanje in razrešitev vodilnih delavcev RTV Slovenija, ki niso zajeti v prejšnjih alineah ter njihovo delovno podro?je in pristojnosti;
-        akti, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije;
-        druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda;

(2) Statut za?ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


VI. FINANCIRANJE

33. ?len


(1) RTV Slovenija pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti:

-        iz pla?il obveznih in prostovoljnih deležev deležnikov RTV Slovenija (v nadaljevanju: deležniki);
iz prodaje ustvarjenih ddaj, foto, video in filmske produkcije RTV Slovenije;
iz prodaje, ustvarjene z založniško in glasbeno produkcijo;
-        iz tržnih dejavnosti oglaševanja in storitev ter najemov prostorov in opreme v lasti RTV Slovenija;
-        iz sredstev državnega prora?una;
-        iz prostovoljnih prispevkov, sponzoriranja in drugih virov skladno z zakonom in statutom;

(2) Iz državnega prora?una se financirajo:

-        del narodnostnih programov, v deležu, ki se ne financira iz pla?il obveznih in prostovoljnih deležev deležnikov;
-        del programov RTV Slovenija za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za izseljence in zdomce oziroma za Slovence po svetu ter za tujo javnost, v deležu, ki se ne financirajo iz naslova deležnikov/naro?nikov RTV programov in deležnikov RTV Slovenija;
-        posamezni projekti kulturnega, znanstvenega in splošno izobraževalnega pomena ter posamezni projekti digitalizacije tehnološke opreme in arhivov, ki jih predlagajo pristojna ministrstva, v delih, ki se ne financirajo s strani deležnikov;

(3) Iz vpla?il deležnikov se financira dejavnost RTV Slovenija, ki jo kot javno službo dolo?a ta zakon, razen v delih, ko se ta dejavnost glede na dolo?be prejšnjega odstavka tega ?lena financira iz državnega prora?una.


34. ?len


(1) Radijska, televizijska in internetna dejavnost RTV SLO se primarno financira iz naslova pla?ila deležev deležnikov;

(3) Višina cene zakupa programov RTV SLO se oblikuje na predlog nadzornega sveta RTV SLO, o tem pa odlo?i Svet RTV Slovenija. Predlog za povišanje cene pla?ila obveznih osnovnih deležev mora Nadzorni svet podati najkasneje do 1. septembra teko?ega leta za naslednje leto.


35. ?len


(1) Pla?ilo obveznih mese?nih deležev se pla?uje RTV Sloveniji v naslednji višini po izstavljeni položnici, prostovoljni deleži RTV SLO pa poljubno kadarkoli v mesecu:

1. za zasebno rabo:

a) Fizi?ne osebe pla?ujejo za vse RTV programe in internetni portal MMC 10,00 € na mesec;
b) Pla?ilo v višini iz prejšnjih dveh to?k velja tudi za pravne osebe, državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in samostojne podjetnike posameznike, vendar za vsak sprejemnik, ?e je sprejemnik namenjen izklju?no osebni rabi zaposlenih ali samostojnega podjetnika posameznika;

2. za javno rabo:

c) Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sprejemnike v svojih poslovnih prostorih kot so: gostinski lokali, hoteli, turisti?na naselja, trgovine, restavracije in podobno, in so namenjeni javni rabi, pla?ujejo v primeru ene poslovne enote, v kateri so taki sprejemniki za vse programe  RTV SLO in internetni portal MMC proti pla?ilu v višini 35,00 € mese?no, v primeru ve?jega števila takih poslovnih enot (preko 3) pa za vsako sprejemne mesto zmanjšano za 20 odstotkov;

3. Vsak deležnik, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik, je upravi?en pri oglaševanju ali koriš?enju ostalih storitev, najemanju poslovnih prostorov ali opreme, ki jo RTV Slovenija oddaja v najem, do 10% popusta, ki ni vezan na druge popuste v smislu koli?in, dolgotrajnosti najema itd. 

(2) Pla?ila obveznih deležev za dostop do vseh RTV SLO programov so oproš?ene naslednje skupine zavezancev:
-        socialno ogroženi;
-        invalidi s 100 odstotno telesno okvaro;
-        invalidi z manj kot 100 odstotno telesno okvaro, ?e jim je priznana tudi pravica do dodatka za pomo? in postrežbo;
-        osebe, ki so trajno izgubile sluh;
-        vzgojno izobraževalni zavodi, ustanove za varstvo otrok, bolnišnice, izvajalci socialno varstvenih dejavnosti znotraj javne mreže in invalidske organizacije – za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu ali u?nemu procesu oziroma razvedrilu varovancev, u?encev oziroma pacientov;
-        diplomatska in konzularna predstavništva na podlagi vzajemnosti;

(3) Za socialno ogrožene iz prve alineje prejšnjega odstavka štejejo prejemnice oziroma prejemniki denarne socialne pomo?i ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke;

(4) Osebe iz prejšnjega odstavka lahko dokazujejo upravi?enost do oprostitve pla?evanja programov le s pravnomo?no odlo?bo organa, s katero je ugotovljena upravi?enost do denarne socialne pomo?i oziroma varstvenega dodatka;

(5) Zavezanci iz druge do ?etrte alineje drugega odstavka tega ?lena lahko uveljavljajo oprostitev prispevka le na podlagi pravnomo?ne odlo?be Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, s katero je ugotovljena stopnja invalidnosti.


36. ?len


Za RTV Slovenija veljajo dolo?be Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) enako kot za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.


Evidenca deležnikov RTV Slovenija


37. ?len


S tem poglavjem se dolo?ajo zbirke podatkov (v nadaljnjem besedilu: evidence), ki jih RTV Slovenija obdeluje za potrebe vodenja vpla?il deležnikov RTV Slovenija obveznih in prostovoljnih deležev ter pripisov pove?evanja prostovoljnih deležev;

(1) Uredi se on-line vodenje ra?unov deležnikov in izstavljanje on-line položnic na ra?une deležnikov RTV Slovenija, na katerih lahko vsak deležnik vedno spremlja njegovo stanje deležev na ra?unu deležnika z možnostjo elektronskega pla?evanja obveznih mese?nih in prostovoljnih deležev.


38. ?len


(1) Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo osebnih podatkov, vsebovanih v evidencah, se uporabljajo dolo?be zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ?e s tem zakonom za posamezne primere ni dolo?eno druga?e;
(2) Upravljavci zbirk osebnih podatkov so dolžni posredovati osebne podatke brezpla?no.


39. ?len


(1) Upravljalec evidenc, dolo?enih s tem zakonom, je RTV Slovenija;

(2) RTV Slovenija lahko uporablja osebne podatke, kadar opravlja aktivnosti obra?una in delitve deležev od ustvarjenega presežka.
VII. KAZENSKE DOLO?BE


40. ?len


(1) Z globo od 10.000,00 do 50.000,00 € se kaznuje za prekršek RTV Slovenija, ?e:

-        objavi politi?no propagandno sporo?ilo brez navedbe naro?nika iz 13. ?lena tega zakona;
-        objavi versko propagandno sporo?ilo iz 14. ?lena tega zakona;
-        najpozneje 15 dni pred za?etkom volilne kampanje ne objavi na?ina, oblik, obsega in pogojev predstavitve kandidatov, politi?nih strank in njihovih programov (peti odstavek 15. ?lena).

(2) Z globo od 1.000,00 € do 5.000,00 € se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba RTV Slovenija, ?e stori dejanje iz prejšnjega odstavka.


VIII. PREHODNE IN KON?NE DOLO?BE


(1) Po uveljavitvi novega Zakona o RTV Slovenija velja obvezno vpla?evanje osnovnih deležev do trenutka, ko se ugotovi, da je RTV Slovenija sposobna ustvarjati toliko prihodkov, da bo zagotavljala stabilno financiranje same sebe. Po tem se obveznost financiranja z vsakomese?nimi obveznimi deleži s strani deležnikov RTV SLO ukine. Vsi vpla?ujejo samo še prostovoljne deleže po lastni presoji, želji in zmožnostih;

(2) Od možnosti prostovoljnega deležništva po prejšnji to?ki tega ?lena lahko vsak deležnik izstopi iz deležništva RTV Slovenija in lahko zahteva izpla?ilo svojih skupnih obveznih in prostovoljnih deležev, ki jih je vpla?al od uveljavitve tega zakona;

(3) Višina osnovnih pla? za vse zaposlene v RTV Slovenija se uveljavijo tretji mesec od uveljavitve tega zakona;

(4) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zdajšnji veljavni Zakon o Radioteleviziji Slovenija;

Ta zakon za?ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Zakon o RTV Slovenija je pripravila ekipa Združenja v Gibanju OPS – Osveš?eni Prebivalci Slovenije.


Zanje: Ladislav Troha , za?asni predsednik Gibanja OPSNa Vrhniki, 17.11.2019

Podporo zakonu lahko izrazite s svojim podpisom TUKAJ!