Predlog NOVEGA Zakona o Radioteleviziji Slovenija

PODPII PODPORO ZAKONU, DA SE OSVOBODIMO PRISILNEGA PLA?EVANJA RTV "PRISPEVKA" IN DA RTV Slovenija preide pod okrlije in nadzor vseh, ki jo vsa leta vdrujemo.
POPII TUKAJ V TEJ POVEZAVI"

V skladu s 3., 39., 44., 67. in 74. ?lenom Ustave Republike Slovenije, v skladu z Zakonom o medijih (ZMed) in v skladu s Strategijo Republike Slovenije na podro?ju medijev za obdobje 2017 2025, je Zdruenje v Gibanju OPS (Osve?eni Prebivalci Slovenije pripravilo in prdlaga dravljankam in dravljanov sprejem NOVEGA Zakona o RTV Slovenija, ki v prvi vrsti daje klju?no vlogo pri upravljanju, odlo?anju o viziji, strategiji za uresni?itev vizije ter na?rtih in politikah in vsebinah RTV Slovenija, tistim, ki jo pla?ujejo. Ta novi zakon pa (kar je bistvenega pomena) na steaj odpira medijski prostor za alternative, druga?e misle?e, za nove ideje in predloge ter kritike. Osvoboja strahu pred izgubo slube kreativne urednike in novinarje ter ustvarja pluralnost ter medijsko svobodo v medijskem prostoru v Republiki Sloveniji. Ustanovitelji deleniki RTV Slovenija bodo od sprejema tega zakona naprej z vsakim mese?nim pla?ilom RTV delea pove?evali svoj skupni dele v javnem zavodu, skupni vpla?ani delei od 25.12.1991 do sprejema tega zakona pa bodo procentualno teli vsako leto pri delitvi presekov 1/3, ki jih bo RTV Slovenija ustvarila. Prav tako bodo do dela delitve presekov 1/3 upravi?eni vsi zaposleni v RTV Slovenija. 1/3 od vseh ustvarjenih presekov se bo vsako leto namenilo za na?rtovane investicije, izobraevanje zaposlenih in za rezerve.

S tem bo zagotovljena povsem druga?na miselnost zaposlenih v RTV Slovenija, saj bo tudi njihov osebni dohodek odvisen od uspenosti poslovanja RTV Slovenija vsak mesec in na koncu vsakega zaklju?enega poslovnega leta. Zato bodo vsi z vodstvom na ?elu eleli racionalizirati svoje delo in delo celotne RTV Slovenija, pove?ati produktivnost, zviati kakovost in obseg programov, produkcije, kredibilnost ter verodostojnost, s ciljem pridobitve zaupanja uporabnikov in novih delenikov RTV Slovenija ter posledi?no dohodka tudi iz naslova oglaevanja ter prodaje lastnih oddaj, foto, video vsebin ter filmov na trgu Slovenije, Evrope in Sveta.

Slogan stare RTV SLOVENIJA je: DAJTE NAM DENAR, DA BOMO NAREDILI (povpre?en ali celo slab) PROGRAM, slogan nove RTV SLOVENIJA PA BO: DELAMO ODLI?EN PROGRAM, DA BI ZASLUILI DENAR. V popolnosti pa se iz RTV s tem zakonom umika vpliv politike, klanov, lobijev, klik in kodljivih zdrub, saj bodo o viziji, strategiji ter konkretnih na?rtih ter nadzoru odlo?ali deleniki RTV Slovenija in zaposleni.

S sprejemom tega zakona se bo socialisti?ni neprestrukturirani mastodont RTV Slovenija z 2.200 redno zaposlenimi in preko tiso? pogodbenimi sodelavci preobrazil v modern, racionalen in u?inkovit javni zavod posebnega kulturnega pomena z znanimi deleniki, ki bo zaradi svoje visoke kakovostne produkcije na podro?ju interneta, foto, video in filmske dejavnosti ustvarjal visoko dodano vrednost, ki bo omogo?ala konstanten napredek in razvoj ter zaodovoljstvo vseh delenikov in zaposlenih ter vseh uporabnikov raznolikih storitev in pestre ponudbe RTV Slovenija.

S tem zakonom se odpravlja krivica, da smo imeli pla?niki RTV prispevka vsa ta leta po Zakonu o RTV Slovenija pravico samo pla?evati, pravica o odlo?anju o vsem v RTV Slovenija pa je bila dodeljena razno raznim ljudem, izbranih predvsem po merilih ideoloke ali strankarske pripadnosti ter vez in poznanstev.
Pomembno, za nekatere zagotovo najbolj pa je, da bo takoj, ko bo RTV Slovenija zaradi svojega povsem druga?nega odli?nega delovanja zmona vzdrevati sama sebe in ustvarjati preseke, ustvarjena monost, da postane sodelovanje vsakogar povsem na prostovoljni podlagi in bo s tem odpadla vsakrna prisila financiranja. Zdaj pa se vsi potrudimo, da bo ?im prej tako, saj je temeljni pogoj za to, da ta zakon ?im prej sprejmemo. Ko bomo predstavili e e izdelan projekt za hiter in kakovosten razvoj novodobne RTV Slovenija, kar bo omogo?il ta zakon, boste zagotovo vsi navdueni in vsak dan bolj prepri?ani, da je to prava pot do popolne osvoboditve, o?i?enja in preporoda slovenskega nacionalnega zavoda posebnega drubenega in kulturnega pomena, kar RTV Slovenija bo zares postala.

Podporo zakonu lahko izrazite s svojim podpisom TUKAJ!

OSNUTEK!


ZAKON
O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA (ZRTVSLO)

I. STATUS RTV SLOVENIJA


1. ?len


Radiotelevizija Slovenija (v nadaljnjem besedilu: RTV Slovenija) je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno slubo na podro?ju radijske, televizijske, internetne, foto, video in filmske dejavnosti, dolo?eno s tem zakonom, z namenom zagotavljanja demokrati?nih, socialnih in kulturnih potreb dravljank in dravljanov (v nadaljnjem besedilu: dravljanov) Republike Slovenije, Slovenk in Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: Slovencev po svetu), pripadnic in pripadnikov (v nadaljnjem besedilu: pripadnikov) slovenskih narodnih manjin v Italiji, Avstriji, Madarski in Hrvaki, italijanske in madarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji, ter druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in Statutom RTV Slovenija ter zakonom, ki ureja podro?je medijev.


2. ?len


(1) Ustanovitelji javnega zavoda RTV Slovenija so deleniki Radiotelevizija Slovenija. Dolnost ustanoviteljev je zagotoviti institucionalno avtonomijo in uredniko neodvisnost RTV Slovenija ter zagotoviti primerno financiranje za izvajanje javne slube.

(2) Ime javnega zavoda je Radiotelevizija Slovenija, skrajano ime pa RTV Slovenija.

(3) Sede RTV Slovenija je v Ljubljani.II. DELENIKI RTV Slovenija

3.?len


(1) Deleniki RTV Slovenija so vsi zavezanci za pla?ilo RTV prispevka (v nadaljnjem besedilu delea);

(2) Pri odlo?anju ima vsak delenik en glas, ne glede na velikost svojega delea v RTV Slovenija;

(3) Vsaka polnoletna oseba lahko postane delenik RTV Slovenija tako, da za?ne pla?evati delee (prispevek) RTV Slovenija;

(4) Delenik lahko postane vsak, ki poda koristen predlog, patent, inovacijo, projekt ali karkoli kar bi koristilo boljemu delu, programu ali storitvam RTV Slovenija. Njegov, prispevek se ovrednoti v denarju kar predstavlja njegovo viino delea v RTV Slovenija;

(5) Delenik RTV Slovenija je vsak v viini e vpla?anega obveznega delea, ki se izra?una tako, da se upoteva vse e pla?ane prispevke od 23.12.1991 do uveljavitve tega zakona, ki se spremenijo v obvezni dele RTV Slovenija;

(6) Delenik RTV Slovenija si z vsakim novim pla?ilom obveznega mese?nega delea procentualno pove?a svoj skupni dele v RTV Slovenija;

(7) Poleg obveznega mese?nega delea lahko vsak delenik vpla?a kadarkoli tudi prostovoljne delee v poljubni viini in si tako pove?a svoj skupni dele v RTV Slovenija;

(8 Delei so dedni in so prenosljivi;

(9) Vsak delenik RTV Slovenija je upravi?en do delitve od ustvarjenih 1/3 presekov RTV Slovenija, procentualno glede na njegov dele;

(10) Deleniki RTV Slovenija so tudi vsi zaposleni, ki so upravi?eni do delitve 1/3 od doseenega ustvarjenega preseka;

(11) 1/3 ustvarjenega preseka se vsako leto nameni za klju?ne investicije, izobraevanje zaposlenih in strateke rezerve.III. ZAPOSLENI v RTV Slovenija


4. ?len


(1) So: pomono osebje, administratorji, poslovni sekretarji, tehniki, novinarji, uredniki, direktorji in generalni direktor (izrazi so v moki obliki, a se razume, da so enakopravno obravnavane tudi enske);

(2) Celotno kadrovanje se izvaja preko javnih razpisov na podlagi vnaprej znanih kriterijev in meril stroke, morale in etike, in imajo vedno (ko gre za isto tevilo doseenih to?k) prednost deleniki RTV Slovenija;

(3) Za vsako od natetih kategorij se dolo?i osnovno pla?o za najnijo kategorijo, ki je 10% vija kot je dolo?ena minimalna pla?a v Republiki Sloveniji, potem pa se za vse vije kategorije zaposlenih zviuje osnovna pla?a do razmerja 1:3, ki se jo dolo?i za generalnega direktorja.

(4) Variabilni del pla?e se dolo?i glede na mese?no poslovno uspenost RTV SLO in sicer 30% od ustvarjenega preseka procentualno se pove?ajo pla?e vseh glede na kategorijo, v kateri kdo dela. Od skupnega ostalega preseka se 10% nameni za posebne denarne in druge motivacijske nagrade za najbolj marljive in uspene zaposlene, do katerih niso upravi?eni direktorji in vodje, ki take nagrade delijo sodelavcem, ki jih vodijo;

(5) Vsak zaposleni v RTV Slovenija je zavezan in mu je treba omogo?iti permanentno izobraevanje, ki mu ga 50% financira RTV SLO, ter karierno napredovanje.IV. DEJAVNOST RTV SLOVENIJA


5. ?len


Javna sluba na podro?ju radijske, televizijske, internetne, foto, video in filmske dejavnosti

(1) Javna sluba po tem zakonu obsega ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje:
-treh nacionalnih televizijskih programov;
-tirih nacionalnih radijskih programov;
-radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov v Kopru in Mariboru;
-po en radijski in televizijski program za avtohtono italijansko in madarsko narodno skupnost (v nadaljnjem besedilu: narodnostni program) ter radijske in televizijske oddaje za romsko etni?no skupnost (v nadaljnjem besedilu: oddaje za Rome);
-radijskih in televizijskih programov za slovenske narodne manjine v sosednjih dravah ter za slovenske izseljenke in izseljence (v nadaljnjem besedilu: izseljence) in zdomce;
-radijskih in televizijskih programov za tujo javnost;
-teleteksta, internetnega in mobilnega portala.

(2) Javna sluba po tem zakonu poleg programov iz prejnjega odstavka obsega tudi poseben nacionalni televizijski in radijski program, namenjen neposrednim prenosom sej Dravnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles ter predvajanju posnetkov teh sej, kadar neposredni prenos ni mogo?, in celovitemu informiranju javnosti tudi o vsem drugem parlamentarnem dogajanju, vklju?no s sejami Dravnega sveta Republike Slovenije, mednarodnimi aktivnostmi parlamenta, posveti v organizaciji Dravnega zbora Republike Slovenije oziroma njegovih delovnih telesih ali Dravnega sveta Republike Slovenije in drugimi aktivnostmi, povezanimi z uresni?evanjem ustavnih pristojnosti slovenskega parlamenta.

(3) Tretji nacionalni televizijski in ?etrti radijski program zagotavlja kontinuirane predstavitve in delo izven parlamentarnih politi?nih skupin ter registriranih skupin civilne drube in organizira vsaj tedenska soo?enja s predstavniki parlamentarnih strank in nosilci oblasti, javnih funkcij in pooblastil razli?nih organov ter vodstev in nadzornikov gospodarskih drub v dravni lasti.


6. ?len


(1) V programih iz prvega odstavka prejnjega ?lena RTV Slovenija:

-zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obve?a o politi?nem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih dravah, zlasti ?lanicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogo?ajo objektivno javno obve?enost dravljanov Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjin v Italiji, Avstriji in na Madarskem, avtohtone italijanske in madarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki ivi v Sloveniji;
-zagotavlja kakovostne izobraevalne oddaje, v okviru katerih posreduje celoten spekter aktualnih vsebin od verskih in socialnih do naravoslovnih in tehnoloko-informacijskih vsebin;
-zagotavlja produkcijo igranega programa;
- ustvarja foto in video vsebine za potrebe gospodarskih drub za marketing, dokumentarne in igrane filme;
-zagotavlja oddaje, ki odraajo ivljenje in probleme razli?nih struktur prebivalstva, pri ?emer izhaja iz na?ela enakopravnega obve?anja o dogajanjih v vseh delih Slovenije in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument preteklega ?asa in ?asa, v katerem ivimo;
-zagotavlja visoko kakovostno lastno produkcijo, namenjeno otrokom, mladostnikom in starostnikom;
-zagotavlja kakovostne razvedrilne vsebine za vse starostne skupine;
-zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, politi?nih, zgodovinskih, portnih, socialnih in ekonomskih dogodkih;
izvaja programske vsebine, s katerimi prebivalce Slovenije osve?a o pomembnosti varovanja naega naravnega okolja, pridelavi in uivanju zdrave hrane, ?iste pitne vode, duhovne rasti, dviganje ravni zavedanja in vzdrevanja dobrih med?lovekih odnosih;
izvaja vsebine, s katerimi spodbuja vse starostne skupine v RS k aktivnemu dravljanstvu in domoljubju;
izvaja programske vsebine, s katerimi osve?a prebivalce RS v smislu poznavanja svojih pravic in dolnosti izhajajo?ih iz Ustave RS ter mednarodnih konvencij, pogodb in paktov o ?lovekovih pravicah in svobo?inah;
-zagotavlja uresni?evanje ustavnih pravic madarske in italijanske narodne skupnosti na podro?ju radijskega in televizijskega javnega obve?anja in spodbuja povezovanje narodnih skupnosti z mati?nim narodom in vklju?evanje kulturnih ter drugih dosekov italijanskega oziroma madarskega naroda v narodnostne programe;
-skladno z meddravnimi pogodbami in v sodelovanju z javnimi radiotelevizijami sosednjih in drugih drav podpira nastanek in razvoj ?ezmejnih radijskih in televizijskih projektov;
-izvaja programske vsebine, namenjene slepim in slabovidnim ter gluhim in gluhonemim v njim prilagojenih tehnikah;
-posebno pozornost posve?a invalidom in z njimi povezanim vsebinam;
-predstavlja in promovira slovensko kulturo, spodbuja kulturno ustvarjalnost ter svobodo umetnikega ustvarjanja in zagotavlja ustvarjanje, poustvarjanje ter posredovanje umetnikih del;
-predstavlja in promovira znanost;
-posebno pozornost posve?a problematiki in zahtevam otrok ter druin, in skupin ljudi s posebnimi potrebami, ki so zaradi posebnih okoli?in bolj ob?utljive za dogajanje v drubi;
-posebno pozornost posve?a poloaju in delovanju registriranih organizacij civilne drube, izven parlamentarnim politi?nim skupinam in verskim skupnostim;
-posebno pozornost posve?a razvijanju splone, jezikovne in politi?ne kulture;
-iri razumevanje vseh klju?nih vpraanj delovanja demokrati?ne drube;
-iri poznavanje in razumevanje resni?ne pretekle, polpretekle in noveje slovenske zgodovine, kulture in identitete, tudi z vidika evropske zgodovine in mednarodnih povezav;
-spodbuja port;
-informira o vpraanjih zdravja, varstva okolja in varstva potronikov;
-informira o pomembnejih vpraanjih varnosti ljudi, varstva pred naravnimi in drugimi nesre?ami ter obrambe drave, vklju?no z vpraanji delovanja institucij mednarodne skupnosti, v katere je v?lanjena Republika Slovenija, ter posreduje nujna obvestila v zvezi z ogroenostjo ljudi, premoenja, kulturne dedi?ine in okolja, upoteva interese posameznih skupin gledalk in gledalcev (v nadaljnjem besedilu: gledalci) ter poslualk in poslualcev (v nadaljnjem besedilu: poslualci) v Republiki Sloveniji in v okviru monosti omogo?a njihov dostop v programe;
-spodbuja kulturo javnega dialoga ter omogo?a irok prostor za javne razprave o problemih v drubi;
-obve?a slovenske narodne skupnosti v sosednjih dravah, Slovence po svetu in tujo javnost o dogajanjih in dosekih na kulturnem in drugih podro?jih v Republiki Sloveniji ter skrbi za uveljavljanje slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini;
-podpira razirjanje programskih vsebin, namenjenih gluhim ter slepim, v njim prilagojenih tehnikah;
-podpira irjenje poznavanja drugih kultur, ki so zastopane v Sloveniji, in njihovih predstavnikov;
-zagotavlja produkcijo in predvajanje slovenskih avdiovizualnih del in avdiovizualnih del neodvisnih producentov;
-zagotavlja prometne informacije.

(2) V strukturi programov iz prvega odstavka prejnjega ?lena mora RTV Slovenija zagotoviti ve?inski dele kulturnih, umetnikih, informativnih, dokumentarnih in izobraevalnih vsebin.


7. ?len


Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleeni pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, morajo pri svojem delu e posebej:
-spotovati na?elo resni?nosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;
-spotovati ?lovekovo osebnost in dostojanstvo;
-spotovati na?elo politi?ne uravnoteenosti ter svetovnonazorskega pluralizma;
-spotovati na?ela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vklju?no s prepovedjo spodbujanja kulturne, politi?ne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;
-zagotavljati nepristransko in celovito obve?enost, tako da imajo dravljani monost svobodnega oblikovanja mnenj;
-spotovati na?elo politi?ne neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;
-uveljavljati profesionalno etiko poro?evalcev, dosledno razlo?evanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih;
-varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko kodljivo vplivale na njihov duevni in telesni razvoj, ter spotovati ob?e ?loveke vrednote.

8. ?len

(1) RTV Slovenija zagotavlja arhiviranje programske produkcije, ki jo ustvarja v okviru javne slube;

(2) RTV Slovenija je dolna trajno ohranjati svoje arhivsko gradivo tako, da avdiovizualne zapise na filmskih in drugih nosilcih, ki bi zaradi procesov staranja lahko razpadli, oziroma druga?e bistveno poslabali kvaliteto zapisa, ustrezno za?iti oziroma prenese na tehnoloko trajneje nosilce besede, zvoka in slike oziroma besede in zvoka;

(3) Posnetki iz arhivov so za nekomercialne namene ob pla?ilu sorazmernih strokov njihovega razmnoevanja oziroma posredovanja dostopni javnosti;

(4) Posnetki iz arhivov so za komercialne namene ob pla?ilu sorazmernih strokov njihovega razmnoevanja oziroma posredovanja dostopni javnosti skladno z zakonom, ki ureja avtorske pravice, ter ob pla?ilu sorazmernih strokov razmnoevanja in posredovanja ter tarife, ki jo dolo?i Nadzorni svet RTV Slovenija.


9. ?len


RTV Slovenija mora pri na?inu razirjanja oziroma predvajanja in arhiviranja programov, ki jih ustvarja v okviru javne slube (v nadaljnjem besedilu: programov RTV Slovenija), skladno s svojimi tehnolokimi razvojnimi zmonostmi uvajati nove tehnologije kot so internet, digitalna radiodifuzija, satelit, tako, da omogo?i dostop do programskih vsebin ?im iremu krogu dravljanov doma in v tujini, slovenskim narodnim manjinam v sosednjih dravah ter Slovencem po svetu.


10. ?len


(1) Nacionalni program mora preko zemeljskega omreja pokrivati ozemlje, kjer ivi najmanj 90 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, oziroma 90 odstotkov ozemlja, kjer ivijo pripadniki italijanske in madarske narodne skupnosti, kadar gre za narodnostni program;

(2) V okviru pokritosti iz prejnjega odstavka morajo nacionalni radijski programi pokrivati vse avtoceste in ostale pomembneje prometnice na dovolj visoki tehnoloki ravni za kakovosten mobilni sprejem signala;

(3) Programi za obve?anje tuje javnosti morajo pokrivati ve?je kraje v Republiki Sloveniji, turisti?na sredi?a in prometna vozli?a.

11. ?len


(1) RTV Slovenija vsako leto v skladu s programsko produkcijskim na?rtom iz 19. ?lena tega zakona objavi razpis za odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, ki jih na svojih programih predvaja v skladu z zakonom, ki ureja podro?je medijev;

(2) Postopek, pogoje in merila javnega razpisa iz prejnjega odstavka sprejme Programski svet RTV Slovenija v skladu z dolo?bami predpisov, ki urejajo podro?je uresni?evanja javnega interesa za kulturo, in z zakonom, ki ureja podro?je medijev;

(3) Narodnostni program ali del narodnostnega programa se lahko odda v ustvarjanje drugi RTV organizaciji oziroma producentu samo s soglasjem programskega odbora za narodnostni program.


13. ?len


(1) V programih RTV Slovenija ni dovoljena politi?na propaganda;

(2) Ne glede na dolo?bo prejnjega odstavka je politi?na propaganda dovoljena v ?asu volilne kampanje v skladu z dolo?bami zakona, ki ureja volilno kampanjo in je za vse kandidatke in kandidate ter politi?ne skupine enakopravna;

(3) Politi?na propaganda po tem zakonu so politi?no propagandna sporo?ila (spoti) in druge oblike politi?ne propagande, katerih namen je vplivati na opredelitev volivcev pri glasovanju na volitvah.
(4) RTV Slovenija sme objavljati politi?no propagandnih sporo?il samo z navedbo naro?nika. Za vsebino takega sporo?ila je odgovoren naro?nik.


14. ?len


(1) V programih RTV Slovenija ni dovoljena verska propaganda;

(2) Verska propaganda po tem zakonu so pla?ani oglasi verskih skupnosti in oddaje, kjer se propagira samo eno ali samo nekatere verske skupnosti.


15. ?len


(1) RTV Slovenija mora v ?asu volilne kampanje dati brezpla?no na razpolago del programskega ?asa za predstavitev kandidatk in kandidatov (v nadaljnjem besedilu: kandidatov), politi?nih strank in njihovih programov. RTV Slovenija je pri dolo?itvi tega ?asa in oblikovanju vsebine teh oddaj dolna upotevati na?ela iz ?etrtega ?lena tega zakona;

(2) ?as, namenjen predstavitvi kandidatov in politi?nih strank, ki so zastopane v dravnem zboru oziroma Evropskem parlamentu, je za vse enak, prav tako so enaki pogoji za njihovo predstavitev v okviru predvolilnih oddaj;

(3) Politi?ne stranke in neodvisni kandidati, ki niso zastopani v Dravnem zboru oziroma v Evropskem parlamentu, morajo imeti skupaj na razpolago enako dolino skupnega ?asa, ki ga RTV Slovenija dolo?i za vse politi?ne stranke in kandidate, ki sodelujejo na volitvah;

(4) Kandidatkam oziroma kandidatom za predsednico oziroma predsednika republike (v nadaljnjem besedilu: predsednik republike) mora RTV Slovenija zagotoviti enak ?as in pogoje za predstavitev;

(5) RTV Slovenija mora najpozneje 15 dni po razpisu referendumov ali volitev za predsednika republike oziroma volitev v dravni zbor, Evropski parlament ali lokalnih volitev objaviti na?in, oblike, obseg in pogoje za predstavitev kandidatov, politi?nih strank in njihovih programov iz prvega odstavka tega ?lena v svojih programih, dnevnem tisku ali na drug na?in, dostopen javnosti.


16. ?len


(1) RTV Slovenija izvaja kot javno slubo tudi naslednje dejavnosti;

-oddajanje lastnih televizijskih, radijskih in multimedijskih programov preko oddajnikov in zvez ter drugih infrastrukturnih objektov oziroma naprav (v nadaljnjem besedilu: televizijske in radijske infrastrukture);
-oddajanje radijskih oziroma televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega, tudentskega ali nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa po zakonu, ki ureja podro?je medijev (v nadaljnjem besedilu: programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo), z njihovimi napravami na oddajnih to?kah RTV Slovenija;
-zagotavljanje vidnosti in slinosti programov RTV Slovenija in drugih programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo, zlasti na obmo?jih v zamejstvu, kjer ivi slovenska narodna skupnost, skladno z meddravnimi pogodbami;
-vzdrevanje in skrb za razvoj televizijske in radijske infrastrukture ter za njeno tehnoloko usklajenost s predpisi Evropske unije;
-digitalno oddajanje programov;

(2) RTV Slovenija ima za izvajanje javne slube po tem zakonu pri podelitvi prostih frekvenc ali dostopu do drugih tehnoloko omejenih virov, ki jih za izvajanje javne slube nujno potrebuje, prednost in jih pridobiva brez javnega razpisa z odlo?bo Agencije za poto in elektronske komunikacije. Agencija izda odlo?bo ob smiselni uporabi dolo?b Zakona o elektronskih komunikacijah, po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo. Mnenje mora vsebovati opredelitev razlogov, zaradi katerih je prednostna podelitev za izvajanje javne slube nujno potrebna.


Na?elo finan?ne preglednosti pri opravljanju javne slube


17. ?len


(1) RTV Slovenija lahko skladno z zakonom opravlja poleg javne slube tudi trne dejavnosti, vendar mora biti poslovanje na podro?ju trnih dejavnosti organizirano lo?eno od javne slube;

(2) Pla?ila deleev za RTV Slovenija s strani delenikov, sredstva iz dravnega prora?una ter druga javna sredstva in prihodki iz naslova opravljanja javne slube se lahko porabijo za opravljanje javne slube, investicije in delitev presekov ustvarjenih iz trne dejavnosti med delenike RTV Slovenija ter zaposlene po sistemu, ki ga dolo?a ta zakon;

(3) Prihodki iz naslova trnih dejavnosti se lahko porabijo za sofinanciranje javne slube ali za ohranjanje in iritev trnih dejavnosti, vendar le na podro?jih, ki jih dolo?a ta zakon;

(4) Prihodki in odhodki iz naslova opravljanja javne slube ter prihodki in odhodki iz naslova trnih dejavnosti se vodijo na dveh lo?enih ra?unih.Trne dejavnosti


18. ?len


(1) Trne dejavnosti RTV Slovenija so:

-trenje oglaevalskega ?asa in trenje programov;
- trenje izdelanih dokumentarnih, zabavnih in drugih oddaj, foto, video in filmske produkcije, programske storitve vklju?no z interaktivnimi programskimi storitvami;
-tehni?ne in telekomunikacijske storitve, ki niso sestavni del javne slube;
-dajanje oddajne infrastrukture in drugih nepremi?nin v najem;
-zalonika in koncertna dejavnost;
-komercialna uporaba arhivskega gradiva.V. VODENJE IN UPRAVLJANJE TER NADZOR


Svet RTV Slovenija


19. ?len


(1) Svet RTV Slovenija:

-na predlog generalne direktorice oziroma generalnega direktorja (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor) sprejema programske standarde in programske zasnove v skladu s tem zakonom in z zakonom, ki ureja podro?je medijev, ter mednarodnimi akti;
-na predlog generalnega direktorja sprejema programsko produkcijski na?rt, ki je usklajen s finan?nimi monostmi RTV Slovenija;
-na predlog generalnega direktorja sprejema programske sheme;
-redno obravnava uresni?evanje sprejete programske zasnove in produkcijskega na?rta ter daje generalnemu direktorju navodila v zvezi z odpravljanjem pomanjkljivosti na teh podro?jih;
-obravnava uresni?evanje sprejete programske zasnove;
-obravnava pripombe in predloge gledalcev in poslualcev programov RTV Slovenija ter se do njih opredeli. Pri dolo?anju programske politike in pri utemeljenih primerih da navodila generalnemu direktorju glede sprememb, ki morajo biti uvedene v programih;
-na predlog generalnega direktorja daje soglasje k Statutu javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: statut);
-na predlog generalnega direktorja daje mnenje o predlogu finan?nega na?rta;
-imenuje in razreuje generalnega direktorja RTV Slovenija ter daje predhodno soglasje k imenovanju in razreitvi direktorice oziroma direktorja radia (v nadaljnjem besedilu: direktor radia) in direktorice oziroma direktorja televizije (v nadaljnjem besedilu: direktor televizije);
-odlo?a o drugih zadevah programske narave, kadar je tako dolo?eno s statutom;
-sprejema svoj poslovnik ter organizira svoje delo in imenuje svoje odbore v skladu s tem poslovnikom;
-odlo?a o drugih zadevah, kadar tako dolo?a zakon ali statut;

(2) Kadar Svet RTV Slovenija ne sprejme odlo?itve v zvezi s soglasjem k statutu iz sedme alineje prejnjega odstavka v roku 30 dni po prejetem predlogu statuta, Nadzorni svet RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: Nadzorni svet) lahko odlo?i brez soglasja Sveta RTV Slovenija;

(3) Kadar Svet RTV Slovenija svojega mnenja o predlogu finan?nega na?rta iz osme alineje prvega odstavka tega ?lena ne posreduje Nadzornemu svetu v 30 dneh po prejetem predlogu finan?nega na?rta, Nadzorni svet lahko odlo?i brez mnenja Sveta RTV Slovenija;

(4) Kadar Svet RTV Slovenija ne sprejme odlo?itve v zvezi s soglasjem o imenovanju oziroma razreitvi direktorja radia oziroma direktorja televizije iz devete alineje prvega odstavka tega ?lena v roku 15 dni po prejetem predlogu, lahko generalni direktor dokon?no odlo?i brez soglasja Sveta RTV Slovenija;

(5) Svet RTV Slovenija odlo?a o svojem poslovniku z dvotretjinsko ve?ino glasov vseh svojih ?lanic oziroma ?lanov (v nadaljnjem besedilu: ?lanov), o zadevah iz prve, druge, sedme in devete alineje prvega odstavka tega ?lena pa z ve?ino glasov vseh svojih ?lanov. O preostalih zadevah iz svoje pristojnosti odlo?a z ve?ino glasov prisotnih ?lanov.


20. ?len


(1) V Svet RTV Slovenija so lahko izvoljene oziroma imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom oziroma doseki na gospodarskem, sociolokem, kulturnem, izobraevalnem ali kateremkoli drugem podro?ju drubenega ivljenja lahko pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi ugleda javne radiotelevizije, tako v Republiki Sloveniji kot v tujini. Za povabilo k sodelovanju v Svet RTV Slovenija, vodstvo RTV SLO razpie interni javni razpis za vse delenike RTV Slovenija po pokrajinah, ki ga objavijo na RTV SLO, in mora vsebovati strokovna in eti?na merila ter pogoje, da bodo v Svet RTV Slovenija zastopani iz vsake pokrajine po trije predstavniki delenikov. Vodstvo RTV SLO organizira predstavitev kandidatk in kandidatov ter volitve po pokrajinah;

(2) ?lani Sveta RTV Slovenija morajo svoje delo opravljati neodvisno ter nepristransko in so dolni uresni?evati samo interese delenikov RTV Slovenija in interese RTV Slovenija kot javne radiotelevizije. Pri opravljanju svoje funkcije so dolni upotevati Ustavo Republike Slovenije in dolo?ila tega zakona ter skrbeti za uresni?evanje na?el, dolo?enih v 4. ?lenu tega zakona, ter statuta v delu, ki se nanaa na programe in njihovo ustvarjanje;

(3) V Svet RTV Slovenija ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so ob imenovanju ali v obdobju petih let pred imenovanjem bile:

-?lani organov politi?nih strank;
-poslanke oziroma poslanci (v nadaljnjem besedilu: poslanci) Evropskega parlamenta ali uslubenke oziroma uslubenci (v nadaljnjem besedilu: uslubenci) in funkcionarke oziroma funkcionarji (v nadaljnjem besedilu: funkcionarji) v organih Evropske unije;
-predsednik republike, predsednica oziroma predsednik vlade, poslanci, ?lani dravnega sveta, upanje oziroma upani, ustavne sodnice oziroma ustavni sodniki, ministrice oziroma ministri, dravne sekretarke oziroma dravni sekretarji in drugi funkcionarji v dravnih organih;
-generalni direktorji, generalne sekretarke oziroma generalni sekretarji, predstojnice oziroma predstojniki organov v sestavi in vladnih slub, direktorji direktoratov in organov v sestavi, na?elnice oziroma na?elniki upravnih enot ter direktorji oziroma tajnice ali tajniki ob?inske uprave.
- vodje ali direktorji sindikatov in stanovskih organizacij ter gospodarskih drub v ve?inski dravni lasti;

(4) V Svet RTV Slovenija prav tako ne morejo biti izvoljene oziroma imenovane osebe, ki so:

-?lani organov vodenja, upravljanja ali nadzora oziroma so zaposlene pri konkuren?nih medijih, in osebe, ki imajo v teh medijih lastnike delee; prav tako pa tudi ne osebe, zaposlene na RTV Slovenija, razen treh predstavnikov zaposlenih na RTV Slovenija, ki jih ti izvolijo izmed sebe;
-?lani Sveta za radiodifuzijo in zaposleni na Agenciji za poto in elektronske komunikacije ter ?lani oziroma zaposleni v drugih telesih, ki v upravnem postopku odlo?ajo o podelitvi frekvenc ali drugih pravicah medijev oziroma zaposlenih v medijih, in osebe, ki sodelujejo v postopkih sprejemanja teh odlo?itev;
-?lani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija;
-oji druinski ?lani vodilnih delavk in delavcev (v nadaljnjem besedilu: delavcev) RTV Slovenija, kot so generalni direktor RTV Slovenija, direktor radia in direktor televizije ter tisti zaposleni v RTV Slovenija, ki jih kot vodstvene delavce opredeljuje statut;

(5) Oji druinski ?lani iz ?etrte alineje prejnjega odstavka so zakonec ali oseba, s katero ivi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in stari oziroma posvojitelji ter druge osebe, ki ivijo v skupnem gospodinjstvu;

(6) Svet RTV Slovenija sestavljajo po trije predstavniki delenikov RTV Slovenija iz vsake slovenske pokrajine: Gorenjska, tajerska, Prekmurje, Koroka, Dolenjska, Notranjska in Primorska, skupaj 21 ?lanov.
-enega ?lana imenuje madarska narodna skupnost;
-enega ?lana imenuje italijanska narodna skupnost;
-tri ?lane izvolijo izmed sebe zaposleni v RTV Slovenija na neposrednih volitvah tako, da so zastopane informativna dejavnost, kulturno umetnika dejavnost in gospodarstvo in znanost;21. ?len


(1) ?lani Sveta RTV Slovenija so imenovani oziroma izvoljeni z dnem podpisa sklepa o imenovanju ali odlo?be o izvolitvi;

(2) Mandat ?lanov Sveta RTV Slovenija je pet let od dneva, ko je svet konstituiran v skladu s tem zakonom;

(3) Mandat vsakega ?lana Sveta RTV Slovenija se lahko ponovi najve? enkrat;

(4) ?lanu Sveta RTV Slovenija, ki ne izpolnjuje ve? pogojev za imenovanje oziroma izvolitev, dolo?enih v tem zakonu, preneha mandat;

(5) ?lan Sveta RTV Slovenija, ki mu je prenehal mandat po prejnjem odstavku oziroma je odstopil sam, se nadomesti po postopku, ki je predviden za imenovanje oziroma izvolitev ?lanov Sveta RTV Slovenija;

(6) Vsakega ?lana RTV Slovenija se lahko kadarkoli odpokli?e, ?e tako odlo?i ve? kot polovica delenikov v pokrajini na referendumu;

(7) Svet RTV Slovenija je konstituiran, ko generalni direktor na podlagi pisnih obvestil ugotovi, da sta v skladu s tem zakonom imenovani oziroma izvoljeni vsaj dve tretjini od skupnega tevila vseh ?lanov sveta.


22. ?len


(1) Delo Sveta RTV Slovenija vodi predsednik (izraz velja za oba spola, v nadaljnjem besedilu: predsednik) ali njegov namestnik (izraz velja za oba spola, v nadaljnjem besedilu namestnik) v skladu s poslovnikom Sveta RTV Slovenija;

(2) Predsednika in namestnika izvoli Svet RTV Slovenija izmed svojih ?lanov z ve?ino glasov vseh svojih ?lanov;

(3) ?e ne pride do izvolitve predsednika ali namestnika po postopku iz prejnjega odstavka, se imenuje za vrilca (izraz velja za oba spola, v nadaljnjem besedilu: vrilec) dolnosti predsednika ali namestnika za dobo estih mesecev tisti ?lan, ki je dobil najve? glasov. V primeru, ?e dva ali ve? ?lanov sveta tudi po ponovnem glasovanju dobita oziroma dobijo enako tevilo glasov, odlo?i o imenovanju vrilca dolnosti reb;

(4) Glasovanje Sveta RTV Slovenija je v vseh zadevah javno;


23. ?len

(1) ?lani Sveta in Nadzornega sveta ne smejo poslovno sodelovati z javnim zavodom RTV Slovenija;

(2) V ?asu trajanja mandata ?lanov Sveta RTV Slovenija in Nadzornega sveta sme RTV Slovenija zaposlovati oziroma sklepati pogodbe o sodelovanju z njihovimi ojimi druinskimi ?lani, vendar morata biti s takno pogodbo ali zaposlitvijo ter z razlogi za takno odlo?itev predhodno seznanjena Svet RTV Slovenija in Nadzorni svet;

(3) Oji druinski ?lani iz prejnjega odstavka so zakonec ali oseba, s katero ivi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnosti, otroci oziroma posvojenci ter vnuki in stari oziroma posvojitelji ter druge osebe, ki ivijo v skupnem gospodinjstvu;

(4) Nih?e ne more biti hkrati ?lan Programskega sveta in Nadzornega sveta;Generalni direktor RTV Slovenija


24. ?len


(1) Generalnega direktorja RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor) imenuje Svet RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa. Mandat generalnega direktorja je pet let;

(2) Direktorja radia in direktorja televizije imenuje generalni direktor na osnovi javnega razpisa po pridobitvi predhodnega soglasja Sveta RTV Slovenija. Direktor radia oziroma direktor televizije organizira in vodi delo radia oziroma televizije ter vodi strokovno programsko delo radia oziroma televizije, razen strokovno programskega vodenja v delu, ki se nanaa na narodnostna programa, za katera sta zadolena pomo?nika generalnega direktorja, ki ju imenuje generalni direktor v soglasju z ustreznim Programskim odborom. Mandat direktorja radia in direktorja televizije je pet let;

(3) Odgovorne urednike programov imenuje in razreuje generalni direktor na predlog direktorja radia oziroma televizije, ki za ta mesta izvedeta javne razpise. Mandat odgovornih urednikov je 5 let. Druge podro?ne urednike imenuje in razreuje odgovorni urednik programa;

(4) V primeru, da direktor radia ali direktor televizije predlaga v imenovanje generalnemu direktorju za odgovornega urednika kandidata, ki ni dobil pozitivnega mnenja ve?ine programskih delavcev v urednitvu, ima ve?ina programskih delavcev v urednitvu pravico predlagati v imenovanje generalnemu direktorju kandidata, ki je dobil njihovo pozitivno mnenje, o ?emer obvestijo Programski svet. V tem primeru generalni direktor izbere kandidata po pridobitvi soglasja Programskega sveta, ki mora najkasneje v roku 15 dni po prejetem obvestilu razpravljati in odlo?iti, ali da soglasje enemu, obema ali nobenemu od predlaganih kandidatov;

(5) Generalni direktor imenuje in razreuje tudi druge vodstvene delavce, ki jih dolo?a statut.25. ?len


Generalni direktor:
-vodi strokovno programsko delo javnega zavoda RTV Slovenija;
-organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda RTV Slovenija;
-predstavlja in zastopa javni zavod RTV Slovenija;
-je odgovoren za zakonitost dela javnega zavoda RTV Slovenija;
-usklajuje delo direktorjev radia in televizije ter drugih vodilnih delavcev skladno s statutom in odlo?a v morebitnih sporih med njimi;
-opravlja druge naloge, ki jih dolo?a zakon ali statut;
-vodi socialni dialog s predstavniki reprezentativnih sindikatov v javnem zavodu ter sklepa posebno kolektivno pogodbo javnega zavoda RTV Slovenija in je eden od podpisnikov Kolektivne pogodbe za poklicne novinarje na strani delodajalcev;
- v primeru, da se ugotovi materialna in kazenska odgovornost zaradi nepravilnosti, jam?i popla?ilo kode z vsem svojim premoenjem in premoenjem svojih druinskih ?lanov.


26. ?len


(1) Svet RTV Slovenija imenuje Programska odbora za italijanski in madarski narodnostni program, ki tejeta po tri ?lane, razen tistih ?lanov, ki jih samoupravni narodni skupnosti imenujeta sami oziroma jih izvolijo izmed sebe zaposleni v urednitvih narodnostnih programov;

(2) V Programski odbor iz prejnjega odstavka imenuje italijanska oziroma madarska samoupravna narodna skupnost v Sloveniji dve tretjini ?lanov za mandatno dobo tirih let;

(3) V Programski odbor iz prvega odstavka tega ?lena enega ?lana izvolijo izmed sebe zaposleni v urednitvih radijskega in televizijskega programa za italijansko oziroma madarsko narodno skupnost;

(4) Programski odbor za narodnostni program daje soglasje k imenovanju odgovornega urednika narodnostnega programa in k obsegu ter programski zasnovi, programskim standardom in programski shemi tega programa, ki morajo biti usklajeni z materialnimi zmonostmi javnega zavoda RTV Slovenija ter s predpisi, ki urejajo njegovo delo;

(5) Programski odbor za narodnostni program:

-obravnava uresni?evanje programske zasnove ter programsko produkcijski na?rt in letno poro?ilo javnega zavoda RTV Slovenija v delu, ki se nanaa na narodnostni program;
-obravnava pripombe in predloge gledalcev oziroma poslualcev narodnostnega programa ter se do njih opredeli;
-daje pobude Svetu RTV Slovenija za obravnavanje vpraanj s podro?ja narodnostnih programov;
-opravlja druge naloge s podro?ja narodnostnih programov, kadar tako dolo?a statut;

(6) Kdor je ?lan programskega odbora za narodnostni program, ne more biti ?lan Nadzornega sveta.


27. ?len


(1) Svet RTV Slovenija imenuje Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide, ki teje devet ?lanov;

(2) V Programski odbor iz prejnjega odstavka predlagajo ?lane reprezentativna zdruenja invalidov, pri ?emer lahko predlagajo le osebe, ki jim je bila invalidnost ugotovljena s pravnomo?no odlo?bo pristojnega organa. Svet RTV Slovenija lahko v Programski odbor imenuje po dva ali ve? kandidatov istega reprezentativnega zdruenja invalidov samo v primeru, da je kandidate predlagalo manje tevilo teh zdruenj od skupnega tevila ?lanov, ki se volijo.

(3) Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide:

-obravnava predlog in uresni?evanje programske zasnove v delu, ki se nanaa na vsebine za invalide;
- obravnava pripombe in predloge gledalcev oziroma poslualcev v zvezi s programskimi vsebinami, namenjenimi invalidom;
- obravnava uresni?evanje razirjanja programskih vsebin, namenjenih gluhim in slepim v njim prilagojenih tehnikah;
- opravlja druge naloge s podro?ja problematike programskih vsebin za invalide, kadar tako dolo?a statut;
(4) Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide lahko daje pobude in predloge organom javnega zavoda, ki so jih dolni obravnavati ter se do njih opredeliti.


28. ?len


(1) V javnem zavodu RTV Slovenija deluje Svet delavcev javnega zavoda RTV Slovenija, za katerega se uporabljajo dolo?ila zakona, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, razen kadar so s tem zakonom ali statutom posamezna vpraanja urejena druga?e;

(2) Predstavnik Sveta delavcev javnega zavoda RTV Slovenija je stalno vabljen na seje Sveta RTV Slovenija in Nadzornega sveta, prejema vsa gradiva za seje teh teles ter ima na sejah pravico do predstavitve mnenja Sveta delavcev o obravnavanih gradivih.


Nadzorni svet RTV Slovenija


29. ?len


(1) RTV Slovenija ima Nadzorni svet, ki teje 10 ?lanov. Deleniki iz vsake pokrajine preko javnega internega razpisa in z volitvami izvolijo po enega ?lana, zaposleni RV Slovenija pa v zavodu RTV Slovenija na neposrednih volitvah izmed sebe izvolijo dva ?lana. Vlada Republike Slovenije delegira v Nadzorni svet enega svojega ?lana;

(2) Za ?lana Nadzornega sveta ne morejo biti imenovane oziroma izvoljene osebe, ki so navedene v tretjem odstavku 17. ?lena tega zakona, razen dveh ?lanov, ki jih zaposleni v javnem zavodu RTV Slovenija izmed sebe izvolijo neposredno, vendar za ?lana Nadzornega sveta ne more biti neposredno izvoljena oseba, ki opravlja vodstvena dela in naloge v javnem zavodu RTV Slovenija;

(3) ?lani Nadzornega sveta morajo imeti najmanj visokoolsko izobrazbo, in vsaj pet let delovnih izkuenj;

(4) ?lani Nadzornega sveta izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika predsednika Nadzornega sveta;

(5) Mandat ?lanov Nadzornega sveta je tiri leta;

(6) Za konstituiranje Nadzornega sveta se smiselno uporabijo dolo?be tega zakona o konstituiranju Programskega sveta;

(7) Za nadomestitev ?lana Nadzornega sveta, ki mu je zaradi neizpolnjevanja pogojev za imenovanje oziroma izvolitev pred?asno prenehal mandat ali ?e je odstopil sam, se smiselno uporabljajo dolo?be tega zakona o nadomestitvi ?lanov Programskega sveta.


30. ?len


(1) Nadzorni svet:

-sprejme statut na osnovi predhodnega soglasja Sveta RTV Slovenija;
-sprejema finan?ni na?rt in letno poro?ilo javnega zavoda ter odlo?a o uporabi preseka prihodkov nad odhodki v soglasju s Svetom RTV Slovenija;
-dolo?a ceno storitev, ki niso del javne slube v soglasju s Svetom RTV Slovenija;
-dolo?i na?in prijavljanja in za?asnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov;
-podrobneje dolo?i na?in pla?evanja prispevkov za sprejemnike ter kriterije za odpis, delni odpis, odlog in obro?no pla?ilo skladno s tem zakonom;
-odlo?a o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev;
-nadzira poslovanje RTV Slovenija;
-nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja ter pregleduje periodi?ne obra?une;
-ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo javnega zavoda, vklju?no z dokumentacijo, ki se nanaa na obratovanje oddajnikov in zvez;
-sprejema svoj poslovnik ter organizira svoje delo in imenuje svoje odbore v skladu s tem poslovnikom;
-odlo?a o drugih vpraanjih, dolo?enih z zakonom ali statutom;

(2) Kadar Nadzorni svet obravnava vpraanja s podro?ja telekomunikacijskih storitev, zlasti ko odlo?a o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev, mora na svoje seje vabiti tudi predstavnice in predstavnike (v nadaljnjem besedilu: predstavniki) Agencije za poto in elektronske komunikacije v skladu s statutom;

(3) Nadzorni svet pisno obve?a Svet RTV Slovenija in Programska odbora RTV programov za italijansko oziroma madarsko narodno skupnost. ?e ugotovi nepravilnosti, naloi generalnemu direktorju, da jih odpravi. Nadzorni svet ima pravico in dolnost, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti predlaga pristojnim organom ukrepe iz njihove pristojnosti;

(4) Nadzorni svet odlo?a z ve?ino glasov vseh svojih ?lanov, o statutu ter o svojem poslovniku pa z dvotretjinsko ve?ino glasov vseh svojih ?lanov.


Javnost poslovanja in statut


31. ?len


(1) Poslovanje RTV Slovenija je javno. Letno poro?ilo se objavi na na?in, dolo?en s statutom. Letno poro?ilo mora vsebovati tudi raz?lembo strokov produkcije programov po posameznih programskih sklopih oziroma vsebinah. Letno poro?ilo se objavi na spletnih straneh javnega zavoda RTV Slovenija. Javno se objavijo tudi sklepi in stali?a Nadzornega sveta ter stali?a Programskega odbora za narodnostni program, ki se nanaajo na problematiko narodnostnega programa;

(2) Seje Sveta RTV Slovenija in Nadzornega sveta so javne;

(3) ?lani Sveta RTV Slovenija in Nadzornega sveta so upravi?eni do sejnine in povrnitve materialnih strokov skladno s statutom.


32. ?len


(1) S statutom se dolo?ijo zlasti:

-organizacija javnega zavoda in njegova ?lenitev na organizacijske enote;
-organi javnega zavoda in njihove pristojnosti skladno z zakonom;
-pogoji za imenovanje in razreitev generalnega direktorja;
-pogoji za imenovanje in razreitev direktorjev radia in televizije;
-pogoji za imenovanje in razreitev odgovornih urednikov in drugih urednikov ter njihovo delovno podro?je;
-pogoji za imenovanje in razreitev vodilnih delavcev RTV Slovenija, ki niso zajeti v prejnjih alineah ter njihovo delovno podro?je in pristojnosti;
-akti, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije;
-druga vpraanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda;

(2) Statut za?ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


VI. FINANCIRANJE

33. ?len


(1) RTV Slovenija pridobiva sredstva za izvajanje svoje dejavnosti:

-iz pla?il obveznih in prostovoljnih deleev delenikov RTV Slovenija (v nadaljevanju: deleniki);
iz prodaje ustvarjenih ddaj, foto, video in filmske produkcije RTV Slovenije;
iz prodaje, ustvarjene z zaloniko in glasbeno produkcijo;
-iz trnih dejavnosti oglaevanja in storitev ter najemov prostorov in opreme v lasti RTV Slovenija;
-iz sredstev dravnega prora?una;
-iz prostovoljnih prispevkov, sponzoriranja in drugih virov skladno z zakonom in statutom;

(2) Iz dravnega prora?una se financirajo:

-del narodnostnih programov, v deleu, ki se ne financira iz pla?il obveznih in prostovoljnih deleev delenikov;
-del programov RTV Slovenija za slovenske narodne manjine v sosednjih dravah, za izseljence in zdomce oziroma za Slovence po svetu ter za tujo javnost, v deleu, ki se ne financirajo iz naslova delenikov/naro?nikov RTV programov in delenikov RTV Slovenija;
-posamezni projekti kulturnega, znanstvenega in splono izobraevalnega pomena ter posamezni projekti digitalizacije tehnoloke opreme in arhivov, ki jih predlagajo pristojna ministrstva, v delih, ki se ne financirajo s strani delenikov;

(3) Iz vpla?il delenikov se financira dejavnost RTV Slovenija, ki jo kot javno slubo dolo?a ta zakon, razen v delih, ko se ta dejavnost glede na dolo?be prejnjega odstavka tega ?lena financira iz dravnega prora?una.


34. ?len


(1) Radijska, televizijska in internetna dejavnost RTV SLO se primarno financira iz naslova pla?ila deleev delenikov;

(3) Viina cene zakupa programov RTV SLO se oblikuje na predlog nadzornega sveta RTV SLO, o tem pa odlo?i Svet RTV Slovenija. Predlog za povianje cene pla?ila obveznih osnovnih deleev mora Nadzorni svet podati najkasneje do 1. septembra teko?ega leta za naslednje leto.


35. ?len


(1) Pla?ilo obveznih mese?nih deleev se pla?uje RTV Sloveniji v naslednji viini po izstavljeni polonici, prostovoljni delei RTV SLO pa poljubno kadarkoli v mesecu:

1. za zasebno rabo:

a) Fizi?ne osebe pla?ujejo za vse RTV programe in internetni portal MMC 10,00 na mesec;
b) Pla?ilo v viini iz prejnjih dveh to?k velja tudi za pravne osebe, dravne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in samostojne podjetnike posameznike, vendar za vsak sprejemnik, ?e je sprejemnik namenjen izklju?no osebni rabi zaposlenih ali samostojnega podjetnika posameznika;

2. za javno rabo:

c) Pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sprejemnike v svojih poslovnih prostorih kot so: gostinski lokali, hoteli, turisti?na naselja, trgovine, restavracije in podobno, in so namenjeni javni rabi, pla?ujejo v primeru ene poslovne enote, v kateri so taki sprejemniki za vse programe RTV SLO in internetni portal MMC proti pla?ilu v viini 35,00 mese?no, v primeru ve?jega tevila takih poslovnih enot (preko 3) pa za vsako sprejemne mesto zmanjano za 20 odstotkov;

3. Vsak delenik, ki je pravna oseba ali samostojni podjetnik, je upravi?en pri oglaevanju ali kori?enju ostalih storitev, najemanju poslovnih prostorov ali opreme, ki jo RTV Slovenija oddaja v najem, do 10% popusta, ki ni vezan na druge popuste v smislu koli?in, dolgotrajnosti najema itd.

(2) Pla?ila obveznih deleev za dostop do vseh RTV SLO programov so opro?ene naslednje skupine zavezancev:
-socialno ogroeni;
-invalidi s 100 odstotno telesno okvaro;
-invalidi z manj kot 100 odstotno telesno okvaro, ?e jim je priznana tudi pravica do dodatka za pomo? in postrebo;
-osebe, ki so trajno izgubile sluh;
-vzgojno izobraevalni zavodi, ustanove za varstvo otrok, bolninice, izvajalci socialno varstvenih dejavnosti znotraj javne mree in invalidske organizacije za sprejemnike, ki so namenjeni vzgojnemu ali u?nemu procesu oziroma razvedrilu varovancev, u?encev oziroma pacientov;
-diplomatska in konzularna predstavnitva na podlagi vzajemnosti;

(3) Za socialno ogroene iz prve alineje prejnjega odstavka tejejo prejemnice oziroma prejemniki denarne socialne pomo?i ali varstvenega dodatka po zakonu, ki ureja socialnovarstvene prejemke;

(4) Osebe iz prejnjega odstavka lahko dokazujejo upravi?enost do oprostitve pla?evanja programov le s pravnomo?no odlo?bo organa, s katero je ugotovljena upravi?enost do denarne socialne pomo?i oziroma varstvenega dodatka;

(5) Zavezanci iz druge do ?etrte alineje drugega odstavka tega ?lena lahko uveljavljajo oprostitev prispevka le na podlagi pravnomo?ne odlo?be Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ali drugega organa, s katero je ugotovljena stopnja invalidnosti.


36. ?len


Za RTV Slovenija veljajo dolo?be Zakona o javnih financah (Uradni list RS, t. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 ZJU in 110/02 ZDT-B) enako kot za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.


Evidenca delenikov RTV Slovenija


37. ?len


S tem poglavjem se dolo?ajo zbirke podatkov (v nadaljnjem besedilu: evidence), ki jih RTV Slovenija obdeluje za potrebe vodenja vpla?il delenikov RTV Slovenija obveznih in prostovoljnih deleev ter pripisov pove?evanja prostovoljnih deleev;

(1) Uredi se on-line vodenje ra?unov delenikov in izstavljanje on-line polonic na ra?une delenikov RTV Slovenija, na katerih lahko vsak delenik vedno spremlja njegovo stanje deleev na ra?unu delenika z monostjo elektronskega pla?evanja obveznih mese?nih in prostovoljnih deleev.


38. ?len


(1) Za zbiranje, obdelovanje, shranjevanje, posredovanje in uporabo osebnih podatkov, vsebovanih v evidencah, se uporabljajo dolo?be zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, ?e s tem zakonom za posamezne primere ni dolo?eno druga?e;
(2) Upravljavci zbirk osebnih podatkov so dolni posredovati osebne podatke brezpla?no.


39. ?len


(1) Upravljalec evidenc, dolo?enih s tem zakonom, je RTV Slovenija;

(2) RTV Slovenija lahko uporablja osebne podatke, kadar opravlja aktivnosti obra?una in delitve deleev od ustvarjenega preseka.
VII. KAZENSKE DOLO?BE


40. ?len


(1) Z globo od 10.000,00 do 50.000,00 se kaznuje za prekrek RTV Slovenija, ?e:

-objavi politi?no propagandno sporo?ilo brez navedbe naro?nika iz 13. ?lena tega zakona;
-objavi versko propagandno sporo?ilo iz 14. ?lena tega zakona;
-najpozneje 15 dni pred za?etkom volilne kampanje ne objavi na?ina, oblik, obsega in pogojev predstavitve kandidatov, politi?nih strank in njihovih programov (peti odstavek 15. ?lena).

(2) Z globo od 1.000,00 do 5.000,00 se kaznuje za prekrek tudi odgovorna oseba RTV Slovenija, ?e stori dejanje iz prejnjega odstavka.


VIII. PREHODNE IN KON?NE DOLO?BE


(1) Po uveljavitvi novega Zakona o RTV Slovenija velja obvezno vpla?evanje osnovnih deleev do trenutka, ko se ugotovi, da je RTV Slovenija sposobna ustvarjati toliko prihodkov, da bo zagotavljala stabilno financiranje same sebe. Po tem se obveznost financiranja z vsakomese?nimi obveznimi delei s strani delenikov RTV SLO ukine. Vsi vpla?ujejo samo e prostovoljne delee po lastni presoji, elji in zmonostih;

(2) Od monosti prostovoljnega delenitva po prejnji to?ki tega ?lena lahko vsak delenik izstopi iz delenitva RTV Slovenija in lahko zahteva izpla?ilo svojih skupnih obveznih in prostovoljnih deleev, ki jih je vpla?al od uveljavitve tega zakona;

(3) Viina osnovnih pla? za vse zaposlene v RTV Slovenija se uveljavijo tretji mesec od uveljavitve tega zakona;

(4) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zdajnji veljavni Zakon o Radioteleviziji Slovenija;

Ta zakon za?ne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.


Zakon o RTV Slovenija je pripravila ekipa Zdruenja v Gibanju OPS Osve?eni Prebivalci Slovenije.


Zanje: Ladislav Troha , za?asni predsednik Gibanja OPSNa Vrhniki, 17.11.2019

Podporo zakonu lahko izrazite s svojim podpisom TUKAJ!

 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 340 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?