Prišlo je do kršitve pravnega načela NE BIS IN IDEM, kaj se zgodi z neprivilegiranim državljanom, če krši zakon?

KDO BO PREVZEL KAZENSKO IN MATERIALNO ODGOVORNOST ZA NOVO 7 LET TRAJAJOČO TIRANIJO z MEDIJSKIM POGROMOM NAD CELOTNO DRUŽINO LADISLAVA TROHE, KER "JE PRIŠLO DO KRŠITVE NAČELA" NE BIS IN IDEM IN JE BIL CELOTEN KAZENSKI TOŽILSKO SODNI PREGON NEZAKONIT?

 

372. člen Zakona o kazenskem postopku

(1)    Kršitev kazenskega zakona je podana, če je kazenski zakon prekršen v vprašanju:

1)        ali je dejanje, zaradi katerega se obtoženec preganja, kaznivo dejanje;

2)        ali so podane okoliščine, ki izključujejo krivdo ali kaznivost;

3)        ali so podane okoliščine, ki izključujejo kazenski pregon,
zlasti pa, ali je kazenski pregon zastaran ali izključen zaradi amnestije ali pomilostitve, ali pa je stvar že pravnomočno razsojena;

4)        ali je bil glede kaznivega dejanja, ki je predmet obtožbe, uporabljen zakon, ki se ne bi bil smel uporabiti;

5)        ali je bila z odločbo o kazni, pogojni obsodbi ali sodnem opominu oziroma z odločbo o varnostnem ukrepu ali o odvzemu premoženjske koristi prekoračena pravica, ki jo ima sodišče po zakonu;

6)        ali so bile prekršene določbe o vštevanju pripora in prestane kazni.

Pa tudi, če bi ne bil razlog končanja te tiranije kršitev načela NE BIS IN IDEM, bi morali g. Ladislava Troha oprostiti, ker je milica zoper družino Vaskršić izvedla protiustavna dejanja. Namreč vsa dejanja organov so temeljila na protiustavni sodbi sodnice Janje Kovač iz Okrajnega sodišča v Litiji, ki je bila zavrnjena na Evropskem sodišču za človekove pravice v Štrasburgu dne, 25. aprila 2017. To sodišče je družini prisodilo 85.000,00 € odškodnine, ki smo jo že plačali slovenski davkoplačevalci in presodilo, da je šlo za kršnje temeljih človekovih pravic. Da bo še bolj jasno pa si v nadaljevanju preberite kako bi morali postopati organi v Litiji oz. se Litija sploh ne bi zgodila, če bi imeli odločevalci strokovne kompetence, ki so potrebne za opravljanje javnih služb v demokratični družbi in bi spoštovali Ustavo in mednarodne konvencije ter pakte o človekovih ter še posebej o otrokovih pravicah, ki jih je Slovenija podpisala in se zavezala, da jih bo brezpogojno spoštovala.

Načelo sorazmernosti velja tako za zakonodajalca, kot tudi za izvršilno oblast (tožilca in policijo) in sodišče ter predvideva tehtanje »določen poseg (ukrep) da ali ne« po treh merilih: primernost, nujnost in uravnoteženost.


»Na tej podlagi je treba z uporabo stroge ustavnosodne presoje preizkusiti, ali je poseg v skladu z načelom sorazmernosti. V skladu s tem je poseg dopusten, če je 1.) primeren za dosego zaželenega, ustavno dopustnega cilja, 2.) nujen v tem smislu, da cilja ni mogoče doseči z nobenim blažjim posegom v ustavno pravico ali celo brez njega, in 3.) sorazmeren v ožjem pomenu.«


Če je cilj posega legitimen. »Legitimnost cilja se ne presoja le po Ustavi RS in po Evropski konvenciji o človekovih pravicah temveč tudi po načelu prednosti (prioritete) varovanih vrednot, saj pomembnejša pravna vrednota uživa močnejše pravno varstvo in ji je treba dati prednost."

Je morda vrednota mladoletnih otrok do doma pomembnejša pravna vrednota, kot je zagotoviti 124 evrov javnemu podjetju??? Bi moral vsak policist, če bi to bil zavarovati pomembnejšo vrednoto in zavarovati družino z malimi otroki pred izveršiteljem, ki jih je marca deložiral na sneg, dež in mraz???


Ustava RS v svojem 20.členu pravi, da je mogoče poseči v človekove pravice in temeljne svoboščine, če je to »neogibno potrebno« torej nujno. Ne glede na to pa sama nuja ne zadošča, daj je tak poseg dopusten le, če je v razumnem sorazmerju s ciljem, torej s tisto dobrino, ki naj se s posegom zavaruje in z razumno pričakovanim učinkom takšnega zavarovanja.

Kje je bil razum tistih, ki so izdali sodno odločbo in tistih, ki so jo slepo izrševali??? Bi po tej logiki organi - milica izvršila tudi odredbo sodišča pa bi v njej pisalo, da je treba družino z malimi otroki pobiti??? Je zločin vreči male otroke v sneg, dež in mraz 16. marca veliko manjši zločin???

So torej organi - milica (Policija bo šele, ko bodo spoštovali ustavo in mednarodne konvencije in pakte o človekovih pravicah) opravljali USTAVNO LEGITIMNO DEJANJE??? Je bilo njihovo ravnanje zakonito, ustavno in v skladu z mednarodnimi konvencijami in pakti o človekovih pravicah???

»Uradno dejanje mora biti zakonito, zakonitost dejanja uradne osebe je treba v vsakem primeru ugotoviti. Če se ugotovi nezakonitost dejanja uradne osebe, ni podano kaznivo dejanje ne glede na to, ali je oseba, ki je preprečila nezakonito dejanje uradne osebe, vedela za nezakonitost tega dejanja ali tega ni vedela.«

Kaj smo torej počeli protestniki v Litiji? Branili smo ustavnost in temeljne človekove pravice. Ne da ni bilo dejanje milice zakonito, bilo je protiustavno in zoper temeljne človekove pravice in zoper pravice otrok, ki jih ščiti Konvencija OZN o otrokovih pravicah.

"2. člen Ustava RS

Slovenija je pravna in socialna država."

Pravno državo je imel tudi Hitler in nihče ne trdi, da Slovenija ni pravna država, je pa problem, ker (še) nimamo PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE. Saj, če bi to bila se sodniki ne bi sklicevali na nek Zakon o izvršbi in zavarovanju, ki naj bi bil podlaga za deložacijo tisočih državljanov RS na cesto, ker so dolgovali nek bagatelen znesek celo državnim podjetjem.

Ustava je najvšiji pravni akt, ki ga nihče ne sme kršiti in dejstvo je, da je bila v primeru družine z malimi otroki kršena tako v delu kjer bi morala biti zagotovljena pravičnost in v delu kjer ne sme nihče v tej državi ostati brez strehe nad glavo, če smo socilna država. Niti pred, niti na dan deložacije ni bilo družini z malimi otrok s strani socialne službe ponujeno vsaj začasno nadomestno bivališče, kar je poleg tega, da je šlo za eklatantno kršenje sorazmernosti še dodatna sramota delovanja organov.

Kaj dobi v tej državi vsak migrant, ki potrka na vrata države in zahteva azil? Toplo sobo, zdravstveno oskrbo, ekološko hrano, tolmača in žepnino. Naše ljudi, celo male otroke pa hladnokrvno zmečejo na cesto v sneg, dež in mraz. Smo dolžni državljani nasprotovati takim protiustavnim ukrepom??? To kar je naredila milica v Litiji in v mnogo drugih primerih, je razbojništvo ne pa nekaj kar bi bilo pošteno delo organov pravične pravne države.

Mednarodne konvecije in pakti so zavezujoči in bi morala biti država, ki jih krši postavljena pred mednarodno sodišče.

Kaj pravi Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov dne 16. decembra 1966.

»24.člen
1. Vsak otrok ima brez razločevanja, ki bi temeljilo na rasi, barvi kože, spolu, jeziku, veri, nacionalnem ali socialnem poreklu, gmotnih razmerah ali rojstvu, pravico, da mu njegova družina in država izkazuje varstvo, ki ga zahteva njegova mladoletnost.«


Še druge pravice otrok izhajajoče iz konvencije združenih narodov o otrokovih pravicah:

"Države pogodbenice KOP morajo izvajati vse potrebne ukrepe, da otroke zaščitijo pred vsemi oblikami fizičnega in psihičnega nasilja, žalitev ali zlorab, zanemarjanja ali krutega ravnanja ali izkoriščanja."

»Pravica do življenjskega standarda, potrebnega za fizični, moralni, intelektualni in socialni razvoji otroka.« 

»Pravica do izobrazbe, počitka in prostega časa.«

Kaj pravi pakt, ki ga je podpisala tudi Slovenije o socialnih, ekonomskih in kulturnih pravicah?

"11. člen

1. Države pogodbenice tega Pakta priznavajo vsakomur pravico do življenjskega standarda, ki zadostuje zanj samega in za njegovo družino, vštevši ustrezno hrano, obleko in stanovanje in pravico do stalnega izboljševanja njegovih življenjskih razmer. Z ustreznimi ukrepi bodo zagotovile uresničevanje te pravice in priznavajo v ta namen bistven pomen svobodno izbranega mednarodnega sodelovanja."

Z deložacijo, ki je temeljila na kriminalni sodbi, so bile kršene temeljne človekove pravice ne samo odraslih ampak tudi otrok. Vsak, ki ima vsaj malo empatije do sočloveka in otrok bi se moral postaviti v Litiji in drugje v bran šibkejšim, saj se to, če bi bila Slovenija res pravna v pravem pomenu predvsem pravičnosti pravna in socialna država, ne bi smeli zgoditi tudi v najbolj morastih sanjah.

Zato je trditev, da je veliko bolje za vse, ki so se šli montiran sodni politični proces zoper aktivnega člana naše družbe Ladislava Trohe, da se je končala ta tiranija z zavrnilno sodbo zaradi KRŠENJA ENEGA TEMELJNIH PRAVNIH NAČEL - NE BIS IN IDEM (ne dvakrat o isti stvari) kot pa, da bi v vsebinskem postopku razčistili, da g. Troha ni naredil nič nezakonitega in bi ga morali že četrtič v 17-ih letih oprostiti vseh obtožb. Tako bi se popolnoma razgalila sramota vseh odločevalcev v primeru družine z malimi otroki v Litiji, ki so naklepno ignorirali Ustavo RS in še posebej Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, Mednarodno konvencijo OZN o otrokovih pravicah, Mednarodni pakt o državljanskih in političih pravicah, Mednarodni pakt o socialnih, ekonomskih in kulturnih pravicah pa še kakšne mednarodne zavezujoče konvencije ali pakte, da o neuporabi ZDRAVE PAMETI SPLOH NE GOVORIMO, ker je mnoge oblastnike že davno zapustila ali pa jo nikoli niso pridobili. Gre za sramoto PAR EXELENCE.

Za katero bi v vsaki vsaj na pol normalni državi moral nekdo sprejeti materialno in kazensko odgovornost. Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice je znana, znan je tudi epilog 7 let in en mesec trajajoč montiran sodni proces zoper po krivem obtoženega predsenika civilne incitive Ladislava Trohe, znana pa so tudi imena in priimki ljudi, ki so se podpisovali pod odrebe in sodbe, ki predstavljajo kršitve domečega in mednarodnega prava.

Kaj doleti vsakega neprivilegiranega državljana, ko prestopi mejo zakona? Globa, pogojna kazen ali zapor, tudi več let, morda celo do smrti, če je starejši in je kazen zapora dolga. Kaj doleti v Sloveniji državaljana, ki je kršil celo ustavo in mednarodne konvencije v javni oz. državni službi in to ugotovi celo Evropsko sodišče za človekove pravice? Nič ga ne doleti kar bi ga moralo, sodnica, ki se je podpisala pod kriminalno sodbo s katero je družini z malimi otroki odvezala edini dom, je kmalu za tem napredovala na mesto vodje Okrajnega sodišča v Litiji. Kazenska ovadba zoper njo je bila zavržena.

Se s tem strinjaš spoštovani rojak? Za tako kriminalno delo pa so ti ljudje tudi plačani in to od nas neprivilegiranih državljanov, ki se vsak dan prebijamo skozi to piškavo življenje. Rešitev je samo ena. SKUPAJ STOPITI IN UKREPATI. Ladislav Troha, ki je oporečnik režima, ki še kar traja tudi po letu 1990, zato pa tudi predmet posebnih metod in sredstev, je povedal nedavno, najbrž res zadnjič, ker ni več kaj razlagati, ampak bodo poslej štela samo še dejanja vseh, ki še niso izgubili zdrave pameti. Če niste še utegnili, si vzemite nekaj časa in prisluhnite besedam v spodnjem videu. V včerajšnjem STUDIU CITY pa prisluhnite dr. Mramorju, ki je pošteno napovedal kaj se bo Sloveniji zgodilo.

Ladislav Troha ZAHTEVA javno OPRAVIČILO in PRAVIČNO ODŠKODNINO ZA 17 LET TRAJAJOČO TIRANIJO NAD NJIM IN NAD NJEGOVO DRUŽINO!

26. člen USTAVE RS

(pravica do povračila škode)

Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.

Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil.

KO BO SLOVENIJA POSTALA ZARES DEMOKRATIČNA IN PRAVIČNA PRAVNA TER SOCIALNA DRŽAVA, SE BO PA TO RES ZGODILO. PA NE SAMO NJEMU, AMPAK VSEM ŽRTVAM NEUSPELE 28 LET TRAJAJOČE NAVIDEZNE TRANZICIJE V KATERI SO NAM "STRICI" IZ OZADJA UGRABILI DRŽAVO OZ. JO NIKOLI NISO IZPUSTILI IZ SVOJIH KREMPLJEV.

DOKAŽITE, DA TO NI TAKO, DA JE SLOVENIJA ŽE DEMOKRATIČNA DRŽAVA IN SE JAVNO OPRAVIČITE TER PORAVNAJTE ŠKODO, KI STE JO STORILI NAVADNIM, NEPRIVILEGIRANIM DRŽAVLJANOM.

 

Ekipa OPS