Dejavnosti Drugačna politika Prišlo je do kršitve pravnega načela NE BIS IN IDEM, kaj se zgodi z neprivilegiranim državljanom, če krši zakon?

Prišlo je do kršitve pravnega načela NE BIS IN IDEM, kaj se zgodi z neprivilegiranim državljanom, če krši zakon?

KDO BO PREVZEL KAZENSKO IN MATERIALNO ODGOVORNOST ZA NOVO 7 LET TRAJAJOČO TIRANIJO z MEDIJSKIM POGROMOM NAD CELOTNO DRUŽINO LADISLAVA TROHE, KER "JE PRIŠLO DO KRŠITVE NAČELA" NE BIS IN IDEM IN JE BIL CELOTEN KAZENSKI TOŽILSKO SODNI PREGON NEZAKONIT?

 

372. člen Zakona o kazenskem postopku

(1)    Kršitev kazenskega zakona je podana, če je kazenski zakon prekršen v vprašanju:

1)        ali je dejanje, zaradi katerega se obtoženec preganja, kaznivo dejanje;

2)        ali so podane okoliščine, ki izključujejo krivdo ali kaznivost;

3)        ali so podane okoliščine, ki izključujejo kazenski pregon,
zlasti pa, ali je kazenski pregon zastaran ali izključen zaradi amnestije ali pomilostitve, ali pa je stvar že pravnomočno razsojena;

4)        ali je bil glede kaznivega dejanja, ki je predmet obtožbe, uporabljen zakon, ki se ne bi bil smel uporabiti;

5)        ali je bila z odločbo o kazni, pogojni obsodbi ali sodnem opominu oziroma z odločbo o varnostnem ukrepu ali o odvzemu premoženjske koristi prekoračena pravica, ki jo ima sodišče po zakonu;

6)        ali so bile prekršene določbe o vštevanju pripora in prestane kazni.

Pa tudi, če bi ne bil razlog končanja te tiranije kršitev načela NE BIS IN IDEM, bi morali g. Ladislava Troha oprostiti, ker je milica zoper družino Vaskršić izvedla protiustavna dejanja. Namreč vsa dejanja organov so temeljila na protiustavni sodbi sodnice Janje Kovač iz Okrajnega sodišča v Litiji, ki je bila zavrnjena na Evropskem sodišču za človekove pravice v Štrasburgu dne, 25. aprila 2017. To sodišče je družini prisodilo 85.000,00 € odškodnine, ki smo jo že plačali slovenski davkoplačevalci in presodilo, da je šlo za kršnje temeljih človekovih pravic. Da bo še bolj jasno pa si v nadaljevanju preberite kako bi morali postopati organi v Litiji oz. se Litija sploh ne bi zgodila, če bi imeli odločevalci strokovne kompetence, ki so potrebne za opravljanje javnih služb v demokratični družbi in bi spoštovali Ustavo in mednarodne konvencije ter pakte o človekovih ter še posebej o otrokovih pravicah, ki jih je Slovenija podpisala in se zavezala, da jih bo brezpogojno spoštovala.

Načelo sorazmernosti velja tako za zakonodajalca, kot tudi za izvršilno oblast (tožilca in policijo) in sodišče ter predvideva tehtanje »določen poseg (ukrep) da ali ne« po treh merilih: primernost, nujnost in uravnoteženost.


»Na tej podlagi je treba z uporabo stroge ustavnosodne presoje preizkusiti, ali je poseg v skladu z načelom sorazmernosti. V skladu s tem je poseg dopusten, če je 1.) primeren za dosego zaželenega, ustavno dopustnega cilja, 2.) nujen v tem smislu, da cilja ni mogoče doseči z nobenim blažjim posegom v ustavno pravico ali celo brez njega, in 3.) sorazmeren v ožjem pomenu.«


Če je cilj posega legitimen. »Legitimnost cilja se ne presoja le po Ustavi RS in po Evropski konvenciji o človekovih pravicah temveč tudi po načelu prednosti (prioritete) varovanih vrednot, saj pomembnejša pravna vrednota uživa močnejše pravno varstvo in ji je treba dati prednost."

Je morda vrednota mladoletnih otrok do doma pomembnejša pravna vrednota, kot je zagotoviti 124 evrov javnemu podjetju??? Bi moral vsak policist, če bi to bil zavarovati pomembnejšo vrednoto in zavarovati družino z malimi otroki pred izveršiteljem, ki jih je marca deložiral na sneg, dež in mraz???


Ustava RS v svojem 20.členu pravi, da je mogoče poseči v človekove pravice in temeljne svoboščine, če je to »neogibno potrebno« torej nujno. Ne glede na to pa sama nuja ne zadošča, daj je tak poseg dopusten le, če je v razumnem sorazmerju s ciljem, torej s tisto dobrino, ki naj se s posegom zavaruje in z razumno pričakovanim učinkom takšnega zavarovanja.

Kje je bil razum tistih, ki so izdali sodno odločbo in tistih, ki so jo slepo izrševali??? Bi po tej logiki organi - milica izvršila tudi odredbo sodišča pa bi v njej pisalo, da je treba družino z malimi otroki pobiti??? Je zločin vreči male otroke v sneg, dež in mraz 16. marca veliko manjši zločin???

So torej organi - milica (Policija bo šele, ko bodo spoštovali ustavo in mednarodne konvencije in pakte o človekovih pravicah) opravljali USTAVNO LEGITIMNO DEJANJE??? Je bilo njihovo ravnanje zakonito, ustavno in v skladu z mednarodnimi konvencijami in pakti o človekovih pravicah???

»Uradno dejanje mora biti zakonito, zakonitost dejanja uradne osebe je treba v vsakem primeru ugotoviti. Če se ugotovi nezakonitost dejanja uradne osebe, ni podano kaznivo dejanje ne glede na to, ali je oseba, ki je preprečila nezakonito dejanje uradne osebe, vedela za nezakonitost tega dejanja ali tega ni vedela.«

Kaj smo torej počeli protestniki v Litiji? Branili smo ustavnost in temeljne človekove pravice. Ne da ni bilo dejanje milice zakonito, bilo je protiustavno in zoper temeljne človekove pravice in zoper pravice otrok, ki jih ščiti Konvencija OZN o otrokovih pravicah.

"2. člen Ustava RS

Slovenija je pravna in socialna država."

Pravno državo je imel tudi Hitler in nihče ne trdi, da Slovenija ni pravna država, je pa problem, ker (še) nimamo PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE. Saj, če bi to bila se sodniki ne bi sklicevali na nek Zakon o izvršbi in zavarovanju, ki naj bi bil podlaga za deložacijo tisočih državljanov RS na cesto, ker so dolgovali nek bagatelen znesek celo državnim podjetjem.

Ustava je najvšiji pravni akt, ki ga nihče ne sme kršiti in dejstvo je, da je bila v primeru družine z malimi otroki kršena tako v delu kjer bi morala biti zagotovljena pravičnost in v delu kjer ne sme nihče v tej državi ostati brez strehe nad glavo, če smo socilna država. Niti pred, niti na dan deložacije ni bilo družini z malimi otrok s strani socialne službe ponujeno vsaj začasno nadomestno bivališče, kar je poleg tega, da je šlo za eklatantno kršenje sorazmernosti še dodatna sramota delovanja organov.

Kaj dobi v tej državi vsak migrant, ki potrka na vrata države in zahteva azil? Toplo sobo, zdravstveno oskrbo, ekološko hrano, tolmača in žepnino. Naše ljudi, celo male otroke pa hladnokrvno zmečejo na cesto v sneg, dež in mraz. Smo dolžni državljani nasprotovati takim protiustavnim ukrepom??? To kar je naredila milica v Litiji in v mnogo drugih primerih, je razbojništvo ne pa nekaj kar bi bilo pošteno delo organov pravične pravne države.

Mednarodne konvecije in pakti so zavezujoči in bi morala biti država, ki jih krši postavljena pred mednarodno sodišče.

Kaj pravi Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov dne 16. decembra 1966.

»24.člen
1. Vsak otrok ima brez razločevanja, ki bi temeljilo na rasi, barvi kože, spolu, jeziku, veri, nacionalnem ali socialnem poreklu, gmotnih razmerah ali rojstvu, pravico, da mu njegova družina in država izkazuje varstvo, ki ga zahteva njegova mladoletnost.«


Še druge pravice otrok izhajajoče iz konvencije združenih narodov o otrokovih pravicah:

"Države pogodbenice KOP morajo izvajati vse potrebne ukrepe, da otroke zaščitijo pred vsemi oblikami fizičnega in psihičnega nasilja, žalitev ali zlorab, zanemarjanja ali krutega ravnanja ali izkoriščanja."

»Pravica do življenjskega standarda, potrebnega za fizični, moralni, intelektualni in socialni razvoji otroka.« 

»Pravica do izobrazbe, počitka in prostega časa.«

Kaj pravi pakt, ki ga je podpisala tudi Slovenije o socialnih, ekonomskih in kulturnih pravicah?

"11. člen

1. Države pogodbenice tega Pakta priznavajo vsakomur pravico do življenjskega standarda, ki zadostuje zanj samega in za njegovo družino, vštevši ustrezno hrano, obleko in stanovanje in pravico do stalnega izboljševanja njegovih življenjskih razmer. Z ustreznimi ukrepi bodo zagotovile uresničevanje te pravice in priznavajo v ta namen bistven pomen svobodno izbranega mednarodnega sodelovanja."

Z deložacijo, ki je temeljila na kriminalni sodbi, so bile kršene temeljne človekove pravice ne samo odraslih ampak tudi otrok. Vsak, ki ima vsaj malo empatije do sočloveka in otrok bi se moral postaviti v Litiji in drugje v bran šibkejšim, saj se to, če bi bila Slovenija res pravna v pravem pomenu predvsem pravičnosti pravna in socialna država, ne bi smeli zgoditi tudi v najbolj morastih sanjah.

Zato je trditev, da je veliko bolje za vse, ki so se šli montiran sodni politični proces zoper aktivnega člana naše družbe Ladislava Trohe, da se je končala ta tiranija z zavrnilno sodbo zaradi KRŠENJA ENEGA TEMELJNIH PRAVNIH NAČEL - NE BIS IN IDEM (ne dvakrat o isti stvari) kot pa, da bi v vsebinskem postopku razčistili, da g. Troha ni naredil nič nezakonitega in bi ga morali že četrtič v 17-ih letih oprostiti vseh obtožb. Tako bi se popolnoma razgalila sramota vseh odločevalcev v primeru družine z malimi otroki v Litiji, ki so naklepno ignorirali Ustavo RS in še posebej Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, Mednarodno konvencijo OZN o otrokovih pravicah, Mednarodni pakt o državljanskih in političih pravicah, Mednarodni pakt o socialnih, ekonomskih in kulturnih pravicah pa še kakšne mednarodne zavezujoče konvencije ali pakte, da o neuporabi ZDRAVE PAMETI SPLOH NE GOVORIMO, ker je mnoge oblastnike že davno zapustila ali pa jo nikoli niso pridobili. Gre za sramoto PAR EXELENCE.

Za katero bi v vsaki vsaj na pol normalni državi moral nekdo sprejeti materialno in kazensko odgovornost. Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice je znana, znan je tudi epilog 7 let in en mesec trajajoč montiran sodni proces zoper po krivem obtoženega predsenika civilne incitive Ladislava Trohe, znana pa so tudi imena in priimki ljudi, ki so se podpisovali pod odrebe in sodbe, ki predstavljajo kršitve domečega in mednarodnega prava.

Kaj doleti vsakega neprivilegiranega državljana, ko prestopi mejo zakona? Globa, pogojna kazen ali zapor, tudi več let, morda celo do smrti, če je starejši in je kazen zapora dolga. Kaj doleti v Sloveniji državaljana, ki je kršil celo ustavo in mednarodne konvencije v javni oz. državni službi in to ugotovi celo Evropsko sodišče za človekove pravice? Nič ga ne doleti kar bi ga moralo, sodnica, ki se je podpisala pod kriminalno sodbo s katero je družini z malimi otroki odvezala edini dom, je kmalu za tem napredovala na mesto vodje Okrajnega sodišča v Litiji. Kazenska ovadba zoper njo je bila zavržena.

Se s tem strinjaš spoštovani rojak? Za tako kriminalno delo pa so ti ljudje tudi plačani in to od nas neprivilegiranih državljanov, ki se vsak dan prebijamo skozi to piškavo življenje. Rešitev je samo ena. SKUPAJ STOPITI IN UKREPATI. Ladislav Troha, ki je oporečnik režima, ki še kar traja tudi po letu 1990, zato pa tudi predmet posebnih metod in sredstev, je povedal nedavno, najbrž res zadnjič, ker ni več kaj razlagati, ampak bodo poslej štela samo še dejanja vseh, ki še niso izgubili zdrave pameti. Če niste še utegnili, si vzemite nekaj časa in prisluhnite besedam v spodnjem videu. V včerajšnjem STUDIU CITY pa prisluhnite dr. Mramorju, ki je pošteno napovedal kaj se bo Sloveniji zgodilo.

Ladislav Troha ZAHTEVA javno OPRAVIČILO in PRAVIČNO ODŠKODNINO ZA 17 LET TRAJAJOČO TIRANIJO NAD NJIM IN NAD NJEGOVO DRUŽINO!

26. člen USTAVE RS

(pravica do povračila škode)

Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.

Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil.

KO BO SLOVENIJA POSTALA ZARES DEMOKRATIČNA IN PRAVIČNA PRAVNA TER SOCIALNA DRŽAVA, SE BO PA TO RES ZGODILO. PA NE SAMO NJEMU, AMPAK VSEM ŽRTVAM NEUSPELE 28 LET TRAJAJOČE NAVIDEZNE TRANZICIJE V KATERI SO NAM "STRICI" IZ OZADJA UGRABILI DRŽAVO OZ. JO NIKOLI NISO IZPUSTILI IZ SVOJIH KREMPLJEV.

DOKAŽITE, DA TO NI TAKO, DA JE SLOVENIJA ŽE DEMOKRATIČNA DRŽAVA IN SE JAVNO OPRAVIČITE TER PORAVNAJTE ŠKODO, KI STE JO STORILI NAVADNIM, NEPRIVILEGIRANIM DRŽAVLJANOM.

 

Ekipa OPS 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 80 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?