Prišlo je do kršitve pravnega načela NE BIS IN IDEM, kaj se zgodi z neprivilegiranim državljanom, če krši zakon?

KDO BO PREVZEL KAZENSKO IN MATERIALNO ODGOVORNOST ZA NOVO 7 LET TRAJAJOČO TIRANIJO z MEDIJSKIM POGROMOM NAD CELOTNO DRUŽINO LADISLAVA TROHE, KER "JE PRIŠLO DO KRŠITVE NAČELA" NE BIS IN IDEM IN JE BIL CELOTEN KAZENSKI TOŽILSKO SODNI PREGON NEZAKONIT?

 

372. člen Zakona o kazenskem postopku

(1)    Kršitev kazenskega zakona je podana, če je kazenski zakon prekršen v vprašanju:

1)        ali je dejanje, zaradi katerega se obtoženec preganja, kaznivo dejanje;

2)        ali so podane okoliščine, ki izključujejo krivdo ali kaznivost;

3)        ali so podane okoliščine, ki izključujejo kazenski pregon,
zlasti pa, ali je kazenski pregon zastaran ali izključen zaradi amnestije ali pomilostitve, ali pa je stvar že pravnomočno razsojena;

4)        ali je bil glede kaznivega dejanja, ki je predmet obtožbe, uporabljen zakon, ki se ne bi bil smel uporabiti;

5)        ali je bila z odločbo o kazni, pogojni obsodbi ali sodnem opominu oziroma z odločbo o varnostnem ukrepu ali o odvzemu premoženjske koristi prekoračena pravica, ki jo ima sodišče po zakonu;

6)        ali so bile prekršene določbe o vštevanju pripora in prestane kazni.

Pa tudi, če bi ne bil razlog končanja te tiranije kršitev načela NE BIS IN IDEM, bi morali g. Ladislava Troha oprostiti, ker je milica zoper družino Vaskršić izvedla protiustavna dejanja. Namreč vsa dejanja organov so temeljila na protiustavni sodbi sodnice Janje Kovač iz Okrajnega sodišča v Litiji, ki je bila zavrnjena na Evropskem sodišču za človekove pravice v Štrasburgu dne, 25. aprila 2017. To sodišče je družini prisodilo 85.000,00 € odškodnine, ki smo jo že plačali slovenski davkoplačevalci in presodilo, da je šlo za kršnje temeljih človekovih pravic. Da bo še bolj jasno pa si v nadaljevanju preberite kako bi morali postopati organi v Litiji oz. se Litija sploh ne bi zgodila, če bi imeli odločevalci strokovne kompetence, ki so potrebne za opravljanje javnih služb v demokratični družbi in bi spoštovali Ustavo in mednarodne konvencije ter pakte o človekovih ter še posebej o otrokovih pravicah, ki jih je Slovenija podpisala in se zavezala, da jih bo brezpogojno spoštovala.

Načelo sorazmernosti velja tako za zakonodajalca, kot tudi za izvršilno oblast (tožilca in policijo) in sodišče ter predvideva tehtanje »določen poseg (ukrep) da ali ne« po treh merilih: primernost, nujnost in uravnoteženost.


»Na tej podlagi je treba z uporabo stroge ustavnosodne presoje preizkusiti, ali je poseg v skladu z načelom sorazmernosti. V skladu s tem je poseg dopusten, če je 1.) primeren za dosego zaželenega, ustavno dopustnega cilja, 2.) nujen v tem smislu, da cilja ni mogoče doseči z nobenim blažjim posegom v ustavno pravico ali celo brez njega, in 3.) sorazmeren v ožjem pomenu.«


Če je cilj posega legitimen. »Legitimnost cilja se ne presoja le po Ustavi RS in po Evropski konvenciji o človekovih pravicah temveč tudi po načelu prednosti (prioritete) varovanih vrednot, saj pomembnejša pravna vrednota uživa močnejše pravno varstvo in ji je treba dati prednost."

Je morda vrednota mladoletnih otrok do doma pomembnejša pravna vrednota, kot je zagotoviti 124 evrov javnemu podjetju??? Bi moral vsak policist, če bi to bil zavarovati pomembnejšo vrednoto in zavarovati družino z malimi otroki pred izveršiteljem, ki jih je marca deložiral na sneg, dež in mraz???


Ustava RS v svojem 20.členu pravi, da je mogoče poseči v človekove pravice in temeljne svoboščine, če je to »neogibno potrebno« torej nujno. Ne glede na to pa sama nuja ne zadošča, daj je tak poseg dopusten le, če je v razumnem sorazmerju s ciljem, torej s tisto dobrino, ki naj se s posegom zavaruje in z razumno pričakovanim učinkom takšnega zavarovanja.

Kje je bil razum tistih, ki so izdali sodno odločbo in tistih, ki so jo slepo izrševali??? Bi po tej logiki organi - milica izvršila tudi odredbo sodišča pa bi v njej pisalo, da je treba družino z malimi otroki pobiti??? Je zločin vreči male otroke v sneg, dež in mraz 16. marca veliko manjši zločin???

So torej organi - milica (Policija bo šele, ko bodo spoštovali ustavo in mednarodne konvencije in pakte o človekovih pravicah) opravljali USTAVNO LEGITIMNO DEJANJE??? Je bilo njihovo ravnanje zakonito, ustavno in v skladu z mednarodnimi konvencijami in pakti o človekovih pravicah???

»Uradno dejanje mora biti zakonito, zakonitost dejanja uradne osebe je treba v vsakem primeru ugotoviti. Če se ugotovi nezakonitost dejanja uradne osebe, ni podano kaznivo dejanje ne glede na to, ali je oseba, ki je preprečila nezakonito dejanje uradne osebe, vedela za nezakonitost tega dejanja ali tega ni vedela.«

Kaj smo torej počeli protestniki v Litiji? Branili smo ustavnost in temeljne človekove pravice. Ne da ni bilo dejanje milice zakonito, bilo je protiustavno in zoper temeljne človekove pravice in zoper pravice otrok, ki jih ščiti Konvencija OZN o otrokovih pravicah.

"2. člen Ustava RS

Slovenija je pravna in socialna država."

Pravno državo je imel tudi Hitler in nihče ne trdi, da Slovenija ni pravna država, je pa problem, ker (še) nimamo PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE. Saj, če bi to bila se sodniki ne bi sklicevali na nek Zakon o izvršbi in zavarovanju, ki naj bi bil podlaga za deložacijo tisočih državljanov RS na cesto, ker so dolgovali nek bagatelen znesek celo državnim podjetjem.

Ustava je najvšiji pravni akt, ki ga nihče ne sme kršiti in dejstvo je, da je bila v primeru družine z malimi otroki kršena tako v delu kjer bi morala biti zagotovljena pravičnost in v delu kjer ne sme nihče v tej državi ostati brez strehe nad glavo, če smo socilna država. Niti pred, niti na dan deložacije ni bilo družini z malimi otrok s strani socialne službe ponujeno vsaj začasno nadomestno bivališče, kar je poleg tega, da je šlo za eklatantno kršenje sorazmernosti še dodatna sramota delovanja organov.

Kaj dobi v tej državi vsak migrant, ki potrka na vrata države in zahteva azil? Toplo sobo, zdravstveno oskrbo, ekološko hrano, tolmača in žepnino. Naše ljudi, celo male otroke pa hladnokrvno zmečejo na cesto v sneg, dež in mraz. Smo dolžni državljani nasprotovati takim protiustavnim ukrepom??? To kar je naredila milica v Litiji in v mnogo drugih primerih, je razbojništvo ne pa nekaj kar bi bilo pošteno delo organov pravične pravne države.

Mednarodne konvecije in pakti so zavezujoči in bi morala biti država, ki jih krši postavljena pred mednarodno sodišče.

Kaj pravi Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, ki ga je sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov dne 16. decembra 1966.

»24.člen
1. Vsak otrok ima brez razločevanja, ki bi temeljilo na rasi, barvi kože, spolu, jeziku, veri, nacionalnem ali socialnem poreklu, gmotnih razmerah ali rojstvu, pravico, da mu njegova družina in država izkazuje varstvo, ki ga zahteva njegova mladoletnost.«


Še druge pravice otrok izhajajoče iz konvencije združenih narodov o otrokovih pravicah:

"Države pogodbenice KOP morajo izvajati vse potrebne ukrepe, da otroke zaščitijo pred vsemi oblikami fizičnega in psihičnega nasilja, žalitev ali zlorab, zanemarjanja ali krutega ravnanja ali izkoriščanja."

»Pravica do življenjskega standarda, potrebnega za fizični, moralni, intelektualni in socialni razvoji otroka.« 

»Pravica do izobrazbe, počitka in prostega časa.«

Kaj pravi pakt, ki ga je podpisala tudi Slovenije o socialnih, ekonomskih in kulturnih pravicah?

"11. člen

1. Države pogodbenice tega Pakta priznavajo vsakomur pravico do življenjskega standarda, ki zadostuje zanj samega in za njegovo družino, vštevši ustrezno hrano, obleko in stanovanje in pravico do stalnega izboljševanja njegovih življenjskih razmer. Z ustreznimi ukrepi bodo zagotovile uresničevanje te pravice in priznavajo v ta namen bistven pomen svobodno izbranega mednarodnega sodelovanja."

Z deložacijo, ki je temeljila na kriminalni sodbi, so bile kršene temeljne človekove pravice ne samo odraslih ampak tudi otrok. Vsak, ki ima vsaj malo empatije do sočloveka in otrok bi se moral postaviti v Litiji in drugje v bran šibkejšim, saj se to, če bi bila Slovenija res pravna v pravem pomenu predvsem pravičnosti pravna in socialna država, ne bi smeli zgoditi tudi v najbolj morastih sanjah.

Zato je trditev, da je veliko bolje za vse, ki so se šli montiran sodni politični proces zoper aktivnega člana naše družbe Ladislava Trohe, da se je končala ta tiranija z zavrnilno sodbo zaradi KRŠENJA ENEGA TEMELJNIH PRAVNIH NAČEL - NE BIS IN IDEM (ne dvakrat o isti stvari) kot pa, da bi v vsebinskem postopku razčistili, da g. Troha ni naredil nič nezakonitega in bi ga morali že četrtič v 17-ih letih oprostiti vseh obtožb. Tako bi se popolnoma razgalila sramota vseh odločevalcev v primeru družine z malimi otroki v Litiji, ki so naklepno ignorirali Ustavo RS in še posebej Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, Mednarodno konvencijo OZN o otrokovih pravicah, Mednarodni pakt o državljanskih in političih pravicah, Mednarodni pakt o socialnih, ekonomskih in kulturnih pravicah pa še kakšne mednarodne zavezujoče konvencije ali pakte, da o neuporabi ZDRAVE PAMETI SPLOH NE GOVORIMO, ker je mnoge oblastnike že davno zapustila ali pa jo nikoli niso pridobili. Gre za sramoto PAR EXELENCE.

Za katero bi v vsaki vsaj na pol normalni državi moral nekdo sprejeti materialno in kazensko odgovornost. Sodba Evropskega sodišča za človekove pravice je znana, znan je tudi epilog 7 let in en mesec trajajoč montiran sodni proces zoper po krivem obtoženega predsenika civilne incitive Ladislava Trohe, znana pa so tudi imena in priimki ljudi, ki so se podpisovali pod odrebe in sodbe, ki predstavljajo kršitve domečega in mednarodnega prava.

Kaj doleti vsakega neprivilegiranega državljana, ko prestopi mejo zakona? Globa, pogojna kazen ali zapor, tudi več let, morda celo do smrti, če je starejši in je kazen zapora dolga. Kaj doleti v Sloveniji državaljana, ki je kršil celo ustavo in mednarodne konvencije v javni oz. državni službi in to ugotovi celo Evropsko sodišče za človekove pravice? Nič ga ne doleti kar bi ga moralo, sodnica, ki se je podpisala pod kriminalno sodbo s katero je družini z malimi otroki odvezala edini dom, je kmalu za tem napredovala na mesto vodje Okrajnega sodišča v Litiji. Kazenska ovadba zoper njo je bila zavržena.

Se s tem strinjaš spoštovani rojak? Za tako kriminalno delo pa so ti ljudje tudi plačani in to od nas neprivilegiranih državljanov, ki se vsak dan prebijamo skozi to piškavo življenje. Rešitev je samo ena. SKUPAJ STOPITI IN UKREPATI. Ladislav Troha, ki je oporečnik režima, ki še kar traja tudi po letu 1990, zato pa tudi predmet posebnih metod in sredstev, je povedal nedavno, najbrž res zadnjič, ker ni več kaj razlagati, ampak bodo poslej štela samo še dejanja vseh, ki še niso izgubili zdrave pameti. Če niste še utegnili, si vzemite nekaj časa in prisluhnite besedam v spodnjem videu. V včerajšnjem STUDIU CITY pa prisluhnite dr. Mramorju, ki je pošteno napovedal kaj se bo Sloveniji zgodilo.

Ladislav Troha ZAHTEVA javno OPRAVIČILO in PRAVIČNO ODŠKODNINO ZA 17 LET TRAJAJOČO TIRANIJO NAD NJIM IN NAD NJEGOVO DRUŽINO!

26. člen USTAVE RS

(pravica do povračila škode)

Vsakdo ima pravico do povračila škode, ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja.

Oškodovanec ima pravico, da v skladu z zakonom zahteva povračilo tudi neposredno od tistega, ki mu je škodo povzročil.

KO BO SLOVENIJA POSTALA ZARES DEMOKRATIČNA IN PRAVIČNA PRAVNA TER SOCIALNA DRŽAVA, SE BO PA TO RES ZGODILO. PA NE SAMO NJEMU, AMPAK VSEM ŽRTVAM NEUSPELE 28 LET TRAJAJOČE NAVIDEZNE TRANZICIJE V KATERI SO NAM "STRICI" IZ OZADJA UGRABILI DRŽAVO OZ. JO NIKOLI NISO IZPUSTILI IZ SVOJIH KREMPLJEV.

DOKAŽITE, DA TO NI TAKO, DA JE SLOVENIJA ŽE DEMOKRATIČNA DRŽAVA IN SE JAVNO OPRAVIČITE TER PORAVNAJTE ŠKODO, KI STE JO STORILI NAVADNIM, NEPRIVILEGIRANIM DRŽAVLJANOM.

 

Ekipa OPS 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 130 gostov .
AKTUALNO

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?