Dejavnosti Čistejše okolje Kemično tempirano bombo KEMIS d.o.o. je 15. maja 2017 razneslo, odgovornih za zastrupljanje ljudi in okolja (še) ni!?

Kemično tempirano bombo KEMIS d.o.o. je 15. maja 2017 razneslo, odgovornih za zastrupljanje ljudi in okolja (še) ni!?

V napravi za shrambo in predelavo nevarnih in drugih odpadkov Kemis bi smeli po projektu, na podlagi katerega so pridobili gradbeno dovoljenje, na leto obdelati 6.500 ton nevarnih in nenevarnih odpadkov. Na dnevni bazi pa bi se smelo v napravi nahajati/skladiščiti največ do 650 ton nevarnih in drugih odpadkov. V resnici je bilo v napravi na dan požara preko 1.400 ton nevarnih odpadkov. Posledično razlitja kemikalij niso preprečili lovilni bazeni, saj so bili projektirani za največ 650 ton hrambe nevarnih in drugih odpadkov dnevno.

Nihče od pristojnih ni pojasnil, zakaj se je zgodila taka preobremenitev naprave za hrambo in predelavo, kot tudi ni pojasnila kljub več urgencam, kako se je lahko zgodilo, da je Kemis predeloval na leto tudi do 32.000 ton nevarnih in drugih odpadkov v napravi, ki je bila projektirana za letno predelavo največ 6.500 ton. Projektant tehnološkega dela naprave, kateri so bile določene tudi maksimalne letne in dnevne količine hrambe in predelave, je bil sam direktor podjetja Kemis d.o.o., Emil Nanut. Ali lahko konstruktor, ki je projektiral kamion z nosilnostjo 6,5 t nanj naloži 32 t? Lahko sicer, a vprašanje je, če se tak kamion ne bo sesedel, oz. če se bo peljal, pa se bo do prve nesreče ali do takrat, ko ga bodo na cesti opazili miličniki. Preobremenjene naprave za nekajkrat ni nihče od "miličnikov" opazil???

Ta isti človek, Emil Nanut, je brez gradbenega dovoljenja podaljšal napravo, s katero je posegel v priobalni varnostni pas, ki ga zahteva Občinski lokacijski načrt in gradbeno dovoljenje v dolžini odmika od potoka Tojnica 11,5 m. Poleg tega je zgradil še dve priročni skladišči - objekta za nevarne in druge odpadke ne da bi za postavitev dveh hangarjev pridobil gradbeno dovoljenje.

Prav tako je ta gospod, očitno nedotakljivi, direktor kmalu po požaru v TV kamere vehementno izjavil, da so strežniki, v katerih so bili dolžni shranjevati vse tekoče zaloge, vhode in izhode, v požaru zgoreli. Po Okoljevarstvenem dovoljenju je v enem izmed pogojev, jasno zapisano, da se morajo taki podatki hraniti v dislociranih strežnikih stran od naprave. Zaradi tega gasilci niso mogli dobiti podatkov, kaj je gorelo.

Gospod Nanut je povedal v kamere tudi, da so imeli v napravi vsaj en požar na mesec, a ni ukrenil ničesar, da bi povečal požarno varnost naprave, kar mu nalaga tudi Zakon o gospodarskih družbah, saj je kot odgovorna oseba pravnega subjekta dolžan ravnati kot dober in skrben gospodar.

To so po našem mnenju tako hude kršitve, ki bi morale pomeniti avtomatični odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, tovariš direktor pa bi moral zaradi povzročitve splošne nevarnosti čakati na zaključek resne kriminalistične preiskave v preiskovalnem zaporu. Kaj bi morale početi ostale službe, ko se je vnel požar v kemični tovarni, v kateri so gorele stotine ton nevarnih snovi, pa niso, bi morali že davno tega ugotoviti pristojni, če bi ne ščitili drug drugega.

Je bila povzročena splošna nevarnost za življenje in zdravje ljudi, naravnega okolja? Je bilo v nevarnosti premično in nepremično premoženje občanov Vrhnike in okoličanov? Brez najmanjšega dvoma. Zakaj potem pristojni (poveljnik CZ ali župan) nista odredila vklopa sirene za splošno nevarnost? Ali bi bilo prav, da bi zato, ker je gorelo v kemični tovarni, odgovorni odredili izvedbo najostrejših ukrepov preventive, saj je grozila eksplozija hranilnikov topil in drugih lahko vnetljivih snovi, goreli pa so pesticidi, živo srebro, druge take ali drugačne kemične nevarne snovi, pri visokih temperaturah pa so se tvorile še nove, neznane, a zelo nevarne kemične spojine, ki so se vozile z vetrom in so lebdele nad Vrhniko in širšo okolico, ponoči pa so se z nastankom megle spustile na tla vrhniških in okoliških površin. Seveda organi, ki so se trudili vse skupaj minimizirati, niso ugotovili nič takega, kar bi lahko občanom in občankam škodilo. Pa res mislijo, da jim po vsem videnem in izrečenem na raznih sestankih verjamemo? Niti malo.

Kriminalistična preiskava je menda končana, mi kot prijavitelj kaznivih dejanj in osumljenca g. Nanuta nismo bili niti zaslišani, niti obveščeni o ničemer. A nam lahko kdo v oči pogleda in pove,  da ne drži, kar smo zapisali v uvodni kazenski prijavi, ki pa smo jo sproti dopolnjevali? Molk tokrat ne bo dovolj, ker se bomo pač morali obrniti na evropske organe, zoper tukajšnje preiskovalce pa bomo očitno morali podati kazenske ovadbe, ker dela niso opravili v skladu s stroko, moralo in etiko. Gre za nevestno delo v službi, gre za opustitev dolžnih ravnanj, zlorabe položaja in pravic? Pozivamo tudi s tega mesta, da nam pošljejo zapisano, kar so ugotovili.

Sicer pa se je vmes, odkar se nismo oglašali, zgodilo, da nam je Upravno sodišče zavrglo tožbo, a je po našem mnenju s tem kršilo temeljne postulate prava, kar je privedlo do pritožbe na Vrhovno sodišče RS. Vsebino obeh pravnih aktov objavljamo, osnovno tožbo pa ste najbrž že prebrali oz. si jo lahko preberete na tej povezavi.

Sledila je naša pritožba in čakamo sodbo Vrhovnega sodišča.

__________________________________________________________________________

Odvetniška pisarna L. Šikovec Ušaj

P.P. 1650

Štefanova 3, 1000 Ljubljana,

Tel.: 01/425 26 86, Fax: 01/425 56 64, Gsm: 031 445 411

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

____________________________________________________________________________

UPRAVNO SODIŠČE RS

Fajfarjeva 33

1000 LJUBLJANA


TOŽEČA STRANKA: Gibanje OPS, Ruska ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa: Odvetnica Lucija Šikovec Ušaj


TOŽENA STRANKA: 1. RS Upravna enota Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika


2. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana


zaradi prepovedi izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja podjetju KEMIS d.o.o.
P R I T O Ž B A

tožeče stranke

zoper tč. I. sklepa I U 1427/2017, z dne 10.07.2017, prejet 24.08.2017

na Vrhovno sodišče RS

3x

pooblastilo izkazano

P R O Š N J A Z A  T A K S N O  O P R O S T I T E V

izjavo o premoženjskem stanju bo stranka predložila na poziv sodišča

___________________________________________________________________________________

Zoper tč. I. sklepa I U 1427/2017 vlaga tožeča stranka v zakonitem roku po svoji pooblaščenki

P R I T O Ž B O

na Vrhovno sodišče RS in uveljavlja absolutno kršitev pravil postopka, prav tako pa tudi kršitev materialnega prava, ter

p r e d l a g a,

da Vrhovno sodišče RS pritožbi ugodi, napadeni sklep razveljavi, ter vrne v ponovno odločanje prvostopnemu sodišču, s tem da so pritožbeni stroški nadaljnji stroški postopka.

O B R A Z L O Ž I T E V

Z napadenim sklepom je prvostopno sodišče tožbo zavrglo iz razlogov, ker naj ne bi obstajal akt, ki ga bi tožniki v tem sporu izpodbijali in sicer niti upravni akt po 2. čl. ZUS-1 ali posamični akt ali dejanje 4.čl. ZUS-1.

Po mnenju sodišča naj bi iz navedenega izhajalo, da se upravni spor ne more nanašati na bodočo negotovo situacijo, ko do posega v pravni položaj tožeče stranke sploh še ni prišlo in ni jasno ali sploh kdaj bo, tako da očitno tudi še ni mogoče presojati zakonitosti tega postopka.

Po mnenju prvostopnega sodišča nadalje izhaja, da naj bi morala tožeča stranka najprej sprožiti upravne oz. inšpekcijske postopke, šele v primeru, da se s temi postopki ni bi strinjala, bi lahko vložila tožbo v okviru svojega pravnega interesa.

Po mnenju tožeče stranke je prvostopno sodišče s tem kršilo Direktivo Evropskega parlamenta in sveta Evrope z dne 21.04.2004, po okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode. Omenjena Direktiva izrecno govori tudi o preprečevanju in ne zgolj o sanaciji okoljske škode, kar bo v konkretnem primeru tako ali tako predmet drugih postopkov. Namen Direktive je preprečevanje in sanacija okoljske škode. Skladno s 25. odst. citirane Direktive imajo osebe, ki jih okoljska škoda negativno prizadene ali bi jih lahko negativno prizadela, pravico zahtevati od pristojnega organa, da ukrepa. Direktiva predvideva tako imenovane preventivne ukrepe in sicer le ti morajo obsegati zahtevo od izvajalca, da sprejme preventivne ukrepe, v konkretnem primeru tožeča stranka od izdajateljev soglasij in dovoljenj vlaga tožbo, da se jim prepove izdaja gradbenega in uporabnega dovoljenja za nadaljnjo uporabo oz. nadaljnjo rabo gospodarskega objekta podjetja Kemis. Pravico zahtevati ukrepanje imajo fizične ali pravne osebe, ki so prizadete ali bi verjetno bile prizadete zaradi okoljske škode in imajo dovolj velik interes pri odločanju o okoljskih vprašanjih v zvezi s škodo, prav tako pa tudi osebe, ki jim je bila kršena kakšna njihova pravica, če to zahteva kot prvi pogoj pravo v upravnem postopku države članice.

Glede na to, da je tožeča stranka že bila žrtev nastanka škode, ima brez dvoma pravni interes, ki ga lahko doseže le v upravnem sporu in sicer, da se toženima strankama kot upravnim organom vnaprej prepove izdati kakršnakoli dovoljenja oz. v tožbenem zahtevku navedena dovoljenja, s katerimi bi pričeli sanacijo objekta in upravljanjem dejavnosti skladiščenja in predelave nevarnih in ostalih odpadkov.

Nesporno namreč je, da je podjetje Kemis imelo gradbeno dovoljenje, imelo dovoljenja, na podlagi katerih lahko seveda nadaljuje z opravljanjem svoje dejavnosti, v kolikor bodo službe presodile, da v preostanku objekta ali ob morebitnem manjšem gradbenem posegu, objekt zadostuje pogojem izdanega gradbenega dovoljenja, kljub temu, da je tožeča stranka naknadno ugotovila, da je bilo že do nesreče izdano gradbeno dovoljenje brez okoljevarstvenega soglasja in vrsto kršitev.

Tožeča stranka se je skladno z določili Zakon o upravnem sporu obrnile direktno na Upravno sodišče, saj gre za pravico do zdravega življenjskega okolja, ki jo opredeljuje Zakon o varstvu okolja, prav tako pa tudi Ustava RS. Že povzročena škoda na habitatu jasno kaže na to, da je torej že poškodovano okolje in da je pri omenjenem podjetju prišlo do čezmerne obremenitve okolja, kar je nenazadnje bilo izkazano tudi s samimi izjavami odgovorne osebe podjetja Kemis, to je direktorja omenjenega podjetja.

Tožeča stranka je torej vložila tožbo z zahtevkom za prepoved izdaje dovoljenja za sanacijo ali nadaljnje obratovanjem podjetja Kemis na Upravno sodišče RS, ker smatra, da je skladno z ZUS-1 Upravno sodišče tisti organ, ki odloča v primeru kršitve Ustave, ki je storjena že z izdanimi upravnimi dovoljenji, predvsem pa samim ravnanjem podjetja Kemis in bi čakanje in ukrepanje šele po izdanem gradbenem dovoljenju ali uporabnem, dejansko že povzročala konkretno nevarnost za ponovitev okoljske katastrofe, ki se je že zgodila.

Prvostopno sodišče je tožbo zavrglo iz razlogov, ker naj bi se nanašala na neopredeljene upravne akte, ki sploh še niso bili izdani in tudi ni jasno, če sploh kdaj bodo. Sodišče meni, da je le zakonitost že izdanih upravnih aktov mogoče preizkusiti v upravnem sporu in da ni možno zahtevati prepoved izdaje določenih upravnih aktov v primeru, ko je škoda dejansko že nastala. Prav tako se sodišče tudi spušča v vprašanje ali je društvo sploh upravičeno do tega, da vlaga tožbo, torej ali je društvo sploh lahko aktivno legitimirano za vložitev tožbe.

Sodna praksa Vrhovnega sodišča RS v odločbi II Ips 507/92 uvršča pravico do zdravega življenjskega okolja med osebnostne pravice, vendar pa tudi Evropsko sodišče za človekove pravice priznava varstvo pred škodljivimi učinki onesnaževanja okolja na podlagi pravice do spoštovanja zasebnega življenja in doma. Posegi v življenjsko okolje, ki so v konkretnem primeru že nastali, vsekakor pa obstojijo, ne samo fiktivne in hipotetične možnosti, da se bodo okoliščine in možnosti izpusta škodljivih snovi v primeru izdaje dovoljenja podjetju Kemis ponovile in so tako velike , da brez dvoma dopuščajo možnost vnaprejšnjega varovanja človekovega prostora kot njegove tako človekove, kot njegove osebnostne pravice, ki jo priznava tudi Ustava RS.

Stvarnopravni zakonik varstvo pred imisijami zagotavlja s tako imenovano negatorno tožbo, s katero lastnik nepremičnin zahteva opustitev vznemirjanja in prepoved nadaljnjega vznemirjanja. Pasivno legitimiran je lahko tisti, ki protipravno vznemirja lastnika ali domnevnega lastnika, v konkretnem primeru pa je tožba vložena zoper upravne organe, ki so že predhodno izdali nezakonite upravne odločbe in obstoji velika verjetnost, da bodo takšne odločbe izdali tudi sedaj po omenjeni katastrofi. Ker je z negatorno tožbo dopustno zahtevati prepoved nadaljnjega vznemirjanja, je seveda tudi zahtevek na prepoved izdaje upravnih dovoljenj povsem utemeljen.

Ker gre za prepoved, ki naj jo izda sodišče upravnim organom, torej so nasprotne stranke državni upravni organi in ker Zakon o upravnem sporu dopušča za varstvo ustavnih pravic upravni spor, je bila tožba po mnenju tožeče strank povsem upravičeno vložena na Upravno sodišče.

Sodna praksa in sicer pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča RS z dne 22.06.1995 dopušča tudi zahtevek, da se nekaj stori s ciljem preprečitve imisije, pri čemer pa je seveda toženi stranki možno dopustiti, da izbere ukrepe, s katerimi bo preprečila imisijo, razen v primeru, kadar je po naravi stvari mogoče tovrstne imisije preprečiti samo na en način. Tak način je v konkretnem primeru, ko je potrebno prepovedati vsakršno tovrstno dejavnost in obratovanje podjetja, torej prepovedati državnim upravnim organom, da izdajo kakršnakoli soglasja ali dovoljenja za nadaljnje obratovanje podjetja.

Zakon o varstvu okolja državljanom in njihovim organizacijam daje pravico, da za uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja pred sodiščem zahtevajo, da nosilec posega v okolje ustavi poseg, če bi ta povzročil ali povzroča čezmerno obremenitev ali če bi povzročil neposredno nevarnost za življenje in zdravje ljudi.

V kolikor je sodišče menilo, da je za tak zahtevek pristojno redno, torej civilno sodišče, bi moralo zadevi odstopiti v reševanje drugemu stvarno pristojnemu sodišču, ne pa s sklepom tožbe zavreči.

Tudi glede aktivne legitimacije, je le ta nedvomno podana. Gre za tako imenovano okoljsko škodo, ki je avtonomen pojem upravnega prava in se razlikuje od klasične škode v civilnem pravu. Okoljska škoda je skladno z ZVO-1 večja škoda povzročena posebnim delom okolja, to je vodam, tlom, ter zavarovanim prostoživečim rastlinskimi in živalskim vrstam, skratka gre za škodljiv vpliv na naravno okolje oz. njegove posebej varovane dele.

Glede na to, da gre za obremenitev okolja z onesnaževanjem zraka, vode in zemlje, so učinki lahko tudi na daljavo in je škoda tako razpršena po širokem območju, da prizadene številne prebivalce in lastnike nepremičnin. Zaradi učinkovitega varstva pred škodljivimi posegi v zdravo življenjsko okolje je potrebno posamezne individualne tožbe v tem primeru nadomestiti s skupinskimi tožbami, torej gre za skupinsko varstvo interesov širše skupine ali ljudi, ne da bi se le ti posamezno osebno vključili v postopek. Zato je ustanovljeno Društvo Gibanje osveščenih prebivalcev Slovenije, ki zastopa interese širšega prebivalstva tega območja, povsem aktivno legitimirano in je potrebno pravo gledati vendarle s širino, to je s ciljem, ki naj ga pravo doseže. Cilj pravnega varstva je ravno pravno varstvo in kot rečeno, v primeru okoljske škode ni mogoče zahtevati, da bi posamezniki vlagali tožbe, temveč je potrebno dopustiti različnim društvom, ter gibanjem, da v imenu širšega kroga prebivalstva, ki je prizadeto zaradi okoljske nevarnosti, vloži tožbo in na ta način sploh omogoči pravno zaščito življenjskega okolja. Zato je seveda potrebno, da se namesto množičnih tožb dopusti vlaganje tožbe po določenih civilnih pravnih osebah, ki zastopajo interese širšega okolja.

Pritožba je s tem v celoti utemeljena.

Ljubljana, 29.08.2017 Gibanje OPS

Tožeča stranka

p r o s i,

da jo sodišče oprosti plačila sodne takse, saj gre za Gibanje osveščenih prebivalcev Slovenije, ki ne pobira članarine, niti ne prejema nikakršnih donacij s strani države in dejansko ne razpolaga z nikakršnimi denarnimi sredstvi.

Stroški: - prejem listin in konf. s stranko 100 točk

- pritožba 600 točk

- 2% mat. stroškov

- 22% DDV

______________________________________________________________________________________

Prosimo vse, če želite pomagati pri zbiranju stroškov odvetnice, da to storite. Strošek pritožbe znaša 350 EUR, plačali smo 100 eur, ki so ostali še od prejšnjega zbiranja, dolžni smo še 250 EUR.

Gibanje OPS (Osveščeni Prebivalci Slovenije)
Ruska ulica 2
1000 Ljubljana

Namen plačila: Odvetniški stroški Kemis

Šifra plačila: OTHR

Transakcijski račun (BIC): SI56 1914 6501 1737 734          SWIFT: SZKBS2X

Referenca: SI 99

Vedno lahko pokličete na telefon: 031 274 419 ali pišete na: elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

GREMO NAPREJ. ČE BO TREBA, TUDI DO USTAVNEGA SODIŠČA ALI PA EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE, KER JE NAŠA TEMELJNA IN NEODTUJLJIVA PRAVICA PRAVICA DO ČISTEGA IN ZDRAVEGA NARAVNEGA OKOLJA.

Ta naša temeljna pravica je bila s strani profitabilnega podjetja Kemis d.o.o. grobo kršena in namesto, da bi se opravičili, prevzeli odgovornost za svoje skrajno malomarno početje, popravili povzročeno škodo in odšli iz našega kraja za vedno, se še naprej sprenevedajo in vehementno razlagajo, kako bodo v naše naravno okolje posegali naprej. Če bo treba, bomo pač morali uporabiti še druga legitimna sredstva, da si zagotovimo, kar nam po Ustavi Republike Slovenije pripada.

Širite preko družbenih omrežjih, ker naše strokovno delo in delovanje nobenega novinarja ne sme zanimati. Niti tistih ne, ki se razglašajo za neodvisne in se gredo celo nekakšna ekološka gibanja.

Ekipa OPS


 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali ste za to, da se ukine prisilno plačevanje RTV dajatve, ker RTV SLO dokazano ne deluje v skladu z zakoni in USTAVO RS
 
Trenutno je na strani
Prisotni 89 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Podpišite, če želite živeti v najkrajšem možnem času najkasneje pa v 10-ih letih v taki državi Sloveniji!
****************************
****************************

Sprenevedanje oblastnika in novinarke, odlika takih ljudi je, da kar jim ne ustreza preprosto ignorirajo

Kazenska prijava zoper osumljenega g. Mira Cerarja

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 25-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Začnite RAZMIŠLJATI in DELOVATI!

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Po petnajstih letih aktivnega delovanja se Gibanje OPS prvič predstavi na RTV SLO


Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Zaseben pogovor z gospodom tovarišem Borisom Štefanecom, kdo je v resnici, si boste iz te korespondence vtis ustvarili sami

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

NEZASLIŠANO: Eden od elementov podtalnega genocida nad slovenskim narodom je tudi dvojno obdavčevanje slovenskih delovnih migrantov v Avstrijo!

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

BRUTALNA TIRANIJA NAD DRŽAVLJANI REPUBLIKE SLOVENIJE, KOT BI BILI KRIMINALCI

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Voz je boljševikom ušel po bregu!

Karakterne lastnosti BOLJŠEVIKOV

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Ustavimo mučenje gospe Milene Tanko!

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

IZJAVA ZA JAVNOST

1. dan gladovne stavke+DNEVNIK nadaljevanja

Ladislav Troha o svojem "incidentu" na RTV SLO, stavkovnih zahtevah in pričakovanih novih poizkusih diskreditacij režimskih medijskih trobil in udbovskih plačancev

Kratka kronologija

ZAHTEVAMO ODGOVORNOST OD LETA 1990 DO DANES - GLADOVNA STAVKA DO UVELJAVITVE ZAHTEV LADISLAVA TROHE

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

ZBOR SLOVENSKEGA NARODA ZA OSVOBODITEV RTV SLO

Združimo vse zdrave sile v Sloveniji in naše ljudi iz tujine v KOALICIJI KARANTANIJA

Bo Slovenija vstala od mrtvih?

slovenija na kriu1.bmp - 1.60 Mb

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

PETICIJA - REKLAMACIJA ZA ZAVRNITEV PLAČEVANJA VSILJENEGA RTV PRISPEVKA

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

Kaj storiti, da pridemo Slovenci iz te blodnje v temi, razlaga prvega in drugega koraka za uresničitev VIZIJE za Slovenijo do leta 2024

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Bo Ivan Janez Janša odšel v zapor?

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

Drugačne in boljše Slovenije ne moremo graditi brez vas

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

OPS srečanje v Mariboru

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

OBRAČAMO SE NA VAS, KER VEMO, DA BOSTE RAZUMELI IN BOSTE POMAGALI, ZAUPAMO VAM IN VAS SPOŠTUJEMO

Bili smo na srečanju OPS z odločnimi Ljudmi v Luciji pri Portorožu

O dobrodelnosti na slovenskem

DELAMO ZA SLOVENIJO, NAŠO ŠIRŠO DRUŽINO, KATERE ČLANI IN ČLANICE STE TUDI VI!

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

RESNICA NAS BO OSVOBODILA! PREDLOG DELOVANJA ODLOČNIH LJUDI ZA VNOVIČNO ZDRUŽITEV SLOVENSKEGA NARODA!

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Osvoboditev, Očiščenje, Preporod Slovenije!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

Ali ti veliki Čas je prešinil srce in razum, ali stoletni tvoj strah je izginil, prevzel te pogum?

Srečanje za dogovor KAJ STORITI

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

ZAKAJ MORA UPOKOJENI ŠVICARSKI PODJETNIK DR. ČANŽEK PRI SVOJIH 85 LETIH DEŽURATI NA INTERNETU IN BLATITI VSAKOGAR, KI JE TRN V PETI UDBO-KOMUNISTIČNI NOMENKLATURI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

OBVESTILO IN OPRAVIČILO!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 100 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

KOALICIJA KARANTANIJA OPERIRA Z LAŽNIMI PODATKI PRAVIJO NEKATERI, KI SE BOJIJO, DA BI SLOVENSKI NAROD SPREGLEDAL IN ZMAGAL!

LADISLAV TROHA POJASNI KAKO SE JE UGRABIL SAM

PRIHAJA ČAS ZA TRDNO, NEOMAJNO IN ODLOČNO ALTERNATIVO VSEM OBSTOJEČIM LEVO DESNO ANGAŽIRANIM STRANKAM, KI SO V 22 LETIH DELOVANJA SPRAVILE SLOVENIJO IN SLOVENSKI NAROD V GROZLJIV POLOŽAJ

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

POZIV ZA ORGANIZACIJO PREDSTAVITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA NASLEDNJE DESETLETNO OBDOBJE! 2013 - 2023

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Nov poizkus diskreditacije iz obupa, lakaji uničevalcev Slovenije pisarijo ostudne pamflete

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024

korak 1 - 27.paril.jpg - 50.40 Kb

KORAK ŠTEVILKA 1 ZA URESNIČITEV VIZIJE ZA SLOVENIJO ZA OBDOBJE 2014 - 2024


KORAK ŠTEVILKA 2 - KADROVSKA PRENOVA SLOVENSKE DRUŽBE

VIZIJA ZA SLOVENIJO 2014 - 2024, KORAK ZA URESNIČITEV ŠT. 2 - DODATNA ARGUMENTACIJA IN OPIS


KORAK ŠTEVILKA 3 - POSTAVITEV PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE, ONEMOGOČANJE PRAVIH TATOV, VRAČANJE POKRADNEGA, ODPRAVA KRIVIC


KORAK ŠTEVILKA 4 - UVEDBA VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE - VLADAVINE LJUDSTVA


korak t. 5.jpg - 30.37 Kb

KORAK ŠTEVILKA 5 - ZAGON VSEH INTELEKTUALNIH IN GOSPODARSKIH POTENCIALOV, RAZCVET SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

KORAK ŠTEVILKA 6 - PREHRANSKA, VODOOSKRBNA IN ENERGIJSKA SAMOZADOSTNOST IN ČISTEJŠE OKOLJE

KORAK ŠTEVILKA 7 - DUHOVNI, ETIČNI IN MORALNI PREPOROD SLOVENSKE DRUŽBE

opslogo.jpg - 5.00 Kb

cirk1.jpg - 3.18 Kb

Z nakupom izjemno zanimive knjige za razumevanje sedanjosti, pomagate delovanju Gibanja OPS

Intervju Ladislava Trohe za internetni kanal "ZDAJ PA DOST!"

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

KOALICIJA KARANTANIJA ZA ZMAGO NA PARLAMENTARNIH VOLITVAH

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA udbofašistoidna prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Stare igralce je treba umakniti, nastaviti pa mlade-"nove obraze", a sistem bo šel naprej svojo pot kot do sedaj...?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Vlado RS nove revolucionarne tehnologije za izboljšanje kakovosti življenja ne zanimajo

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili


Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Radio LASER iz Slovenj gradca podira slovenski medijski zid

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?