Kemično tempirano bombo KEMIS d.o.o. je 15. maja 2017 razneslo, odgovornih za zastrupljanje ljudi in okolja (še) ni!?

V napravi za shrambo in predelavo nevarnih in drugih odpadkov Kemis bi smeli po projektu, na podlagi katerega so pridobili gradbeno dovoljenje, na leto obdelati 6.500 ton nevarnih in nenevarnih odpadkov. Na dnevni bazi pa bi se smelo v napravi nahajati/skladiščiti največ do 650 ton nevarnih in drugih odpadkov. V resnici je bilo v napravi na dan požara preko 1.400 ton nevarnih odpadkov. Posledično razlitja kemikalij niso preprečili lovilni bazeni, saj so bili projektirani za največ 650 ton hrambe nevarnih in drugih odpadkov dnevno.

Nihče od pristojnih ni pojasnil, zakaj se je zgodila taka preobremenitev naprave za hrambo in predelavo, kot tudi ni pojasnila kljub več urgencam, kako se je lahko zgodilo, da je Kemis predeloval na leto tudi do 32.000 ton nevarnih in drugih odpadkov v napravi, ki je bila projektirana za letno predelavo največ 6.500 ton. Projektant tehnološkega dela naprave, kateri so bile določene tudi maksimalne letne in dnevne količine hrambe in predelave, je bil sam direktor podjetja Kemis d.o.o., Emil Nanut. Ali lahko konstruktor, ki je projektiral kamion z nosilnostjo 6,5 t nanj naloži 32 t? Lahko sicer, a vprašanje je, če se tak kamion ne bo sesedel, oz. če se bo peljal, pa se bo do prve nesreče ali do takrat, ko ga bodo na cesti opazili miličniki. Preobremenjene naprave za nekajkrat ni nihče od "miličnikov" opazil???

Ta isti človek, Emil Nanut, je brez gradbenega dovoljenja podaljšal napravo, s katero je posegel v priobalni varnostni pas, ki ga zahteva Občinski lokacijski načrt in gradbeno dovoljenje v dolžini odmika od potoka Tojnica 11,5 m. Poleg tega je zgradil še dve priročni skladišči - objekta za nevarne in druge odpadke ne da bi za postavitev dveh hangarjev pridobil gradbeno dovoljenje.

Prav tako je ta gospod, očitno nedotakljivi, direktor kmalu po požaru v TV kamere vehementno izjavil, da so strežniki, v katerih so bili dolžni shranjevati vse tekoče zaloge, vhode in izhode, v požaru zgoreli. Po Okoljevarstvenem dovoljenju je v enem izmed pogojev, jasno zapisano, da se morajo taki podatki hraniti v dislociranih strežnikih stran od naprave. Zaradi tega gasilci niso mogli dobiti podatkov, kaj je gorelo.

Gospod Nanut je povedal v kamere tudi, da so imeli v napravi vsaj en požar na mesec, a ni ukrenil ničesar, da bi povečal požarno varnost naprave, kar mu nalaga tudi Zakon o gospodarskih družbah, saj je kot odgovorna oseba pravnega subjekta dolžan ravnati kot dober in skrben gospodar.

To so po našem mnenju tako hude kršitve, ki bi morale pomeniti avtomatični odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, tovariš direktor pa bi moral zaradi povzročitve splošne nevarnosti čakati na zaključek resne kriminalistične preiskave v preiskovalnem zaporu. Kaj bi morale početi ostale službe, ko se je vnel požar v kemični tovarni, v kateri so gorele stotine ton nevarnih snovi, pa niso, bi morali že davno tega ugotoviti pristojni, če bi ne ščitili drug drugega.

Je bila povzročena splošna nevarnost za življenje in zdravje ljudi, naravnega okolja? Je bilo v nevarnosti premično in nepremično premoženje občanov Vrhnike in okoličanov? Brez najmanjšega dvoma. Zakaj potem pristojni (poveljnik CZ ali župan) nista odredila vklopa sirene za splošno nevarnost? Ali bi bilo prav, da bi zato, ker je gorelo v kemični tovarni, odgovorni odredili izvedbo najostrejših ukrepov preventive, saj je grozila eksplozija hranilnikov topil in drugih lahko vnetljivih snovi, goreli pa so pesticidi, živo srebro, druge take ali drugačne kemične nevarne snovi, pri visokih temperaturah pa so se tvorile še nove, neznane, a zelo nevarne kemične spojine, ki so se vozile z vetrom in so lebdele nad Vrhniko in širšo okolico, ponoči pa so se z nastankom megle spustile na tla vrhniških in okoliških površin. Seveda organi, ki so se trudili vse skupaj minimizirati, niso ugotovili nič takega, kar bi lahko občanom in občankam škodilo. Pa res mislijo, da jim po vsem videnem in izrečenem na raznih sestankih verjamemo? Niti malo.

Kriminalistična preiskava je menda končana, mi kot prijavitelj kaznivih dejanj in osumljenca g. Nanuta nismo bili niti zaslišani, niti obveščeni o ničemer. A nam lahko kdo v oči pogleda in pove,  da ne drži, kar smo zapisali v uvodni kazenski prijavi, ki pa smo jo sproti dopolnjevali? Molk tokrat ne bo dovolj, ker se bomo pač morali obrniti na evropske organe, zoper tukajšnje preiskovalce pa bomo očitno morali podati kazenske ovadbe, ker dela niso opravili v skladu s stroko, moralo in etiko. Gre za nevestno delo v službi, gre za opustitev dolžnih ravnanj, zlorabe položaja in pravic? Pozivamo tudi s tega mesta, da nam pošljejo zapisano, kar so ugotovili.

Sicer pa se je vmes, odkar se nismo oglašali, zgodilo, da nam je Upravno sodišče zavrglo tožbo, a je po našem mnenju s tem kršilo temeljne postulate prava, kar je privedlo do pritožbe na Vrhovno sodišče RS. Vsebino obeh pravnih aktov objavljamo, osnovno tožbo pa ste najbrž že prebrali oz. si jo lahko preberete na tej povezavi.

Sledila je naša pritožba in čakamo sodbo Vrhovnega sodišča.

__________________________________________________________________________

Odvetniška pisarna L. Šikovec Ušaj

P.P. 1650

Štefanova 3, 1000 Ljubljana,

Tel.: 01/425 26 86, Fax: 01/425 56 64, Gsm: 031 445 411

Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

____________________________________________________________________________

UPRAVNO SODIŠČE RS

Fajfarjeva 33

1000 LJUBLJANA


TOŽEČA STRANKA: Gibanje OPS, Ruska ulica 2, Ljubljana, ki ga zastopa: Odvetnica Lucija Šikovec Ušaj


TOŽENA STRANKA: 1. RS Upravna enota Vrhnika, Tržaška c. 1, 1360 Vrhnika


2. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana


zaradi prepovedi izdaje gradbenega in uporabnega dovoljenja podjetju KEMIS d.o.o.
P R I T O Ž B A

tožeče stranke

zoper tč. I. sklepa I U 1427/2017, z dne 10.07.2017, prejet 24.08.2017

na Vrhovno sodišče RS

3x

pooblastilo izkazano

P R O Š N J A Z A  T A K S N O  O P R O S T I T E V

izjavo o premoženjskem stanju bo stranka predložila na poziv sodišča

___________________________________________________________________________________

Zoper tč. I. sklepa I U 1427/2017 vlaga tožeča stranka v zakonitem roku po svoji pooblaščenki

P R I T O Ž B O

na Vrhovno sodišče RS in uveljavlja absolutno kršitev pravil postopka, prav tako pa tudi kršitev materialnega prava, ter

p r e d l a g a,

da Vrhovno sodišče RS pritožbi ugodi, napadeni sklep razveljavi, ter vrne v ponovno odločanje prvostopnemu sodišču, s tem da so pritožbeni stroški nadaljnji stroški postopka.

O B R A Z L O Ž I T E V

Z napadenim sklepom je prvostopno sodišče tožbo zavrglo iz razlogov, ker naj ne bi obstajal akt, ki ga bi tožniki v tem sporu izpodbijali in sicer niti upravni akt po 2. čl. ZUS-1 ali posamični akt ali dejanje 4.čl. ZUS-1.

Po mnenju sodišča naj bi iz navedenega izhajalo, da se upravni spor ne more nanašati na bodočo negotovo situacijo, ko do posega v pravni položaj tožeče stranke sploh še ni prišlo in ni jasno ali sploh kdaj bo, tako da očitno tudi še ni mogoče presojati zakonitosti tega postopka.

Po mnenju prvostopnega sodišča nadalje izhaja, da naj bi morala tožeča stranka najprej sprožiti upravne oz. inšpekcijske postopke, šele v primeru, da se s temi postopki ni bi strinjala, bi lahko vložila tožbo v okviru svojega pravnega interesa.

Po mnenju tožeče stranke je prvostopno sodišče s tem kršilo Direktivo Evropskega parlamenta in sveta Evrope z dne 21.04.2004, po okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode. Omenjena Direktiva izrecno govori tudi o preprečevanju in ne zgolj o sanaciji okoljske škode, kar bo v konkretnem primeru tako ali tako predmet drugih postopkov. Namen Direktive je preprečevanje in sanacija okoljske škode. Skladno s 25. odst. citirane Direktive imajo osebe, ki jih okoljska škoda negativno prizadene ali bi jih lahko negativno prizadela, pravico zahtevati od pristojnega organa, da ukrepa. Direktiva predvideva tako imenovane preventivne ukrepe in sicer le ti morajo obsegati zahtevo od izvajalca, da sprejme preventivne ukrepe, v konkretnem primeru tožeča stranka od izdajateljev soglasij in dovoljenj vlaga tožbo, da se jim prepove izdaja gradbenega in uporabnega dovoljenja za nadaljnjo uporabo oz. nadaljnjo rabo gospodarskega objekta podjetja Kemis. Pravico zahtevati ukrepanje imajo fizične ali pravne osebe, ki so prizadete ali bi verjetno bile prizadete zaradi okoljske škode in imajo dovolj velik interes pri odločanju o okoljskih vprašanjih v zvezi s škodo, prav tako pa tudi osebe, ki jim je bila kršena kakšna njihova pravica, če to zahteva kot prvi pogoj pravo v upravnem postopku države članice.

Glede na to, da je tožeča stranka že bila žrtev nastanka škode, ima brez dvoma pravni interes, ki ga lahko doseže le v upravnem sporu in sicer, da se toženima strankama kot upravnim organom vnaprej prepove izdati kakršnakoli dovoljenja oz. v tožbenem zahtevku navedena dovoljenja, s katerimi bi pričeli sanacijo objekta in upravljanjem dejavnosti skladiščenja in predelave nevarnih in ostalih odpadkov.

Nesporno namreč je, da je podjetje Kemis imelo gradbeno dovoljenje, imelo dovoljenja, na podlagi katerih lahko seveda nadaljuje z opravljanjem svoje dejavnosti, v kolikor bodo službe presodile, da v preostanku objekta ali ob morebitnem manjšem gradbenem posegu, objekt zadostuje pogojem izdanega gradbenega dovoljenja, kljub temu, da je tožeča stranka naknadno ugotovila, da je bilo že do nesreče izdano gradbeno dovoljenje brez okoljevarstvenega soglasja in vrsto kršitev.

Tožeča stranka se je skladno z določili Zakon o upravnem sporu obrnile direktno na Upravno sodišče, saj gre za pravico do zdravega življenjskega okolja, ki jo opredeljuje Zakon o varstvu okolja, prav tako pa tudi Ustava RS. Že povzročena škoda na habitatu jasno kaže na to, da je torej že poškodovano okolje in da je pri omenjenem podjetju prišlo do čezmerne obremenitve okolja, kar je nenazadnje bilo izkazano tudi s samimi izjavami odgovorne osebe podjetja Kemis, to je direktorja omenjenega podjetja.

Tožeča stranka je torej vložila tožbo z zahtevkom za prepoved izdaje dovoljenja za sanacijo ali nadaljnje obratovanjem podjetja Kemis na Upravno sodišče RS, ker smatra, da je skladno z ZUS-1 Upravno sodišče tisti organ, ki odloča v primeru kršitve Ustave, ki je storjena že z izdanimi upravnimi dovoljenji, predvsem pa samim ravnanjem podjetja Kemis in bi čakanje in ukrepanje šele po izdanem gradbenem dovoljenju ali uporabnem, dejansko že povzročala konkretno nevarnost za ponovitev okoljske katastrofe, ki se je že zgodila.

Prvostopno sodišče je tožbo zavrglo iz razlogov, ker naj bi se nanašala na neopredeljene upravne akte, ki sploh še niso bili izdani in tudi ni jasno, če sploh kdaj bodo. Sodišče meni, da je le zakonitost že izdanih upravnih aktov mogoče preizkusiti v upravnem sporu in da ni možno zahtevati prepoved izdaje določenih upravnih aktov v primeru, ko je škoda dejansko že nastala. Prav tako se sodišče tudi spušča v vprašanje ali je društvo sploh upravičeno do tega, da vlaga tožbo, torej ali je društvo sploh lahko aktivno legitimirano za vložitev tožbe.

Sodna praksa Vrhovnega sodišča RS v odločbi II Ips 507/92 uvršča pravico do zdravega življenjskega okolja med osebnostne pravice, vendar pa tudi Evropsko sodišče za človekove pravice priznava varstvo pred škodljivimi učinki onesnaževanja okolja na podlagi pravice do spoštovanja zasebnega življenja in doma. Posegi v življenjsko okolje, ki so v konkretnem primeru že nastali, vsekakor pa obstojijo, ne samo fiktivne in hipotetične možnosti, da se bodo okoliščine in možnosti izpusta škodljivih snovi v primeru izdaje dovoljenja podjetju Kemis ponovile in so tako velike , da brez dvoma dopuščajo možnost vnaprejšnjega varovanja človekovega prostora kot njegove tako človekove, kot njegove osebnostne pravice, ki jo priznava tudi Ustava RS.

Stvarnopravni zakonik varstvo pred imisijami zagotavlja s tako imenovano negatorno tožbo, s katero lastnik nepremičnin zahteva opustitev vznemirjanja in prepoved nadaljnjega vznemirjanja. Pasivno legitimiran je lahko tisti, ki protipravno vznemirja lastnika ali domnevnega lastnika, v konkretnem primeru pa je tožba vložena zoper upravne organe, ki so že predhodno izdali nezakonite upravne odločbe in obstoji velika verjetnost, da bodo takšne odločbe izdali tudi sedaj po omenjeni katastrofi. Ker je z negatorno tožbo dopustno zahtevati prepoved nadaljnjega vznemirjanja, je seveda tudi zahtevek na prepoved izdaje upravnih dovoljenj povsem utemeljen.

Ker gre za prepoved, ki naj jo izda sodišče upravnim organom, torej so nasprotne stranke državni upravni organi in ker Zakon o upravnem sporu dopušča za varstvo ustavnih pravic upravni spor, je bila tožba po mnenju tožeče strank povsem upravičeno vložena na Upravno sodišče.

Sodna praksa in sicer pravno mnenje občne seje Vrhovnega sodišča RS z dne 22.06.1995 dopušča tudi zahtevek, da se nekaj stori s ciljem preprečitve imisije, pri čemer pa je seveda toženi stranki možno dopustiti, da izbere ukrepe, s katerimi bo preprečila imisijo, razen v primeru, kadar je po naravi stvari mogoče tovrstne imisije preprečiti samo na en način. Tak način je v konkretnem primeru, ko je potrebno prepovedati vsakršno tovrstno dejavnost in obratovanje podjetja, torej prepovedati državnim upravnim organom, da izdajo kakršnakoli soglasja ali dovoljenja za nadaljnje obratovanje podjetja.

Zakon o varstvu okolja državljanom in njihovim organizacijam daje pravico, da za uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja pred sodiščem zahtevajo, da nosilec posega v okolje ustavi poseg, če bi ta povzročil ali povzroča čezmerno obremenitev ali če bi povzročil neposredno nevarnost za življenje in zdravje ljudi.

V kolikor je sodišče menilo, da je za tak zahtevek pristojno redno, torej civilno sodišče, bi moralo zadevi odstopiti v reševanje drugemu stvarno pristojnemu sodišču, ne pa s sklepom tožbe zavreči.

Tudi glede aktivne legitimacije, je le ta nedvomno podana. Gre za tako imenovano okoljsko škodo, ki je avtonomen pojem upravnega prava in se razlikuje od klasične škode v civilnem pravu. Okoljska škoda je skladno z ZVO-1 večja škoda povzročena posebnim delom okolja, to je vodam, tlom, ter zavarovanim prostoživečim rastlinskimi in živalskim vrstam, skratka gre za škodljiv vpliv na naravno okolje oz. njegove posebej varovane dele.

Glede na to, da gre za obremenitev okolja z onesnaževanjem zraka, vode in zemlje, so učinki lahko tudi na daljavo in je škoda tako razpršena po širokem območju, da prizadene številne prebivalce in lastnike nepremičnin. Zaradi učinkovitega varstva pred škodljivimi posegi v zdravo življenjsko okolje je potrebno posamezne individualne tožbe v tem primeru nadomestiti s skupinskimi tožbami, torej gre za skupinsko varstvo interesov širše skupine ali ljudi, ne da bi se le ti posamezno osebno vključili v postopek. Zato je ustanovljeno Društvo Gibanje osveščenih prebivalcev Slovenije, ki zastopa interese širšega prebivalstva tega območja, povsem aktivno legitimirano in je potrebno pravo gledati vendarle s širino, to je s ciljem, ki naj ga pravo doseže. Cilj pravnega varstva je ravno pravno varstvo in kot rečeno, v primeru okoljske škode ni mogoče zahtevati, da bi posamezniki vlagali tožbe, temveč je potrebno dopustiti različnim društvom, ter gibanjem, da v imenu širšega kroga prebivalstva, ki je prizadeto zaradi okoljske nevarnosti, vloži tožbo in na ta način sploh omogoči pravno zaščito življenjskega okolja. Zato je seveda potrebno, da se namesto množičnih tožb dopusti vlaganje tožbe po določenih civilnih pravnih osebah, ki zastopajo interese širšega okolja.

Pritožba je s tem v celoti utemeljena.

Ljubljana, 29.08.2017 Gibanje OPS

Tožeča stranka

p r o s i,

da jo sodišče oprosti plačila sodne takse, saj gre za Gibanje osveščenih prebivalcev Slovenije, ki ne pobira članarine, niti ne prejema nikakršnih donacij s strani države in dejansko ne razpolaga z nikakršnimi denarnimi sredstvi.

Stroški: - prejem listin in konf. s stranko 100 točk

- pritožba 600 točk

- 2% mat. stroškov

- 22% DDV

______________________________________________________________________________________

Prosimo vse, če želite pomagati pri zbiranju stroškov odvetnice, da to storite. Strošek pritožbe znaša 350 EUR, plačali smo 100 eur, ki so ostali še od prejšnjega zbiranja, dolžni smo še 250 EUR.

Gibanje OPS (Osveščeni Prebivalci Slovenije)
Ruska ulica 2
1000 Ljubljana

Namen plačila: Odvetniški stroški Kemis

Šifra plačila: OTHR

Transakcijski račun (BIC): SI56 1914 6501 1737 734          SWIFT: SZKBS2X

Referenca: SI 99

Vedno lahko pokličete na telefon: 031 274 419 ali pišete na: elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

GREMO NAPREJ. ČE BO TREBA, TUDI DO USTAVNEGA SODIŠČA ALI PA EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE, KER JE NAŠA TEMELJNA IN NEODTUJLJIVA PRAVICA PRAVICA DO ČISTEGA IN ZDRAVEGA NARAVNEGA OKOLJA.

Ta naša temeljna pravica je bila s strani profitabilnega podjetja Kemis d.o.o. grobo kršena in namesto, da bi se opravičili, prevzeli odgovornost za svoje skrajno malomarno početje, popravili povzročeno škodo in odšli iz našega kraja za vedno, se še naprej sprenevedajo in vehementno razlagajo, kako bodo v naše naravno okolje posegali naprej. Če bo treba, bomo pač morali uporabiti še druga legitimna sredstva, da si zagotovimo, kar nam po Ustavi Republike Slovenije pripada.

Širite preko družbenih omrežjih, ker naše strokovno delo in delovanje nobenega novinarja ne sme zanimati. Niti tistih ne, ki se razglašajo za neodvisne in se gredo celo nekakšna ekološka gibanja.

Ekipa OPS


 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali razumete, da je corona plan-demija največji zločin zoper človeštvo
 
Trenutno je na strani
Prisotni 308 gostov .
AKTUALNO

Naša NOVA spletna stran

Prosimo, če pogledate še na našo Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Tako se je začelo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA ŠE ENKRAT RAZKRINKANA - NAČRT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HOČEMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare še vedno razmišljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Fašistična tiranija se že izvaja,revščina trka na vrata,JE TO NAŠA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAŠA SODBA SE PIŠE, ZAPIŠIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zažvižgala je gospa Sabina Senčar, dr. medicine, VSA ČAST!

OPOZORILO ČLOVEŠTVU!

Priče smo najhujši tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOŠKA VOJAŠKA OPERACIJA COVID19 - ob široki medijski propagandi se izvaja še načrtovana druga faza po scenariju EVENT201 že od oktobra 2019

REŠITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vaše domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo različni zdravniki sveta, združeni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Državnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemški medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembnejši video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uroš Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniški zbornici Slovenije

Poziv tožilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zločinu zoper človeštvo!


Dr. Reiner Füllmich: "CORONA škandal je zagotovo največji zločin zoper človeštvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ČASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVEČJA LAŽ V ZGODOVINI ČLOVEŠTVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAŽI!

Poziv Vladi Janeza Janše Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati možganov

DESET ZAPOVEDI — tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodržavljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija želi, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA ŽIVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala že leta 2018!

Je to vaša nova fašistična normalnost, gospa tovorišica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


Črni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se bliža bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci domače in svetovne masonerije že začeli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


Španski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odločno zoper NWO, razkril vsote podkupnine, če bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na največji angleški internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukašenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janežič Ambrožič?

Zastrašujoča RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci še dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAŠE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Križnar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je že začelo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", še ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj šele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija ječi pod tiranijo fašističnh državnih organov. To čaka tudi Slovenijo!

TO BO POVZROČILO CEPLJENJE-ČIPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skušajo doseči popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KONČANA!

V Nemčiji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TURČIJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v službi vatikanske RKC, ki so menda zavezani širiti RESNICO?

Gripa sovražnica ali naša prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

Čipirali so živali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZAŠČITNE" maske?

Naša nova članica, gospa profesorica Monika Maku sporoča oblastnikom

Kako je mogoče, da domala vse vlade in mediji lažejo o KORONA pandemiji?

Od samega začetka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, že jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Janša se je znova zlagal

Šokantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj načrt poteka epidemije

Ivan Janez Janša dvojni tajni agent UDBE in nemške BND?

CEPIVO SMRTI ZA LAŽNO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resničnega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper človeštvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolžnost posredovati javnosti informacije javnega značaja!

Vseslovenski zbor Osveščenih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ČIPIRANJE IN 5G JE NAŠA PRAVICA IN DOLŽNOST!

KAKO GLOBOKO SEŽE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMŠKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZAŠČITNE" MASKE VOJNIH DOBIČKARJEV

Virusov, ki bi skakali iz človeka na človeka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo še bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIŠKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOŽBA (PRO)PADAJOČIM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUŽBI!

"Žvižgač" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDEČI VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prišla na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv miličnikom in vojakom!

IZVRŠEN DRŽAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, še ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaših laži, prevar, zvijač, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

Še ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas hočejo ČIPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik našega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjšega dvoma, zločin nad človeštvom!

Kacinu ušlo v mikrofon, ko bo narod dokončno spregledal bo pa njemu in še komu ušlo
tudi v hlače!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tisoče milijardah USD, ki jih je vložil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Rižner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemški dr. med. Claus Köhnlein

Janša že 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suženjstva Pamet PREPOVEDANA! Možen bo tudi državni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAŽETE!

"MODI" - SARS Originalni nemški dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ušla na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si čiste vode, KORONA VIRUS je največja
prevara človeštva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse več pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?