Zdravje in medicina


Ali ste vedeli ....?

Epidemija pti?je gripe

... da dejanski dokazi za obstoj virusa pti?je gripe ne obstajajo. Vse, kar je predstavljeno javnosti, so modeli virusa, pripravljeni v neznanem anglekem laboratoriju. ?e se elite dokopati do realnih dokazov, vam ne bo uspelo. Dokazovanje obstoja virusa H5N1 je procedura, ki temelji na prevari, na vrsti "posrednih dokazov", ki ne dokazujejo ni?esar. Iz tkiv mrtvih ivali ni mogo?e pridobiti niti osovraenih virusov, niti protiteles.Vse je del planirane akcije, katere cilj je ustrahovanje prebivalstva in ustvarjanje ugodnih pogojev za sprejem diskriminatornih zakonov. Obenem gre za bajen zasluek farmacevtskih koncernov, ki sluijo s prodajo zdravil (npr. Tamiflu). Ob zauitju zdravila, ki je v resnici bioloko oroje, pridejo v vae telo substance, ki povzro?ijo podobne simptome kot o?itana bolezen; masovna vakcinacija bi dejansko pomenila okubo in pojav epidemije.

Vegetarijanci uspeneji od mesojedcev

... da je prepri?anje, da jemesna hrana potrebna za doseganje odli?nih fizi?nih rezultatov, zmotno. ?e bi bila ta predstava pravilna, potem ne bi smeli najti toliko vegetarijancev med vrhunskimi portniki. Ve? kot sto portnih zvezd se prehranjuje vegetarijansko in sicer v petindvajsetih razli?nih portih, kjer je potrebna vzdrljivost, mo?, koordinacija in gib?nost.
Vrhunski portniki vegetarijanci so prisotni v vseh portih. V nizu primerjalnih testov vzdrljivosti, ki jih je vodil Dr. Irving Fisher iz univerze Yale, so se vegetarijanci odrezali dvakrat bolje od vsejedcev. Ko so vsejedci za?eli uivati 20 % manj beljakovin, se je njihova vzdrljivost pove?ala za 30 %. A ne le to; raziskave potrjujejo, da pri portnikih, ki ne jedo mesa, ni pomanjkanja eleza in drugih mineralov. Pri portnih dosekih igrajo glavno vlogo ogljikovi hidrati, ki optimizirajo miice in rezervo glikogena v jetrih ter omogo?ajo portnikom dolgotrajne napore.

Zdravljenje raka

... da je metodo za 100% uspeno zdravljenje rakae leta 1931 odkril Royal Raymond Rife. Potem, ko je izumil elektronski mikroskop z neverjetno pove?avo (60.000 krat) se je lotil raziskovanja mikroorganizmov z "resonantno svetlobno tehnologijo" in ugotovil individualne spektralne karakteristike posameznih mikrobov. Ko je nanje usmeril ustrezen frekven?ni snop z njihovo lastno frekvenco, so zaradi resonance preprosto "pregoreli". S to metodo je 100% uspeno zdravil kakih 20 razli?nih hudih bolezni, na ?elu z rakom (s frekvenco 2128 Hz), saj je ugotovil, da je ta povezan z virusom "Cryptocides primordiales", ki lahko zavzame 4 razli?ne oblike. Toda z zdravimi ljudmi ni mono sluiti, zato so ga farmacevtski lobiji onemogo?ili in uni?ili njegovo zapu?ino. Danes "industrija zdravljenja raka" zaslui nekaj 100 milijard dolarjev letno. Kdo bi se odrekel taknemu zasluku? To ni prvi?, da so farmacevtski lobiji dosegli umik u?inkovite in cenene metode zdravljenja raka. Enako se je zgodilo z vitaminom B17.

Kaj je smoter ivljenja?

... da zdravljenje ni samo odpravljanje bolezni, temve? je razreevanje vzrokov, ki so pripeljali do bolezni. Bolezenje znak neuglaenosti, poruenega ravnovesja med osebnostjo in duo in deluje kot alarm ter razlo?no opozorilo, da nekaj ne delamo prav. Smoter ivljenja je uresni?itev namena due. Kadar razum (osebnost) tega ne razume, pride do nezaelenega psihi?nega stanja, ki se naposled odrazi na fizi?nem nivoju, kjer ga lahko prepoznamo in odpravimo. Potrebno je o?i?enje napetosti, ki nastajajo kot neravnovesja med notranjimi energijami, ki napajajo posamezne organe. Pravzaprav nas nih?e ne more ozdraviti, razen nae due.

Zdravnik lahko popravi fizi?no telo, zdravilec lahko uravnovesi energijske tokove, kdo pa bo ozdravil nas same? ?e ne zdravimo resni?nih vzrokov, neustreznega odnosa ali ravnanja, ozdravljenja ni - kot bi otroku, ki se zaletava z glavo v zid, vedno znova dajali obkladke na bole?e ?elo.

Aspartam

...da Aspartam, umetno sladilo drube Monsanto, ki se dodaja mnogim napitkom, jedem in sladkarijam, kljub izjemno iroki uporabi v sodobni prehrani povzro?a zaskrbljujo?e simptome, od izgube spomina, pa vse do tumorja na moganih. Je ena izmed najnevarnejih snovi, ki jo meajo v hrano nepou?ene javnosti.
Med 90 razli?nimi dokumentiranimi simptomi zaradi aspartama so glavoboli in migrene, vrtoglavica, izguba zavesti, slabost, otrplost, kr?i v miicah, pove?anje tee, koni izpu?aj, depresija, utrujenost, razdraljivost, pospeeno delovanje srca, nespe?nost, teave z vidom, izguba sluha, teave z dihanjem, napadi panike, motnje v govoru, izguba okusa, bren?anje v uesih, vrtoglavica, oteeno pomnjenje in bole?ine v sklepih.

Verodostojnost Svetovne zdravstvene organizacije

... da je bil klan Rockefellerjev od nekdaj obseden z nadzorom svetovnega prebivalstva. Rockefeller Institute for Medical Research je financiral poskuse, pri katerih je dr. Cornelius Rhoads ljudi namenoma inficiral z rakastimi celicami. Rockefellerjeva fundacija je skupaj s Svetovno zdravstveno organizacijo pripravila projekt dvojnega cepiva proti tetanusu. V cepivu, ki so ga preizkusili v siromanih dravah Nikaragvi, Mehiki in na Filipinih, je prisoten ?loveki hormon gonadotropin (hCG). Nastala protitelesa proti hCG imajo za posledico spontani splav nose?e enske. Ta program cepljenja je bil 20 let v uporabi pri enskah v starosti od 15 do 45 let. Ob zapisanem se poraja resen dvom v verodostojnost Svetovne zdravstvene organizacije kot organa za za?ito zdravja prebivalcev.

Ekspresna vzreja mesa

... da je po letu 1885 reja in prehrana goveje ivine v ZDA omogo?ila vzrejo 500 kg teke ivali za zakol in pridelavo t.i. >marmoriranega mesa<, v 24 mesecih. Po drugi svetovni vojni pa so isto telesno teo ivali z ve? kot 30% ma?obe dosegli v 14 mesecih (koliko danes?). Pri divje rasto?ih ivalih in goveji ivini na pai je le izjemoma mogo?e pridelati marmorirano meso, ki vsebuje visoke koli?ine triglicerola in nasi?ene ma?obne kisline (NMK). Danes se ve?ina porabljenega govejega mesa proizvaja intenzivno s prehrano itnih koncentratov, ki pogojujejo tudi specifi?no sestavo ma?obe oz. ma?obnih kislin (visok dele NMK in nizek dele 3-n ter visok dele 6-n ma?obnih kislin), kar daje sodobni prehrani zna?ilno (nezdravo) sestavo. Dananje meso ivali je tako komajda e senca tistega izpred 200 in ve? let, ko so z ivalmi ravnali tudi mnogo bolj humano.


Podhranjeni ob obilici hrane

...da je skupina zdravnikov amerikemu Kongresu e l.1936. predo?ila "alarmantno dejstvo", da ?loveka hrana, sadje, zelenjava in posevki,ki jih gojijo na milijonih hektarov zemlji?, ne vsebujejo ve? zadostne koli?ine mineralov, kar povzro?a pri ljudeh kroni?no podhranjenost, ne glede na vneeno koli?ino hrane. Ta dokument je bil vse do nedavnega nedostopen javnosti. Ker je bila neko? hrana bogata z minerali, se je bilo mo? z njo nasititi z manjimi koli?inami. Danes ?lovek ne more pojesti dovolj hrane, da bi z njo dobil potrebno koli?ino nujnihmineralov in hranljivih snovi. To je eden izmed razlogov za vseve?jo debelost, ob hkratnem siromaenju teles v pogledu mineralov in vitaminov. Slednji so za ?loveki metabolizam in zdravje nenadomestljivi, vnaanje s prehranskimi dodatki pa ni ustrezno, saj gre za kristalnoin ne koloidno obliko, kakrno je telo sposobno izkoristiti.


Uporabnost prehranskih dodatkov

... da je problem vitaminov v prehranskih dodatkih v njihovi absorbciji v ?loveko telo. Problem je v njihovi kristalni strukturi, saj velikost kristalnih mineralov mo?no presega velikost ?loveke celice. V primeru uivanja vitaminsko-mineralnih tablet se kovinski elementi in minerali ali njihove soli v krvi absorbirajo le 8-12%, ostanek pa izlo?imo skozi ?revesje. Tudi omotanje mineralov v amino-kisline in proteine ne omogo?i celici, da jih pogoltne ve? kot 50%. Naravni minerali, ki jih jih telo lahko vsrka iz hrane, se v njej nahajajo v koloidni obliki (vrsta raztopine, katere delci so ve? tiso?krat manji od celice, cca 0,01 mikron). Delci mineralov imajo tu e eno pomembno lastnost: so negativno naelektreni (v nasprotju s kristalnimi elementi), zato jih pritegne k stenam ?revesja. Jod v koloidni obliki je eden najvanejih elementov za zdravje, toda ?e bi pojedli dve ali tri zrnca prostega kristalnega joda, bi vas to lahkoubilo.


Pitje vode in izlo?anje kalija

... da je nasvet o pitju velikih koli?in vode dvorezen. Z vsakim znojenjem in uriniranjem iz telesa izlo?amo kalij, ki ga le teko nadomestimo, saj hrana z njim ni ravno bogata. Kalij je prisoten v vsaki celici in je nujen za delovanje iv?nega sistema, prenos hranljivih snovi do celic, spro?anje energije iz miic... Uravnava ravnovesje vode v telesu, pomaga pri obnovi tkiv, modric in pokodb, odstranjuje kislino iz sklepov in je naravni blailec bole?inskih draljajev, glavobolov in migren. Kalijje klju?en element za odvajanje neprebavljenih produktov in prepre?uje zastruplnaje telesa. Telesu ga je treba vsakodnevno dovajati. Pomanjkanje kalija povzro?a artritis, osteporozo, povian krvni tlak, angine, mogansko in sr?no kap, dijabetes. In prav to so danas vodilne bolezni v svetu. Zakaj se o tem mol?i? Takna mala dezinformacija povzro?i farmacevtskim koncernom in medicinskim ustanovam veliko dela...


Strahovi - povzro?itelji bolezni

...strahovi so med najpomembnejimi povzro?itelji bolezni. Strahovi temeljijo na omejujo?ih, negativnih prepri?anjih z nizko vibracijo oz. frekvenco. Vsa negativna prepri?anja pokodujejo nae etrskotelo, kar seveda deluje na fizi?no telo. Strahovi imajo e to posebnost, da se pogosto vrtimo v njih kot v za?aranem krogu. Tako jim radodarno poklanjamo ve? in ve? svoje ivljenjske energije in jih s tem krepimo. Strahovi blokirajo ivljenje v nas, nas spreminjajo v ive mrtvece. To dejanje proti naravi rui harmonijo z njo, zato po zakonu sledi nujna posledica. Velja se vpraati: Ali sem pripravljen sprejeti posledice te destruktivne energije, ki se ji zdajle prepu?am? Strah ni nekaj, ?emur se z voljo ne bi mogli upreti. Gre le za nae videnje, predstavo v naem umu, ki jo lahko spremenimo. Koristno je vpraati se: "In kaj potem, ?e se zgodi tisto, ?esar se bojim? Se bo svet sesul?" Takoj, ko sprevidimo, da posledice niso tako usodne, da jih ne bi mogli preiveti, se strah pri?ne razkrajati.

Uspenost alternativnih metod zdravljenja

...da se ve?ina alternativnih metod (zdravljenje z bioenergijo, reiki, ...) od metod klasi?ne medicine ne razlikuje po drugem kot po pristopu: delujejo na energijskem nivoju in odstranijo energijsko motnjo,a ne odpravljajo vzrokov bolezni. Ker ti ostanejo e nadaljeaktivni, se bolezen ponovi. Tudi v tem primeru, tako kot pri obi?ajnem medicinskem pristopu, bolnik ne sodeluje in ne prispeva k spremembi stali?, ki so bolezen priklicala. Takna terapija ni ni? bolja od metod klasi?ne medicine. Kadar k ozdravitvi ne prispevamo sami (s spremembo zavesti oz. stali?), obi?ajno nismo naredili veliko in kli?emo novo, tejo lekcijo, ki bo nova prilonost za popravek napake. V primeru alternativnega tretmaja si skuamo zdravje dobesedno kupiti. A takno zdravje traja le kratek ?as.


Nevarni mobilni telefoni

... da po zadnjih raziskavah ura telefonskega razgovora z mobilnim aparatomob uesu telo obremeni toliko kot 66.6-kratno rentgensko snemanje plju?. tudije mikrovalovnega sevanja in njegovih posledic na ?loveko telo - posebno telo otrok, kaejo vse bolj ?rno sliko. Prihaja do resnih motenj delovanja organizma na celi?ni ravni, kar se odrazi v tevilnih boleznih - raku, debelosti, diabetesu, alergijah, kroni?ni utrujenosti, oslabelem sluhu in vidu... Obolelost za rakom po svetu v zadnjem ?asu dobiva zaskrbljujo?e dimenzije. Standardi za varno izpostavljenost mikrovalovnemu sevanju so o?itno preve? blagi; francoski minister za zdravje je januarja 2008 svetoval, naj se otrokom ne dovoli ve? kot 6 minut GSM razgovorov dnevno, ruski znanstveniki pa so otrokom pod 18 let svetovali, naj GSM aparate uporabijo le v nujnih primerih.


Ustreznost medicinskih metod

... da je zaupanje v ustreznost medicinskih metodmarsikdaj vpraljiva. Njihova (ne)uspenost je zgovoren pokazatelj. Ali je primerno, da sovranika tol?e tako, da zraven pobije tudi velik del lastne vojske (ali vso)? Prav to se dogaja v primeru antibiotikov, kemoterapije, obsevanj. Preteni del naih farmacevtskih preparatov so strupi, nekateri zelo mo?ni, ki telesu naredijo veliko kodo, v?asih celo ve?jo kot bolezen sama. Raziskati, kaken je medsebojen vpliv razli?nih zdravil, na katere je marsikdo doivljenjsko obsojen, in kakni so stranski pojavi kombinacij, je prakti?no nemogo?e. Medicina seveda ne raziskuje, kako posamezna zdravila vplivajo na subtilno etrsko in astralno telo, ki nedvomno (z daljim reakcijskim ?asom) povratno vplivajo na fizi?no telo.

Mehaniki za ?loveko telo

... da je primerjava ?lovekega telesa z bencinskim motorjem zelo zanimiva. V primeru nedelovanja avtomobila (najpogosteje motorja) se zate?emo k mehaniku poobla?enega servisa proizvajalca vozila (ki avtomobil seveda pozna do podrobnosti). Ta teavo opredeli kot enega od treh monih tipskih problemov: kot teavo z dovodom goriva, teavo z vigom goriva (avtoelektrika) ali teavo s sistemom mazanja in prenosa mo?i. Kakopa je s tem pri mnogo bolj zapletenem in dovrenem izumu - ?loveku? ?lovek je med drugim opremljen z vsemi potrebnimi sistemi, da se popravi sam. A v primeru bolezni se zate?emok zdravniku, kar je podobno, kot bi se pri okvari avtomobila zatekli k avto elektri?arju; tudi ta pozna le eno plat ?loveke problematike: fizi?no telo. Pri ?loveku za vsemi problemi zdravja ti?i en sam vzrok - ravnovesje ljubezen : strah je bilo porueno v prid slednjemu.


Navidezna alergija na jagode

... da so jagode ?udoviti plodovi, nabiti z antioksidanti, ki odli?no?istijo kri in so bogat vir vitamina C (na enoto tee celo ve? kot citrusi). Gozdne jagode imajo ve? fosforja kot vrtne. Vsebujejo antocianozide, ki varujejo sklepe inhrustanec, ter salicilno kislino (sestavina aspirina). Uivanje jagod pri nekaterih povzro?i neke vrste koprivnico, kar je znamenje preob?utljivosti na beljakovino vplodovih. Te vrste pridobljena koprivnica pa ne pomeni ni? drugega kot prenaglo razstrupljanjetelesa, pri katerem pridejo strupi tako hitro na povrino, dapovzro?ijo izpu?aj. V ve?ini primerov ne gre za pravo alergijo. Koprivnicaizgine, ?e zauijemo krepko odvajalo in se nekaj dni izogibamo beljakovinski hrani. Jagode lahko brez strahu jedo tudi sladkorni bolniki, kajti jagodni sladkor(levuloza) se brez teav izlo?i. Pospeujejo tudi izlo?anje se?a, zdravijodrisko, pomagajo pri jetrnih, artritisnih in revmati?nih obolenjih, zlati ili, slabokrvnosti.


Diabetes - bogat vir zasluka farmacevtov

... da po nekaterih podatkih vsak drugi Ameri?an danes trpi za eno od oblik diabetesa- tudi debelost je ena od prikritih oblik te bolezni, kot vemo, pa je kar tretjina Ameri?anov predebelih. L. 1960 je japonski zdravnik Nioti Sakarazava ugotavljal, da se vzrok nastanka diabetesa e 30 let po odkritju insulina niti ne poskua zdraviti. Zdravniki predpiejo uporabo insulina in obsodijo dijabetike, da ga uivajo do smrti. Medicina priznava, da insulin ne zdravi dijabetesa; znane so sicer uspene metode zdravljenja, a jih medicina ne uporablja. Milijoni diabetikov tako le polnijo epe farmacevtske industrije. Sakarazava je dejal tudi naslednje: " Prepri?an sem, da bo zahodna medicina prej ali slej priznala, de je beli rafinirani sladkor morilec tevilka ena v zgodovini ?lovetva - smrtonosneji kot opij ali radioaktivni delci". Sramota je, da na sladkarije navajamo otroke in jih tako e v rani mladosti izpostavljamo nevarnosti, da bodo postali sladkorni bolniki.

Zmota o mleku, bogatem viru kalcija

... da je informacija o mleku- bogatem viru kalcija, zavajajo?a. Ameri?ani popijejo ve? kravjega mleka in mle?nih proizvodov kot ve?ina ostale svetovne populacije. Torej bi morali imeti ?udovito mo?ne kosti, kajne? Na alost ni tako.Nedavna tudija je pokazala, da imajo amerike enske, stareje od petdeset let, enonajvijih stopenj pogostosti zlomov kolkov na svetu. e ve? zlomov so zabeleili v nekaterih evropskih dravah in na obmo?jih v JunemPacifiku (Avstralija in Nova Zelandija), kjer se povpre?no zauije e ve? mleka kot v ZDA. Povezava je v tem, da ivalski proteini povzro?ajo zakisanost organizma. Da bi telo nevtraliziralo tostanje, za?ne ?rpati iz kosti kalcij, da bi povzro?ilo vijo stopnjo bazi?nosti organizma. Pomanjkanje kalcija v kosteh pa povzro?a zlome. Povezanost med uivanjemivalskih proteinov in osteoporozo je ugotovilo kar 87 raziskav.

Vegetarijanstvo in proteini

... da tevilne raziskave potrjujejo, da so rastlinski proteini, ki se sicer bolj po?asi, a enakomerneje, sintetizirajo v ?lovekem telesu, najbolj zdravi proteini. Pri uivanju ivalskih proteinov rast telesa poteka hitreje, zato naj bi veljali za >bolj kakovostneOd kod bom dobil proteine?< ?eprav vedo, da jih rastline vsebujejo dovolj, so nekateri prepri?ani, da je potrebno v enem obroku zauiti ve? razli?nih vrst zelenjave. A v kar ste prepri?ani, to je za vas resni?no indeluje! Toda danes vemo, da ?loveki organizem skozi kompleksni metaboli?ni sistem, ki ima sredi?e v jetrih, lahko pridobi vse esencialne aminokisline iz rastlinskih virov, zato ni potrebno uivati ve?jih koli?in rastlinskih proteinov ali natan?no na?rtovati sestavin pri vsakem obroku.Ali ste kdaj pomislili, zakaj bi imele rastlinojede ivali - krava, kozaali konj napredneji metabolizem kot ?lovek?

Pasti uivanja soje

... da vse ve? raziskav kae, da negativne strani uivanja sojeob?utno prednja?ijo pred pozitivnimi. Govorijo o teavah s ?itnico, rakavimi obolenji, teavami s plodnostjo in alergijah. V predelanih ivilih na zahodu uporabijo veliko obdelane soje - beljakovin in olj; ob pridelavi teh pa se ne odstranijo sicer prisotni toksini, ki so celo rakotvorni. Dandanes naj bi bilo okoli 80 odstotkov soje gensko spremenjene. Najve?ja teava je v tem, da soja vsebuje izoflavone - hormone, ki posnemajo delovanje estrogenov. To je nevarno predvsem otrokom. Tako mal?ki, ki jih hranimo zgolj z nadomestkom iz soje, dnevno zauijejo enako koli?ino hormonov, kot jih vsebuje pet kontracepcijskih tabletk. Obstajajo tudi zdravi sojini izdelki, npr. natto, tempeh in miso - prav vsi pa so fermentirani. S fermentacijo se namre? zmanja vsebnost izoflavonov in toksinov v soji, nastanejo pa naravni probiotiki, ki jih naa prebavila dodobra izkoristijo.


Pozabljene lastnosti urina

... da je tradicionalno prepri?anje, da je urin - podobno kot blato - odpadni produkt telesa, zmotno. Je derivat krvi, podobno kot limfa. ?e ?loveku njegov urin vbrizgate v ilo, ni nikakrnih posledic. Urin je substanca, katere vrednosti se sploh ne zavedamo. Tako kot kri vsebuje kopico mineralov, vitaminov, protiteles, hormonov, proteinov in energij, ki so telesu koristni. Ledvica ne delujejo kot filter temve? kot kemi?ni laboratorij. Voda, bistvo urina, vsebuje bogastvo dragocenih informacij. ?e vse te snovi, energije in informacije ponovno vnesemo v telo, zagotovimo pozitivno povratno zanko, ki omogo?i okrepitev in pospeitev zdravilnih procesov. Stari narodi so se koristi pitja urina - shivambukalpe (urinoterapije) - e kako zavedali. Z urinom lahko hitreje ozdravite rane (posebno opekline), izboljate vid, lase, koo, preganjate prehlad in zobobol, balansirate organe... Urin je najbolje homeopatsko zdravilo, ustvarjeno v vaem telesu prav za vas...

Rez, odlo?ilen v ivljenju

... da je ena od najve?jih napak v porodninicah, da zdravniki otroku prezgodaj prereejo popkovino? Otrok se zato pogosto za?ne duiti, ker e ni navajen dihati v zunanjem okolju. Udarec po ritki, ki naj bi novorojen?ku zagotovil potrebno "vzpodbudo", je zanj velik ok innasilje: takoj ko pride na svet, je soo?en z grobostjo. Prvi vtis, ki ga tako ob rojstvu dobi je: ivljenje je grozno, nasilno, polno strahu. V njem ti?i sporo?ilo: Ne morem biti svoboden. Ta travma je ena od prvih vtisov o ivljenju in mnoge ljudi spremlja do smrti. Ve?ina ljudi se je sploh ne zaveda, vendar je skrita v nai podzavesti in nam prepre?uje, da bi zaiveli harmoni?no in sre?no ivljenje. Vsaki?, ko se sre?amo z novo situacijo v ivljenju, se odzovemo podobno kot prvi?: zato nas je strah, ker mislimo, da bomo spet doiveli podobno travmati?no izkunjo kot ob rojstvu. Ne upamo si tvegati in premakniti naprej.

Alge- naraven ?ude

... da algeveljajo za naraven ?ude, ki pozdravi prakti?no vse- od tega, da pomaga pri zdravljenju rakavih obolenj, pa do nianja holesterola, krvnega pritiska, red?enja krvi, prepre?evanja bakterijskih okub in mnogo ve?. Zakaj so alge tako dobre za nas? Oceani vsebujejo enake minerale kot?loveka kri, ti pa se nahajajo tudi v ivem tkivu alg. Ker so alge organskega izvora vsebujejo naravne vitamine in minerale, v takni obliki, kot jih nae telo zlahka prebavi. Dolo?ene vrste alg naj bi takovsebovale do 30-krat ve? mineralov kot kopenska hrana. Algi spirulina in chlorella vsebujeta velike koli?ine beljakovin, esencialne aminokisline, klorofil, bogastvo vitaminov in mineralov ter nenasi?ene ma?obne kisline, ki delujejo varovalno na zdravje. Posebnost Chlorelle pyrenoidose je rastni faktor chlorellin, ki spodbuja rast in obnavljanje celic, zavira proces staranja in pospeuje celjenje pokodovanega tkiva. Ker krepi obrambno mo? organizma, ga ?iti pred okubami in celo pred razvojem rakastih obolenj.

Presnova proteinov

...da se ob presnovi proteinov(meso, mleko in mle?ni izdelki) ustvarjajotri mo?ne kisline (veplova, ocetna in fosforna), ki jih ledvica ne morejo brez kode odvesti iz telesa. Telo jih zato najprej nevtralizira, kar stori tako, da jih vee na alkalne molekule Na, K, Ca in Mg, ki se nahajajo v telesu, ter s tem pretvori v nevtralne soli, ki se lahko izlo?ijo skozi ledvica. Presnova proteinov tako ropa telo mineralov, zato telo postaja vse bolj kislo. Gre za latentno "acidozo", ki se odraa v celi vrsti disfunkcij in bolezni. Tudi s kalcijem bogato mleko je za telo kodljivo, saj je kalcij v njem v strukturno neprimerni obliki, ob presnovi mle?nih proteinov pa se porabi ve? kalcija kot ga telo z njim pridobi! Prav kravje mleko sodi med glavne povzro?itelje osteoporoze. Dnevna za telo koristna koli?ina proteinov je le 40g.

Vir:svetovni splet


 

Komentarjev 

 
#148 seo Pricing 10:28 29-11-2022
%%

My webpage seo Pricing: https://www.t10.org/cgi-bin/s_t10r.cgi?First=1&PrevURL=https://www.infosectranslator.com/index.php?title=User_talk:DeeStidham9853
Citat
 
 
#147 web page 18:06 28-11-2022
Thankks for sharing your thoughts about Gibanje OPS.
Regards
How to train muscles web page: https://wiki.asta-siegen.de/index.php?title=Title_Post_Working_Ways_To_Build_Muscle_-_Bodybuilding muscles and steroids
Citat
 
 
#146 Seo Prices Uk 15:47 28-11-2022
%%

my blog; Seo Prices Uk: http://www.gakkoutoilet.com/cgi/click3/click3.cgi?cnt=k&url=http://baeksongrh.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=296
Citat
 
 
#145 stromectol order 11:28 28-11-2022
I have read so many posts about the blogger lovers
except this piece of writing is in fact a nice post, keep it up.
Citat
 
 
#144 seo Prices 09:10 28-11-2022
%%

my web site seo Prices: http://www.photonfeel.com/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=45735
Citat
 
 
#143 ivermectin 05:55 28-11-2022
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added" checkbox and now each time a comment
is added I get several e-mails with the same comment.
Is there any way you can remove me from that service?
Many thanks!
Citat
 
 
#142 web page 22:46 27-11-2022
I just like the valuable information you provide to yoir articles.
I'll bookmark your weblog and cheeck once more here frequently.
I'm moderately certain I'll be told lots of new stuff right right here!
Good luck for the following!
Bomb muscular web
page: https://turkce.okulyazar.com/forum/profile/ivyfryett244829/ bombeo muscular para mujeres
Citat
 
 
#141 power-assembly.com 16:09 27-11-2022
magnificent points altogether, you just won a new reader.

What would you suggest about your put up that you
simply made a few days ago? Any positive?

my blog post; power-assembly.com: https://www.starbookmarking.com/story/by-pickup
Citat
 
 
#140 homepage 02:37 27-11-2022
Hi, I think your website might bee having browser compatibility issues.
When I look at your website in Chrome, iit looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a qujick heads up!
Other ten that, awesome blog!
Calidad homepage: https://autoskola-barbara.hr/community/profile/lavernexnq48482/ Entrenar músculos
Citat
 
 
#139 สาระน่ารู้ทั่วไป 18:05 26-11-2022
Link exchange is nothing else but it is simply placing the other person's website link on your page at suitable place and other person will also do similar in favor of you.


my web page; สาระน่ารู้ทั่วไ ป: https://www.blurb.com/user/pondigocom?profile_preview=true
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 221 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?