Pri darovanju organov so javnosti zamol?ane bistvene stvari

24UR(Foto: iStockphoto)

Konec minulega leta smo lahko v medijih zasledili podatek, da 90 odstotkov Slovencev podpira darovanje organov in da v nai dravi pridobijo premalo organov. Premalo darovanih organov pa zdravniki pripisujejo tudi zapletenosti zdajnje zakonodaje. Zato bo e v za?etku letonjega leta na vladi prenovljen zakon o odvzemu in presaditvi delov ?lovekega telesa, ki bo med drugim uzakonil t. i. domnevno privolitev, da bi se torej vsakega posameznika telo za darovalca organov ob smrti, razen ?e se jasno izre?e, da temu nasprotuje.

Povsem druga?no mnenje o darovanju organov pa ima Nemka Renate Greinert, ki v knjigi Rde?a zanka opisuje svojo hudo izkunjo, ki jo je doivela, ko so odvzeli organe njenemu petnajstletnemu sinu. Povsem nepou?ena o tem, kaj v resnici pomeni odvzem organov, sem dovolila, da so me transplantacijski zdravniki zmanipulirali. Vsak si mora sam pri sebi priti na jasno, ali verjame, da je ?lovek, katerega organi so ivi, truplo kot nam skua dopovedati transplantacijska medicina ali pa umirajo?i in zato iv ?lovek, pravi Greinertova. V nadaljevanju navajamo nekaj zelo zanimivih odlomkov iz omenjene knjige.

Mogansko mrtev ?lovek je e zmeraj 97-odstotno iv

Transplantacijska medicina teje mogansko mrtve osebe za umrle. Tako jih ozna?uje ele od zadnje polovice 20. stoletja zato, da bi umirajo?im ljudem lahko odvzeli ive organe. Ampak ?lovek po moganski smrti e ni mrtev, temve? kar 97-odstotno iv. Avtorica se sprauje ali ?lovek res nima pravice umreti nerazrezan? Pravi, da transplantacijska medicina degradira darovalca v objekt reciklae, sprejemalca pa v ?loveka iz lego kock, ki ga je mogo?e predelovati in dodelovati.

Kot navaja v knjigi Rde?a zanka, dr. Wainwight Evans, specialist, ki je iz protesta zapustil svetovno znani transplantacijski center bolninice Papworth v Cambridgeu, ni ve? hotel sodelovati pri operacijah, pri katerih ivim ljudem odvzamejo srce. In to se ne dogaja samo s srcem. Takole pripoveduje: V eni od vodilnih u?nih bolninic je bila tiridesetminutna operacija odvzema ledvic neke 'mogansko mrtve' mlade enske, rtve prometne nesre?e, skoraj kon?ana, ko je kirurg zaprosil asistente, naj telesu odvzamejo nekaj tkiva, medtem ko je ledvice poloil v hranilno teko?ino. Med operacijo so bila umetna plju?a priklopljena, da se ledvice ne bi za?ele razkrajati. In ko so jih odklopili, se je zgodilo nekaj nepojmljivega: 'truplo' je zahlastalo po zraku. In to se je ponavljalo znova in znova. Dr. Evans je prepri?an, da darovalec e lahko ?uti bole?ino, in to pojasnuje: Pri vsaki operaciji se lahko zgodi, da se bolnikov krvni tlak in utrip nenadoma izredno zviata. To je pri normalni operaciji znamenje, da bolnik ?uti bole?ino ali je pod stresom in je treba temu prilagoditi anestezijo. Enako se dogaja pri presajanju organov, toda tedaj redko kdaj dajo anestezijo, ker kirurg domneva, da darovalec ne ?uti ni?esar ve?.

Zdravnik priznal, da alujo?im laejo

Vodilni zdravnik z oddelka za intenzivno nego odkrito pove, da osebje alujo?i druini, ko mora sprejeti teko odlo?itev, ali naj privoli, da bi njihov ljubi sorodnik postal darovalec, lae. Malo se je treba zlagati. Trdimo, da odvzemamo organe po smrti. Nikoli nisem bil toliko pogumen, da bi rekel druga?e. ?e bi jim povedali, kaj se v resnici zgodi, sem prepri?an, ne bi bilo nobenega darovalca ve?. Isti zdravnik pravi: To odkrito povedano pomeni, da v operacijsko dvorano pripeljejo bolnika, ki diha in mu utripa srce, priklopljenega na naprave za ohranjanje ivljenjskih funkcij.

Kot navaja Renate Greinert v svoji knjigi, ji je neki zdravnik izjavil: Ko postane bolnik potencialni darovalec organov, se miselnost medicinskega osebja spremeni in vse poteka hitreje. Ne obravnavajo ga ve? kot bolnika, potrebnega zdravljenja in skrbi, temve? le e kot truplo z utripajo?im srcem. Greinertova je kirurga, ki je odvzel njenemu sinu organe, vpraala: Zakaj ne poveste javnosti vsega o darovanju organov? Takole je odgovoril: ?e bi javnosti razkrili vse, ne bi dobili nobenih organov ve?!

Anestezisti odklanjajo sodelovanje pri presajanju organov

Dr. Hill, vodilni anestezist v bolninici Adden brook, Anglija, pripoveduje: Od trinajstih anestezistov jih sedem ni hotelo ve? sodelovati pri odvzemu organov. Z njihovimi pogledi na ivljenje in smrt ni bilo ve? zdruljivo, da so morali dajati darovalcem organov anestezijo, jim celo predpisovali sredstva zoper bole?ine, kar pomeni, da ni lo za mrtve osebe, ampak za ive. Enojne organe (srca, jeter, plju?) je mogo?e odvzeti za presaditev samo tedaj, ?e ?lovek e diha in mu e bije srce, sicer ti organi za presaditev niso uporabni.

Obstaja tudi dokumentarni film o diagnostiki moganske smrti, namenjen izobraevanju v medicinski stroki. V njem se zelo jasno vidi, da se domnevni mrtvec, pripravljen na odvzem organov, e premika.

Transplantacijska medicina vztrajno ozna?uje mogansko mrtve osebe za umrle. V najvidneje nasprotne dokaze taknemu pojmovanju sodi gotovo tudi dejstvo, da lahko mogansko mrtve nose?nice donosijo zdrave otroke in da mogansko mrtvi moki lahko doivijo celo erekcijo in pasivno spo?nejo otroke. Dr. Estol je pokazal dramati?ni videoposnetek ?loveka, ki se je potem, ko so mu ugotovili mogansko smrt, skual dvigniti in prekriati roke. Kljub temu je dr. Estol navzo?im zatrjeval, da je bil ta darovalec truplo.

V Harvard Medical Reportu iz leta 1968 beremo, da je mogansko mrtva oseba tista, ki nima nobenega refleksa ve?. Zaradi sprememb teh kriterijev pa danes lahko razglasijo za mogansko mrtvega mokega, ki kae e sedemnajst mogo?ih refleksov in ensko s tirinajstimi refleksi! Kar petinsedemdeset odstotkov mogansko mrtvih oseb se lahko premika, se postavi pokonci, objame osebje, ki jih neguje, in se odziva z grgrajo?imi glasovi. Profesor Spaemann je navedel besede nekega nemkega anestezista: Mogansko mrtvi ljudje niso mrtvi, temve? umirajo?i. Paul Byrne, dr. med. iz Toleda: Ugotovitev, da so mogani ali kateri drug organ, prenehali delovati, e ne pomeni, da je prizadeti organ uni?en, e veliko manj pa, da je znamenje smrti tistega ?loveka.

Nekatere ljudi s pokodbami moganov bi lahko e reili

Po najnovejih spoznanjih bi lahko reili e ve? bolnikov, ki so jim odpovedali mogani, ?e bi jih takoj za?eli reevati tako, da bi varovali pokodovane mogane, med drugim tudi s terapevtskim podhlajevanjem in vzdrevanjem normalnega krvnega tlaka. Toda takna obravnava mogansko pokodovanih bolnikov nasprotuje ciljem transplantacijske medicine. Neustrezno obravnavo je doivel tudi sin avtorice knjige in velik pretres tudi njegova mati Renate Greinert, ko je dr. Hill po pregledu dokumentacije o njegovi smrti izjavil: Sploh ni bil mogansko mrtev. Njegov krvni tlak je bil preve? konstanten. Kako je mogo?e, da so zdravniki izgubili svojo ?love?nost, da lahko ugotavljajo mogansko smrt zgolj z mislijo na odvzem organov?
Nekdanji zagovorniki koncepta moganske smrti, kakren je prof. Shewmon iz Zdruenih drav Amerike, so mnenje spremenili, ko so ugotovili, kako dolgo e lahko ivijo ljudje, ki so jih diagnosticirali kot mogansko mrtve. Do zdaj najve? trinajst let in pol.

Transplantacijski zdravniki ne upotevajo elja umirajo?ih

Prof. dr. Franco Rest: Kadar govorimo o 'darovanju organov', mislimo predvsem na ljudi, ki organe potrebujejo. Pri tem skoraj povsem pozabljamo na ivljenje 'darovalcev organov', ve?inoma ponesre?encev. ?e bi lahko umirajo?e vpraali, kako bi si eleli umreti, bi prile v ospredje tele zna?ilnosti: svoje ivljenje bi radi kon?ali nemoteno, brez zavla?evanja, pospeevanja, osebno, socialno intergrirani, duhovno upotevani, nebole?e. Ob tem ne bi hoteli biti sami, osamljeni in zapu?eni, ivljenje bi radi kon?ali pomirjeni s seboj in z okoljem ter ivljenjsko izpolnjeni. ?e si ogledamo te besede, ugotovimo, da nima transplantacijska medicina skoraj ni? skupnega s taknimi eljami umirajo?ih. Umirajo?emu moramo omogo?iti, da umiranje ustrezno prestane, mu torej omogo?iti ivo umiranje. Ker pa transplantacijsko medicino zanima predvsem ivljenje prejemalca organa, pozablja na dokon?anje ivljenja umirajo?ega in njegove svojce.

Cerkev pravi, da moramo biti ljube?i do umirajo?ih, toda hkrati podpira darovanje organov

Cerkev poudarja, kako pomembno je spremljanje umirajo?ih in da bi bilo treba vsakomur zagotoviti pravico, da bi zdrsnil v ve?no ivljenje dostojanstveno, v tiini in miru, ?asovno tako, kot mu ustreza, v zavarovanem prostoru in brez zahtev tretjih oseb. Darovanje organov in spremljanje umirajo?ih se izklju?ujeta. Cerkev poudarja, da je vsak ?lovek individualna boja stvaritev, vendar ne nasprotuje, ko medicina ?loveka degradira v reciklani objekt. Renate Greinert v knjigi Rde?a zanka pravi, da se ji pogosto dozdeva, da si vsak ob prestopu cerkvenega pragra ogrne pla? kr?anskosti, ko gre iz cerkve, pa ga odloi. Kakne vrste ljubezen do blinjega je, da nekomu naloi bole?e posege, da bi reil nekoga drugega ali celo ve? ljudi? Noben zdravnik ne bi dovolil, da bi svojci malo trpin?ili umirajo?ega bolnika, da bi videli, ali se morda e odziva. Zakaj se do umirajo?ih darovalcev organov vedemo tako grobo, druga?e, in tega ne uvidimo?

Svojci se zaradi privolitve pogosto po?utijo krivi

V?asih minejo leta, desetletja, preden se stari ne opogumijo in soo?ijo z odvzemom otrokovih organov. Tisti, ki pri tem niso uspeni ali so le deloma, pogosto zbolijo in morajo poiskati psihoterapevtsko pomo?. Spoznanje, da so svojega otroka ali katerega drugega sorodnika s svojo odlo?itvijo poslali v no?no moro, da so samo oni odgovorni za 'da' pri darovanju organov, pripelje tevilne stare do popolnega zloma. Na splono zapadejo v hudo duevno krizo, predvsem matere. Nikomur se ne morejo zaupati, ker se po?utijo sostorilke pri smrti svojega otroka in se zaradi tega sramujejo.
Farmacevtske drube, ki zasluijo s transplantacijsko medicino neznansko veliko, financirajo in/ali podpirajo izobraevanje, kako 'pregovoriti' svojce 'potencialnih darovalcev organov', da bi privolili v odvzem organov.V Veliki Britaniji se je pove?al pritisk na ljudi, naj izpolnijo izkaznico darovalca organov. Celo otroke pospeeno silijo, naj podpiejo takno privolitev. V vseh teh dokumentih je navedeno, da lahko organe 'odvzamejo samo po moji smrti', ni pa pojasnjeno, kaj je s 'smrtjo' miljeno.

Edina alternativa transplantacijski medicini za darovalce in prejemalce organov, za vsakega izmed nas, je sprejetje umiranja. Renate Greinert pravi, da je spoznala, da je ivljenje nekoga, ki se odpove organu in se pripravi na umiranje, veliko bolj kakovostno kakor ivljenje marsikatere zdrave osebe.

Damjan Likar
Vse navedbe so iz knjige Renate Greinert Rde?a zanka
Vir: revija Aura, marec 2010

 

Komentarjev 

 
#415 Source 10:53 29-11-2022
I'm not sure why but this site is loading very slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a issue on my end?
I'll check back later and see if the problem still exists.
Citat
 
 
#414 seo pricing 10:21 29-11-2022
%%

Here is my page - seo pricing: https://maps.google.ad/url?q=https%3A%2F%2Fageofenlightenment.wiki%2Fwiki%2FUser%3AMaryellenFauldin/
Citat
 
 
#413 More info 08:13 29-11-2022
Wow that was unusual. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit my
comment didn't show up. Grrrr... well I'm not
writing all that over again. Regardless, just wanted to say fantastic
blog!
Citat
 
 
#412 Lifeline Keto 08:00 29-11-2022
Keep functioning ,impressive job!

Here is my web-site ... Lifeline
Keto: https://realgirls.fun/kurtharker18
Citat
 
 
#411 파워볼 06:31 29-11-2022
The Powerball jackpot for Monday rose to an estimated $124 million with
a money alternative of $81.9 million, according topowerball.com.


Also visit my web-site :: 파워볼: https://bepick.net/
Citat
 
 
#410 Envy Fit Keto 06:02 29-11-2022
I haven't checked in here for a while since I thought it was getting boring, but the last few posts are good quality so I guess I will
add you back to my daily bloglist. You deserve it friend :)

Also visit my site - Envy Fit Keto: https://envyfitadvancedketo.com
Citat
 
 
#409 webpage 05:10 29-11-2022
I have been browsing online more than three hours nowadays, but I by no means found any attention-grabbing article like yours.
It is lovely wort sufficient for me. In my view, if all site owners and
bloggers made just right content material as you did, the web can be much more
hlpful than ever before.
Cómo balancear bíceps webpage: https://wiki.asociace-bezobalu.cz/index.php/Art%C3%ADculo_N77_-_C%C3%B3mo_Fundar_M%C3%BAsculo_De_Forma_R%C3%A1pida_Y_Eficiente hombre fuerte
Citat
 
 
#408 stromectol tablets 03:29 29-11-2022
Do you mind if I quote a couple of your posts as long as I provide credit and sources back to your weblog?
My blog is in the exact same area of interest as yours and my users would certainly benefit from some of the information you present here.
Please let me know if this ok with you. Many thanks!
Citat
 
 
#407 บาคาร่า168 vip 02:24 29-11-2022
These are in fact impressive ideas in concerning blogging.
You have touched some good points here. Any way keep up
wrinting.
Citat
 
 
#406 Source 02:04 29-11-2022
Saved as a favorite, I love your web site!
Citat
 
 
#405 fish 22:11 28-11-2022
My coder is trying to convince me to move to .net from PHP.
I have always disliked the idea because of the costs.

But he's tryiong none the less. I've been using WordPress
on numerous websites for about a year and am worried about switching to
another platform. I have heard very good things about blogengine.net.

Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any kind of help would be greatly appreciated!
Citat
 
 
#404 SARANG777 12:44 28-11-2022
If some one wants to be updated with hottest technologies then he must be visit this site and be up to
date everyday.
Citat
 
 
#403 website 10:24 28-11-2022
Unquestionably believe that which yoou stated. Your
favorite justifiication appered to be on the internet the simplest thig too be
aware of. I say to you, I definitely get annoyed while peoplle consider worries that thedy just
don't know about. Yoou managed to hit the nail upon thee top and also defined
out the whole thing without having side-effects , people can take a signal.

Will likely be badk to get more. Thanks
Pump muscle website: http://shadowaccord.nwlarpers.org/index.php?title=Title_Notes:_Easy_Methods_To_Train_Your_Abs biceps muscles
Citat
 
 
#402 drugstore online 04:44 28-11-2022
You can definitely see your expertise in the work you write.

The arena hopes for more passionate writers such as
you who are not afraid to mention how they believe.
All the time follow your heart.
Citat
 
 
#401 canadian pharcharmy 23:53 27-11-2022
Thanks to my father who shared with me regarding this website, this web site is in fact
remarkable.
Citat
 
 
#400 우리카지노 22:34 27-11-2022
Rght after the introduction oof shutdown policy, its effectiveness was efaluated by the MGEF of South
Korea.

Stop by my web page - 우리카지노: https://hollytierney.com
Citat
 
 
#399 web site 21:24 27-11-2022
Hi are usiing Wordpress for your blog platform?

I'm new to the blog world but I'm trying to get started
and create my own. Do you need anyy coding expertise to make your own blog?

Any help would be really appreciated!
Muscle bodybuilder web site: https://cardenas.pe/openclassifieds/tv/topic-notes-how-long-to-attend-build-muscle-fast-health-fitness.html build
muscles
Citat
 
 
#398 coba777 21:03 27-11-2022
I like the helpful info you provide in your articles.

I will bookmark your weblog and check again here regularly.
I am quite certain I'll learn lots of new stuff right here!
Best of luck for the next!
Citat
 
 
#397 RT News Today 15:20 27-11-2022
I like the helpful information you provide in your articles.
I will bookmark your blog and test again here regularly.

I am slightly sure I'll learn plenty of new stuff
right right here! Best of luck for the following!
Citat
 
 
#396 Visit 11:40 27-11-2022
You can definitely see your expertise within the work you write.
The world hopes for more passionate writers such as you who aren't afraid to say how they believe.
All the time follow your heart.
Citat
 
 
#395 site 07:30 27-11-2022
Touche. Great arguments. Keeep up the good spirit.
Entrenamiento muscular site: https://www.thediplomatnetwork.com/community/profile/clarkl31004919/ Deportes
de fuerza
Citat
 
 
#394 rupiahqq 03:53 27-11-2022
May I simply just say what a relief to uncover somebody that really knows
what they are talking about on the internet. You definitely
understand how to bring a problem to light and make it important.
More people should look at this and understand this side of your story.
I was surprised that you're not more popular given that you surely have the gift.
Citat
 
 
#393 Click here 01:41 27-11-2022
Hello, I think your site might be having browser compatibility
issues. When I look at your blog site in Firefox, it looks
fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, amazing
blog!
Citat
 
 
#392 web site 00:09 27-11-2022
Thank you for the good writeup. It in reality used to be a
amusement ccount it. Glance advancedd to far dded agreeable from you!
By the way, how could we keep iin touch?
Build muscles web site: https://www.arecdi.net/blog/index.php?entryid=993 pump muscles
Citat
 
 
#391 seo price uk 16:19 26-11-2022
%%

My website seo price uk: http://s-jobplus.co.kr/bbs/board.php?bo_table=free&wr_id=6
Citat
 
 
#390 Source 15:19 26-11-2022
I know this if off topic but I'm looking into starting my own weblog and
was wondering what all is needed to get set up? I'm assuming
having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very internet smart so I'm not 100% sure. Any recommendations
or advice would be greatly appreciated. Thanks
Citat
 
 
#389 web site 14:20 26-11-2022
Just want to say your article iis as astounding.
The clearnesds in your post is just excellent and i could assume
you're an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your RSS feed to keep updated with forthcoming post.
Thanks a million and please continue the rewarding work.


Bombeo muscular web site: https://elearning.academy.police.md/blog/index.php?entryid=42495 cómo bombear la prensa
Citat
 
 
#388 zovirax generic 11:48 26-11-2022
This website tгuly has ɑll the information I needed about
tһіs subject and diԁn't know who tо asҝ.


Here is my blog post :: zovirax generic: https://zovirax4us.top
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 221 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?