Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

DOVOLJ LAI, MASKE DOL!

PREVARA VIROLOGIJE IN CEPIV - ZAKAJ KORONA VIRUS NI NALEZLJIV!

Izvirna tudija z navedenimi viri za raziskovanje

V nadaljevanju pa prevod, ki morda potrebuje popravke. ?e kdo obvlada strokovne zdravstvene izraze, prosimo za pomo?, da prevede tekst in polje na na naslov urejeno razli?ico na: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

Objavljeno na reddit.com, nekje v sredini marca 2020

Ta objava gre ?isto v bistvo virologije in cepljenja samega in v to, na ?emer cepljenja slonijo celotna virologija in znanost cepiv je predvidena na eni stvari da so virusi nalezljivi agenti, ki povzro?ajo bolezni. Brez te teorije cepiva ne bi bila efektivna oz. ne bi delovala v glavah ljudi. Brez virusne teorije bi se cepiva sesula kot hia iz kart. Pokazal bom psevdoznanost za teorijami, ki podpirajo virologijo, in velike teave z njo.

Najprej, virusi niso ivi organizmi ali ivi mikrobi. Nimajo respiratornega sistema, nimajo jedra in nimajo prebavnega sistema. Virusi niso ivi in so nenalezljivi. Strah pred Korona virusom, na primer, je popolnoma neupravi?en.

Pozabite vse, kar ste mislili, da veste o virusih in bakteriji lagali so vam.

- Znanost o virologiji temelji na preu?evanju virusov, vendar resni?ni posnetki virusne aktivnosti ne obstajajo, razen za nedavno objavljene kratke posnetke virusa HIV (2018), ki kaejo le 20% procesa teorije virusov. Takni posnetki so zgolj 3D animacija in modeli.

Znanstvena enciklopedija navaja, da so bili virusi pridobljeni za eksperimentiranje z izredno mo?nimi centrifugami, ki jih je treba posebej izdelati. Virusi so tako majhni, da povpre?no merijo priblino 0,1 mikrona za tipi?en virus.

Opazovanje virusov je e samo po sebi prepovedano

Virusi so opazovani v celi?nih strukturah v okoljih petrijevk.
Celi?ne strukture so gojene v kontroliranih pogojih izven njihovega naravnega okolja, kjer celice umetno vzdrujejo s toksi?nimi teko?inami in kodijo celi?ni aktivnosti. V tako sterilnem okolju celice ne morejo uporabiti celotne palete svojih obi?ajnih na?inov ?i?enja kot bi jih uporabile v ?lovekem telesu.

Ti procesi so:

- Fagocitoza (in vsi njeni procesi)
- Bakterijski
- Glivi?ni
- Parazitski
- Virusni

V procesih fagocitoze se celi?ni odpadki, odmrlo in odmirajo?e tkivo absorbirajo in zavrejo za izlo?itev iz telesa. To so bakterije, ki v prvi vrsti izvajajo ta postopek predvsem kot odstranjevalke. Glivice in paraziti so poklicani, ?e je potrebno, v posebnih primerih in v tem procesu v majhnih koli?inah kot pomo? vsem drugim procesom. Vsi ti procesi so ivi, medtem ko virusi niso ivi. V takem umetnem okolju, kjer vzdrujejo celice ive, a ne zdrave, v serumih, celice degenerirajo, in njihovi virusni vratarji postanejo vidni. Virusi se ne razmnoujejo sami od sebe. Ko se jih doda v petrijevke, ki vzdrujejo celi?no ivljenje, se ne pojavijo dodatne beljakovinske strukture. ele ko so dodane celice, se mnoijo virusne beljakovinske strukture.

Vendar je to zato, ker petrijevke niso primerno ali zdravo okolje za celice, nastanejo virusni odpadki. Celice namre? morajo proizvajati viruse, da se v tako toksi?nem okolju o?istijo, saj ne morejo v popolnosti izkoristiti svojega ?istilnega procesa, kakren bi se dogajal v telesu. Pokazal bom, zakaj.

Opomba: Virusi so potrebni za razgradnjo odmrlih in odmirajo?ih tkiv, kadar je tkivo tako strupeno, da se ivi mikrobi ne morejo prehraniti in uni?iti tega tkiva, odpadkov in celi?nih naplavin, ne da bi bili zastrupljeni do smrti.

Kdaj bi virusna aktivnost postala vidna?

Kot re?eno, virusi se pridruijo tem procesom v majhnih koli?inah. Vendar postanejo vidni, ko so vsi drugi mnoi?no onemogo?eni zaradi:

- toksi?nosti okolja
- onesnaenja
- kemi?nega vdora
- slabega zraka
- slabe vode
- slabe hrane
- prehranskega primanjkljaja
- napa?ne kombinacije ali izbire hrane
- medicinskega zdravljenja kot so antibiotiki in zdravila.

Ko ima telo visoko stopnjo toksi?nosti, se bakterije, ki se hranijo s to mrtvo strupeno snovjo in tkivom, zastrupijo do smrti. Kadar je telo na takni to?ki sistemske toksi?nosti, ko se je raven bakterij in vseh ivih mikrobov v telesu zaradi zgoraj navedenih razlogov zmanjala ali izni?ila, bo telo poklicalona pomo? viruse, da se bodo telesu pomagali o?istiti. Kadar telo ne more uporabiti blajih metod kot je prehlad (ponavadi bakterijski), uporabi pomo? neivih proteinskih topil, poznanih kot virusi. Pokazal bom, zakaj je to edini logi?ni odgovor.

Virusi pomagajo uporabiti in razgraditi snovi v majhne delce, ki se izlo?ijo skozi sluznico, koo ali ?revesje. Celice proizvajajo viruse, ko so tkiva tako toksi?na, da fagociti, paraziti, bakterije in glive ne morejo pomagati pri ?i?enju, obnovi in regeneraciji tkiv ter teko?in. Znanost napa?no, nekorektno brez dokazov, navaja, da virusi izvirajo izven telesa, nato ugrabijo RNA ali DNK celice in se nato razmnoujejo, medtem ko napadejo celice brez razlikovanja. ?e bi bilo to res, bi se virusi neskon?no razmnoevali in s?asoma napadli vse zdrave celice, vendar tega ne storijo. Vemo, da protitelesa, vrsta belih krvnih celic, uravnavajo viruse. Nobenih video dokazov ni o tem, kako virusi ugrabijo celice, razen 3D upodabljanja in animacij, ki temeljijo na teoriji.

Resni?no ustvarjanje virusov (poenostavljen pogled)

Od leve proti desni in navzdol
Skica 1: Proteini, ki e obstajajo v celici gostiteljici, vstopijo v jedro, kjer celica proizvede virus.
Skica 2: Virus je proizveden v celici gostiteljici. Virus se nato sprosti iz jedra in lahko zapusti celico.
Skica 3: Virus se replicira na enak na?in kot prvotno.
Skica 4: Nastanejo novi virusni delci in se sprostijo v medceli?no teko?ino. Celica, ki med procesom ni odmrla, nadaljuje s proizvodnjo novega virusa.

Zgornja ilustracija prikazuje poenostavljene korake nastanka virusa. Znanost lano trdi, da se virusi razmnoujejo. V resnici je celica tista, ki proizvaja virus. Opazite, kako virus proizvede zdrava celica, a je virus ne uni?i. RNA in / ali DNK daje gostiteljska celica za raztapljanje posebnih snovi v telesu. ?e ne bi bilo tako, bi virus uni?il celico, ki je virus ustvarila, vendar virus je ne uni?i. Virus se izlo?i, pokoduje del celice, ne uni?i pa ga v celoti. Celica se nato lahko pravo?asno obnovi. Celice so kot enota za ?i?enje sebe in okolice, tako da lahko uspeva nova celi?na aktivnost. Ve?je virusne aktivnosti so v telesu prisotne, kadar telo zaradi sistemske zastrupljenosti tkiv ne more uporabiti blajih metod mikrobnega razstrupljanja za ?i?enje tkiv, ki zastrupljajo ive mikrobe.

Koraki za ustvarjanje virusa:

V delovanje se sproijo virusni proteini, ki so del vsakega genoma ivega telesa, ki dolo?a, katero vrsto beljakovin bo ustvarila celica.

V jedro celice vstopijo virusni proteini, ki obstajajo v celici. Virusi se proizvajajo v celotni obliki znotraj celice in zaporedno / kodirano prek direktiv o gostitelju RNA / DNK.

Virus zapusti jedro in se zadri v celici, dokler ne zapusti celice.

Virus je izlo?en iz celice, pokoduje del celice, a je ne uni?i.

Virusi se spreminjajo vsakih 72 ur. Razmnoevanje virusa se nadaljuje in vsakih 72 ur se prvi sev iz?rpa, celice pa nato izdelajo povsem nov niz virusov, da nadaljujejo delo prejnjega, dokler postopek ni kon?an.

Kako se virusi proizvajajo - resni?ni procesi virusa

Virusi ne okuijo zdravih stabilnih celic. Raztapljajo mrtve in razpadajo?e celice ter tkiva, raztapljajo pa jih tako, da lahko uspeva nova celi?na aktivnost. Dobra analogija: muhe se pojavljajo na mrtvi materiji, vendar niso vzrok za mrtvo snov. So ?istilci, ki razgrajujejo mrtvo snov. Na ta na?in v telesu delujejo enako natan?no virusi in bakterije. Brez ?istilcev na Zemlji za ?i?enje odpadkov bi Zemljin zrak postal strupen.

Enaki procesi se izvajajo v telesu na mikroskopski makro ravni. Znanost pravi nasprotno od tistega, kar nam narekuje resni?nost skozi lastno opazovanje narave. To je nemogo?e, ker so naa telesa mikrokozmosi za na?in delovanja narave zunaj naih teles. Domnevamo, da je nasprotno od tega v nasprotju z nao opazljivo naravo in jeneumno.

Kot re?eno, ko se normalne vratarjeve funkcije telesa zaradi sistemske zastrupljenosti na splono zmanjajo ali celo onemogo?ijo, se celice ne morejo ve? vzdrevati. Rde?e krvne celice se zdruijo kot celotna enota, da se reijo in se zaveejo, da se o?istijo s proizvodnjo beljakovinskih konstrukcij (virusi), ki razstavijo in razgradijo mrtve terumirajo?e celice, celi?ne odpadke, tkiva in tuje odpadke.

Celice proizvajajo viruse v celotni obliki celi?no. V tem postopku virusi nastanejo neposredno v celici z uporabo obstoje?ih virusnih beljakovin v celici in genomu in jih gostiteljska celica vgradi / kodira z RNA in / ali DNK. Celica izlo?i virus, ki ga prek tega kodiranja (protitelesa), ki nadzira procese virusa, uravnavajo bele krvne celice. To omogo?a pravilno nadzorovanje in reguliranje virusne aktivnosti.

Dejstva o virusih:

? Virusi ne morejo priti skozi koo ali o?i. Takni vektorji ne delujejo, ker sluznica in imunski sistem zavreta majhne koli?ine tujih beljakovin, kot so virusi.

? Virusi ne morejo skozi rane, ker krvavimo navzven, ne navznoter.

? Virusi ne obstajajo zunaj okolja petrijevk ali ivega telesa.

? Virusi ne morejo delovati brez gostiteljske celice, ki jih izdeluje in kodira, in ne morejo se replicirati brez gostiteljske celice.

? Virusi ne 'okuijo' ali 'napadejo' celic. V prvi vrsti niso ivi. Virusi skoraj nikoli ne raztopijo ivega tkiva, razen v posebnih okoli?inah kot so polio (otroka paraliza) in degenerativne bolezni iv?nega sistema, kjer je prisotna toksi?nost zaradi kovin.

? Glavna funkcija virusov je razgradnja mrtve snovi.

? Celice proizvajajo razli?ne virusne seve, odvisno od stanja vpletenega tkiva.

? ?lovekemu telesu je zna?ilnih 320.000 sevov virusov in vsaka celica vsebuje sestavine virusnih beljakovin za proizvodnjo vsakega seva, ko telo to zahteva.

? Virusi se prek RNA / DNK sekvencirajo / kodirajo, da razgradijo specifi?no odmrlo tkivo in odpadke. Virusi so zelo specifi?ne strukture beljakovin.

? Kaljanje, kihanje in pljuvanje ni vektor za prenos virusov. Slina in sluznica razgradi vse take delce. Tudi koa ni vektor, ker virusi ne morejo prestopiti mrtvih plasti koe.

? Edini na?in za pridobitev virusa zunaj naravnih sredstev je z neposredno injekcijo (cepivo) ali transfuzijo krvi pacienta, ki ima virus. Vendar pa telo v takih primerih injicirano analizira le kot tuje tkivo, ki ga je treba izlo?iti. Ker virus ni izviral znotraj telesnega gostitelja, to telo ne ve, kdaj bo virus aktiven, niti nima klju?a, da bi ga dekodiral (RNA ali DNK, ki ga kodira celica) in ne more najti ?asa njegova dejavnost. Kot tak se analizira kot tuja snov, ki jo je treba izlo?iti. Proteinska topila (virusi) so izdelana z razli?no jakostjo, da te odpadke zavrejo, ?e jih ivi mikrobi ne morejo odpraviti.

? Virusi so posledica notranje zastrupljenosti, ki jo povzro?a okolje. Virusi so cikli?ni pri ivalih. Virusi se prehranjujejo z odpadnimi proizvodi v krvi in tkivu. Skozi vse leto, po letnih ?asih in podnebnih / temperaturnih spremembah, bo telo izlo?ilo mnoi?ne koli?ine toksinov v kri za odstranjevanje. Nekateri od teh strupov so po naravi tako strupeni, kot so ivo srebro, formaldehid in drugi kemi?ni stranski proizvodi, da se ivi mikrobi ne morejo z njimi prehraniti in jih izlo?ati, ne da bi propadli.

Neive beljakovine nato proizvede vsaka celica na ustreznem mestu telesa, kjer je to ?i?enje potrebno. Te strupene snovi virusi razstavijo in razgradijo, tako da jih telo lahko izlo?i in obnovi homeostazo. ? Edini na?in, da se virusi uporabljajo kot bioloko oroje, je prek injekcije. Mono je, da so takni umetni virusni sevi vklju?eni v obi?ajna obstoje?a cepiva, kar pa ne bi smelo biti izklju?eno kot monost, vendar, kot je bilo e navedeno, virusni sevi zunaj telesa niso prepoznani. Vendar ?loveko ustvarjene substance, ki se injicirajo, so lahko ustvarjene zato, da izzovejo ekstremne reakcije v ljudeh preko razli?nih stopenj sterilizacije tkiv in dodatkov.

? Virusi ne morejo preko ivali na ?loveka. ?lovek ne more razviti ivalske gripe (A), ker virusi niso nalezljivi (B). Namre? ivalska RNA / DNK ni zdruljiva s ?loveko RNA / DNK. Edini na?in, kako lahko ivalsko tkivo opazimo v krvi, je z injiciranjem ivalskih tkiv, ki se prebijejo v kri in obidejo prebavni trakt. ele takrat se bo v telesu pojavilo prai?je tkivo ali pti?je tkivo ali kakrno koli takno ivalsko tkivo. Kadar ?lovek uiva meso, se ta pretvori v ?loveko tkivo. ?loveke celice ne morejo proizvajati ivalskih celic ali virusov. ?e razvijemo viruse, so to ?loveki virusi. Tudi ?e ivalski virusi "ugrabijo" ?loveke celice, ?loveke celice ne morejo proizvajati
ivalskih virusov.

Tu bom prikazal pomembne razlike med tistim, kar je danes mo?no sprejeto v mainstream znanosti, ki je znano kot "teorija zarodka/seva", in teorijo Antoine-a Bchamp-a 'Teorijo terena':

Teorija klica/seva in Teorija terena

Razpredelnica g. Seun-a Ayoade-a. The Differences Between Germ Theory & Terrain Theory, JOJ Nurse Health Care. 2017; 4(2): 555631.

Koronavirus je respiratorni virus, ki ga proizvajajo celice v plju?ih in dihalih, da se o?istijo sistemske zastrupljenosti.

Tak prehladni virus se pojavi in deluje na naslednji na?in:

? Coronavirus MERS-CoV (2019-nCoV) je vrsta akutnega respiratornega sindroma (SARS) z blagimi, gripi podobnimi simptomi. SARS povzro?a ?loveko povzro?ena onesnaenost okolja > Kemi?no strupene snovi se usedejo na povrino plju? in v z zrakom napolnjene vre?ke v plju?ih (alveole), kjer jih ivi mikrobi zaradi toksi?nosti ne morejo odstraniti ali raztopiti > Celice v dihalnem sistemu proizvedejo posebne neive strukture beljakovin (virusi), da razstavijo in razgradijo te snovi v plju?ih > To rezultira v blagi gripi podobne simptome, vklju?no s kaljem in vro?ino, kar sproi proces ?i?enja in zdravljenja. Kaelj prinaa kri in hranila v dihala. Simptomi, povezani z njihovo odstranitvijo, so tisto, kar se pojavi med SARS.

Takne strupene snovi v zraku povzro?ajo: gorenje plastike, formaldehid in tovarniko onesnaen zrak, ki zajema irok spekter zelo strupenih stranskih produktov. Stareji posamezniki z e oslabljenim imunskim sistemom so nagnjeni k naprednejemu razstrupljanju virusov dihal in bodo povzro?ili ve?ino smrti. Ta bolezen se lahko pojavi med milijoni ljudi zaradi gostega prebivalstva, kot je Kitajska, ki vsak dan diha taken zrak. To ne pomeni, da je nalezljivo - ni.

tirje glavni koraki za nastanek koronavirusa:

- Kemi?no strupene snovi iz zraka se vdihavajo v plju?a in dihala.

- Strupeni delci pristanejo na povrini plju? in v vre?kah, napolnjenih s teko?ino (alveole), kjer jih ivi mikrobi zaradi svoje strupenosti in narave ne morejo razgraditi ali raztopiti.

- Nato celice v dihalnem sistemu proizvajajo specifi?ne strukture neivih beljakovin (virus), da te snovi razstavijo in razgradijo v plju?ih.

- Obi?ajno se pojavijo blagi gripi, vklju?no s kaljem in vro?ino, ki sproijo proces ?i?enja in zdravljenja.


Naslednje slike prikazujejo spremembe ravni onesnaenosti v preteklem mesecu, kar soupada s padcem tevila virusnih primerov:Satelitske slike kaejo drasti?ne padce onesnaenja v zadnjem mesecu v Wuhanu. Zlahka opazite, kako mo?no onesnaevanje je bilo v Wuhanu in preostali Kitajski.

Zakaj virusi nastanejo v telesu (povzetek):

Kot smo e omenili, so procesi fagocitoze, glivi?ni, parazitski in bakterijski procesi, ki so vsi ivi mikrobi, odgovorni za potronjo in odstranjevanje odmrlih celic, celi?nih odpadkov in tujih naplavin. Ko pa je tkivo tako strupeno, da se ti ivi mikrobi ne morejo hraniti s temi snovmi in izlo?ati teh snovi, ne da bi jih zastrupile do smrti, se celice zarodijo, da se o?istijo, na na?in, da izdelajo specifi?na neiva topila, znana kot virusi, ki te snovi razgradijo in razstavijo na delce. Vse to se izlo?i skozi koo, sluznice in ?revesje.

Virusi zapustijo celico in pokodujejo le del celice, a je ne uni?ijo. Ko izstopijo iz celice, jih uravnavajo protitelesa belih krvnih celic, da raztopijo specifi?na tkiva in naplavine, potrebne za obnovo relativne homeostaze. Virusi ne uni?ijo celice, v kateri se razmnoujejo, vendar znanost navaja, da okuijo druge celice in da uni?ujejo druge celicenepopisno, kar nima dokazov in nima logi?nega smisla. Takna teorija je o?itno neresni?na, ker bi takrat virusi brez vzroka napadali vsako ivo celico in vsakokrat ubili telo, vendar se to ne zgodi. Virusi v skoraj vseh okoli?inah raztapljajo mrtve in umirajo?e odpadke.

Edini primer, ko se zdi, da virus lahko napada ivo tkivo, je, ko se kovine vgradijo v tkivo, na primer otroka paraliza, ko se virusi morajo spraviti na obmo?ja hrbtenice in o?istiti tkivo. Ker je kovine teko odstraniti iz telesa, je naravno, da virusi razgradijo ivo tkivo, da odstranijo te kovine, kar daje iluzijo, da virus nekako deluje proti telesu. V resnici virus poskua zdraviti sistemsko zastrupljenost telesa in ga pozdraviti. Kovine se nabirajo v telesu iz tevilnih razli?nih virov, med katerimi so tudi DODATKI V CEPIVIH.

Zaklju?ek:

Druge razlage o tem, kako se ?loveko telo vzdruje, NI. Je edini logi?ni odgovor. Resnico je znanost skrivala e skoraj 200 let, vendar jo je e zdavnaj v 1800-ih razkril znanstvenik kot je Antoine Bchamp, ki je v lastnih poskusih dokumentiral, da so virusi odvisni od okolja, neive snovi, ki razgrajujejo odpadne snovi, prihajajo od znotraj, ne od zunaj. Virusi niso ni? drugega kot beljakovine, ki o?istijo.

Enako velja za raka. Rak je e en na?in, kako se telo poskua ozdraviti, in sicer s prekrivanjem mrtvih celic v tumorju, katerega telo ne more pravilno odstraniti, da bi pozneje razpadel in bi o?istilo te celice iz telesa. Telo je ?udeno in najde na?ine za zdravljenje, ne glede na okoli?ine. V ?asu teav ima na?ine za kratko usmerjanje in
blinjice. alostno je, da je sodobna znanost toliko zmedla svoje razmiljanje glede lastnih teles in tega, kako deluje, da ne ustvarja ni?esar drugega kot strah in paniko, medtem ko anje ogromne koli?ine denarja za oblast oz. farmacijo.

Taken strah povzro?a nezaupanje v lastna telesa in samo naravo, zaradi ?esar se zdi, da smo nemo?ni; da je zunaj naega nadzora in samo zdravstvena ustanova nas lahko rei, preden to lahko naredimo sami. Kako lahko tistim, ki imajo mo?, koristi taken kaos? Razi?ite to misel. Ta zmeda je privedla do "izbruha" koronavirusa in do rezultirajo?ega strahu in kaosa, ki obdaja to proizvedeno in razpihnjeno dogajanje. Ta virus se uporablja za dolo?anje policijskih zakonov in ukrepov po vsem svetu, pove?al pa se bo le, ?e se ve?ina ne bo prebudila od lai, ki obkroajo naravo virusov in bolezni.

Viri:

? The Poisoned Needle: Suppressed Facts About Vaccination, 1956, by Eleanor McBean M.D., N.D.(shows the many dangers of vaccinations, manipulated statistics throughout history, how polio arose, and the nature of virus and disease.)

? Bchamp Or Pasteur? A Lost Chapter in the History of Biology by E. Douglas Hume, 1923

? The Blood and Its Third Element by Antoine Bchamp, 1912

? Immunization: The Reality Behind the Myth, by Walene James, 1942(discusses Bchamp's 'Terrain Theory' of bacteria and viruses.)

? The Dream & Lie of Louis Pasteur, R.B. Pearson, 1942(First published in 1942 under the title 'Pasteur Plagiarist Imposter!-the Germ TheoryExploded'. Shows that Louis Pasteur plagiarized and distorted the work of professor Antoine Bchamp. The author propounds the viewpoint that bacteria in the body are a result, not a cause of disease, that vaccinations are harmful or at best, ineffective, and that Pasteur did not realize the consequences of the vaccines he and his followers created.)

"The microbe is nothing. The terrain is everything"; Claude Bernard 1813-1878 (widely regarded to be the father of modern physiology).

The primary cause of disease is in us, always in us Professor Pierre Antoine Bechamp, 1883.

E SLOVENSKA TUDIJA, DA BO VSE SAMO E BOLJ RAZJASNJENO!

S klikom na sliko zgoraj si preberite celotno tudio

"Resne bolezni so posledica stanj, v katerih skuajo mikrobi razgrajevati in odstranjevati najteje strupe; rakotvorne razpadne produkte presnove, teke kovine (npr. aluminij, ivo srebro, svinec), toksi?ne ostanke cepiv in zdravil, strupe iz zraka, izluene strupe iz plasti?ne posode, kozmetike, obla?il, ?istil, pohitvene kemikalije, strupe iz otrokih igra?, talnih oblog idr.. Nau?eni smo, da se teh snovi ne bojimo pretirano, so pa? del naega potronikega vsakdanjika. Bojimo pa se mikrobov, katerih naloga je, da te snovi odstranijo iz telesa."

"Morda bomo v blinji prihodnosti odkrili, kar znanost po?asi e domneva: da so virusi v resnici sestavni del razgradnega procesa, ki ga sproijo celice same, da bi se o?istile in obnovile dedni material."

"V primerih, ko imunski mehanizmi ne delujejo dobro, ali ko ni na voljo dovolj naravnih hranil, ali ko blokiramo simptome (denimo zbijamo vro?ino), bolezen pogosto ubere napa?no pot. Teave nara?ajo, bolezen se ponavlja, postane kroni?na. Resni?no zdravljenje je tisto, pri katerem preobremenjeno telo z boleznijo odstrani odpadke in strupe ter ob podpori naravne polnovredne prehrane tvori nove celice, ki nadomestijo pokodovana in odmrla tkiva. Kadar telo v ?asu bolezni ne more u?inkovito odstranjevati strupov in tvoriti novih celic (zaradi prehranskih pomanjkanj, zavrtega imunskega sistema, dodatnega vnosa strupov iz zdravil, zaradi fizi?ne ali psihi?ne travme), zdravljenje ne uspe. Mogo?i so zapleti in v skrajnem primeru smrt."

VIR: Naravnaimunost.siEkipa OPS 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 241 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?