12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Spodaj je seznam 12 strokovnjakov za zdravstvo, katerih mnenja o izbruhu koronavirusa nasprotujejo uradni zgodbi, ki nam jo prodajajo mainstream mediji ter razni memeji, ki trenutno dominirajo socialna omreja.Dr. Sucharit Bhakdi je specialist za mikrobiologijo. Bil je profesor na Univerzi Johannes Gutenberg v Mainzu, trenutno pa je vodja Intituta za medicinsko mikrobiologijo in higieno in je tudi eden najbolj pogosto citiranih raziskovalnih znanstvenikov v nemki zgodovini. Njegova izjava je slede?a:

"Strah nas je, da bo 1 milijon okub z novim virusom pripeljalo do 30 smrti na dan v naslednjih 100 dneh. A ne zavedamo se, da 20, 30, 40 ali pa 100 pacientov, ki so pozitivni na obi?ajne koronaviruse, e umre vsak dan. Vladni anti-CoVid-19 ukrepi so groteskni, absurdni in zelo nevarni. ivljenjsko pri?akovanje ve? milijonov ljudi se zaradi tega skrajuje. Grozen vpliv na svetovno gospodarstvo ogroa eksistenco neskon?nega tevila ljudi. Posledice na zdravstveno nego so ogromne. e sedaj se storitve pacientom, ki jih potrebujejo, zmanjuje, operacije se odpoveduje, ordinacije so prazne, manja se tevilo bolnini?nega osebja. To bo mo?no vplivalo na nao celotno drubo. Vsi ti ukrepi vodijo do samo-uni?enja in kolektivnega samomora na osnovi ni?esar drugega kot strahu."Dr.Wolfgang Wodarg je nemki doktor, ki je specializiran za pulmologijo, je tudi politik in nekdanji predsednik parlamentarnega zbora Sveta Evrope. Leta 2009 je pozival k preiskavi konflikta interesov, ki je obkroal odziv EU na pandemijo prai?je gripe. Njegova izjava je slede?a:

"Politikom dvorijo znanstvenikiznanstveniki, ki elijo biti pomembni, da bi dobili denar za svoje ustanove. Znanstveniki, ki samo plavajo v mainstreamu in ho?ejo svoj kos denarja. In kar tu pogreamo, je racionalen pogled na stvari. Potrebno bi bilo zastavljati vpraanja kot so kako ste ugotovili, da je ta virus tako nevaren?, kaken je bil virus prej?, Ali nismo imeli isto zadevo e lansko leto?, Je to sploh kaj novega?. Ta vpraanja manjkajo."Dr. Joel Kettner je profesor znanosti zdravstva skupnosti in operacij na Univerzi Manitoba v ZDA, nekdanji prvi zdravstveni uradnik province Manitoba, nekdanji zdravstveni direktor International Center for Infectious Diseases. Njegova izjava je slede?a:

"Nikoli nisem videl ni?esar podobnega, niti blizu tega. Ne govorim o pandemiji, ker sem jih videl 30 razli?nih, eno vsako leto. Imenuje se influenca ali gripa. Ter druge viruse respiratornih traktov, za katere ne vemo vedno, kaj sploh so. A taknega odziva nisem videl e nikoli in poskuam razumeti, zakaj. Skrbi me sporo?ilo javnosti, sporo?ilo o strahu stika z drugimi ljudmi, biti v istem prostoru kot ostali ljudje, stiski rok, imeti sestanke z ljudmi. Skrbi me mnogo mnogo posledic, ki so povezane s tem projiciranim strahom. V Hubei mestu v provinci Hubei, kjer je bilo do sedaj najve? primerov okub in smrti z naskokom, je dejansko tevilo potrjenih primerov 1 od 1000 oseb resni?na stopnja smrti pa je potrjena pri 1 od 20.000,00. Torej morda bo to pomagalo postaviti stvari v perspektivo."


Dr. John Ioannidis je profesor medicine, profesor zdravstvenega raziskovanja in politike in profesor biomedicinskih podatkovnih znanosti na Stanford University School of Medicine in profesor statistike na Stanford University School of Humanities and Sciences. Je direktor Stanford Prevention Research Center in so-direktor Meta-Research Innovation Center na Stanfordu, ZDA. Prav tako je glavni urednik European Journal of Clinical Investigation. Bil je ?lan Oddelka za higieno in epidemiologijo na Ioannina School of Medicine, kot tudi izredni profesor na Tufts in avtor je prispeval k zdravstvu temeljenem na dokazih, epidemiologiji, podatkovni znanosti in klini?nim raziskavam. Dodatno pa je e pionir podro?ja meta-raziskav. Dokazal je, da ve?ina objavljenih raziskav ne odgovarja dobrim znanstvenim dokaznim standardom. Njegova izjava je slede?a:

"Paciente, ki se jih je testiralo na SARS-CoV-2, so nesorazmerno preteno tisti, ki imajo mo?ne simptome in slabe izide. Ker ima ve?ina zdravstvenih sistemov omejeno kapaciteto testiranj, bo pristranskost pri testiranjih najverjetneje v blinji prihodnosti e huja. Edina situacija, kjer se je testiralo celotno zaprto populacijo, je bil primer Diamond Princess potnike kriarke in njenih potnikov, ki so bili v karanteni. Stopnja smrtnosti tam je bila 1%, a lo je za ve?inoma starejo populacijo na ladji, pri kateri je stopnja smrtnosti zaradi CoVid-19 veliko vija. Bi lahko bila CoVid-19 stopnja smrtnosti tako nizka? Ne, trdijo nekateri in pokaejo na visoko stopnjo smrtnosti pri starejih ljudeh. Ampak celo nekateri takoimenovani blagi ali pa obi?ajni koronavirusi prehlada, ki so nam znani e desetletja, lahko imajo stopnjo smrtnosti tudi 8%, ko okuijo ostarele ljudi v domovih za ostarele. ?e ne bi vedeli o novem virusu tam zunaj in ne bi testirali posameznikov z PCR testi, bi se tevilo smrti zaradi influenci podobni bolezni v najboljem primeru morda smatralo za sezona gripe je malce huja kot pa obi?ajno. Fiasko v delu? Ko se je pandemija koronavirusa prijela, sprejemamo odlo?itve brez zanesljivih podatkov."


Dr. Yoram Lass je izraelski doktor, politik in nekdanji vrhovni direktor izraelskega Ministrstva za zdravstvo. Prav tako je delal kot sodekan zdravstvene ole na Univerzi Tel Aviv med 1980-timi pa je bil voditelj televizijske oddaje za znanost Tatzpit. Njegova izjava je slede?a:

Italija je poznana po svojih ogromnih kroni?no obolelih in respiratorno obolelih ve? kot trikratnik katerekoli druge evropske drave. V ZDA umre priblino 40.000,00 ljudi v normalni sezoni gripe, do sedaj pa je 40 do 50 ljudi umrlo zaradi koronavirusa, ve?ina v domu za ostarele v Kirklandu v Washingtonu. V vsaki dravi ve? ljudi umre zaradi gripe kot pa zaradi koronavirusa. Pozabljamo na dober primer: prai?ja gripa 2009. To je bil virus, ki je priel v svet preko Mehike in do danes ni nobenega cepiva proti njej. In kaj? Takrat ni bilo nobenega facebooka ali pa je takrat morda e bil, ampak je bil v porodni fazi. Koronavirus za primerjavo je virus z lastnim odnosom z javnostjo. Kdorkoli misli, da vlade uni?ijo viruse, se moti.

INTERVJU V GLOBES, 22.3.2020Dr. Pietro Vernazza je vicarski doktor, specialist za nalezljive bolezni v kantonski bolninici St.Gallen in profesor zdravstvene politike. Njegova izjava je slede?a:

"Imamo zanesljive tevilke iz Italije in delo epidemiologov, ki je bilo objavljeno v priznani reviji za znanost Science in je raziskalo irjenje na Kitajskem. Ugotovili so, da je 85 odstotkov vseh okub minilo, ne da bi kdorkoli opazil okubo. 90% mrtvih pacientov je potrjeno staro preko 70, 50 odstotkov jih je starejih od 80 let. V Italiji umre eden od desetih diagnosticiranih, sode? po ugotovitvah objavljenega dela v reviji Science, to je statisti?no eden na 1000 okuenih. Vsak posamezen primer je tragi?en, ampak pogosto podobno, kot v sezoni gripe vpliva ve?inoma na ljudi, ki so pri koncu svojih ivljenj. ?e zapremo ole, bomo prepre?ili, da bi otroci hitro postali imuni. Bolje, da integriramo znanstvena dejstva v politi?no odlo?anje."


INTERVJU V ST. GALLER TAGBLATT, 22.3.2020


Dr. Frank Ulrich Montgomery je nemki radiolog, nekdanji predsednik Nemkega zdravstvenega zdruenja in namestnik predsedujo?ega Svetovnega zdravnikega zdruenja. Njegova izjava je slede?a:

"Nisem prijatelj karanten. Kdorkoli uvede kaj taknega, mora prav tako navesti, kdaj in kako jo bo odpravil. Ker moramo predpostavljati, da bo virus z nami dolgo ?asa, se spraujem, ?e se bomo sploh kdaj vrnili v normalo? Ne morete imeti zaprtih ol in centrov za dnevno oskrbo zaprtih do konca leta. Ker bo trajalo vsaj toliko ?asa do izdelave cepiva. Italija je uvedla karanteno in ima kontra u?inek. Hitro so dosegli meje svojih kapacitet, a to ni ustavilo irjenja virusa med karanteno."

INTERVJU V GENERAL ANZEIGER, 18.3.2020


Prof. Hendrik Streck je nemki raziskovalec HIV, epidemiolog in klini?ni preizkuevalec. Je profesor virologije in direktor Intituta za virologijo in HIV raziskave na Univerzi Bonn. Njegova izjava je naslednja:

"Novi patogen ni tako nevaren, je celo manj nevaren kot SARS-1. Posebnost je ta, da se SARS-CoV-2 replicira v zgornjem predelu grla in je zato veliko bolj nalezljiv, ker virus ska?e iz grla na grlo takoreko?. Ampak to je tudi prednost: Ker se SARS-1 replicira v globokih plju?ih, ni tako nalezljiv, a definitivno se loti plju?, kar ga naredi bolj nevarnega. V obzir je potrebno vzeti, da so v Nem?iji smrti zaradi SARS-CoV-2 povezane izklju?no s starimi osebami. V Heinsbergu naprimer je 78 letni moki z zgodovino bolezni umrl zaradi odpovedi srca in to brez SARS-2 vpliva na plju?a. Ker je bil okuen, se nato seveda pojavi v CoVid-19 statistiki. A vpraanje je, ali bi umrl prav tako, tudi brez SARS-2."

-INTERVJU V FRANKFURTER ALLGEMEINE, 16.3.2020-


Dr. Yanis Roussel et.al. ekipa raziskovalcev iz Intituta hospitalo-universitaire Mediterranee Infection, Marseille in Institut de Recherche pour le Dveloppement, Assistance Publique-Hpitaux de Marseille, ki je izvedla tudijo, ki je bila e pregledana s strani stroke glede smrtnosti koronavirusa. tudijo so izvedli za francosko vlado v okviru nalobe v prihodnost programa. Njihova izjava je slede?a:

"Problem SARS-CoV-2 je najverjetneje precenjen, saj 2.6 mio ljudi umre zaradi respiratornih okub vsako leto v primerjavi z manj kot 4000 smrtnimi primeri SARS-CoV-2 v ?asu pisanja. Ta tudija je primerjala stopnjo smrtnosti zaradi SARS-CoV-2 v dravah OECD (1.3%) s stopnjo smrtnosti obi?ajnih koronavirusov, identificiranih v pacientih z AP-HM (0.8%) v obdobju od 1.1.2013 do 2.3.2020. Opravljen je bil test chi-kvadrat in P vrednost je bila 0.11 (nepomembna). Potrebno je opozoriti, da so sistemske tudije drugih koronavirusov (ampak ne e za SARS-CoV-2) odkrile, da je odstotek asimptomati?nih prenaalcev enak ali pa celo viji kot odstotek simptomati?nih pacientov. Isti podatki bodo kmalu na voljo za SARS-CoV-2, kar bo e dodatno znialo relativno tveganje, ki je povezano s to specifi?no patologijo."


-INTERVJU ZA ?LANEK SARS-COV-2: STRAH PROTI PODATKOM, INTERNATIONAL JOURNAL OF ANTIMICROBIAL AGENTS, 19.3.2020-


Dr. David Katz je ameriki doktor in ustanovni direktor Prevention Research Center na Univerzi Yale. Njegova izjava je slede?a:

"Globoko sem zaskrbljen, da bodo drubene, gospodarske in javno-zdravstvene posledice tega skoraj popolnega sesutja obi?ajnega ivljenja ole in podjetja zaprte, zbiranja prepovedana dolgotrajne in teke, najverjetneje bolj grozne kot direkten vpliv virusa samega. Delniki trg se bo s?asoma popravil, a mnogo podjetij se ne bo nikoli ve? pobralo. Nezaposlenost, osiromaenje in obup, ki bo nastal, bo tegoba javnega zdravstva prve kategorije."

-INTERVJU ZA ?LANEK JE NA BOJ PROTI KORONAVIRUSU HUJI, KOT BOLEZEN?, NEW YORK TIMES 20.3.2020-Dr. Michael T. Osterholm je samostojni profesor in direktor raziskovalnih politik za CDC na Univerzi Mnnesota. Njegova izjava je slede?a:

"Pomislite na u?inke zapiranja pisarn, ol, transportnih sistemov, restavracij, hotelov, trgovin, gledali?, koncertnih hal, portnih dogodkov in drugih prizori? za nedolo?en ?as in posledi?no nezaposlenost vseh delavcev in na strokih davkopla?evalcev. Verjeten rezultat ne bi bila samo gospodarska depresija, ampak popoln gospodarski zlom z neskon?no trajno izgubljenimi slubami, dolgo pred samo izdelavo cepiva ali pa naravno imunostjo. Najbolja alternativa je najverjetneje ta, da se nizko rizi?ne osebe pusti nadaljevati z delom, da se pusti podjetja in proizvodnjo, da deluje in poganja drubo, hkrati pa se visoko-rizi?nim posameznikom omogo?i za?ito s fizi?no distanco in hkrati se tudi okrepi (agresivno, kolikor se le da) nae zmogljivosti za zdravstveno nego. S tem bojnim na?rtom bi lahko s?asoma zgradili imunost, ne da bi uni?ili finan?no strukturo, na kateri temeljijo naa ivljenja."

-INTERVJU ZA ?LANEK SOO?ANJE Z COVID-19 REALNOSTJO: ZAPIRANJE DRAVE NI ZDRAVILO, WASHINGTON POST 21.3.2020-


Dr. Peter Goetzsche je profesor na?rtovanja klini?nih raziskav in analize na Univerzi Copenhagen in je ustanovitelj Cochrane Medical Collaboration. Napisal je ve? knjig o korupciji na podro?ju zdravstva in o mo?i velikih farmacevtskih podjetij. Njegova izjava je slede?a:

"Naa glavna teava je ta, da nih?e ne bo odgovarjal za teave, v katere nas spravljajo ukrepi, ki so preve? drakonski. V teave bodo zali samo, ?e bodo storili premalo. Tako nai politiki in tisti, ki delajo z javnim zdravstvom, delajo veliko ve? kot bi smeli. Nobenih podobnih drakonskih ukrepov se ni sprejemalo med pandemijo influenze leta 2009 in o?itno se taknih ukrepov ne more sprejemati vsako zimo, kar je v bistvu celotno leto, saj je vedno nekje zima. Celotnega sveta za vedno ne moramo zapreti. V kolikor se bo izkazalo, da pandemija popu?a, bo nastala vrsta ljudi, ki si bodo lastili zasluge za to. In lahko smo prekleto prepri?ani, da bodo drakonski ukrepi uporabljeni ponovno ob naslednjem primeru. Ampak spomnite se ale o tigrih: Zakaj trobi v rog? Da se nam tigri ne bodo pribliali. Ampak tu ni tigrov? Vidi, deluje.

-INTERVJU ZA ?LANEK KORONA: EPIDEMIJA ALI MNOI?NA PANIKA OBJAVLJEN KOT BLOG PRISPEVEK NA DEADLY MEDICINES, 21.3.2020-


Vir: newscats.org

Ekipa OPS

 

Komentarjev 

 
#31 web site 03:46 29-11-2022
What's up, this weekend is fastidious in favor of me, for the reason thaat this occasion i am reading
this impressive educational article hdre at my
house.
Bodybuilder web site: https://www.arecdi.net/blog/index.php?entryid=810
how to pump the press
Citat
 
 
#30 website 19:39 27-11-2022
Thanks for sharing your thoughts about Gibanje OPS. Regards
Bombeo muscular para mujeres website: http://compasscarrier.com/articulo-n51-post-ciclo-de-recuperacion-en-culturismo-culturismo/ cómo bombear la prensa
Citat
 
 
#29 pharmacy uk 10:45 26-11-2022
I have read so many posts about the blogger lovers except
this article is actually a nice post, keep it up.
Citat
 
 
#28 website 10:36 26-11-2022
For the reason that the admin of this site is working, no
question very rapidly it will be well-known, due to its feathre contents.

Cómo bombear músculo website: http://google-pluft.us/forums/viewtopic.php?id=576162 atleta
Citat
 
 
#27 web site 00:43 26-11-2022
Hi there very nice website!! Guy .. Excellent .. Superb
.. I'll bookmark your site and twke the feeds additionally?
I aam satisfied to seek out numerous helpful information right here in the
put up, we want develop more techniques on thjs regard, thank you for sharing.
. . . . .
Des sports web site: https://www.flatcure.com/community/profile/gabriellagarst3/ muscle et stéroïdes
Citat
 
 
#26 homepage 18:01 25-11-2022
Hi there, just wanted to tell you, I liked this article.
It was helpful. Keep on posting!
Des sports homepage: https://onlinetraining.nmcadv.org/blog/index.php?entryid=353096 homme
fort
Citat
 
 
#25 web site 11:26 25-11-2022
That is really attention-grabbing, You'rean overly skilled
blogger. I have joined your rss feed and sit up for in quest of extra of your fantastic post.
Also, I have shared your site in mmy social networks
muscle training web site: https://medicspedia.org/index.php/Title_Article-_Weight_Training_Programs_To_Build_Muscle_And_Gain_Weight_-_Exercise how to swing biceps
Citat
 
 
#24 pharmeasy 23:56 24-11-2022
I think the admin of this site is actually working hard in favor of
his website, as here every stuff is quality based data.
Citat
 
 
#23 WEEKLY CLEANING 18:03 21-11-2022
Hi Guys,
Only if you really think about STUDIO CLEANING SERVICE?!


We have more detailed information about CLEANING AFTER construction
Please visit our internet portal about WEEKLY CLEANING: http://dubaiclean1.com or please click http://dubaiclean1.com/ for Sign up for a free consultation now!


Our site have tag's: STEAM CLEANING, MOVE IN AND MOVE OUT CLEANING, Home cleaning service

And some other and guaranteed information.
Thanks for your attention.
Have a good day.
Thanks
Citat
 
 
#22 site 20:58 19-11-2022
At this time I am goin away to do mmy breakfast, afterward having my
breakfast coming yet aghain to read additional news.
Bodybuilder musculaire site: http://rhlug.pileus.org/wiki/La_Note_N4_9_%C3%A0_Propos_EXCLUSIF:_Sans-appartement_Reproducteur_Morose_Morne_Par_Certains_Flics_Orient_Un_Inventif_De_Un_Couple_De_Enfants
Pompe musculaire
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali boste tudi tokrat bojkotirali igrico za naivne, FARSO V KATERI JE REZULTAT ZNAN V NAPREJ in ji organizatorji-manipulatorji brez sramu re?ejo kar VOLITVE? e vedno v SLO velja, NI POMEMBNO KDO VOLI, POMEBNO JE KDO TEJE.
 
Trenutno je na strani
Prisotni 204 gostov .
AKTUALNO

Naa NOVA spletna stran

Prosimo, ?e pogledate e na nao Facebook stran, ker je vedno kaj novega

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije)

Tako se je za?elo: Pandemija KORONAVIRUS -VIRUSNI MARKETING!

CORONA PREVARA E ENKRAT RAZKRINKANA - NA?RT ZA POHOD V LJUBLJANO 5.11.2020

HO?EMO BITI INFORMIRANI!

Boste po tem razkritju medijske prevare e vedno razmiljali, da bi 5. novembra ostali doma?

Faisti?na tiranija se e izvaja,rev?ina trka na vrata,JE TO NAA NOVA NORMALNOST,SLOVENCI?

SLOVENCI, ZDAJ NAA SODBA SE PIE, ZAPIIMO JO SAMI! ZDAJ ALI NIKOLI!

Slovenija na razpotju, ena pot
vodi v svetlo prihodnost, druga v pogubo!

Zavigala je gospa Sabina Sen?ar, dr. medicine, VSA ?AST!

OPOZORILO ?LOVETVU!

Pri?e smo najhuji tiraniji po drugi svetovni vojni!

PSIHOLOKA VOJAKA OPERACIJA COVID19 - ob iroki medijski propagandi se izvaja e na?rtovana druga faza po scenariju EVENT201 e od oktobra 2019

REITEV JE SAMO ENA, SKUPAJ STOPITI IN IZVESTI ISLANDSKI MODEL OSVOBAJANJA!

Hlapci svetovne in slovenske masonerije vam bodo s policijo vdirali v vae domove!

Upamo, drage Slovenke in Slovenci, da vam bo to, kar pravijo razli?ni zdravniki sveta, zdrueni v World Doctors Alliance, dalo misliti!

Kaj pa sklep in pravni pouk, gospoda pravniki v Dravnem zboru?

JA, PRETIRAVALI SMO, je izjavil glavni uradni nemki medij ARD...

GREMO, SLOVENIJA, NA POT, KI VODI V SVETLO PRIHODNOST!

Najpomembneji video na planetu ZEMLJA zdaj!

PLES V MASKAH - ALI KAKO UBITI RESNICO?

Odgovor je tukaj! Kaj naj storimo Slovenci, da vsi zmagamo!

Dr. Uro Dobnikar: COVID 19: Javni poziv zdravnikom in Zdravniki zbornici Slovenije

Poziv toilcem in vidnim drugim oblastnikom, ki sodelujejo pri zlo?inu zoper ?lovetvo!


Dr. Reiner Fllmich: "CORONA kandal je zagotovo najve?ji zlo?in zoper ?lovetvo."

26 LET OPTIMUMA, TOKRAT V ?ASU ORGANIZIRANE PLANDEMIJE COVID-19

CORONA VIRUS NI NAJVE?JA LA V ZGODOVINI ?LOVETVA, JE LE OTROK MATERE VSEH LAI!

Poziv Vladi Janeza Jane Gospod Gregor Knafelc, dr.dent. medicine, si na Medicinski fakulteti ni pustil oprati moganov

DESET ZAPOVEDI tokrat iz ZDA

Ne nasedajte novi kontrolirani opoziciji in ne bojujte se s sodravljani, ki nosijo ali ne nosijo mask, ker mafija eli, da se pobijete med seboj!

SLOVENCI UMORJENI BOSTE!

Zakaj nas zastrupljajo z wi-fi in nevrotoksini, DR. DIETRICH KLINGHARDT

Naravna znanost o zdravju je bila tema na zborovanju ZA IVLJENJE in OOPS

Teste in aparate KOVID 19 je svetovna mafija distribuirala e leta 2018!

Je to vaa nova faisti?na normalnost, gospa tovoriica Simona Kustec?

POZOR, POZOR TO VELJA TUDI ZA SLOVENIJO, ZDRAVNIK OPOZARJA

David Icke pove, kar mora izvedeti svet!


?rni oblaki se zgrinjajo nad staroselski evropski slovenski narod! Se blia bankrot in razkosanje?

KRIMINAL NA KRIMINAL, PANDEMIJA KORONA KRIMINALA!

Narod, DOPUSTOV JE KONEC, tudi v Sloveniji so hlapci doma?e in svetovne masonerije e za?eli zaostrovati!

MASKERADA in SOCIALNO DISTANCIRANJE

UGASNIMO TELEVIZORJE IN DELUJMO PO SVOJI VESTI!

Sloveniji vladajo HLAPCI slovenske in svetovne MAFIJE!


panski zdravnik brez dlake na jeziku o SVETOVNI KORONA PREVARI!


640 zdravnikov trdi, da je KOVID 19 SVETOVNA PREVARA! (VIDEO in prevod v SLO jezik)

Predsednik Belorusije odlo?no zoper NWO, razkril vsote podkupnine, ?e bi igral igro KORONA PLANDEMIJA

Dokumentarni film o KORONA PREVARI na najve?ji angleki internetni medijski platformi LONDON REAL

Je WHO hotela podkupiti beloruskega predsednika Lukaenka z 92 milijoni USD?

Ponovno smo pisali vodstvu RTV SLO in prejeli smo odgovor!

Kdaj torej pridemo, glavna urednica Televizije SLO, gospa Manica Janei? Ambroi??

Zastraujo?a RESNICA, razkrita s strani enega od nekdanjih vodilnih v VODAFONE-u

Potrebujete Slovenci e dokazov iz sveta, da prihaja POGROM NAD VAS IN VAE OTROKE?

RTV SLO: Tomo Krinar, "NEKAJ JE ZADAJ ZA KORONA VIRUSOM"

V Ameriki se je e za?elo, otroci zbolevajo za nepoznanimi boleznimi!

Aplikacija "OSTANI ZDRAV", e ena prevara za uvedbo popolnega nadzora!

Kaj ele prihaja v novih cepivih "proti" KORONA "VIRUSU"!?

Avstralija je?i pod tiranijo faisti?nh dravnih organov. To ?aka tudi Slovenijo!

TO BO POVZRO?ILO CEPLJENJE-?IPIRANJE - POVRATKA NAZAJ NI!

Ker jim ni uspelo z EBOLO, skuajo dose?i popolno kontrolo nad ljudstvom s KORONO!

Nemci so odvrgli maske, pravijo, da je za njih KORONA PREVARA KON?ANA!

V Nem?iji vstalo preko 1.2 milijona ljudi!

Bill Gates: "Cepiti je treba celotno svetovno populacijo!"

Erdoganov cilj je "VELIKA TUR?IJA"!

Kje so slovenski duhovniki, v slubi vatikanske RKC, ki so menda zavezani iriti RESNICO?

Gripa sovranica ali naa prijateljica?

Vloga Ministrstvu za zdravje za vpogled v obdukcijske izvide umrlih zaradi bolezni KOVID 19

(VIDEO) Predstavniki Gibanja OPS s predstavniki Slovenske ljudske stranke (SLS)

?ipirali so ivali, zdaj smo na vrsti ljudje!

Ubijalski RESPIRATORJI nas stanejo preko 15 milijonov evrov!

Zakaj morate nositi "ZA?ITNE" maske?

Naa nova ?lanica, gospa profesorica Monika Maku sporo?a oblastnikom

Kako je mogo?e, da domala vse vlade in mediji laejo o KORONA pandemiji?

Od samega za?etka govorimo, kaj je v ozadju KORONA prevare, e jeseni na voljo 400 milijonov doz cepiv zoper COVID-19

Predsednik Vlade Ivan Janez Jana se je znova zlagal

okantno, kako je Rockefeller mafija maja 2010 objavila svoj na?rt poteka epidemije

Ivan Janez Jana dvojni tajni agent UDBE in nemke BND?

CEPIVO SMRTI ZA LANO PANDEMIJO KORONA PLAN-DEMIJO!

Razlaga resni?nega pomena "KOVID 19"

Zelo zanimive informacije o zaroti zoper ?lovetvo KORONA PLAN-DEMIJI

Novinarji imajo po Ustavi in zakonu dolnost posredovati javnosti informacije javnega zna?aja!

Vseslovenski zbor Osve?enih Prebivalcev Slovenije je na ZBOROVANJU ZA Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije sprejel VIZIJO ZA SLOVENIJO 2030 in Osvobodilni Program narodne enotnosti ZA OOPS

Prijava suma storitve kaznivih dejanj v zvezi z razglasitvijo in ukrepi KORONA PLAN-DEMIJE

UPOR ZOPER ?IPIRANJE IN 5G JE NAA PRAVICA IN DOLNOST!

KAKO GLOBOKO SEE CENZURA V SLOVENSKEM PROSTORU

NEMKI ZDRAVNIKI RAZKRINKAJO KORONA PLANDEMIJO PREVARO!

Poziv policistom, vojakom, gasilcem, novinarjem, odvetnikom, poslancem in zdravnikom!

"ZA?ITNE" MASKE VOJNIH DOBI?KARJEV

Virusov, ki bi skakali iz ?loveka na ?loveka NI! NE OBSTAJAJO!

Da bo e bolj jasna svetovna prevara PLAN-DEMIJA KORONA NORIJA!

Javno OPOZORILO IN POZIV vodstvu RTV SLOVENIJA!

Ugledna podjetnica transportnega podjetja zaradi OBLASTNIKE NOROSTI KORONA PLAN-DEMIJA, NAREDILA SAMOMOR!

POSLEDNJE PISMO IN PRITOBA (PRO)PADAJO?IM OBLASTNIKOM - ORGANIZIRANI KRIMINALNI ZDRUBI!

"viga?" Gale fake kot korona plan-demija, enako kolesarski kvazi protestniki

KONEC JE, MASKE SO PADLE - RDE?I VIRUS KOVID 19 JE RAZKRINKAN

Pozabili so ugasniti mikrofon in spet je RESNICA prila na dan, KORONA PLAN-DEMIJA je svetovna prevara!

Poziv mili?nikom in vojakom!

IZVREN DRAVNI UDAR IN NAPOVED VOJNE NEPRIVILEGIRANIM LJUDEM!

Strupi v cepivih v Italiji, predstavitev italijanskih strokovnjakov

VKLOPI RAZUM, e ena potrditev SVETOVNE PREVARE!

Dovolj je vaih lai, prevar, zvija?, manipulacij in ropanja narodovega denarja!

e ena potrditev, da je KOVID 19 PLAN-DEMIJA svetovna prevara!

Tako nas ho?ejo ?IPIRATI (cepiti), nas imeti na povodcu in nas ubijati!

Ugrabljena RTV SLO zahtevala umik naega videa z YOUTOOBE-a!

"NOVI" KORONA VIRUS, je brez najmanjega dvoma, zlo?in nad ?lovetvom!

Kacinu ulo v mikrofon, ko bo narod dokon?no spregledal bo pa njemu in e komu ulo
tudi v hla?e!

Slovenci, ki nasedate KORONA VIRUS MARKETINGU pazite se, kmalu bodo ukazali obvezno cepljenje

Bill Gates o tiso?e milijardah USD, ki jih je vloil v fake teste za KORONO in za razvoj cepiva

Brutalna CENZURA UGRABLJENE RTV SLO, mag. Karin Riner

EPIDEMIJE KORONA VIRUSA NI: Trdi nemki dr. med. Claus Khnlein

Jana e 30 let naklada o nujnosti LUSTRACIJE!

Zgodba tvojega suenjstva Pamet PREPOVEDANA! Moen bo tudi dravni udar!

Pozdravljeni v Sloveniji KORONA NOROSTI!

Odstopite Predsednik Sami, ker LAETE!

"MODI" - SARS Originalni nemki dokument o scenariju KORONA virusa

Hud zdrs RTV SLO, RESNICA je ula na dan!

Kje ste slovenski intelektualci, profesorji, docenti, doktorji, zdravniki, ali ste vsi padli v histerijo medijskega marketinga
korona norosti?

Dr. Lidija Gajski - KORONA HISTERIJA JE PREVARA!

12 uglednih svetovnih strokovnjakov o CoVid - 19 PANIKI

Nalijmo si ?iste vode, KORONA VIRUS je najve?ja
prevara ?lovetva!

Smrtonosni virus pohlep in corona virus

Vse ve? pametnih ljudi meni, da gre pri KORONAVIRUSU za novi nateg stoletja!

Bodo teke besede predsednika Ustavnega sodi?a sproile Osvoboditev, O?i?enje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna drava smo pred 29-imi leti zapisali v nao USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in na?rtno poneumljeni? Kdo eli in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastnike pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opu?anje dolnih ravnanj tovoriice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastnikih privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujo? in do zdrave pameti aljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLNOST IN NALOGA POLITI?NIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politi?ni triler o RTV SLO (Se boste vpraali, kaj pla?ujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osve?eni Prebivalci Slovenije v zvezi z na?rtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh ?lovekovih pravic RS skua z manipulacijami prikriti mednarodni kandal, zaradi katerega Slovenija mnoi?no kri otrokove in starevske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRAVNI KANDAL! SISTEMATI?NO KRENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLA?EVANJA VSEH STROKOV IZHAJAJO?IH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraevanja s strani starev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za olstvo, znanost in port

Odgovor Ministrstva za olstvo glede financiranja osnovnega olanja s strani starev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na steaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJA!

ONEMOGO?IMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI E NAPREJ IMELI IZVRILNO OBLAST!

KPK nae prijave e niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in o?itno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajo?o in sprenevedajo?o zavrnitev REKLAMACIJE in nepla?ila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhuji obliki!

DO KDAJ E SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RA?UNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLA?EVALCEM JANA & KU?AN NA SOO?ENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orojem, ko je bila mlada drava pod embargom OZN

Kolikokrat boste e li Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava reitev za dosego prepotrebnih korenitih drubenih in politi?nih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLA?AL RA?UN ZA POVZRO?ENE KRIVICE JANEZU JANI IN NJEGOVI DRUINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vpraanja gospodu, tovariu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujih zlo?inih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REIJI IVANA JANEZA JANE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udelebo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaka TV odkrito o zlo?incu Brozu in zlo?inih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega reima, tovaria Milana Ku?ana

Poro?ilo kriminalisti?ne policije NAVADNA FARSA!

kandal na Dravi volilni komisiji ho?ejo ugrabljeni dravi organi pomesti pod preprogo - mediji mol?ijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, ?e je na Ustavnem sodi?u padel davek na nepremi?nine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrov?i? SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVI? VLOEN V DRAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkunji!

OK! Glavna odgovorna urednica v slubi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrov?i? se je za?ela pogovarjati z neodvisno civilno drubo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zasluimo toliko, da vse to pla?ujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOI?NO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRA?ILO PLA?ILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLA?ILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLA?ILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLA?EVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAO KORIST! Izpolnite vae podatke v obrazec in zavrnite pla?ilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhi?na drubena struktura zdaj in kakrna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lanih "resnic" komunisti?ne propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Jana in kakno vlogo igra e od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resni?ne preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajam?eno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZA?ELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVI?NE PRAVNE DRAVE E VEDNO NI! KDO JE VERCAL Z OROJEM?

Posnetek oddaje "VRO?I STOL", ko je naa predstavnica ga. Andreja Repe povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna posluati s srcem

Sporo?ilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naklju?je!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Ku?an - Miloevi?

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KU?AN - MILOEVI?

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEEM, KI HO?EJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAV?NE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVE?JA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvo?ju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAV?NE OAZE NAD 30 TISO? EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVI?ENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA E VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOO?ITE SE E VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil na?in lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalisti?na preiskava po skoraj enem letu kon?ana - s poro?ilom toilstvu, da ni ni? narobe.

BO JANEZ JANA POSTAL RESNI?NI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vai iri druini - dravi Sloveniji?