Neenakost pred zakonom

 

Podžupan mestne občine Ljubljane g. Koželj je parkiral svoj avtomobil na nedovoljenem mestu pred Mestno hišo v Ljubljani in mestni redarji so mu ga olisičili ter ga obvestili z znanim obrazcem, zavitim v rjavo vrečko "mestno redarstvo", o prekršku po Zakonu o varnosti v cestnem prometu RS.

Kot je razvidno iz posnetka, je g. Koželj poklical mestne redarje, ki so prišli in mu avtomobil osvobodili lisic, njega pa globe.

 

14. člen Ustave RS pravi, da smo pred zakonom vsi enaki. To pomeni, da ne more nihče mimo zakona. Zato smo ukrepali:

In župana MOL pozvali k odstopu:

Župan MOL g. Zoran Janković nam je odgovoril, a ne na naš poziv. Malce naokoli na okroglo:

Sldedil je naš odgovor:

Sledil je še en odgovor, tokrat drugega podžupana MOL:

In še en naš odgovor:

In dokaz o tem, da na armaturni plošči ni bilo nobene dovolilnice:

Odgovora iz MOL potem do danes (1. julija 2010) ni bilo, smo pa dobili obvestilo protikorupcijske komisje, da sta tako podžupan MOL kot mestni redar ravnala koruptivno:

Na podlagi 18. člena Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 2/04, v nadaljevanju ZPKor) v povezavi s prvim odstavkom 84. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010) in 13. člena Poslovnika Komisije za preprečevanje korupcije (Uradni list RS, št. 105/04) je Komisija za preprečevanje korupcije na seji dne 14.6.2010 sprejela naslednje:

Načelno mnenje številka 218

Ravnanje uradne osebe – občinskega redarja, ki na kraju prekrška ugotovi kršitev Zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-1) ter za storjeni prekršek izda obvestilo o prekršku in v skladu z občinskim odlokom odredi lisičenje, kasneje pa se po telefonskem posredovanju občinskega funkcionarja vrne na kraj prekrška in spremeni obvestilo, na podlagi katerega bi sicer funkcionar prejel plačilni nalog, v opozorilo po Zakonu o prekrških (ZP-1) ter v nasprotju z odlokom in odredbo brez plačila stroškov odredi odstranitev lisic, predstavlja kršitev dolžnega ravnanja in pridobitev koristiti funkcionarju občine, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.

Obrazložitev:

Komisija za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju: Komisija) je v mesecu februarju 2010 prejela dve identični prijavi o sumu korupcije glede ravnanja enega od funkcionarjev občine, ker naj bi v funkciji, ki jo opravlja, izrabil svoj položaj in se tako izognil plačilu izrečene kazni za prekršek. Samo dejanje je bilo posneto in objavljeno na svetovnem spletu. Komisija je prijavi sprejela v obravnavo in zaprosila redarstvo za ustrezno dokumentacijo in pojasnilo. Na podlagi zbranega gradiva se je Komisija do opisanega ravnanja opredelila tako, kot je navedeno v izreku načelnega mnenja.

Pristojnost Komisije, da daje načelna mnenja, določa 18. člen ZPKor. Natančneje jo ureja Poslovnik komisije, ki v 1. alinei 13. člena določa, da komisija sprejema načelna mnenja o tem, ali določeno ravnanje ustreza definiciji korupcije iz ZPKor. Definicija korupcije je razvidna iz 3. alinee 2. člena ZPKor, po katerem je »korupcija« vsaka kršitev dolžnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem sektorju, kot tudi ravnanje oseb, ki so pobudniki kršitev ali oseb, ki se s kršitvijo lahko okoristijo, zaradi posredno ali neposredno obljubljene, ponujene ali dane oziroma zahtevane, sprejete ali pričakovane koristi zase ali za drugega.

Poslovnik komisije v drugem odstavku 13. člena določa, da načelna mnenja o korupciji nimajo pravnih ali materialnih posledic. Načelna mnenja niso ne splošni in ne konkretni pravni akt, s katerimi se sicer odloča o pravicah in dolžnosti posameznikov, pač pa le zakonita metoda preprečevanja korupcije, s katero Komisija ne odloča o odgovornosti udeleženih oseb, fizičnih ali pravnih, ampak v načelnih mnenjih ugotavlja dejansko stanje, ki ga nato primerja s pravili dolžnega ravnanja in zakonsko definicijo korupcije po 3. alinei 2. člena ZPKor. Načelna mnenja so le neobvezne smernice, po katerih lahko nedoločeno število nedoločenih subjektov prostovoljno usmerja svoje vedenje in ravnanje, da se na ta način izognejo tveganjem korupcije. To je tudi glavni namen zakonodajalca v ZPKor, ki terja pravočasno odkrivanje, preprečevanje in obvladovanje tveganj, ne le čakanje na nastanek in posledice korupcije. Tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije v odločbi U-I-57/06 ugotavlja, da preprečevanje korupcije izhaja neposredno iz temeljev pravne države. Zato morajo tudi načelna mnenja o korupciji poleg konkretnih določb upoštevati temeljna načela pravne države, njena vrednostna (etična) merila in pravni red kot celoto.

Občinski redarji so pooblaščeni za odločanje o upravnih stvareh in dejanja v postopku pred odločbo v skladu z določbama 28. in 30. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/2005-UPB5 in spremembe), za izvajanje nadzora po določilih Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 133/2006-UPB4 – v nadaljevanju ZVCP-1), za postopek za prekrške prekrškovnega organa v skladu z določbami 49., 51. in 63. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/2007-UPB4 in spremembe, v nadaljevanju ZP-1) in za izvajanje prekrškovnega organa po določilih ZP-1.

Občinski redar ima v skladu z določbo 10. člena Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, št. 139/2006) pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:
- opozorila,
- ustna odredba,
- ugotavljanje istovetnosti,
- varnostni pregled osebe,
- zaseg predmetov,
- zadržanje storilca prekrška in kaznivega dejanja,
- uporaba fizične sile, sredstev za vklepanje in vezanje in plinskega razpršilca.

Na podlagi vpogleda v prejeto dokumentacijo je bilo ugotovljeno, da je bilo motorno vozilo funkcionarja določenega dne parkirano na rezerviranih parkirnih prostorih, kjer je s prometnim znakom za izrecne odredbe ustavljanje in parkiranje prepovedano, z dopolnilno tablo »razen za vozila z dovolilnico«. V motornem vozilu ni bila na vidnem mestu ustrezno nameščena dovolilnica, saj je bila vidna zgolj iz zadnje strani in tako posledično ni bila razvidna upravičenost uporabnika vozila do uporabe navedenega parkirnega mesta. Storjen je bil prekršek na podlagi določbe petega odstavka 116. člena ZVCP-1, vozilo pa je bilo na podlagi občinskega odloka o cestnoprometni ureditvi priklenjeno z lisicami.

Funkcionar se je vrnil na mesto, kjer je parkiral vozilo in ugotovil, da je priklenjeno z lisicami in opravil telefonski klic. Po telefonskemu klicu je bil skupinovodja na redarstvu obveščen, da je bilo priklenjeno vozilo funkcionarja občine. Skupinovodja je o dogodku obvestil občinskega redarja, ki je priklenil vozilo. Občinski redar se je z delavcem javnega podjetja vrnil na kraj dogodka in postopek po odstranitvi lisic zaključil z opozorilom, ne da bi funkcionar plačal stroške za priklenitev in odstranitev lisic.

Komisija ugotavlja, da je vozilo lahko parkirano z dovolilnico, kadar gre za parkiranje vozil državnih organov, organov občine, tujih diplomatskih predstavništev, hotelskih gostov, avtotaksi vozil ali kot nadomestilo za ovirano rabo lastne garaže na območju za pešce. V 22. členu občinskega odloku je tudi določeno, da mora dovolilnica biti nameščena v parkiranem vozilu tako, da je dobro vidna in v celoti čitljiva z zunanje strani vozila skozi vetrobransko steklo.

Ker dovolilnica ni bila pravilno nameščena, je občinski redar ugotovil kršitev petega odstavka 116. člena ZVCP-1, ki določa, da morajo udeleženci cestnega prometa ravnati skladno z omejitvami, prepovedmi in obveznostmi, izraženimi s prometno signalizacijo. Tako morajo ravnati tudi tedaj, ko je to v nasprotju s prometnimi pravili. Občinski redar je zaradi kršitve navedenega člena namestil v skladu z določbo odloka občine odredbo in obvestilo o priklenitvi lisic na vetrobransko steklo avtomobila. S tem je bil funkcionar obveščen o postopku odstranitve lisic ter o plačilu stroškov za priklenitev in odklenitev lisic.

Stroške za priklenitev in odstranitev lisic se v skladu z določbo občinskega odloka plača na lokaciji, ki je navedena na odredbi in opozorilu o priklenitvi lisic. Plačnik stroškov je voznik, lastnik oziroma imetnik pravice uporabe vozila, v konkretnemu primeru funkcionar občine. Na podlagi video posnetka in pridobljenega gradiva, s katerim je Komisija razpolagala je bilo ugotovljeno, da postopek odstranitve lisic ni bil izveden v skladu z občinskim odlokom, funkcionar pa se je tako ognil plačilu stroškov priklenitve in odklenitve lisic na parkiranem vozilu, kar predstavlja pridobitev neupravičene premoženjske koristi.

Občina je pojasnila, da je takšen način odstranitve lisic, kot je bil izveden v opisanem primeru, običajen, kadar gre za službena vozila Ministrstva za notranje zadeve na podlagi določbe drugega odstavka 53. člena ZVCP-1, ko pooblaščene uradne osebe opravljajo uradne naloge policije, za vozila invalidov na podlagi prvega odstavka 53. člena ZVCP-1 ter vozila v lasti diplomatskih predstavništev, kjer je upoštevana določba 12. člena ZP-1.

Komisija ugotavlja, da določbe na katere se sklicuje občina, urejajo drugačno situacijo, kot je bila v primeru funkcionarja. Prvi odstavek 53. člen ZVCP-1 določa, da zdravstveni delavci, delavci socialnih služb in delavci invalidskih organizacij smejo ob obiskih oskrbovancev (bolnikov oziroma bolnic, ostarelih, onemoglih in invalidov) na domu zaradi nujnih in neodložljivih storitev, potrebnih za njihovo zdravje in življenje, za največ dve uri parkirati vozila na krajih, kjer to sicer ni dovoljeno, če tako parkirano vozilo ne ogroža drugih udeležencev v cestnem prometu ali jih ne ovira v smislu 2. do 7. točke petega odstavka 123. ZVCP-1. Na naveden način lahko parkirajo tudi osebe ki, imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali medenice priznano najmanj 60% telesno okvaro, osebe z multiplo sklerozo in osebe z mišičnimi in živčno mišičnimi obolenji z ocenjeno najmanj 30% telesno okvaro, težko telesno prizadeta oseba, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb, spremljevalec, ki vozi in spremlja osebo, ki sama ne more ali ne sme voziti motornega vozila, težko duševno prizadeto osebo, ki ji je zaradi tega priznana invalidnost po predpisih o varstvu telesno in duševno prizadetih oseb ali osebo, ki je slepa. Na način iz prvega odstavka 53. člena ZVCP-1 smejo za nujno potreben čas parkirati tudi policisti pri opravljanju nalog policije.

V navedenih primerih morajo osebe imeti dovolilnico in če je nimajo oz. je pravilno ne namestijo, storijo prekršek, ki se obravnava v skladu z določili ZP-1. Prekrškovni postopek pa v skladu z določbo drugega odstavka 12. člena ZP-1 zoper osebe, ki uživajo imunitetno pravico po mednarodnem pravu, ni mogoč in se jim ne izreka sankcija za prekršek.

Komisija na podlagi navedenega pojasnila ocenjuje, da redarstvo v opisanih primerih deluje v nasprotju s predpisi in skladno z lastno po oceni Komisije nezakonito prakso, ki pa ne more predstavljati olajševalnih okoliščin, saj je redarstvo dolžno postopati v skladu z veljavnimi predpisi. Iz opisanega primera funkcionarja je razvidno, da je funkcionar storil prekršek in bi zato moral plačati stroške odstranitve lisic.

Funkcionar je imel status kršitelja po ZP-1 in bi tako moral v skladu z določbo petega odstavka 57. člena ZP-1 prejeti po pošti plačilni nalog in v 8 dneh po prejemu podati ugovor zoper plačilni nalog, ki se izda za kršitve predpisov o ustavljanju in parkiranju vozil v cestnem prometu. O ugovoru odloča prekrškovni organ z odločbo o prekršku, pri čemer ugovor šteje kot izjava v hitrem postopku o prekršku. Pouk o pravici do ugovora in načinu njegove vložitve, ter o tem, da mora kršitelj v ugovoru navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist, ker jih sicer v postopku ne bo več mogel uveljavljati, je del pravnega pouka na plačilnem nalogu. Zoper to odločitev prekrškovnega organa lahko upravičenci vložijo zahtevo za sodno varstvo le v primeru, če je bila kršitelju izrečena sankcija, kot to določa prvi odstavek 59. člena ZP-1.

Funkcionar je bil v navedenem primeru privilegiran, ker mu ni bilo potrebno uveljavljati pravnega varstva, ampak je občinski redar po tem, ko je že namestil obvestilo o prekršku in lisice, postopek po ponovnem prihodu na kraju dogodka zaključil z opozorilom. Zaradi izrečenega opozorila funkcionar ni prejel plačilnega naloga in mu ni bilo potrebno uveljavljati pravnega varstva, hkrati pa mu je občinski redar odredil odstranitev lisic z vozila brez plačila stroškov priklenitve in odklenitve lisic kljub temu, da je bil storjen prekršek, saj mu sicer redar ne bi izrekel opozorila po ZP-1.

Komisija ugotavlja, da je funkcionar sicer res imel dovolilnico in je bil upravičen parkirati na parkirnem mestu, vendar je storil prekršek, ker v času, ko je bil avto parkiran, ni bila razvidna upravičenost do parkiranja, saj dovolilnice ni pravilno namestil, kar je izrecno navedeno tako v odloku kot na sami dovolilnici, zaradi česar je občinski redar pravilno ugotovil, da gre za kršitev predpisov in izdal obvestilo. To, da je posedoval dovolilnico, bi moral funkcionar uveljavljati v ugovoru zoper plačilni nalog in morebiti navajati kot olajševalno okoliščino, ker že samo dejstvo, da ni bila pravilno nameščena, pomeni storitev prekrška. Funkcionar bi lahko uveljavljal pravno varstvo zgolj v ugovoru zoper plačilni nalog.

Upoštevaje navedene ugotovitve Komisija meni, da je redar v konkretnem primeru po že končanem postopku, ko je na kraju samem zaznal prekršek in za njega izdal odredbo, nato pa se ponovno vrnil na kraj dogodka in zaključen postopek obnovil in izrekel opozorilo, s kršitvijo dolžnega ravnanja omogočil neupravičeno korist funkcionarju občine s tem, da zoper funkcionarja niso stekli zakoniti postopki, kar ustreza definiciji korupcije po 3. alineji 2. člena ZPKor.

S tem je načelno mnenje utemeljeno.

Drago Kos
Predsednik

 

Naš dodatek:

Tudi protikorupcijska komisja se sklicuje na neresnične trditve iz MOL, ko pritegne trditvi, da je v avtomobilu bila dovolillnica, ki naj bi bila vidna od zadaj. No, to seveda ne drži in tega ne bo mogoče dokazati. Kar pa je tudi nerelevantno. Bolj pomembno je, ko tudi protikorupcijska komisija pravi, da je redar podžupana opomnil. To je povsem neresnično, saj se iz posnetka jasno vidi, da se je podžupan branil in priznaval, da je on kriv, redar pa ga je že v začetku ponižno pozdravil in se on vedel kot bi se opravičeval. Tako bi se lahko vedli (ali celo morali vesti!) do vsakega davkoplačevalca.

Kakorkoli, oba sta ravnala koruptivno. To pomeni, da bo moral podžupan MOL g. Koželj odgovarjati zaradi zlorabe položaja in pravic, plačati takso za odlisičenje avtomobila in poravnati globo za napačno parkiranje ali pa se nanjo pritožiti. Zadevo bo potrebno s strani redarstva ponoviti. Za koruptivnega redarja bodo poskrbeli v MOL, upamo!? Gospod župan pa glede na njegovo pisanje najbrž ne bo odstopil, čeprav naš poziv velja in je zdaj po odgovoru PKK še bolj utemeljen.

Dokler za podžupana ne bodo uvedene sankcije in poravnava takse in globe, ni nihče v tej državi dolžan plačati kazni po Zakonu o varnosti cestnega prometa, saj bi bil v tem primeru neenak pred zakonom glede na podžupana, kar pa je protiustavno.

Ustava namreč zagotavlja v svojem 14. členu enakost pred zakonom. Gre sicer za banalen primer, a ta je neizpodbiten in dokazan, saj ga je posnelo ostro oko kamere. Koliko je takih in seveda veliko hujših koruptivnih ravnanj, ki so očem kamer in javnosti nevidni, lahko samo ugibamo.

Zdaj se bodo morali odgovorni varuhi Ustave in Zakonov vprašati, ali bodo preko tega primera uredili, da bo Ustava RS veljala in jo bodo zavarovali, ali pa bodo morda javno razglasili, da ne velja več.

Bomo videli, kaj bo naredilo tožilstvo po uradni dolžnosti.

Morda se nadaljuje...?

 

Komentarjev 

 
#2 파워볼사이트 20:55 17-10-2020
Wonderful blog you have here but I was wondering if you knew of any
community forums that cover the same topics discussed here?
I'd really like to be a part of group where I can get advice from other experienced individuals that share the same
interest. If you have any suggestions, please let me know.
Bless you!

Feel free to surf to my blog post: 파워볼사이트: https://Www.uri365.net
Citat
 
 
#1 Januš 16:52 13-10-2011
NIČ! KOT PONAVADI
Citat
 

Dodaj komentar


Varnostna koda
Osveži

OPS TV

ZA OGLED ODDAJ KLIKNITE NA EKRAN TV

Prijava
Anketa
Ali že razumete, da je KORONA PLAN-DEMIJA začetek ODKRITE vojne SATANISTOV zoper celotno človeštvo?
 
Trenutno je na strani
Prisotni 150 gostov .
AKTUALNO

 

Ljudska pobuda - peticija za sprejem Zakona OPS - Zakon za Odpravo Privilegijev Socializma (komunizma) PROSIMO PODPIŠITE!

OSVOBODILNI PROGRAM NARODNE ENOTNOSTI - OOPS (Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije)

Bodo težke besede predsednika Ustavnega sodišča sprožile Osvoboditev, Očiščenje in Preporod Slovenije?

Slovenija je pravna in socialna država smo pred 29-imi leti zapisali v našo USTAVO, dogaja se pa socialni genocid ali rodomor!

Zakaj Slovenci? Zakaj smo tako zelo nevedni in načrtno poneumljeni? Kdo želi in stremi k temu, da je tako?

Perverznosti in sprenevedanja tako oblastniške pozicije kot kvazi opozicije ne poznajo meja

Sprenevedanje in opuščanje dolžnih ravnanj tovorišice Vlaste Nussdorfer v vlogi varuhinje oblastniških privilegijev v RS, se nadaljuje

Podcenjujoč in do zdrave pameti žaljiv odgovor vodstva RTV SLO na peticijo za prekinitev cenzure in diskriminacije, ki jo je podpisalo v nekaj dneh 1.000 ljudi

PRAVICA DO SVETOVNEGA MIRU JE PRAVICA VSEH LJUDI, VZPOSTAVITEV SVETOVNEGA MIRU JE DOLŽNOST IN NALOGA POLITIČNIH IN VERSKIH VODITELJEV

Politični triler o RTV SLO (Se boste vprašali, kaj plačujete?)

Izjava za javnost Gibanja Osveščeni Prebivalci Slovenije v zvezi z načrtno islamizacijo Evrope in Slovenije z dne 22.10.2015

Varuh človekovih pravic RS skuša z manipulacijami prikriti mednarodni škandal, zaradi katerega Slovenija množično krši otrokove in starševske pravice!

ZELO NUJNO! GRE ZA DRŽAVNI ŠKANDAL! SISTEMATIČNO KRŠENJE KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH OZN!

Namesto povabila na sestanek dodatno zapletanje s kopiranimi odgovori - POZIVAMO PRENEHANJE PLAČEVANJA VSEH STROŠKOV IZHAJAJOČIH IZ OBVEZNEGA OSNOVNEGA IZOBRAŽEVANJA!

Financiranje obveznega osnovnega izobraževanja s strani staršev - pobuda za sestanek na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport

Odgovor Ministrstva za šolstvo glede financiranja osnovnega šolanja s strani staršev

Peticija za ukinitev CENZURE IN DISKRIMINACIJE predana vodstvu RTV SLO - zahtevamo odprtje medijskega prostora na stežaj!

Z vso odgovornostjo trdimo, da v Sloveniji nimamo demokracije, ampak imamo demokraturo! Zakaj?

ZBUDI SE, KRALJ MATJAŽ!

ONEMOGOČIMO STRICEM IZ OZADJA, DA BI ŠE NAPREJ IMELI IZVRŠILNO OBLAST!

KPK naše prijave še niti ni vzela v roke, so kadrovsko podhranjeni in očitno tudi na povodcu!

Odgovor na zavajajočo in sprenevedajočo zavrnitev REKLAMACIJE in neplačila vsiljenega RTV prispevka za vse, ki ste tak odgovor s strani RTV SLO dobili

Zgodovina se ponavlja in narod, ki ne pozna svoje prave zgodovine, tvega, da se mu ta ponovi tudi v najhujši obliki!

DO KDAJ ŠE SLOVENSKI NAROD?

ZGODOVINSKO "POLAGANJE RAČUNOV" SLOVENSKIM DAVKOPLAČEVALCEM JANŠA & KUČAN NA SOOČENJE!

Pobuda za sodelovanje z vami za ukinitev vsiljenega RTV prispevka!

Dokumenti, ki razkrivajo trgovce z orožjem, ko je bila mlada država pod embargom OZN

Kolikokrat boste še šli Slovenci na led, le osel gre menda dvakrat?

OPS komentarji novoletnih poslanic dveh predsednikov, ki sta zgolj podaljšana roka organizacije, ki je nastala pred skoraj 100 leti!

Kako je delovala UDBA in ali je lustracija prava rešitev za dosego prepotrebnih korenitih družbenih in političnih sprememb v Sloveniji?

KDO BO PLAČAL RAČUN ZA POVZROČENE KRIVICE JANEZU JANŠI IN NJEGOVI DRUŽINI?

Obvestilo evropskim institucijam in evropskim ter svetovnim medijem

Javna vprašanja gospodu, tovarišu Miru Cerarju ml.

Kje je 80% izginulega arhovskega gradiva-listinskih dokazov o najhujših zločinih nad slovenskim narodom?

AKCIJA DEPALA VAS V REŽIJI IVANA JANEZA JANŠE, KOT SE JE ZGODILA V RESNICI


Volitve v EU parlament s katastrofalno udeležbo 24%, gre za popoln poraz demokracije

Hrvaška TV odkrito o zločincu Brozu in zločinih komunizma

Predsednik Republike Slovenije leta 1988 vajenec prvega partijca in vodje totalitarnega režima, tovariša Milana Kučana

Poročilo kriminalistične policije NAVADNA FARSA!

Škandal na Državi volilni komisiji hočejo ugrabljeni državi organi pomesti pod preprogo - mediji molčijo, kot grob

CESAR JE GOL!

Ne veselite se, če je na Ustavnem sodišču padel davek na nepremičnine!

Glavna odgovorna urednica informativnega programa na RTV SLO mag. Ksenija Horvat Petrovčič SE JE ZLAGALA - POZIV K ODSTOPU!

NE NASEDAJTE USTRAHOVANJU IN ZAVAJANJU GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLO, g. MARKA FILLIJA

ZAKON OPS VNOVIČ VLOŽEN V DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Protest Gibanja OPS pred RTV SLO prekinjen! RTV SLO na preizkušnji!

ŠOK! Glavna odgovorna urednica v službi naroda na RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič se je začela pogovarjati z neodvisno civilno družbo

KADROVSKA POLITIKA NA RTV: Res zaslužimo toliko, da vse to plačujemo?

VIDEO, KLIKNITE NA SLIKO

MNOŽIČNO VLAGANJE REKLAMACIJE ZA ZAVRAČILO PLAČILA RTV PRISPEVKA

ZAHTEVAMO VRNITEV DO 200 EVROV ZARADI REKLAMACIJE ZA ZAVRNITEV PLAČILA RTV PRISPEVKA!

NOV RAZLOG ZA ZAVRNITEV PLAČILA VSILJENEGA RTV PRIVPEVKA - KDO DRŽI V KREMPLJIH NARODOVO RTV SLO?

DOVOLJ JE PLAČEVANJA JAVNEGA SERVISA RTV SLO, KI NE DELUJE V NAŠO KORIST! Izpolnite vaše podatke v obrazec in zavrnite plačilo vsiljenega RTV prispevka!

STOP VSILJENEMU RTV PRISPEVKU - UVELJAVLJAMO REKLAMACIJO!

Vsak delovni dan smo pred in v RTV SLO

Hierarhična družbena struktura zdaj in kakršna bo v prerojeni Sloveniji

AKCIJA LJUDSTVA ZA OSVOBODITEV NACIONALNIH MEDIJEV!

ukinimo medisjko cenzuro.jpg - 159,78 Kb

Omamljeni od kultov osebnosti, zaslepljeni in prevarani od lažnih "resnic" komunistične propagande

Kdo je v resnici Ivan Janez Janša in kakšno vlogo igra že od afere JBTZ 1988 naprej?

O dobrodelnosti na slovenskem

ZADEVA: Medijska deblokada Zakona OPS in nasploh Gibanja OPS, od oblasti neodvisne in suverene civilne organizacije

Brez spoznanja resnične preteklosti ni razumevanja sedanjosti!

Ne bi si smeli dovoliti, da so nam oblastniki blokirali z Ustavo zajamčeno pot za uveljavljanje LJUDSKE VOLJE!

BOSTE TUDI V LETU, KI SE JE ZAČELO, DELOVALI ENAKO KOT POLITIKI, KI SO ZAVOZILI SLOVENIJO???

23 LET PO TEM: PRAVIČNE PRAVNE DRŽAVE ŠE VEDNO NI! KDO JE ŠVERCAL Z OROŽJEM?

Posnetek oddaje "VROČI STOL", ko je naša predstavnica ga. Andreja Repše povedala kar bi moral razumeti vsak, ki zna poslušati s srcem

Sporočilo za slovensko javnost iz Ukrajine - Vsaka podobnost s Slovenijo ni naključje!

http://www.araerin.com/soviet.html (zelo zanimiv video)

Vojna za Slovenijo plod tajnega dogovora Kučan - Milošević

OPS MISIJA - NA EVROKOMISIJI V BRUSLJU

RESNICA PRIHAJA NA DAN - DOGOVOR ZA VOJNO LETA 1991 KUČAN - MILOŠEVIĆ

NE NASEDAJTE PROVOKATORJEM IN NEVEDNEŽEM, KI HOČEJO NASILJE!!!

ZAVAJANJE IN SPRENEVEDANJE DAVČNE UPRAVE RS

Pogovarjali se bomo o LUSTRACIJSKEM Zakonu OPS, ko LUSTRACIJO ZAHTEVA TUDI NAJVEČJA STRANKA V EU PARLAMENTU EPP

OPS v popolnem sozvočju z demokrati Evrope (EPP), ki so sprejeli Resolucijo o Sloveniji in zahtevajo LUSTRACIJO

NAKAZILA V DAVČNE OAZE NAD 30 TISOČ EVRI

ZELO POMEMBNO OBVESTILO IN SVARILO!

KDO NI ZA TO, DA UKINEMO NEUPRAVIČENE PRIVILEGIJE?

VSTATI INU OBSTATI - DAN REFORMACIJE IN DAN SPOMINA NA MRTVE, NOVO UPANJE IN NOVO HREPENENJE!

SKUPNI IMENOVALEC ZA ZDRUŽITEV IN UKREPANJE SLOVENSKEGA NARODA - ZAKON OPS!

OPEHARILI SO VAS in PREVARA ŠE VEDNO TRAJA! Grdo se bomo izrazili, oprostite: BUT(AL)CI, SOOČITE SE ŽE VENDAR Z RESNICO IN UKREPAJTE!

Je bil način lastninjenja Geopilna formula za izvedbo celotne pri(h)vatizacije oziroma formula za izvedbo ropa stoletja v Sloveniji?

Kriminalistična preiskava po skoraj enem letu končana - s poročilom tožilstvu, da ni nič narobe.

BO JANEZ JANŠA POSTAL RESNIČNI JUNAK SLOVENSKEGA NARODA?

Profesionalnost "velikih" imen nacionalne radiotelevizije RTV SLO. Jim je mucheck snedel jezik?

KJE JE NAŠIH UKRADENIH PREKO 200 MILIJARD?

Se sploh zavedate, kaj se dogaja v vaši širši družini - državi Sloveniji?

Konstruktivna razprava o VIZIJI za Slovenijo - HVALA, spoštovana gospa Vakar Manfreda!

Butalci iščejo izhod iz krize

"Pravljica" o Kuri

Kot smo v OPS napovedali, da bodo plonkali: Predsednik Pahor sklical prvo konferenco Slovenija 2030

Posvet na temo 90. člena Ustave Republike Slovenije pri Predsedniku Državnega Zbora, 3.04.2013

ZOPET NEZASLIŠANA MEDIJSKA CENZURA, CELO, KO GRE ZA SPREMINJANJE SLOVENSKE USTAVE

FB lustracija, diskreditacije,...kaj sledi??!

V samo sedmih minutah gospod dr. Dužević iz sosednje Hrvaške razloži pošteno in iz srca kaj je njihova težava

ŠOKANTNO!!! Pa dober tek!

ČAST, SPOMIN, ČLOVEK

Novinarska profesionalnost

Demonstracije ljudi se obračajo zoper tiste, ki so jih podpihnili in usmerjali za svoje interese

OPS dobil odgovor iz EU Parlamenta

Nismo (še) objavili vsega, kar se tiče ŠKANDALA na Državni volilni komisiji!!!

Zakaj ljudje vse bolj množično pristopajo v OPS?

Kaj pa zdaj, gospe in gospodje?

Napačen odgovor gospoda tovariša DR. Gregorja Viranta, predsednika DZ RS

Vloga za sestanek z Predsednikom Državnega zbora RS - Čakamo odgovor

KRIMINALISTI "SLOVENSKE POLICIJE" NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI S SKORAJ 14 DNEVNO ZAMUDO!

KAMORKOLI SE OZREŠ, JE UDBA POVSOD!

Zdaj vas bodo strički iz ozadja zavrgli kot obrabljen kos garderobe!

Pred našimi očmi se dogaja NOVA prevara!

NEZASLIŠAN ŠKANDAL NA DRŽAVNI VOLILNI KOMISIJI RS! VPRAŠLJIVI VSI REZULTATI VOLITEV IN REFERENDUMOV DO SEDAJ?

Zavodi za kulturo, turizem in šport ter podobne institucije...

Gibanje OPS dobilo ODLOČBO za nadzor dela Državne volilne komisije

UDBA - SDV - MONTIRANI SODNI PROCESI, KI SO PRAKSA ZOPER OPOREČNIKE ŠE DANES!

Posega v Ustavo RS kar se tiče 90. člena ne bomo dovolili

Neuspešen civilni nadzor Državne volilne komisije

Kaj nam preostane drugega, kot prezir, ignoranca in bojkot njihovih iger?

Sporočilo vsem, ki mislite, da ste svobodni

Spodbujanje podjetništva in samozaposlovanja v Sloveniji

Liberalna anatomija

STEČAJNA HOBOTNICA SODNIKOV IN SODELAVCEV Z IMENI IN PRIIMKI

Slovenija v gospodarski blokadi in vsebinsko konkretni izhodi za takojšen razvoj

Hočemo, zmoremo, znamo...Očistiti in Preporoditi Slovenijo!

Posnetka s tiskovne konference Gibanja OPS, ki so jo vsi osrednji mediji IGNORIRALI

Vabilo na tiskovno konferenco OPS, ki so ga vsi povabljeni medij, urednice, uredniki, novinarke, novinarji IGNORIRALI

Obvestilo in opozorilo za slovensko javnost

VSAKA PODOBNOST Z DOGAJANEM V ZDA S SLOVENIJO JE ZGOLJ NAKLJUČNA, MAR RES?

SE SPLOH ZAVEDATE KAJ POMENI OBLASTNIŠKI POSEG V 90. ČLEN USTAVE?

REFLEKSIJA OB PRVOMAJSKIH PRAZNIKIH

VLAK NOROSTI

V SLOVENIJI SMO SOOČENI Z MAFIJSKO OBLASTNIŠKO STRUKTURO

ČAS JE ZA DRUGAČNO REPUBLIKO!

Združevanje znanstvenikov/raziskovalcev v javnem sektorju kot nuja za rešitev nakopičenih problemov javnih raziskovalnih in visokošolskih zavodov

NAJPREJ USTAVIMO UNIČEVANJE SLOVENIJE IN SLOVENSKEGA NARODA! POTEM PA NAREDIMO KAR SMO DOLŽNI NAREDITI ZA POZITIVEN PREPOROD SLOVENIJE!

JAVNI POZIV PREDSEDNIKU VLADE IN RKC

Zadeva, ko je državljan te države za 124,38 € dolga izgubil svoj dom, še zdaleč ni zaključena

Slovenija je še vedno TOTALITARNA KOMUNISTIČNA država s politično policijo, ki zganja tiranijo nad svojimi državljani!!!

Odprto pismo evropskim in slovenskim demokratom

Kučan-kebab-bosanski lonac... in pohabljena nacija

Od predsednika nove slovenske Vlade RC Ivana Janeza Janše povsem upravičeno pričakujemo in zahtevamo

Koga čakate? Odrešitelje? To ste lahko samo vi, sami sebi in v pomoč celotni družbi

Pa jo imamo, novo staro vlado Ivana Janeza Janše

Zakaj v Sloveniji nismo izvedli LUSTRACIJE

Kdo bo nadziral kakovost naše hrane, vode,zraka,...?